Kwartierstaat van Cornelis (Kees/ Bo) de Visser

Generatie 1 (proband)

1 Cornelis (Kees/ Bo) de Visser, geboren op 17-10-1963 in Amsterdam(N.H.).

Generatie 2 (ouders)

2 Cornelis (Cor) de Visser, geboren op 25-07-1938 in Amsterdam(N.H.).
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 30-08-1961 in Amsterdam(N.H.) met de 23-jarige Lena (Leny) Caron. Cor en Leny gingen op 15-05-1961 in Amsterdam in ondertrouw.
3 Lena (Leny) Caron, geboren op 24-12-1937 in Tilburg(N.B.).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis (Kees/ Bo) de Visser, geboren op 17-10-1963 in Amsterdam(N.H.) (zie 1).
II. Jeroen Bart (Bart) de Visser, geboren op 09-12-1967 in Amsterdam(N.H.).
III. Marleen de Visser, geboren op 15-03-1969 in Laren(N.H.).

Generatie 3 (grootouders)

4 Cornelis de Visser, geboren op 16-09-1916 in Amsterdam(N.H). Cornelis is overleden op 03-10-1946 om 15:00 in Amsterdam(N.H), 30 jaar oud (oorzaak: verkeersongeval op de Rozengracht te Amsterdam) [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1946; akte nr.243.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-10-1946 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1946; akte nr. 243.]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Samuel Leonard de Goede (geb. ±1884). Hij is begraven in Amsterdam(N.H.)-(Nieuwe Oosterbegraafplaats).
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overlijdensregister AMSTERDAM 1946.
Akte nr.243
Op drie October negentienhonderd zes en veertig, vijftien uur nul minuten, is in de Gemeente Amsterdam overleden:
de Visser, Cornelis
oud dertig jaar, van beroep metaalbewerker,
geboren en wonende alhier
echtgenoot van: Schaap, Maria,zoon van de Visser, Cornelis en : Vrij, Aaltje, beiden zonder beroep en wonende alhier.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door : de Goede, Samuel Leonard, van beroep aanspreker
oud drieenzestig jaar, wonende alhier
die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, overeenkomstig de wet is opgemaakt en voorgelezen op vijf October negentienhonderd zes en veertig.
w,g,
S.L.de Goede onleesbaar.
Adres:
Woont voorafgaand aan zijn huwelijk in 1938 Spechtstraat 6 bv. te Amsterdam.Na zijn huwelijk sinds 07.03.1938 Torresstraat 42 3de etage te Amsterdam.
Beroep:
machinebankwerker bij Werkspoor N.V. te Amsterdam
Opleiding:
Na het verlaten van de lagere school in 1928 werd 1 jaar het VGLO gevolgd.Aansluitend de opleiding bankwerken/smeden en bijbehorende vakken aan de Tweede Ambachtsschool, Westerstraat 187 te Amsterdam. In april 1933 wordt het geuigschrift Vakteekenen voor Machine-bankwerkers behaald aan de 1ste Avondteekenschool voor Handwerkslieden te Amsterdam.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 23-02-1938 in Amsterdam(N.H) [bron: b.S.] met de 21-jarige Maria (Marie) Schaap. Cornelis en Marie gingen op 08-02-1938 in Amsterdam in ondertrouw.
5 Maria (Marie) Schaap, geboren op 16-12-1916 in Amsterdam(N.H). Marie is overleden op 16-07-1998 in Amsterdam(N.H), 81 jaar oud. Zij is gecremeerd op 21-07-1998 in Amsterdam(N.H.)-(Nieuwe Oosterbegraafplaats).
Adressen:
Voorafgaand aan huwelijk in 1938 1ste van Swindenstraat 27 1ste et. te Amsterdam. Van 07.03.1938 te Amsterdam Torresstraat 42 3de etage.
van 21-07-1949 tot 05-06-1951     Ternatestraat 49 1ste etage, Amsterdam-Oost
van 05-06-1951 tot ±1967     Ternatestraat 49 3de etage, Amsterdam-Oost
van 16-11-1973 tot ±1997     Spelderholt 305, Amsterdam-Noord
van ±1997 tot 16-07-1998     Amsterdam-Noord
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis (Cor) de Visser, geboren op 25-07-1938 in Amsterdam(N.H.) (zie 2).
II. Rudolf (Ruud) de Visser, geboren op 15-08-1944 in Amsterdam(N.H.).
Notitie bij de geboorte van Ruud: Geboren Julianaziekenhuis te Amsterdam.
Ruud is overleden op 31-03-2009 in Amsterdam(N.H.), 64 jaar oud (oorzaak: CVA). Hij is gecremeerd op 06-04-2009 in Purmerend(N.H.).
Notitie bij overlijden van Ruud: overleden OLVG te Amsterdam.
Beroep:
(Rudolf (Ruud) de Visser werd bij Werkspoor N.V. te Amsterdam opgeleid tot bankwerker.Door fusies,overnames etc. was hij nadien werkzaam bij Stork-Werkspoor Diesel en bij Stork-Wärtsilä Diesel B.V. te Schiedam Nederland.Hij was bij deze werkgevers werkzaam als monteur.Bij Stork-Wärtsilä Diesel B.V.was hij werkzaam als technical manager.)
III. Alfred (Fred) de Visser, geboren op 01-10-1946 in Amsterdam(N.H.).
Notitie bij de geboorte van Fred: Geboren Julianaziekenhuis te Amsterdam.
6 Marinus Gerardus Caron, geboren op 12-04-1917 in Rotterdam(Z.H.). Marinus is overleden op 17-04-1945 in Ede(Gld.), 28 jaar oud [bron: Overlijdensregister Ede 1947; akte nr.203.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1947 [bron: Overlijdensregister Ede 1947; akte nr.203.].
Notitie bij overlijden van Marinus: Begraven op Duits oorlogskerkhof te Ysselsteyn(NL);blok TA;rij 9;graf 100.Bron:www.volksbund.de.

Overlijdensregister EDE 1947(!!!!!)
nr.203
Heden dertien Juni negentienhonderd zeven en veertig, verscheen voor mij Ambtenaar van den
burgerlijken stand der gemeente Ede: Boeve, Dirk Jan, oud vijfenvijftig jaren begrafenisondernemer wonende te Ede die verklaarde uit eigen wetenschap er kennis van te dragen dat op zeventien April negentienhonderd dezes jaars, om onbekend uur, in deze gemeente is overleden Caron, Marinus Gerardus oud achten twintig jaren plaatwerker, geboren te Rotterdam en wonende te Amsterdam, gescheiden van Steennis, Catharina Hendrika, zoon van Caron, François René, koperslager en Treebusch, Agatha Maria, zonder beroep beiden wonende te Amsterdam.
Waarvan akte, welke is voorgelezen.
w.g.
D.J.Boeve
*in de akte is *dezes jaars" doorgestreept en in de marge gewijzgd/aangevuld door "honderd vijfenveertig
doorhaling van twee en bijvoeging van vier woorden goedgekeurd"
Notitie bij Marinus: Trad in W.O. II als grenadier in duitse krijgsdienst.
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 23-07-1937 in Culemborg(Gld.) met de 21-jarige Catharina Hendrika Steennis. Het huwelijk tussen Catharina en Marinus werd ontbonden vóór 17-04-1945 (echtscheiding).
7 Catharina Hendrika Steennis, geboren op 05-05-1916 in Culemborg(Gld).
Kind uit dit huwelijk:
I. Lena (Leny) Caron, geboren op 24-12-1937 in Tilburg(N.B.) (zie 3).

Generatie 4 (overgrootouders)

c.de_visser_geb.1888_in1948.jpg
1 C.de Visser(geb.1888)in1948
8 Cornelis (Kees) de Visser (afb. 1), geboren op 24-08-1888 in ’s-Gravenzande(Z.H.). Kees is overleden op 14-05-1976 in Amsterdam(N.H.), 87 jaar oud. Hij is gecremeerd op 19-05-1976 in Amsterdam(N.H.)-(Westgaarde).
Adressen:
tot 13-06-1927     Haarlemmerweg 211, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
van 13-06-1927 tot 08-1935     Oostzaanstraat 9, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
van 21-08-1935 tot 24-01-1939     Spechtstraat 6 boven, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 24-01-1939     Spechtstraat 4 hs., Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroep:
Bij huwelijk in 1913 machinist.Was gedurende ruim 50 jaar werkzaam bij Zanen Verstoep N.V. te Sliedrecht als machinist op een baggermolen.   [bron: Huwelijksbijlagen Nieuwendam 1913]
Onderscheiding:
Drager van de eremedaille in brons behorend bij de Orde van Oranje-Nassau.
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 13-03-1913 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister NIEUWENDAM 1913; akte nr.3.] met de 21-jarige Aaltje (Ali) Vrij. Bij het burgerlijk huwelijk van Kees en Ali waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes van der Kruk (geb. ±1851), Cornelis Vrij (geb. 1886) [zie 18,I] [broer bruid], Jan de Visser (1887-1945) [zie 16,I] [broer bruidegom] en Willem Frederik Morriën (geb. ±1890).
Notitie bij het huwelijk van Kees en Ali: Huwelijksregister NIEUWENDAM 1913.
No.3
Op den dertienden Maart NEGENTIENHONDERD DERTIEN verschenen voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Nieuwendam in het Gemeentehuis, teneinde een huwelijk aan te gaan: Cornelis de Visser oud vier en twintig jaren machinist, geboren te ‘s Gravenzande en wonende te Amsterdam, meerderjarige zoon van Herman de Visser, onderbaas en van Jacomina Joppe zonder beroep beiden wonende te Amsterdam en
Aaltje Vrij oud een en twintig jaren dienstbode geboren en wonende alhier, doch binnen de laatste zes maanden gewoond hebbende te Amsterdam, meerderjarige dochter van Cornelis Vrij, grondwerker, en van Cornelisje Pottegieter, zonder beroep, beiden wonende alhier.
De ouders van den bruidegom en de ouders van de bruid hierbij tegenwoordig, verklaarden hunne toestemming tot dit huwelijk te geven.
De afkondiging van dit huwelijk zijn geschied op Zondagen den tweeden en den negenden Maart dezes jaars alhier en te Amsterdam.
Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouw de plichten zullen vervullen welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verbonden. Nadat deze vragen door beiden bevestigend beantwoord zijn, is door mij in naam der wet verklaard dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden.
Hiervan is deze akte opgemaakt in tegenwoordigheid van de navolgende vier getuigen:
Cornelis Vrij oud zes en twintig jaren, ketelmaker, broeder van de bruid, Johannes Pieter de Visser, oud zes en twintig jaren, schipper, broeder van den bruidegom, beiden wonende te Amsterdam. Johannes van der Kruk oud twee en zestig jaren, ambtenaar ter secretarie, wonende alhier. Willem Frederik Morriën, oud drie en twintig jaren, timmerrman, wonende te Amsterdam.
Na voorlezing werd deze akte geteekend.
w.g.
De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
C.de Visser Corn. Vrij J.Versteeg
A.Vrij J.P.de Visser
H.de Visser J.van der Kruk
C.Vrij W.F.Morriën
C.Pottegieter
a.de_visser-vrij_in1973.jpg
2 A.de Visser-Vrij in1973
9 Aaltje (Ali) Vrij (afb. 2), geboren op 09-05-1891 om 18:00 in Nieuwendam(N.H.)-(Wijk A-nr.59) [bron: Geboorteregister NIEUWENDAM 1891; akte nr.33.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-05-1891 [bron: Geboorteregister NIEUWENDAM 1891; akte nr.33.].
Notitie bij de geboorte van Ali: Geboorteregister NIEUWENDAM 1891
No.33
Heden den negenden Mei ACHTTIENHONDERD EEN EN NEGENTIG, verscheen voor ons, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwendam
Cornelis Vrij van beroep arbeider oud vier en dertig jaren wonende alhier die verklaarde dat op den negenden Mei dezes jaars des avonds ten zes ure, binnen deze gemeente in het huis staande alhier Wijk A, nummer negen en vijftig is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, uit Cornelisje Pottegieter, zijne huisvrouw van beroep zonder wonende in genoemd huis
welk kind genoemd zal worden Aaltje.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob de Groot van beroep spekslager oud dertig jaren, wonende alhier en van Johannes van der Kruk van beroep bode oud veertig jaren, wonende mede alhier en is deze akte na voorlezing, door ons onderteekend met den vader en de getuigen.
w.g. De Ambtenaar voornoemd
C.Vrij onleesbaar
Jd Groot
J. van der Kruk
Ali is overleden op 14-09-1987 in Hoofddorp(N.H.), 96 jaar oud. Zij is gecremeerd op 18-09-1987 in Amsterdam(N.H.)-(Westgaarde).
Beroep:
bij huwelijk in 1913:dienstbode   [bron: Huwelijksbijlagen Nieuwendam 1913.]
Kinderen uit dit huwelijk:
p1030078.jpg
3 P1030078
I. Herman de Visser (afb. 3), geboren op 22-09-1913 in Nieuwendam(N.H.). Herman is overleden in 11-2014 in Haarlem(N.H.), 101 jaar oud.
Notitie bij Herman: Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/):
lengte 1,664 m.;gerwicht 59 kg.
Ingelijfd op 16.3.1933 18RInf.;groot verlof op 29.07.1933 i.v.m. werk.
Adres:
Oostzaanstraat 9bv., Amsterdam   [bron: Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/)]
Opleiding:
2 jaar dag- en 3 jaar avondambachtschool.   [bron: Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/)]
Herman trouwde met Maria Apolonia (Marie) van Heese. Marie is geboren op 13-11-1912 in Amsterdam(N.H), dochter van Josephus van Heese en Maria Marcus. Marie is overleden op 18-11-1994 in Badhoevedorp(N.H.), 82 jaar oud. Zij is gecremeerd in Amsterdam(N.H.)-(Westgaarde).
II. Cornelis de Visser, geboren op 16-09-1916 in Amsterdam(N.H) (zie 4).
10 Arnoldus Petrus (Piet) Schaap, geboren op 05-08-1886 om 20:00 in Amsterdam(N.H.) [bron: Geboorteregister Amsterdam 1886;aktenr.8014.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1886 [bron: Geboorteregister Amsterdam 1886;aktenr.8014.].
Notitie bij de geboorte van Piet: Bij geboorte: Arnoldus Petrus Pelser en Martinus Wilhelmus(geb.1884) worden bij huwelijk van Nicolaas Schaap met Geertrui Pelser erkend.

Geboorteregister Amsterdam 1886:
No. 8014
Heden Zes Augustus Achttienhonderd Zes-en-tachtig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen: Anna Goossens van beroep vroedvrouw oud achtenveertig jaren, wonende te Middenklooster No. 1, welke heeft verklaard dat in haar bijzijn op vijf dezer des namiddags ten acht ure, in het huis, staande Suikerbakkerssteeg x10, is geboren een Kind van het mannelijk geslacht uit Geertrui Pelser van beroep geen oud wonende Suikerbakkerssteeg x10 welk kind genaamd zal worden Arnoldus Petrus
van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Johannes Nicolaas Swijnsbergen van beroep werkman oud twee en veertig Jaren wonende als boven Suikerbakkerssteeg x26 en van Nicolaas Schaap van beroep werkman oud twee en dertig jaren wonende als boven x10 en is deze Akte door ons, benevens de aangeefster en een der Getuigen, na voorlezing onderteekend de tweede getuige verklaarde niet te kunnen schrijven.
w.g.1.A.Goossens; 2.J.Swijnsbergen Driessen

In de marge:
Dit kind is door Nikolaas Schaap en Geertrui Pelser bij huwelijk alhier op Een en twintig Junij 1800 achtentachtig voor het hunnen erkend.
ter Griffie
w.g. onleesbaar
Piet is overleden op 27-02-1967 in Amsterdam(N.H.), 80 jaar oud. Hij is gecremeerd in Driehuis(N.H.)-(Crematorium Westerveld)..
Notitie bij Piet: wordt bij het huwelijk van zijn ouders op 21.6.1888 geëcht.

Uit Huwelijksbijlagen Amsterdam 1907 m.b.t. Nationale Militie
(afgegeven te Haarlem 12 januari 1907):
De COMMISSARIS der KONINGIN in de PROVINCIE NOORDHOLLAND
verklaart, dat aan Arnoldus Petrus Schaap
geboren te Amsterdam op 5 Augustus 1886
zoon van Nicolaas
en van Geertrui Pelser
bij de loting voor de lichting der nationale militie van het
jaar 1906 voor de gemeente Amsterdam is ten deel gevallen
No. 1977, en dat hij vervolgens bij onherroepelijk geworden
uitspraak van den militieraad uit hoofde van broederdienst
van den dienst is vrijgesteld.
Adres:
Bij ondertrouw op 10 januari 1907:no. 11 Suikerbakkerssteeg(x)., Amsterdam   [bron: Huwelijksbijlagen Amsterdam 1907.]
Beroepen:
Bij huwelijk in 1931:melkbezorger.   [bron: Genlias]
Bij ondertrouw op 10 januari 1907:Flesschenspoelder melkinriching   [bron: Huwelijksbijlagen Amsterdam 1907]
Getuige bij:
06-11-1912     huwelijk Martinus Wilhelmus Schaap (geb. 1884) en Geertruida Maria van Lent (geb. ±1890) [zie 20,I]    [broer bruidegom]   [bron: Genlias]
Piet trouwde (2), 45 jaar oud, op 07-10-1931 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM-Reg.6F-folio 6.] met Aartje de Graaf (geb. 1871), 60 jaar oud. De ontbinding van dit huwelijk werd uitgesproken op 29-06-1933 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM-Reg. 6F-folio 6.].
Hij trouwde (1), 20 jaar oud, op 23-01-1907 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM 1907;aktenr.50.] met de 20-jarige Helena Margaretha Catharina Koorenhof (zie 11 hieronder). Bij het burgerlijk huwelijk van Piet en Helena waren de volgende getuigen aanwezig: Hendrikus Johannes Burgemeester, Johannes Dekker, Tekele Soepboer en Gerrit Jan Visser.
Notitie bij het huwelijk van Piet en Helena: Huwelijksregister AMSTERDAM 1907:
Nr.50
Heden drie entwintig Januari negentienhonderd zeven zijn voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam verschenen:
Arnoldus Petrus Schaap, werkman, geboren en wonende alhier oud twintig jaren minderjarige zoon van Nicolaas Schaap, glazenwasscher en Geertrui Pelser, wonende alhier, en: Helena Margaretha Catharina Koorenhof, zonder beroep, geboren te Groningen, wonende alhier, oud twintig jaren, minderjarige dochter van Izak Koorenhof, kastenmaker en Barbara Folkers, wonende alhier.Beider ouders verklaarden voor mij tegenwoordig, toe te stemmen in deze echt.
De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied alhier dertien en twintig dezer.
Ik heb de aanstaande echtgenooten afgevraagd of zij elkander nemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken Staat verbonden zijn. Nadat deze vragen bevestigend beantwoord werden, heb ik, in naam der wet, uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk aan elkander zijn verbonden.
Als getuigen waren tegenwoordig: Gerrit Jan Visser, werkman, oud achtenvijftig jaren, Hendrikus Johannes Burgemeester, sigarenmaker, oud vijfentwintig jaren, Tekele Soepboer, koopman, oud vijftig jaren en Johannes Dekker, timmerman, oud zesendertig jaren,allen wonende alhier.
Waarvan akte hebben opgemaakt, welke overeenkomstig de is voorgelezen.De ouders der echtgenoote verklaarden niet te kunnen naamteekenen als hebbende geen schrijven geleerd.
w.g.
A.P.Schaap G.J.Visser
hmc Koorenhof H.J.Burgemeester
I.Koorenhof T.Soepboer
B.Folkers J.Dekker onleesbaar
11 Helena Margaretha Catharina Koorenhof, geboren op 17-11-1886 om 03:00 in Groningen(Gr.) [bron: Geboorteregister GRONINGEN 1886;akte nr.1440.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-11-1886.
Notitie bij de geboorte van Helena: Geboorteregister GRONINGEN 1886
Nummer 1440.
In het jaar duizend achthonderd zesentachtig den zeventienden November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, verschenen: Izak Koorenhof oud vijfentwintig jaren, van beroep koopman alhier wonende, dewelke ons heeft verklaard dat op den zeventiende der maand November dezes jaars, des nachts te drie uur, binnen deze Gemeente, een kind is geboren van het vrouwelijk geslacht, waaraan de voornamen van Helena Margaretha Catharina gegeven zullen worden, van welk kind ouders zijn hij comparant en zijne Echtgenoote Barbara Folkers zonder beroep wonende alhier.
En is deze aangifte en verklaring geschied in tegenwoordigheid van Henderikus Sjobbema oud tweeenveertig jaren, van beroep adjunctcommies en van Paul Johann Leonard Medu oud eenenvijftig jaren, van beroep klerk, beide wonende te Groningen,als hiertoe door de belanghebbende verzochte getuigen.
En is deze akte na voorlezing, geteekend door ons en de getuigen, benevens de comparant.
w.g.
PJL.Medu onleesbaar
H.Sjobbem
Helena is overleden op 11-01-1929 om 13:00 in Amsterdam(N.H), 42 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amsterdam 1929;aktenr.275.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-01-1929 [bron: Overlijdensregister Amsterdam 1929;aktenr.275.].
Notitie bij overlijden van Helena: Overlijdensregister Amsterdam 1929:
No. 275.
Heden twaaf januari negentienhonderd negen en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam:
Jacobus Balvers, van beroep aanspreker oud vierenvijftig jaren wonende alhier en Hendrik Rietbroek van beroep aanspreker oud negenendertig jaren wonende alhier die verklaarden dat op elf dezer des voormiddags ten een ure, in de gemeente Amsterdam is overleden Helena Margaritha Catharina Koorenhof zonder beroep, wonende alhier oud tweeenveertig jaren, geboren te Groningen echtgenoote van Arnoldus Petrus Schaap, dochter van Izak Koorenhof zonder beroep en Barbara Folkers, overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
w.g.
J.Balvers onleesbaar
H.Rietbroek
Adres:
Bij ondertrouw op 10 januari 1907:no. 16 Suikerbakkerssteeg(x).Het gezin woont in de periode 1908-1914 o.a. Suikerbakkerssteeg 11 achter, idem nr. 24 iste etage, Blindemansteeg 36 1ste etage; Pieterssteeg 36 voor; Nwe Jonkerstr. 50-hs;idem 41 hs., Amsterdam   [bron: Huwelijksbijlagen Amsterdam 1907]
Beroep:
Bij ondertrouw op 10 januari 1907: dienstbode bij particulier.   [bron: Huwelijksbijlagen Amsterdam 1907.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertruida (Truus) Schaap, geboren op 01-08-1908 in Amsterdam(N.H.). Truus trouwde, 19 jaar oud, op 13-10-1927 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam reg.8F;fol.19.] met Hendrik (Henk) Goudriaan, 22 of 23 jaar oud. Henk is geboren in 1904 in Amsterdam(N.H.), zoon van Hendrik Goudriaan en Grietje Zwiers.
Beroep:
In 1927 melkbezorger.   [bron: www.eunen.nl]
II. Barbara Catharina (Bep) Schaap, geboren op 27-02-1910 in Amsterdam(N.H.). Bep trouwde, 21 jaar oud, op 23-12-1931 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam reg.7G;fol.33.] met Bertus Nicolaas (Bertus) Sondervan, ongeveer 24 jaar oud. Bertus is geboren omstreeks 1907 in Amsterdam(N.H.), zoon van Joseph Nicolaas Sondervan en Maria Wilhelmina Ridderbos.
Beroep:
huisschilder.   [bron: Genlias]
III. Helena Margaretha Catharina (Lien) Schaap, geboren op 24-12-1911 in Amsterdam. Lien trouwde, 23 jaar oud, op 23-10-1935 in Amsterdam met Wilhelmus Hendricus Jacobus (Wim) Smulders, 28 jaar oud. Wim is geboren op 28-06-1907 in Berchem(B.). Wim is overleden op 27-11-1984 in Amsterdam, 77 jaar oud.
IV. Margaretha Catharina (Greet) Schaap, geboren op 19-11-1913 in Amsterdam(N.H.). Greet trouwde, 22 jaar oud, op 27-05-1936 in Amsterdam met Cornelis Huijbrechtse, 23 jaar oud. Cornelis is geboren op 25-08-1912 in Amsterdam.
V. Arnoldus Petrus (Piet) Schaap, geboren op 01-01-1915 in Amsterdam(N.H.). Piet is overleden op 24-03-1983 in Amstelveen(N.H.)-(Verpleeghuis "Het Zonnehuis"), 68 jaar oud. Piet trouwde, 28 jaar oud, op 04-11-1943 in Amsterdam met Gerritje (Greet) Klomp, 26 jaar oud. Greet is geboren op 10-12-1916 in Amsterdam.
VI. Maria (Marie) Schaap, geboren op 16-12-1916 in Amsterdam(N.H) (zie 5).
VII. Martinus Wilhelmus (Tinus) Schaap, geboren op 11-11-1923 in Amsterdam(N.H). Tinus is overleden op 03-04-1945 in Rechnitz(Dld.), 21 jaar oud [bron: Index Archiefkaarten van Persoonskaarte GAA; Akte Reg.A.98 fol.55].
Notitie bij overlijden van Tinus: Trad omstreeks 1942 als vrijwilliger bij de Duitse SS. Bij de strijd met een Sovjet-eenheid kwam hij bij Rechnitz (thans Oostenrijk)om het leven.
Notitie bij Tinus: Trad in 1940-1945 in Duitse krijgsdienst. Is in Rusland vermist.
12 François René Caron, geboren op 05-02-1885 om 22:30 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1885;akte 550]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-02-1885 [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1885;akte 550].
Notitie bij de geboorte van François: Geboorteregister ´s Gravenhage 1885;akte 550:
Heden den zevenden February Achttien honderd vijf en tachtig compareerden voor ons,
Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente ‘s Gravenhage,Anna Elisabeth Diehl geboren Couvée ,oud zesenveertig jaren, vroedvrouw, wonende alhier.
Verklarende dat van Geertruida Barendina Verwoert, zonder beroep, echtgenoote van François René Caron, bediende, beiden wonende alhier
op den vijfden dezer des avonds ten half elf ure is geboren alhier een kind van het mannelijk geslacht, waaraan zij verklaarde de voornamen te geven van François René.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Wilhelmus Jacobus Boogaard, oud zes en veertig jaren, portier en Dirk van der Tak, oud twee en zestig jaren, zonder beroep,beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten en de getuigen.
François is overleden op 11-04-1963 in Amsterdam(N.H.), 78 jaar oud.
Beroep:
In 1903,1905,1906 smid;bij huwelijk in 1902 glazenmaker.
François trouwde (2), 55 jaar oud, op 02-10-1940 in Amsterdam(N.H.) met Lena Kleijn (geb. 1879), 60 jaar oud.
Hij trouwde (1), 17 jaar oud, op 10-12-1902 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ´s-Gravenhage 1902;akte 1707] met de 21-jarige Agatha Maria Treebusch (zie 13 hieronder). Het huwelijk tussen Agatha en François werd ontbonden op 22-08-1940 in Amsterdam (echtscheiding) [bron: Huwelijksregister ´s Gravenhage 1902;akte 1707].
Notitie bij het huwelijk van François en Agatha: Bij het huwelijk in 1902 wordt geecht:Agatha Maria geboren te Leiden 18.9.1900

Huwelijksregister ´s Gravenhage 1902;akte 1707:
Heden den tienden December negentien honderd twee compareerden in het Raadhuis voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s Gravenhage,
François René Caron, oud zeventien jaren,koetsier geboren en wonende alhier,minderjarige zoon van François René Caron, overleden en van Geetruida Barendina Verwoert,zonder beroep, wonende alhier, alhier tegenwoordig en consesteerende.
En Agatha Maria Treebusch,oud eenentwintig jaren,zonder beroep, geboren en wonende alhier, minderjarige dochter van Jan Hendrik Treebusch, loopknecht en van Geertruida Koolzaad,zonder beroep, beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en consesteerende.
die ons verzocht hebben over te gaan tot de voltrekking van hun huwelijk,waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den dertigsten November en zevenden December dezes jaars.
De comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten en de doodakte zijns vader benevens een Koninklijk Besluit van de negentiendes dezes jaars,nummer zevenentachtig, waarbij dispensatie is verleend van het verbod ingevolge artikel zesentachtig van het Burgerlijk Wetboek bestaande tegen het aangaan van dit huwelijk.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan de echtgenooten opgelegd,verklaren Wij in naam der Wet dat zij door het huwelijk zijn verbonden.En hebben gemelde echtgenooten verklaard dat op den Achttienden September negentien honderd is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, genaamd Agatha Maria, ingeschreven op het geboorteregister te Leiden als dochter van Agatha Maria Treebusch, dat zij voor hun kind erkennen.
Al hetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Wilhelmus Petrus Heppener, oud achtentwintig jaren, Jacobus Pas, oud drie en dertig jaren, van Johannes Baptist Waterreus, oud acht en dertig jaren, en van Bartholomeus Heppener, oud vijf en dertig jaren,bedienden, wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten zijner moeder, haren vader en de getuigen, hare moeder heeft verklaard niet te kunnen schrijven wegens ongeleerdheid.

In de marge van deze akte staat geschreven:
Door het vonnis van de Arrondissements Rechtbank te Amsterdam van den dertienden Junij negentienhonderdveertig en de inschrijving in de registers van den Burgerlijken Stand dezer gemeente op heden, is het in nevenstaande akte vermelde huwelijk door echtscheiding ontbonden.
Tweeentwintig Augustus negentienhonderdveertig.
13 Agatha Maria Treebusch, geboren op 15-09-1881 om 03:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1881;akte nr.3288.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-09-1881 [bron: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1881;akte nr.3288.].
Notitie bij de geboorte van Agatha: Geboorteregister ´s Gravenhage 1881:
Nr.3288
Heden den Zestienden September Achttien honderd een en tachtig compareerden voor ons,
Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Gemeente ‘s Gravenhage,Anna Elisabeth Diehl geboren Couvée ,oud drie en veertig jaren, vroedvrouw, wonende alhier.
Dewelke ons heeft verklaard, dat van Louisa Geertruida Koolzaad, zonder beroep, huisvrouw van Jan Hendrik Treebusch, opperman, beiden wonende alhier
op den vijftienden dezer des morgens ten drie ure is geboren alhier een kind van het vrouwelijke geslacht, waaraan zij verklaarde de namen te geven van Agatha Maria.
deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Martinus Geneste, oud zes en zestig jaren en Dirk van der Tak, oud negen en vijftig jaren, beiden zonder beroep en wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten en de getuigen.
Agatha is overleden op 03-11-1963 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 82 jaar oud. Agatha trouwde (2), 60 jaar oud, op 08-07-1942 in ’s-Gravenhage(Z.H.) met Johan Tijssen (geb. 1897), 45 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Agatha Maria Caron, geboren op 18-09-1900 in Leiden(Z.H.).
Notitie bij Agatha: wordt geecht bij huwelijk in 1902.
II. Geertruida Barendina Caron, geboren op 29-04-1903 om 08:00 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1903;akte nr.2234.].
III. François René Caron, geboren op 13-01-1905 om 16:00 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1905;akte284.]. François trouwde, 28 jaar oud, op 08-03-1933 in Rotterdam(Z.H.) met Johanna van der Minnen, ongeveer 36 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1897 in Oud- en Nieuw Gastel(N.B.).
IV. Jan Hendrik Caron, geboren op 03-04-1906 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1906;akte nr.1941.].
V. Henri Willem Caron, geboren omstreeks 1908 in ’s Gravenhage(Z.H.). Henri trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 02-07-1931 in Vlijmen(N.B.) met Maria Heesbeen, ongeveer 19 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1912 in Vlijmen(N.B.).
VI. Marinus Gerardus Caron, geboren op 12-04-1917 in Rotterdam(Z.H.) (zie 6).
14 Aart Steennis, geboren op 03-11-1872 om 08:00 in Geldermalsen(Gld) [bron: Geboorteregister Geldermalsen 1872;akte nr.84.]. Bij de geboorteaangifte van Aart was de volgende getuige aanwezig: Jan Hendrik Vogelzang (geb. ±1844).
Notitie bij de geboorte van Aart: Geboorteregister Geldermalsen 1872:
No. 84
Heden den vierden November achttien honderd twee en zeventig, is voor mij ondergetekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Geldermalsen, verschenen: Cornelis Steennis van beroep arbeider oud zes en vijftig jaren, wonende te Geldermalsen welke aangifte heeft gedaan dat zijne dochter Artje Steennis ongehuwd zonder beroep oud drie en twintig jaren wonende Geldermalsen te Geldermalsen op den derden November dezes jaars des morgens om acht uren is bevallen van een zoon aan wien de voornaam is gegeven van Aart.
Van welke verklaring akte is opgemaakt in tegenwoordigheid van Marinus Burggraaff van beroep Veldwachter oud vierenveertig jaren, en Jan Hendrik Vogelzang van beroep arbeider oud achtentwintig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, als getuigen.En is de akte na voorlezing onderteekend door ons en de comparanten, behalve de eerste die verklaart niet te kunnen schrijven als dit niet geleerd hebbende
w.g.
M.Burggraaff onleesbaar
J.H.Vogelzang
Aart is overleden op 08-09-1950 om 00:30 in Culemborg(Gld), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1950;akte nr.85.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-09-1950 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1950;akte nr.85.].
Notitie bij overlijden van Aart: Overlijdensregister Culemborg 1950:
No. 85.
Heden elf September negentienhonderd vijftig verscheen voor mij, Ambtenaar van de burgerlijke stand der gemeente Culemborg:
Deenik,Jacob, oud zes en vijftig jaren, aanspreker wonende in deze gemeente, die mij verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op acht September dezes jaars te nul uur dertig minuten in deze gemeente is overleden Steennis, Aart oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Geldermalsen. wonende te Culemborg, gehuwd met: Entjes, Paulina Catharina, zoon van Steennis, Artje, overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
w.g.
J.Deenik de Boer
Notitie bij Aart: Huwelijksbijlagen Geldermalsen 4.4.1879:
Verklaring 19 maart 1898:
De Commissaris der Koningin in de Provincie Gelderland verklaart dat,
Aart Steenis geboren te Geldermalsen den 3 November 1872, wonende te Culenborg, van beroep stoelenmaker in het inschrijvings-register van de gemeente Culenborg van het jaar 1891, voor de lichting van het jaar 1892 is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen No. 9, en dat hij vervolgens door den Militieraad uithoofde van lichaamsgebrekenvan den dienst is vrijgesteld.

Huwelijksbijlagen Geldermalsen 4.4.1879:
Verklaring d.d. 16.3.1898:
De Burgemeester der Gemeente Culemborg certificeert dat Aart Steennis stoelenmaker wonende te Culemborg is onvermogend tot voldoening der Rechten, Kosten, enz, wegens de Acten, Bewijzen en Schrifturen, tot het aangaan van zijn huwelijk benoodigd met Paulina Catharina Entjes.
Beroep:
Bij huwelijk in 1898 stoelenmaker.
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 04-04-1898 in Culemborg(Gld) [bron: Huwelijksregister Culemborg; akte nr.11.] met de 19-jarige Paulina Catharina Entjes.
Notitie bij het huwelijk van Aart en Paulina: Huwelijksregister Culemborg 1898:
Nr.11
Heden den vierden der maand April achttien honderd acht en negentig, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, in het huis der Gemeente in het openbaar verschenen:
Aart Steennis jongman, stoelenmaker oud vijf en twintig jaren geboren te Geldermalsen wonende te Culemborg, meerderjarige natuurlijke niet erkende zoon van Artje Steennis, zonder beroep wonende te Culemborg en
Paulina Catharina Entjes jonge dochter zonder beroep, oud negentien jaren geboren en wonende te Culemborg, minderjarige dochter van Gerrit Entjes stoelenmaker en van Catharina Gerarda van Zomeren, zonder beroep, beiden wonende te Culemborg.
Die in tegenwoordigheid van:
Johannes Entjes stoelenmaker oud vijf en twintig jaren
Johannes Petrus van Zomeren, stoelenmaker oud drie en dertig jaren
Cornelis Antonie van Romijn stoelenmaker oud negen en veertig jaren
Cornellis Petrus van Wijngaarden mandenmaker oud acht en twintig jaren.
Allen wonende te Culemborg.
De eerste broeder, de tweede en derden ooms en de laatste neef van de bruid door hen als getuigen meegebragt, ons verzocht hebben, het door hen voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geen verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende, ons alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken doen ter hand stellen,als:
Vooreerst.De acten van Geboorte van den Bruidegom en de Bruid, waaruit blijkt dat de eerste is geboren den derden November achttien honderd twee en zeventig en de laatste den vijfden Februari achttien honderd negen en zeventig.
Ten tweeden een certificaat ten bewijze dat de bruidegom aan zijne verplichtingen ten opzigte der nationale militie heeft voldaan.
De afkondigingen tot dit huwelijk hebben op Zondagen den twintigsten en zeven en twintigsten Maart dezes jaars , binnen deze gemeente zonder stuiting, plaats gehad.
De ouders der bruid alhier tegenwoordig hebben ons verklaard tot dit huwelijk toe te stemmen.
En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der Getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam der wet verklaard dat
Aart Steennis en Paulina Catharina Entjes door het Huwelijk zijn vereenigd.Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met den echtgenoot de vader der echtgenoote en de getuigen.Verklarende de echtgenoote en moeder der echtgenoote beiden wegens ongeletterdheid niet te kunnen schrijven noch hunne namen teekenen de getuigen verklarende de echtgenoote, de vader van de echtgenoot en de moeder der echtgenoote wegens ongeletterdheid niet te kunnen teekenen.
w.g.
A.Steennis Corns Rademaker
G.Entjes J.Entjes
J.P.van Zomeren C.A.Romijn
C.P.van Wijngaarden
15 Paulina Catharina Entjes, geboren op 05-02-1879 om 15:30 in Culemborg(Gld)-(Wijk C Nr.86 aan de Westerwal) [bron: Geboorteregister Culemborg 1879; aktenr.29.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-02-1879 [bron: Geboorteregister Culemborg 1879; aktenr.29.]. Bij de geboorteaangifte van Paulina waren de volgende getuigen aanwezig: Paulus van Zomeren (geb. ±1853) en Gerrit Hubertus Zomeren (geb. ±1856).
Notitie bij de geboorte van Paulina: Geboorteregister Culemborg 1879:
No. 29
Heden den vijfden Februarij achttien honderd negen en zeventig, is voor ons Paul Alexander Conrad Heinrich Theodor Albert Werdmüller van Elga Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, verschenen: Gerrit Entjes stoelenmaker oud zes en zeventig jaren, woonachtig te CULEMBORG welke ons heeft verklaard dat op den vijfden der maand Februarij des jaars achttien honderd en negen en zeventig des voormiddags ten half vier ure, ten zijnen huize, wijk C Nummer zes en tachtig op den Westerwal binnen deze Gemeente,is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne huisvrouw Catharina Gerarda van Zomeren zonder beroep oud een en dertig jaren, welk kind genaamd wordt Paulina Catharina
van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Paulus van Zomeren oud zes en twintig jaren, van beroep schoenmaker en Gerrit Hubertus van Zomeren oud drie en twintig jaren, van beroep stoelenmaker beide woonachtig in deze Gemeente en is deze acte na voorlezing door ons geteekend met den aangever en de getuigen.
w.g.
C.Entjes onleesbaar
P.Joh.van Zoomeren
G.J.van Zomeren
Paulina is overleden vóór 1950, ten hoogste 71 jaar oud.
Notitie bij Paulina: Huwelijksbijlagen Geldermalsen 4.4.1879:
Verklaring d.d. 16.3.1898:
De Burgemeester der Gemeente Culemborg certificeert dat Paulina Catharina Entjes zonder beroep wonende te Culemborg is onvermogend tot voldoening der Rechten, Kosten, enz, wegens de Acten, Bewijzen en Schrifturen, tot het aangaan van haar huwelijk benoodigd met Aart Steennis.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerarda Johanna Steennis, geboren op 14-03-1899 in Culemborg(Gld.)-Wijk B nr.126 in de Dalenstraat [bron: Geboorteregister Culemborg 1899; akte nr.63.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-03-1899 [bron: Geboorteregister Culemborg 1899; akte nr.63.]. Gerarda is overleden in Culemborg(Gld.).
Adres:
Was binnen 6 maanden voorafgaande aan het huwelijk woonachtig te Utrecht.   [bron: Huwelijksregister Appingedam 1920; akte nr.50.]
Gerarda trouwde, 21 jaar oud, op 06-11-1920 in Appingedam(Gr.) [bron: Huwelijksregister Appingedam 1920; akte nr.50.] met Jan Werkman, ongeveer 23 jaar oud. De scheiding werd geregistreerd op 01-05-1964 in Appingedam [bron: In marge van Huwelijksregister Appingedam 1920; akte nr.50 aangegeven.]. Jan is geboren omstreeks 1897 in Loppersum(Gr.).
Beroep:
Vlasbewerker.   [bron: Huwelijksregister Appingedam 1920; akte nr.50.]
II. Aarke Cornelia Steennis, geboren op 22-09-1901 om 15:00 in Culemborg(Gld.)-Wijk B nr. 264 aan den Westerwal. [bron: Geboorteregister Culemborg 1901; aktenr.226.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1901 [bron: Geboorteregister Culemborg 1901; aktenr.226.].
III. Paulina Catharina Steennis, geboren omstreeks 06-1903 in Culemborg(Gld). Paulina is overleden op 08-11-1903 om 15:00 in Culemborg(Gld), ongeveer 5 maanden oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1903;akte nr.109.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1903 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1903;akte nr.109.].
IV. Cornelis Lambertus Steennis, geboren op 23-08-1904 in Culemborg(Gld.) [bron: Geboorteregister Culemborg 1904; akte nr.190.].
V. Gerard Arie Huibert Steennis, geboren op 19-12-1905 in Culemborg(Gld.) [bron: Geboorteregister Culemborg 1905; akte nr.262.]. Gerard is overleden op 31-01-1906 om 11:00 in Culemborg(Gld.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1906; akte nr.8.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-02-1906.
VI. Aart Karel Steennis, geboren op 27-01-1907 in Culemborg(Gld.) [bron: Geboorteregister Culemborg 1907; akte nr.25.]. Aart is overleden op 30-10-1908 om 11:00 in Culemborg(Gld.), 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1908; akte nr.162.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-10-1908 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1908; akte nr.162.].
VII. Gerrit Jacob Steennis, geboren op 14-02-1908 in Culemborg(Gld.) [bron: Geboorteregister Culemborg 1908; akte nr.32.]. Gerrit is overleden op 28-06-1908 om 06:00 in Culemborg(Gld.), 4 maanden oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1908; akte nr.112.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1908 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1908; akte nr.112.].
VIII. Catharina Johanna Steennis, geboren op 23-10-1912 om 15:30 in Culemborg(Gld.) [bron: Geboorteregister Culemborg 1912; akte nr.240.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1912 [bron: Geboorteregister Culemborg 1912; akte nr.240.]. Catharina is overleden op 19-10-1913 om 18:30 in Culemborg(Gld.), 11 maanden oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1913; akte nr.97.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1913 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1913; akte nr.97.].
IX. Aartje Steennis, geboren omstreeks 1914 in Culemborg(Gld.). Aartje is overleden op 13-02-1918 in Culemborg(Gld.), ongeveer 4 jaar oud [bron: Overlijdensregister CULEMBORG 1918; akte nr.23.].
X. Catharina Hendrika Steennis, geboren op 05-05-1916 in Culemborg(Gld) (zie 7).
XI. Gerrit Steennis, geboren op 16-12-1918 in Culemborg(Gld.). Gerrit is overleden op 19-12-1918 in Culemborg(Gld.), 3 dagen oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1918; akte nr.159.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-12-1918 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1918; akte nr.159.].

Generatie 5 (betovergrootouders)

h.de_visser-j.joppe.jpg
4 H.de Visser-J.Joppe
16 Herman de Visser (afb. 4), geboren op 04-10-1858 om 01:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.40) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1858;akte nr.98]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1858 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1858;akte nr.98].
Notitie bij de geboorte van Herman: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1858;akte nr.98:
Op de Vijfde der maand October Achttienhonderd Acht en Vijftig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te ZWALUWE, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen:
Johannes Pieter de Visser oud twee en twintig jaren, van beroep schipper wonende in deze Gemeente, welke ons heeft verklaard, dat op den Vierde October dezes jaars, des snachts ten Een ure aldaar te Hooge Zwaluwe in het huis Numero veertig is geboren een Kind van het mannelijk geslacht, uit Maria Adriana Vos zijne Echtgenoote, zonder beroep, wonende in deze Gemeente en dat aan dit Kind de voornaam zal gegeven worden van Herman.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis den Rooijen, oud dertig jaren Arbeider en ??? de Jager oud drie en dertig jaren veldwachter wonende beide te Zwaluwe,
en is deze akte na voorlezing door ons benevens den Komparanten en de Getuigen onderteekend.
J.de Visser
C.den Rooijen De Ambtenaar voornoemd
?? Jager onleesbaar
Herman is overleden op 29-05-1930 om 14:00 in Amsterdam(N.H), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1930; akte nr.181].
Notitie bij overlijden van Herman: Overlijdensregister AMSTERDAM 1930
Akte nr.181
Heden dertig Mei negentienhonderd dertig verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam: Jan Geerardus Steevens van beroep aanspreker oud zeven en veertig jaren, wonende alhier en Gijsbertus Wilhelmus Johannes Petrus Vriese van beroep gemeentebode oud drie en veertig jaren, wonende alhier die verklaarden dat op negen en twintig Mei dezer des voormiddags ten twee ure, in de gemeente Amsterdam is overleden
Herman de Visser, van beroep uitvoerder van waterwerken, wonende alhier, oud een en zeventig jaren, geboren te Hooge en Lage Zwaluwe, echtgenoot van Jacomina Joppe, zoon van Johannes Pieter de Visser en van Maria Adriana Vos, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
w.g.
J.G.Steevens
G.W.J.P.Vriese onleesbaar

In de marge geschreven:
4-10-58
meerd.kind.
Haarl.weg 187 III
niets
Notitie bij Herman: Mededelingen van mijn achterneef Wim Mulder geb 11-07-1935 (zoon van W.G.Mulder en M.A.de Visser-geb.16.9.1903):
Herman de Visser was, met zijn gezin woonachtig in Amsterdam-Haarlemmerweg 187-3de etage.Herman de Visser is daar overleden.
Hij was,tot zijn overlijden, werkzaam als hoofduitvoerder bij de fa.Adriaan Volker o.a. bij de inpoldering van de Wieringermeer/aanleg Afsluitdijk.
Wim´s vader heeft hem daar regelmatig bezocht toen hij in een woonark op Wieringen woonachtig was.De dikke spekpannekoeken van schoonvader vormden waarschijnlijk een grote aantrekkingskracht.
Herman de Visser was daar o.m. verantwoordelijk voor een baggermolen en zijn eerste bezigheid was ´s morgens om m.b.v. een uitschuifbare verrekijker na te gaan of de baggermolen nog "z´n sneetje" (een uitdrukking uit de baggerwereld) had. Deze verrekijker is nog in de familie.
Adriaan Volkers heeft Jacomina Joppe ooit thuis bezocht en bij die gelegenheid zou zijn gezegd:"Mienne als Herman komt te overlijden krijg je tot jouw dood pensioen".Deze belofte is hij ook nagekomen.
Omstreeks 1931 is Jacomina Joppe verhuisd naar de Jan van Galenstraat in Amsterdam teneinde in de directe omgeving van haar dochter te wonen.
Zij overleed daar op 22.7.1940;op dat moment was er in Amsterdam een brand gaande in De Petroleumhaven(bombardement?/in brand gestoken?).
In het boek van K.Norel, "Mannen van Sliedrecht", wordt de baggerwereld in Sliedrecht beschreven.Voor een van de romanfiguren zou Herman de Visser model hebben gestaan.Wellicht is dit de romanfiguur die ongveer aan het einde van het boek op een woonboot in Wieringen woont ten tijde van de aanleg van de Afsluitdijk.

Mededeling Miep Bakker:Herman de Visser baggerde in Kiel in het Kielerkanaal.

uit Huwelijksbijlagen Sint Philipsland 1885:
M.b.t. de Nationale Militie:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noord Brabant, verklaart dat
Herman de Visser enz.
in het Inschrijvings-Register van den Gemeente Zwaluwe van het jaar 1877,
voor de Lichting van het jaar 1878 is ingescshreven, dat hem bij de Loting is ten deelgevallen No. 8
dat hij op den 13 Mei 1878 is ingelijfd, en uithoofde van volbrachten militiedienst op den 12 Mei 1882
uit den dienst is ontslagen.
Adressen:
Op 29.12.1897 verhuist het gezin van ´s Gravenzande naar Utrecht.
Anjelierstaat 21 te Utrecht.   [bron: Geboorteregister Utrecht 1899; akte nr.1910 en Geboorteregister Utrecht 1901; akte nr.1592.]
tot 14-07-1936     Haarlemmerweg 187, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 14-07-1936     Jan van Galenstraat 206 3de etage, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroepen:
arbeider,later varensgezel.
varensgezel   [bron: Geboorteregister Utrecht 1899; akte nr.1910.]
schipper.   [bron: Geboorteregister Utrecht 1901; akte nr.1592.]
In 1928:uitvoerder van baggerwerken.   [bron: Genlias]
In 1913:onderbaas.   [bron: Huwelijksbijlagen Nieuwendam 1913]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 04-09-1885 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Geboorteregister Sint Philipsland;aktenr.12.] met de 22-jarige Jacomina Joppe. Bij het burgerlijk huwelijk van Herman en Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Laven (geb. ±1847), Johannes Jacobus Roth (geb. 1850) [zie 34,III] [zwager bruid], Cornelis Kunst (geb. 1856) en Cornelis Christoffel Reijngoudt (geb. ±1885).
Notitie bij het huwelijk van Herman en Jacomina: Huwelijksregister SINT PHILIPSLAND 1885
Nr.12
Heden den vierden van de maand September des jaars een duizend acht honderd vijf en tachtig, verschenen voor mij Jacobus Jan Geense Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Sint Philipsland, provincie Zeeland, in het openbaar binnen het gemeente:
Herman de Visser oud zes en twintig jaren,geboren te Hooge en Lage Zwaluwe, van beroep varensgezel, wonende te Hooge Zwaluwe, van staat jongman meerderjarige zoon van Johannes Pieter de Visser van beroep varensgezel en van Maria Adriana Vos, zonder beroep beiden wonende te Hooge Zwaluwe ter eene; en Jacomina Joppe , oud tweeentwintig jaren, geboren te Oudvosmeer van beroep zonder, wonende te Sint Philipsland van staat jongedochter, minderjarige dochter van Cornelis Joppe, van beroep winkelier en van Christina Gerarda de Bakker; zonder beroep, beiden wonende in deze Gemeente, ter andere zijde;
welke mij verzocht hebben, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde op de door de Comparanten overgelegde stukken, als
ten eerste Een bewijs van voldoening aan de Nationale Militie door den bruidegom
ten tweede. Een geboorte-extract van den bruidegom.
ten derde. Een geboorte-extract van de bruid.
ten vierde. Een certificaat afgegeven door den Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Hooge en Lage Zwaluwe, waaruit blijkt, dat aldaar op Zondagen den drie en twintigsten en dertigsten Augustus dezes jaars de afkondigingen van dit huwelijk hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen.
En is mij uit het register van huwelijks-afkondigingen dezer gemeente gebleken dat de bij de wet gevorderde afkondigingen van dit huwelijk op Zondagen den zestienden en drie en twintigsten Augustus dezes jaars alhier hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen.
De Ouders van bruidegom en bruid, mede alhier vtegenwoordig, hebben mij verklaard volkomen in dit huwelijk toe te stemmen.
al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijks-register dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Rechtbank te worden overgebracht.
Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hadden verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard dat Herman de Visser en Jacomina Joppe door den echt aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van :
Johannes Jacobus Roth, oud vijf en dertig jaren, van beroep landbouwknecht, zwager van de bruid, Jacobus Laven, oud acht en dertig jaren, van beroep bakker, Cornelis Kunst, oud negen en twintig jaren, van beroep landman, en Cornelis Christoffel Reijngoudt, oud zeven en twintig jaren, van beroep arbeider; de laatste drie gemelde getuigen geen bloed- of aanverwant van een der partijen en allen wonende in deze gemeente.
En is hiervan door mij opgemaakt deze acte die na voorlezing door den bruidegom, de bruid. de ouders der partijen, de getuigen en mij is onderteekend.
w.g.
H. de Visser C.Joppe J.Joppe Christina de Bakker
J.P.de Visser C.Kunst
M.A.Vos C.C.Reijngoudt
J.J.Roth J.J.Geense
17 Jacomina Joppe, geboren op 22-07-1863 om 02:30 in Oud-Vossemeer(Zld)-(huisnr.91) [bron: Geboorteregister Oud-Vossemeer 1863; aktenr.48.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-07-1863 [bron: Geboorteregister Oud-Vossemeer 1863; aktenr.48.].
Notitie bij de geboorte van Jacomina: Geboorteregister OUD-VOSSEMEER 1863.
Nr.48
Heden den drie en twintigsten van de maand Julij des jaars een duizend achthonderd drie en zestig, verscheen voor mij Sec van den Raad Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente Oudvossemeer ,provincie Zeeland, Cornelis Joppe, oud veertig jaren van beroep arbeider, wonende te Oudvossemeer dewelke mij heeft verklaard dat op den twee en twintigsten van de maand Julij des jaars een duizend achthonderd drie en zestig, te half drie ure, binnen deze gemeente, in het huis wijk ....nommer een en negentig, is geboren een kind van de vrouwelijke kunne, van hem aangever en van Christina de Bakker oud negen en dertig jaren, zonder beroep wonende te Oudvossemeer zijne huisvrouw en aan welk kind hij verklaart te geven de voornaam van Jacomina
welke aangifte en verklaring zijn geschied in bijwezen van Anthonie Stormezand, oud drie en dertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oudvossemeer, en van Johannes Duine, oud zes en twintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oudvossemeer, als getuigen daartoe door den aangever gekozen.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan den aangever en de getuigen, door hen en mij is geteekend.
w.g.
C.Joppe onleesbaar
A.Stormezand
J.Duine MZ
Jacomina is overleden op 17-06-1940 om 20:40 in Amsterdam(N.H), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1940; akte nr.231.].
Notitie bij overlijden van Jacomina: Overlijdensregister AMSTERDAM 1940.
Akte nr.231
Op zeventien Juni negentienhonderd veertig, twintig uur veertig minuten, is in de Gemeente Amsterdam overleden:
Joppe, Jacomina
oud zesen zeventig jaren, van beroep zonder,
geboren te Oudvossemeer en wonende alhier
weduwe van: de Visser, Herman, dochter van Joppe, Cornelis en van: de Bakker, Christina, beiden overleden.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door : Bettink, Hendrik Jacob van beroep aanspreker
oud vier en veertig jaar, wonende alhier
die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, overeenkomstig de wet is opgemaakt en voorgelezen op achttien Juni negentienhonderd veertig.
w,g,
H.Bettink onleesbaar.

In de marge geschreven: 22.7.63
J.v.Galenstr. 263 I
meerd. k.
Adres:
te ´s Gravenzande ingeschreven op 18.6.1886(afkomstig van St.Philipsland)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Pieter (Jan) de Visser, geboren op 21-06-1887 in ’s-Gravenzande(Z.H.). Jan is overleden op 04-12-1945 in Amsterdam(N.H.), 58 jaar oud [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)].
Adressen:
Sedert 1910 Nieuwendam(N.H.).Vanaf 1912 in Amsterdam op verschillende adressen;sedert 1936 Willem de Zwijgerlaan 91 1ste et. te Amsterdam.   [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)]
van 29-01-1920 tot 08-07-1930     Lavendelstraat 13, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 08-07-1930     Leeuwerikstraat 37   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
van 09-01-1936 tot 09-10-1936     Cabralstraat 21, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
vanaf 09-10-1936     Willem de Zwijgerlaan 91, Amsterdam   [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Beroep:
Gezagvoerder Gemeentepont.   [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)]
Getuige bij:
13-03-1913     huwelijk Kees de Visser (1888-1976) en Ali Vrij (1891-1987) [zie 9]    [broer bruidegom]   [bron: Huwelijksregister NIEUWENDAM 1913; akte nr.3.]
Jan trouwde, 22 jaar oud, op 26-05-1910 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam 1919; akte nr.331.] met Maartje de Boer, 25 jaar oud. De scheiding werd uitgesproken op 09-01-1936 [bron: Scheiding]. Maartje is geboren op 26-11-1884 om 13:30 in Landsmeer(N.H.) [bron: Geboorteregister Landsmeer 1884; akte nr.64.]. Maartje is overleden op 25-05-1966, 81 jaar oud. Zij is begraven in Amsterdam(N.H.)-Begr.pl. "de Nieuwe Noorder"..
Adres:
Geboren te Watergang Dijk W. nr.79.   [bron: Geboorteregister Landsmeer 1884; akte nr.64.]
II. Cornelis (Kees) de Visser, geboren op 24-08-1888 in ’s-Gravenzande(Z.H.) (zie 8).
III. Jacob de Visser, geboren op 14-09-1890 in ’s-Gravenzande(Z.H.). Jacob is overleden op 07-07-1912 in Maassluis(Z.H.), 21 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Jacob: Overlijdensakte Maassluis 1911-1952;
Jacob de Visser,geboren ’s-Gravenzande 14 september 1890.
Overleden Maassluis 7 juli 1912.Overleden gevonden aan de Burgemeester de Jongkade te Maassluis;stoker op een zandzuiger;woonachtig te Amsterdam.
Bron:www.genealogieonline.nl/genealogische-databank-maassluis.
IV. Christina de Visser, geboren op 19-11-1891 in ’s-Gravenzande(Z.H.). Christina is overleden op 31-12-1891 in ’s-Gravenzande(Z.H.), 1 maand oud.
echtpaar_m.a.de_visser-h.de_visser_omstreeks_1901.jpg
5 Echtpaar M.A.de Visser-H.de Visser omstreeks 1901
V. Marinus Adrianus (Rinus) de Visser (afb. 5), geboren op 02-12-1892 om 07:00 in ’s-Gravenzande(Z.H.) [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)]. Rinus is overleden op 02-10-1974 in Hoogeveen(Dr.), 81 jaar oud [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)]. Rinus:
(1) trouwde in Westzaan(N.H.) [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)] met Celia Adriana Heemskerk. Celia is geboren op 17-03-1903 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Celia is overleden op 06-11-1985 in Beilen(Dr.), 82 jaar oud.
(2) trouwde, 20 jaar oud, op 24-12-1912 in Jutphaas(Utr.) [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)] met Hendrina de Visser, 21 jaar oud. Hendrina is geboren op 08-04-1891 in Sliedrecht(Z.H.), dochter van Cornelis Pieter de Visser (zie 32,VII) en Hendrina van Houwelingen. Hendrina is overleden op 09-03-1935 om 05:00 in Zaandam(N.H.), 43 jaar oud (oorzaak: trombose) [bron: Overlijdensregister Westzaan 1935; akte nr.10.].
VI. Christiaan (Chris) de Visser, geboren op 02-11-1894 in ’s-Gravenzande(Z.H.). Chris is overleden op 06-04-1971 in Amsterdam(N.H), 76 jaar oud [bron: www.schiltmeijer.nl]. Hij is begraven in Sloten(N.H.)-(Prot.Chr.Begraafplaats) [bron: www.schiltmeijer.nl].
Adres:
Sedert 1920 Baffinstraat 30hs te Amsterdam;21.11.1952 Aalsmeerweg 1 3de et. te Amsterdam;07.02.1953 Admiralengracht 120 hs. te Amsterdam;vanaf 1954 Hudsonstraat te Amsterdam.   [bron: Persoonskaart]
Beroepen:
Het echtpaar heeft vele jaren een sigarenwinkel in de Hudsonstraat te Amsterdam uitgebaat.De werkzaamheden in die winkel werden vnl. door de echtgenote verricht.
machine bankwerker/machinist.
Chris trouwde, 26 jaar oud, op 21-12-1920 in den Helder(n.H.) [bron: Persoonskaart.] met Johanna Elisabeth (Jo) Smit, 23 jaar oud. Jo is geboren op 18-09-1897 in den Helder (N.H.) [bron: www.schiltmeijer.nl]. Jo is overleden op 23-04-1998, 100 jaar oud [bron: www.schiltmeijer.nl]. Zij is begraven in Sloten(N.H.)-(Prot.Chr.Begraafplaats) [bron: www.schiltmeijer.nl].
VII. Herman de Visser, geboren op 03-07-1896 in ’s-Gravenzande(Z.H.). Herman is overleden op 04-09-1896 in ’s-Gravenzande(Z.H.), 2 maanden oud.
VIII. Jacomina (Mina) de Visser, geboren op 11-04-1898 in Utrecht(Utr.). Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-04-1898 [bron: Genlias]. Mina trouwde, 22 jaar oud, op 18-11-1920 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksakte Amsterdam reg 2K;folio 37v.] met Karel Bakker, 22 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 18-11-1955 in Amsterdam(N.H). Karel is geboren op 19-01-1898 in ’s Gravenhage(Z.H.). Karel is overleden in 1955, 56 of 57 jaar oud.
Beroep:
Bij huwelijk in 1920: fotograaf.   [bron: Genlias]
IX. Geertruida Tanneke (Truus) de Visser, geboren op 28-07-1899 om 03:00 in Utrecht(Utr.)-Anjelierstraat 21. [bron: Geboorteregister Utrecht 1899; akte nr.1910.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-07-1899 [bron: Genlias].
Notitie bij de geboorte van Truus: Uit geboorteakte:
"zijnde de vader verhinderd de aangifte zelf te doen".
Adres:
vanaf ca. 1919 le Mairestraat 12 hs te Amsterdam en sedert 1953 Spaarndammerstraat 83 hs + 1ste et. te Amsterdam.Op dit laatste adres werd door G.Nobel een rijwielhandel gedreven.   [bron: Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)]
Truus trouwde, 20 jaar oud, op 22-10-1919 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksakte Amsterdam reg.5K;fol.1v.] met Gerrit Johannes Nobel, 19 jaar oud. Het huwelijk werd ontbonden op 25-05-1965 in Amsterdam. Gerrit is geboren op 27-11-1899 in Amsterdam(N.H.), zoon van Gerrit Johannes Nobel en Hendrika van Dijk.
Beroep:
Bij huwelijk in 1919: magazijnbediende.   [bron: Genlias]
X. Hermina Christina (Hermien) de Visser, geboren op 19-06-1901 in Utrecht(Utr.) [bron: Geboorteregister Utrecht 1901; akte nr.1592.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-06-1901 [bron: Geboorteregister Utrecht 1901; akte nr.1592.].
Notitie bij de geboorte van Hermien: Uit geboorteakte:
"zijnde de vader verhinderd de aangifte zelf te doen".
Hermien trouwde, 27 jaar oud, op 19-07-1928 in Sloterdijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Sloterdijk reg.S2;fol.47v] met Lambrecht Pieter (Lam) Joppe, 28 jaar oud. Lam is geboren op 17-07-1900 in Rotterdam(Z.H.), zoon van Cornelis Lambrecht Joppe en Cornelia van Varik.
Beroep:
Bij huwelijk in 1928:machinist bij de grote vaart.   [bron: Genlias]
m.a.mulder-de_visser_ca.1970_.jpg
6 m.a.mulder-de visser(ca.1970)
XI. Maria Adriana (Rie) de Visser (afb. 6), geboren op 16-09-1903 in Utrecht(Utr.). Rie is overleden op 05-02-1996 in Amsterdam(N.H.), 92 jaar oud. Rie trouwde, 27 jaar oud, op 02-04-1931 in Sloterdijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Sloterdijk;reg.S2;fol.21v] met Willebrordus Gerardus Mulder, 29 jaar oud. Willebrordus is geboren op 29-03-1902 in Amsterdam(N.H.). Willebrordus is overleden op 08-02-1983 in Amsterdam(N.H.), 80 jaar oud.
Beroepen:
Was vele jaren in dienst bij GVB te Amsterdam.Aanvankelijk als trambestuurder en later als buschauffeur.
Bij huwelijk in 1931: wagenbestuurder.   [bron: Genlias]
XII. Andreus (André) de Visser, geboren op 24-04-1906 in Utrecht(Utr.)-Anjelierstraat 21..
Notitie bij de geboorte van André: Uit geboorteakte:
"zijnde de vader verhinderd de aangifte zelf te doen".
André is overleden op 21-06-1990 in Amsterdam(N.H), 84 jaar oud.
Beroepen:
  [bron: GAA-Gezinskaarten 1893-1939]
Aanvankelijk salonbediende grote vaart en later chef hofmeester KNSM.   [bron: Persoonskaart]
André trouwde, 30 jaar oud, op 26-06-1936 in Amsterdam(N.H.) [bron: Persoonskaart.] met Anna Maria (Ans) Gaudelius, 28 jaar oud. Ans is geboren op 09-10-1907 in Amsterdam(N.H.).
XIII. de Visser, levenloos geboren zoon, geboren op 14-08-1907 in Utrecht(Utr.).
18 Cornelis Vrij, geboren op 24-03-1857 om 12:00 in Zunderdorp(N.H.) [bron: Geboorteregister NIEUWENDAM 1857;aktenr.16.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-03-1857 [bron: Geboorteregister NIEUWENDAM 185;aktenr.16.].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Geboorteregister NIEUWENDAM 1857.
Nr.16
Heden den Vijfen Twintigsten Maart des jaars Achttienhonderd Zeven en Vijftig, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwendam verschenen Gerrit Vrij van beroep werkman oud Twee en Veertig jaren, wonende te Zunderdorp welke ons heeft verklaard dat in zijn tegenwoordigheid op den Vier en Twintigsten Maart dezes jaars des middags ten twaalf ure, in het huis staande aan den Buikslotermeerdijk onder Zunderdorp is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit Marijtje Wortel zijne Echtgenoote van beroep geen wonende te Zunderdorp welk kind zal genaamd worden Cornelis.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den Vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Pieter van Nek van beroep Houtzagersknecht oud Drie en twintig jaren, wonende te Nieuwendam en van Roelof Pietersse Spannemat van beroep Gemeenteontvanger oud vijftig jaren, wonende te Nieuwendam en is deze akte na voorlezing door ons den Vader ende getuigen onderteekend.
w.g. De ambtenaar voornoemd
Gerrit Vrij D.Hoogeboom
P.van Nek
Spannemat
Cornelis is overleden op 30-11-1947 om 11:00 in Amsterdam(N.H), 90 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1947; akte nr.507.].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overlijdensregister AMSTERDAM 1947.
Akte nr.507
Op dertig November negentienhonderd zeven en veertig, elf uur nul minuten, is in de Gemeente Amsterdam overleden:
Vrij, Cornelis
oud negentig jaar, zonder beroep,
geboren Nieuwendam, thans Amsterdam en wonende te Oostzaan
weduwnaar van: Pottegieter, Cornelisje,zoon van Vrij Gerrit en Wortel, Marijtje, beiden overleden.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door : de Goede, Samuel Leonard, van beroep aanspreker
oud drieenzestig jaar, wonende alhier
die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, overeenkomstig de wet is opgemaakt en voorgelezen op een December negentienhonderd zeven en veertig.
w,g,
S.L.de Goede onleesbaar.
Notitie bij Cornelis: Uit Huwelijksbijlagen 1888 Nieuwendam:
M.b.t. Nationale MIlitie
De Commissaris des Konings in de Provincie
Noordholland verklaart dat
Cornelis Vrij in het inschrijvingsregister van de
gemeente Nieuwendam van het jaar 1876
voor de ligting van het jaar 1877 is ingeschreven,
en dat hem vervolgens bij de loting is ten deel gevallen No. 15
dat, buiten oproeping gebleven zijnde,
hem tot geen dienst heeft verpligt.
Haarlem 27 Januari 1888.
Beroep:
Bij huwelijk:werkman,in 1907 veldarbeider.In 1913 grondwerker.   [bron: Genlias;Huwelijksbijlagen Nieuwendam 1913.]
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 09-02-1888 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister 1888 Nieuwendam; akte nr.4.] met de 22-jarige Cornelisje Pottegieter. Bij het burgerlijk huwelijk van Cornelis en Cornelisje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis de Groot (geb. ±1831), Jan Bakker (geb. ±1844), Johannes van der Kruk (geb. ±1851) en Jacob de Groot (geb. ±1862).
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Cornelisje: Bij het huwelijk in 1888 wordt een kind erkend.

Huwelijksregister Nieuwendam 1888
Akte nr.4
Heden den negenden Februari Achttienhonderd Acht en Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwendam
in het huis derzelve gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan,
Cornelis Vrij, jongman, van beroep Werkman,oud dertig jaren, wonende te Nieuwendam, zoon van Gerrit Vrij en Marijtje Wortel, beiden overleden; - en - Cornelisje Pottegieter. jongedochter, zonder beroep, oud twee entwintig jaren, wonende te Nieuwendam dochter van Jan Pottegieter, van beroep Werkman, en van Aaltje Smit, zonder beroep, beiden wonende te Buiksloot.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd,vooreerst: de akten waaruit blijkt, dat de
-huwelijksafkondigingen, zoo hier als te Buiksloot, hebben plaats gehad den negenen twintigsten Januari en den vijfden Februari laatstleden, en zonder stuiting zijn afgeloopen;
-de geboorte-acten van Bruidegom en Bruid;
-het bewijs dat de Bruidegom voldaan heeft aan zijne
verplichtingen ten aanzien der Nationale Militie.
Voorts verklaren de verloofden te erkennen een kind van het mannelijk geslacht, genaamd Cornelis Pottegieter geboren te Leiden, den eersten September achttienhonderd zes en tachtig, blijkens geboorte-acte, hierbij overgelegd.
De ouders der bruid, hier tegenwoordig, verklaren,in dit huwelijk toe te stemmen.
Waarna wij hun hebben afgevraagd, of zij elkander aannamen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,hetwelk door hen uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd. In tegenwoordigheid van:Jan Bakker, oud vier en veertig jaren, van beroep Landman;
Cornelis de Groot, oud zeven en vijftig jaren, van beroep Slachter;
Jacob de Groot, oud zesentwintig jaren, van beroep Slachter; en
Johannes van der Kruk, oud zevenendertig jaren, van beroep Bode;zijnde alle getuigen woonachtig te Nieuwendam.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons , de Com
paranten, de ouders der bruid en de getuigen is onderteekend.
w.g. De Ambtenaar voornoemd
K.Vrij w.g.
C.Pottegieter J.Bakker Albrecht
J.Pottegieter C.de Groot
A.Smit J.de Groot
J.van der Kruk
19 Cornelisje Pottegieter, geboren op 11-03-1865 om 03:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1865; akte nr.18.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-03-1865 [bron: Geboorteregister Andijk 1865; akte nr.18.]. Bij de geboorteaangifte van Cornelisje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Rol (geb. ±1825) en Jacob Kooijman (geb. ±1837).
Notitie bij de geboorte van Cornelisje: Geboorteregister ANDIJK 1865.
Nr.18
Heden den elfden Maart Achttienhonderdvijfenzestig is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Andijk verschenen Jan Pottegieter van beroep daglooner oud vierentwintig jaaren, wonende te Andijk welke ons heeft verklaard dat op den dato dezes des morgens ten drie ure, in het huis staande te Andijk is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Aaltje Smit zijne echtgenoote van beroep zonder wonende te Andijk welk kind zal genaamd worden Cornelisje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van den vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Rol van beroep veldwachter oud veertig jaren, wonende te Andijk en van Jacob Kooyman van beroep landbouwer oud achtentwintig jaren, wonende te Andijk en is deze akte na voorlezing door ons benevens de vader en getuigen onderteekend.
(was geteekend) De ambtenaar voornoemd
Jan Pottegieter (was geteekend)
J.Rol R.Kooyman Pz.
J.Kooyman Kz.
Cornelisje is overleden op 22-01-1940 om 02:15 in Amsterdam(N.H.), 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1940; akte nr.312.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-01-1940 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1940; akte nr.312.].
Notitie bij overlijden van Cornelisje: Overlijdensregister AMSTERDAM 1940.
Akte nr.312
Op twee en twintig Januari negentienhonderd veertig, twee uur en vijftien minuten, is in de Gemeente Amsterdam overleden:
Pottegieter, Cornelisje
oud vier en zeventig jaar, zonder beroep,
geboren te Andijk en wonende alhier
echtgenoote van Vrij, Cornelis
dochter van Pottegieter, Jan en Smit, Aaltje, beiden overleden.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door : Korf Anemie van beroep aanspreker
oud negenentwintig jaar, wonende te Haarlemmermeer
die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Waarvan akte, welke door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, overeenkomstig de wet is opgemaakt en voorgelezen op drie en twintig Januari negentienhonderd veertig.
w,g,
onleesbaar.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Vrij, geboren op 01-09-1886 in Leiden(Z.H.) [bron: Extract uit Geboorteregister Leiden behorende bij Huwelijksbijlagen Nieuwendam 1888.].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Wordt bij huwelijk van ouders in 1888 erkend.
Notitie bij Cornelis: Wordt bij het huwelijk van ouders in 1888 erkend
Beroep:
Bij huwelijk in 1907: ketelmaker.   [bron: Genlias]
Getuige bij:
13-03-1913     huwelijk Kees de Visser (1888-1976) en Ali Vrij (1891-1987) [zie 9]    [broer bruid]   [bron: Huwelijksregister NIEUWENDAM 1913; akte nr.3.]
Cornelis trouwde, 21 jaar oud, op 26-09-1907 in Ransdorp(N.H.) [bron: Genlias] met Truitje van Zijl, 22 jaar oud. Truitje is geboren op 11-08-1885 om 12:00 in Ransdorp(N.H.)-Wijk A huisnr.24. [bron: Geboorteregister Ransdorp 1885; akte nr.40.], dochter van Jodocus van Zijl en Gerritje Hoeve. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-08-1885 [bron: Geboorteregister Ransdorp 1885; akte nr.40.].
II. Gerrit Vrij, geboren omstreeks 1889. Gerrit is overleden op 13-12-1959, ongeveer 70 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam-Buiksloot(N.H.)-Nieuwe Noorderbegraafplaats..
III. Aaltje (Ali) Vrij, geboren op 09-05-1891 in Nieuwendam(N.H.)-(Wijk A-nr.59) (zie 9).
IV. Maartje Vrij, geboren omstreeks 1892 in Nieuwendam(N.H.). Maartje is overleden op 17-08-1893 in Schellingwoude(N.H.), ongeveer 1 jaar oud [bron: Overlijdensakte Ransdorp nr.16.].
V. Jan Vrij, geboren op 14-01-1894 om 13:00 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1894;akte nr. 5.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1894 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1894;akte nr. 5.].
Beroep:
Bij huwelijk in 1921: ketelmaker.   [bron: Genlias]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 08-12-1921 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksakte Amsterdam reg.7L;fol.13.] met Wilhelmina Koghee, ongeveer 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Wilhelmina: Bij het huwelijk wordt 1 kind erkend(bron:Genlias)
Wilhelmina is geboren omstreeks 1896 in Amsterdam(N.H.), dochter van Antoni Koghee en Jannetje Landman.
VI. Pieter Vrij, geboren op 03-08-1896 om 15:00 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1896;akte nr.31.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-08-1896 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1896;akte nr.31.].
Beroep:
bij huwelijk in 1924: timmerman.   [bron: Genlias]
Pieter trouwde, 27 jaar oud, op 26-06-1924 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksakte Amsterdam Benoorden ’t IJ;reg.B;fol.23v] met Margaretha van Brug, ongeveer 23 jaar oud. Margaretha is geboren omstreeks 1901 in Recklinghausen(Dld), dochter van Cornelis van Brug en Berendina Tiddens.
VII. Aafje Vrij, geboren op 14-03-1899 om 10:00 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1899;akte nr. 9.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-03-1899 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1899;akte nr. 9.]. Zij is begraven in Amsterdam-Buiksloot(N.H.)-Nieuwe Noorderbegraafplaats..
Notitie bij Aafje: Het echtpaar heeft vele jaren een bloemenzaak aan de Sperwerlaan in Amsterdam-Noord uitgebaat.
Aafje trouwde, 25 jaar oud, op 26-06-1924 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksakte Amsterdam Benoorden ’t IJ;reg.B;fol.23.] met Ruurd de Kant, ongeveer 25 jaar oud. Ruurd is geboren omstreeks 1899 in Amsterdam(N.H.), zoon van Coenraad de Kant en Sjoukje Brouwer. Ruurd is overleden op 20-05-1957, ongeveer 58 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam-Buiksloot(N.H.)-Nieuwe Noorderbegraafplaats..
Beroep:
bij huwelijk:tuinman.   [bron: Genlias]
VIII. Sent Vrij, geboren op 23-09-1901 om 09:30 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1901;akte nr. 48.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-09-1901 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1901;akte nr. 48.]. Sent is overleden op 12-09-1974 in Amsterdam(N.H.), 72 jaar oud.
Beroep:
bij huwelijk in 1926: bootwerker.   [bron: Genlias]
Sent trouwde, 24 jaar oud, op 17-06-1926 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Amsterdam reg.3C;fol.27v.] met Geertruida Johanna Bruns, ongeveer 25 jaar oud. Geertruida is geboren omstreeks 1901 in Amsterdam(N.H.), dochter van Johannes Frederik Bruns en Geertruida Johanna van Putten.
IX. Reindert Vrij, geboren op 29-11-1905 in Buiksloot(N.H.) [bron: Geboorteregister BUIKSLOOT(N.H.);akte nr. 43.]. Reindert is overleden op 28-05-1972 in IJsselmeerpolder, 66 jaar oud. Hij is begraven in Amsterdam-Buiksloot(N.H.)-Nieuwe Noorderbegraafplaats..
Beroep:
bij huwelijk: uitvoerder.   [bron: Genlias]
Reindert trouwde, 24 jaar oud, op 06-11-1930 in Amsterdam(N.H) [bron: Huwelijksregister Amsterdam Benoorden ’t IJ;reg.B2;fol.5v] met Teuntje Scheffer, ongeveer 25 jaar oud. Teuntje is geboren omstreeks 1905 in Amsterdam(N.H.), dochter van Volkert Jan Scheffer en Maretje van Geem.
20 Nicolaas Schaap, geboren op 03-05-1853 om 22:00 in Amsterdam(N.H.) [bron: Geboorteregister Amsterdam 1853]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-05-1853 [bron: Geboorteregister Amsterdam 1853.].
Notitie bij de geboorte van Nicolaas: Geboorteregister Amsterdam 1853,folio 118:
Op heden Vier Mei Achttienhonderd Drie-en-Vijftig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen: Catharina Elisabeth Nees van beroep vroedvrouw oud zesenveertig Jaren, wonende Schippersmarkt Buurt U, No. 88, welke heeft verklaard dat in haar bijzijn op drie dezer des Namiddags ten tien ure, in het huis staande Langehoutstraat P296 is geboren een Kind van het Mannelijk geslacht uit Maartje Schaap van beroep geen wonende alhier welk kind genaamd zal worden Nicolaas.
van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Marinus Taakmans van beroep Zeeman oud veertig Jaren wonende als de moeder P296 en van Pieter van den Burg van beroep sjouwer oud eenenvijftig Jaren wonende ....straat U 338 en is deze Akte door ons, benevens de aangeefster en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
w.g.
C Eliz Nees
MTaakmans onleesbaar
P.vanderBurgh
In de marge van deze akte:
Dit kind is door Maritje Schaap bij acte dd. 25 Junij 1873 voor het hare erkend.
Zie erk: fo.15.
w.g. W.H.Haas
Nicolaas is overleden op 05-01-1923 om 22:00 in Amsterdam(N.H.), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1923; akte nr.133]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-01-1923 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1923; akte nr.133].
Notitie bij overlijden van Nicolaas: Overlijdensregister AMSTERDAM 1923
Akte nr.133
Heden acht Januari negentienhonderd drie en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam: Jan van der Zant, van beroep aanspreker oud vier en veertig jaren, wonende alhier en Christiaan Horn van beroep aanspreker oud negenentwintig jaren, wonende alhier die verklaarden dat op vijf dezer des namiddags ten tien ure, in de gemeente Amsterdam is overleden Nikolaas Schaap, zonder beroep, wonende alhier, oud negenenzestig jaren, geboren alhier, echtgenoot van Geertrui Pelser, zoon van Maritje Schaap, overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
w.g.
J.vander Zant
C.Horn vansoest.
Notitie bij Nicolaas: Uit Verklaring Nationale Militie d.d. 25.05.1888:
De COMMISSARIS des KONINGS in de PROVINCIE NOORDHOLLAND,
verklaart, dat Nicolaas Schaap geboren Amsterdam den 3 Mei 1855
wonende te Amsterdam van beroep werkman
zoon van --- en van Maartje Schaap wonende te Amsterdam
in het inschrijvings-register van de gemeente Amsterdam
van het jaar 1872 voor de ligting van het jaar 1873
is ingeschreven; dat hem bij de loting is ten deel gevallen
No. 9, dat hij op den 8 Mei 1873 is ingelijfd , en uit hoofde van
diensteindiging op den 30 September 1879 uit de dienst is ontslagen.
Heeft gediend als plaatsvervanger van No. 35, ligting 1880, uit Amsterdam.
Gegeven te Haarlem den 25 Mei 1888.
De Commissaris des Konings in de provincie Noordholland,
w.g. onleesbaar.

Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/):
lengte 1614 millimeters
Aaangezigt: ovaal
Voorhoofd: smal
Oogen: grijs
Neus: gewoon
Mond: ,,
Kin: rond
Haar: bruin
Wenkbrauwen: ,,
Merkbare teekenen: ------

Militieregister Amsterdam(http//militieregisters.nl/):
8 July 1873 met een op den eersten aangegane verbintenis ingevolge art.9 overgegaan bij het korps Mariniers zie 77 4026/1873 ms.
Adres:
Woont bij huwelijk in 1888 te Amsterdam.   [bron: G.A.A.]
Beroep:
Bij huwelijk sjouwer later glazenwasser.
Militaire loopbaan:
in Ned.leger van 1879 tot 1885
Op 27.1.1881 korporaal;op 21.10.1882 wachtmeester in Indisch leger:
3.10.1888 aangemeld in Harderwijk.
Uit Amsterdam vertrokken 27.10.1888;aankomst Batavia 10.12.1888.
Ontslagen 5.7.1895;pensioen fl. 130,- per jaar.
Verbleef van 3.4.1912 tot 1.10.1913 en van 27.1.1914 tot 20.3.1914 in Bronbeek.
Hij trouwde, 35 jaar oud, op 21-06-1888 in Amsterdam(N.H.) [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM 1888;akte nr.1433] met de 29-jarige Geertrui Pelser. Bij het burgerlijk huwelijk van Nicolaas en Geertrui waren de volgende getuigen aanwezig: Engelbertus Arnoldus Engelen, Pieter Hoolwerf, Jacobus Nijnbergen en Hendrik Postuma.
Notitie bij het huwelijk van Nicolaas en Geertrui: Huwelijksregister AMSTERDAM 1888:
No.1433
Op heden Eenëntwintig Juni Achttienhonderd Acht-en-Tachtig zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan Nikolaas Schaap, sjouwerman, geboren en wonende alhier oud vijfendertig jaren, natuurlijke zoon van Maritje Schaap, overleden, ter eenre en Geertrui Pelser, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud negenentwintig jaren, dochter van Arnoldus Petrus Pelser, zonder beroep en Maria Louise Vorstner, wonende alhier ter andere zijde.En verklaarde de moeder der Bruid, voor ons tegenwoordig, toe te stemmen in deze echt.
De beide afkondigingen tot dit Huwelijk zijn onverhinderd geschied alhier den derden en tienden dezer.
Voorts zijn aan ons overgelegd, de geboorteakten der verloofden en een notarieële akte houdende de toestemming van den vader der Bruid. Voorts verklaarden de verloofden bij deze te erkennen twee Kinderen genaamd: Martinus Wilhelmus Pelser, den eenëntwintigsten November achttienhonderd vierëntachtig en Arnoldus Petrus Pelser den vijfden Augustus achttienhonderd zesëntachtig beiden alhier geboren.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijkschen Staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet, uitspraak gedaan; dat zij door het Huwelijk aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van: Hendrik Postuma koopman oud drieenveertig, Engelbertus Arnoldus Engelen koopman oud veertig, Jacobus Nijnbergen werkman, oud vierenveertig en Pieter Hoolwerf smid oud achtendertig jaren wonende allen alhier.
En is hiervan door onsopgemaakt deze Akte, welke na voorlezing, door de Comparanten, de Getuigen en ons is onderteekend, uitgenomen de echtgenooten die verklaarden niet te kunnen schrijven.
w.g.
M.L.Vorstner
H.Postuma J.Nijnbergen onleesbaar
E.A.Engelen
P.Hoolwerf

Verklaring van de Burgemeester van Amsterdam d.d. 22 Mei 1888:
Zowel Geertrui Pelser wonende Suikerbakkersteeg 10, als Nicolaas Schaap wonende Suikerbakkersteeg 10, als Nicolaas Petrus Pelser wonende Suikerbakkersteeg 3 worden als onvermogend beschouwd tot het betalen der akten en stukken, tot het aangaan van haar/zijn Huwelijk vereischt resp.tot het betalen eener akte van toestemming tot het huwelijk van zijner dochter Geertrui Pelser.
21 Geertrui Pelser, geboren op 17-09-1858 om 14:00 in Amsterdam(N.H) [bron: Geboorteregister Amsterdam 1858.].
Notitie bij de geboorte van Geertrui: Geboorteregister Amsterdam 1858:
Op heden Twintig September Achttienhonderd Acht-en-Vijftig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen: Arnoldus Petrus Pelser van beroep kleerenmaker oud zesendertig Jaren, wonende Kreeftsteeg Buurt KK, No. 19, welke heeft verklaard dat op Zeventien dezer des voormiddags ten twee ure, in het huis staande als boven is geboren een Kind van het vrouwelijk geslacht uit Maria Louise Vorstner van beroep geen oud wonende als boven zijne Echtgenooot welk kind genaamd zal worden Geertrui
van welke Verklaring wij deze Akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Johannes Wilhelmus Schoen van beroep schoenmaker oud achtentwintig Jaren wonende Nieuwstraat H. 490 en van Gottlieb Fredrick Schmitt van beroep als boven oud vijfenzestig Jaren wonende Nieuwstraat H.486 en is deze Akte door ons, benevens den Vader en de Getuigen, na voorlezing onderteekend.
w.g.
AP Pelser
JW Schoen onleesbaar
G.F.Schmidt
Geertrui is overleden op 10-06-1928 om 14:30 in Amsterdam(N.H), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1928;akte nr.3394]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1928;akte nr.3394].
Notitie bij overlijden van Geertrui: Overlijdensregister AMSTERDAM 1928
Akte nr.3394
Heden dertien Juni negentienhonderd acht en twintig verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam: H.Molleman, van beroep aanspreker oud vijftig jaren, wonende alhier en Barend Toorenurg van beroep aanspreker oud zesenzeventig jaren, wonende alhier die verklaarden dat op tien dezer des namiddags ten half drie ure, in de gemeente Amsterdam is overleden Geertrui Pelser, zonder beroep, wonende alhier, oud negenenzestig jaren, geboren alhier, weduwe van Nicolaas Schaap,dochter van Arnoldus Petrus Pelser en Maria Louise Vorstner, beiden overleden.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
w.g.
H.Molleman
B.Toorenburg Brouwer
Adres:
Woont bij huwelijk in 1888 te Amsterdam.   [bron: G.A.A.]
Beroep:
bij huwelijk: sjouwerman.   [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM 1888;akte nr.1433.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Martinus Wilhelmus Schaap, geboren op 21-11-1884 in Amsterdam(N.H.).
Notitie bij de geboorte van Martinus: Bij geboorte: Martinus Wilhelmus en Arnoldus Petrus(geb.5.8.1886) Pelser;worden bij huwelijk van Nicolaas Schaap met Geertrui Pelser erkend.
Notitie bij Martinus: wordt bij het huwelijk van zijn ouders op 21.6.1888 geëcht.
Beroepen:
In 1924 bij huwelijk van zus Angenietje glazenwasser.
Bij huwelijk in 1912 karrijder.   [bron: Genlias]
Getuige bij:
30-01-1924     huwelijk Hubertus Kneepkens (geb. ±1895) en Angenietje Schaap (geb. 1906) [zie 20,VII]    [broer bruid]   [bron: Huwelijksregister Amsterdam 4;fol.3v.]
Martinus trouwde, 27 jaar oud, op 06-11-1912 in Amsterdam(N.H) [bron: Genlias] met Geertruida Maria van Lent, ongeveer 22 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Martinus en Geertruida waren de volgende getuigen aanwezig: Izak Koorenhof (1860-1937) [zie 22] en Piet Schaap (1886-1967) [zie 10] [broer bruidegom]. Geertruida is geboren omstreeks 1890 in Amsterdam(N.H), dochter van Franciscus Johannes van Lent en Johanna Cornelia Geuke.
II. Arnoldus Petrus (Piet) Schaap, geboren op 05-08-1886 in Amsterdam(N.H.) (zie 10).
III. Maria Schaap, geboren omstreeks 1888 in Amsterdam(N.H). Maria trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 14-09-1910 in Amsterdam(N.H) [bron: Genlias] met Willem Meijer, ongeveer 21 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Maria en Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Darthel, Jacob van Kasteel en Izak Koorenhof (1860-1937) [zie 22]. Willem is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam(N.H), zoon van Willem Meijer en Henriette Carolina Kemper.
Beroep:
Bij huwelijk in 1910 melkbezorger.   [bron: Genlias]
IV. Maria Louisa Schaap, geboren op 06-07-1892 in Amsterdam(N.H.).
V. Angenietje Schaap, geboren op 05-01-1896 om 13:00 in Amsterdam(N.H.)-Suikerbakkerssteeg X17. [bron: Geboorteregister Amsterdam 1896;akte nr.158.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-01-1896 [bron: Geboorteregister Amsterdam 1896;akte nr.158.].
VI. Geertruida Schaap, geboren op 12-10-1899 in Amsterdam(N.H.). Geertruida trouwde, 20 jaar oud, op 19-11-1919 in Amsterdam(N.H) [bron: Huwelijksregister Amsterdam 6L;fol.5v.] met Marinus Johannes de Wolff, ongeveer 25 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Geertruida en Marinus waren de volgende getuigen aanwezig: Christoffel de Jong en Barend Schoofs. Marinus is geboren omstreeks 1894 in Amsterdam(N.H).
Beroep:
bij huwelijk in 1919:sjouwerman.   [bron: Genlias]
VII. Angenietje Schaap, geboren op 06-01-1906 in Amsterdam(N.H). Angenietje trouwde, 18 jaar oud, op 30-01-1924 in Amsterdam(N.H) [bron: Huwelijksregister Amsterdam 4;fol.3v.] met Hubertus Kneepkens, ongeveer 29 jaar oud. Bij het burgerlijk huwelijk van Angenietje en Hubertus waren de volgende getuigen aanwezig: Petrus Wilhelmus Kneepkens [broer bruidegom] en Martinus Wilhelmus Schaap (geb. 1884) [zie 20,I] [broer bruid].
Notitie bij het huwelijk van Angenietje en Hubertus: Bij huwelijk wordt een kind erkend.
Hubertus is geboren omstreeks 1895 in Haarlem(N.H.), zoon van Peter Francis Kneepkens en Maria Magdalena Esser.
Beroep:
Bij huwelijk in 1924:werkman.   [bron: Genlias]
22 Izak Koorenhof, geboren op 26-12-1860 om 02:00 in Groningen(Gr.)-huisnr.A-.132. [bron: Geboorteregister Groningen 1860; akte nr.876.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-12-1860 [bron: Geboorteregister Groningen 1860; akte nr.876.].
Notitie bij de geboorte van Izak: Geboorteregister Groningen 1860
Nummer 876 In het jaar duizend achthonderd en zestig, den zevenentwintigsten December is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en provincie Groningen, verschenen: Louis Koning Koorenhof oud vierendertig jaren, van beroep wijntappersknecht wonende alhier dewelke heeft verklaard dat op den zesentwintigsten dezer maand des nachts ten twee uur in de behuizing geteekend letter A. nommer honderdtwee en dertig binnen deze Gemeente een kind is geboren van het mannelijk geslacht aan hetwelk de voornaam van Izak zal gegeven worden van welk kind vader is Louis Koning Koorenhof voornoemd en moeder Francina Johanna Elizabeth Carmio oud zesendertig jaren, zonder beroep, wonende alhier.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Izak Koorenhof, oud achtentwintig jaren, van beroep wijntappersknecht en van Gerrit Koorenhof oud drieenvijftig jaren, van beroep oppasser, beide alhier wonende
als hiertoe door den belanghebbende verzochte getuigen. Van welke verklaring deze akte is opgemaakt, in de dubbelen van het geboorteregister ingeschreven, en na gedane voorlezing, geteekend door ons den comparant en de getuigen.
w.g.
L.K.Koorenhoff
J.Koorenhoff onleesbaar.
Izak is overleden op 06-09-1937 in Amsterdam(N.H.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1937;akte nr.276.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-09-1937 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1937;akte nr.276].
Notitie bij overlijden van Izak: Overlijdensregister AMSTERDAM 1937;akte nr.276:
Op zes September negentienhonderd zeven en dertig des voormiddags kwart voor twaalf uur, is in de gemeente Amsterdam overleden:
Koorenhof, Izak
geboren te Groningen en wonende alhier, weduwnaar van Folkers, Barbara, zoon van Koorenhof, Louis Koning, en van Carmio, Francina Johanna Elizabeth, beiden overleden.
De aangifte van dit overlijden is gedaan door: Vos, Nicolaas, van beroep aanspreker oud drie en vijftig jaar, wonende alhier die verklaarde uit eigen wetenschap van het overlijden kennis te dragen.
Deze akte is door mij, ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam, opgemaakt en voorgelezen op acht September negentienhonderd zeven en dertig
onleesbaar onleesbaar
Notitie bij Izak: Uit Certificaat Commissaris des Konings m.b.t. inlijving Nationale Militie d.d.28.3.1885:
Izak Korenhof timmerman "in het inschrijvingsregister van de Gemeente Groningen van het jaar 1879 voor de ligting 1880 is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen no. 51 dat hij op den 11 mei is ingelijfd en nog is dienende".
Adres:
Izak vertrekt op jeugdige leeftijd op 28.12.1875 naar Deventer,vestigt zich op 3.1.1885 vanuit Amersfoort weer in Groningen.Laat zich weer in Groningen inschrijven op 1.7.1891 nu vanuit Indie.Op 16.6.1892 vertrekt het hele gezin(7 personen)naar Amsterdam om op 4.10.1894 weer in Groningen te verschijnen.Tenslotte verhuist het gezin op 4.12.1894 naar Zutphen.   [bron: www.at16home.demon.nl]
Beroep:
Kastenmaker,werkman,oppasser.
Getuige bij:
14-09-1910     huwelijk Willem Meijer (geb. ±1889) en Maria Schaap (geb. ±1888) [zie 20,III]   [bron: Genlias]
06-11-1912     huwelijk Martinus Wilhelmus Schaap (geb. 1884) en Geertruida Maria van Lent (geb. ±1890) [zie 20,I]   [bron: Genlias]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 05-04-1885 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1885; akte nr.52.] met de 24-jarige Barbara Folkers.
Notitie bij het huwelijk van Izak en Barbara: HUWELIJKSREGISTER GRONINGEN 1885
Nummer 52 In het jaar duizend achthonderd vijf en tachtig den vijfden April verschenen voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en provincie Groningen in het gemeentehuis alhier: Izak Koorenhof geboren te Groningen den zesentwintigsten December achttienhonderdenzestig oud vierentwintig jaren dienende als milicien bij het Escadron Ordonnancen, met onbepaald verlof, zonder beroep,wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Louis Koning Koorenhof, oppasser, en van Francina Johanna Elizabeth Carmio, zonder beroep wonende te Groningen, hier tegenwoordig en hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende, als bruidegom, ter eenre en Barbara Folkers,geboren te Groningen den drieentwintigsten November achttienhonderdenzestig , oud vierentwintig jaren zonder beroep, wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Henderikus Wilhelmus Folkers Stoker en Helena Kolbeek zonder beroep wonende te Groningen, hier mede tegenwoordig en hunne toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende, als bruid, ter andere zijde.
Welke comparanten aan ons verzochten te willen overgaan tot voltrekking van het Huwelijk tusschen hen voorgenomen onder overlegging der bij de Wet vereischte stukken, zijnde:
1e Uittreksel uit het register de acten van Huwelijks-Afkondigingen te Groningen
houdende dat dezelve aldaar hebben plaats gehad en zonder stuiting zijn afgeloopen; 2e Geboorteacten van bruidegom en bruid; 3e Toestemming van den Ritmeester van het Escadron Ordonnancen, verleend aan den bruidegom tot het aangaan van een huwelijk;
4e Certificaat van onvermogen afgegeven door den Burgemeester dezer gemeente ten behoeve van bruidegom en bruid. 5e Bewijs dat de bruidegom tot op het tijdstip der huwelijksaangiften zijn pligten ten aanzien der Militie heeft vervuld.
Ter voldoening aan welk verzoek wij de aanstaande echtgenooten in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle pligten zullen vervullen welke door den wet aan den huwelijken staat verbonden zijn; hetwelk door hen uitdrukkelijk bevestigend is beantwoord; waarop wij in naam der wet uitspraak hebben gedaan dat zij door den echt aan elkander verbonden zijn.
In tegenwoordigheid van:1e Gerrit Koorenhof, oud achtentwintig jaren oppasser, broeder van den Echtgenoot 2e Johannes Kern, oud vierendertig jaren kleermaker, zwager van den Echtgenoot 3e Franciscus Folkers oud negenentwintig jaren, kleermaker, broeder der Echtgenoote en 4e Hermanus Geenhuizen oud drieentwintig jaren, schrijnwerker geen bloed of aanverwanten van de Echtgenooten, allen wonende te Groningen.
Waarvan deze acte is opgemaakt welke na voorlezing geteekend is door ons de Echtgenooten, hunnen Ouders en de getuigen.
w.g.
I.Koorenhof H.Geenhuizen
B.Folkers onleesbaar
L.Koorenhoff
F.J.Carmio
H.W.Folkers
H.Kolbeek


Bij het huwelijk op 15.4.1885 wordt voor Izak Korenhof(zonder beroep) en Barbara Folkers(sigarenmaakster) Wilhelmus Folkers(touwslager) aangegeven dat "zij wonende alhier, onvermogend zijn om de kosten te betalen der acten en verdere stukken,benoodigd tot het aangaan van een huwelijk".
23 Barbara Folkers, geboren op 23-11-1860 in Groningen(Gr.)-(Huis Letter L.nr.119) [bron: Geboorteregister Groningen 1860; akte nr.790].
Notitie bij de geboorte van Barbara: Geboorteregister Groningen 1860
Nummer 790 In het jaar duizend achthonderd en zestig, den zesentwintigsten November is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en provincie Groningen, verschenen: Henderikus Wilhelmus Folkers oud dertig jaren, van beroep touwslagersknecht wonende alhier dewelke heeft verklaard dat op den drieentwintigsten dezer maand des avonds te negen uur in de behuizing geteekend letter L. nommer honderdennegentien binnen deze Gemeente een kind is geboren van het vrouwelijke geslacht aan hetwelk de voornaam van Barbara zal gegeven worden van welk kind vader is Henderikus Wilhelmus Folkers voornoemd en moeder Helena Kolbeek oud dertig jaren, zonder beroep, wonende alhier.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Douwe de Vries oud vierenvijftig jaren, en van Jozef van der Boom oud dertig jaren beide van beroep touwslagersknecht alhier wonende als hiertoe door den belanghebbende verzochte getuigen. Van welke verklaring deze akte is opgemaakt, in de dubbelen van het geboorteregister ingeschreven, en na gedane voorlezing, geteekend door ons den comparanten en de getuigen.
w.g.
H.W.Folkers
J.van der Boom onleesbaar.
D.de Vries
Barbara is overleden op 15-03-1911 om 22:00 in Amsterdam(N.H.), 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1911;akte nr.1963.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1911 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1911;akte nr.1963].
Notitie bij overlijden van Barbara: Overlijdensregister AMSTERDAM 1911;akte nr.1963:
Heden zeventien Maart negentienhonderd elf verschenen voor mij Ambtenaar van den burgerlijken stand van Amsterdam: Wilhelmus Penderingh, van beroep aanspreker oud negen en veertig jaren, wonende alhier en Joannes Petrus Penderingh van beroep aanspreker oud drie en twintig jaren, wonende alhier die verklaarden dat op den vijftienden dezer des namiddags ten tien ure, in de gemeente Amsterdam is overleden Barbara Folkers, zonder beroep, wonende alhier, oud vijftig jaren, geboren te Groningen, echtgenoote van Izak Koorenhof, dochter Hendricus Folkers, overleden en Helena Margaretha Colbeek, zonder beroep, wonende te Groningen.
Waarvan akte, welke overeenkomstig de wet is voorgelezen.
w.g
W.Penderingh
J.P.Penderingh Wzn onleesbaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Francina Helena Margaretha Koorenhof, geboren op 27-09-1885 om 03:00 in Groningen(Gr.) [bron: Geboorteregister Groningen 1885; akte nr.1245.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-09-1885 [bron: Geboorteregister Groningen 1885; akte nr.1245.]. Francina trouwde, 29 jaar oud, op 21-10-1914 in Amsterdam(N.H) [bron: Genlias] met Johannes Reitz, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam(N.H), zoon van Johanna Reitz.
II. Helena Margaretha Catharina Koorenhof, geboren op 17-11-1886 in Groningen(Gr.) (zie 11).
III. Louis Koning Koorenhof, geboren op 18-02-1888 in Zutphen(Gld).
Beroep:
kegelknecht   [bron: www.at16home.demon.nl.]
Louis trouwde, 22 jaar oud, op 27-07-1910 in Amsterdam(N.H) [bron: Gen lias] met Johanna Catharina Evers, ongeveer 21 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1889 in Amsterdam(N.H), dochter van Cornelis Evers en Jeannette Gerardina Waterman.
IV. Margaretha Francisca Koorenhof, geboren op 10-04-1889 om 02:00 in Groningen(Gr.) [bron: Geboorteregister Groningen 1889;aktenr. 457.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-04-1889 [bron: Geboorteregister Groningen 1889;aktenr. 457.]. Margaretha is overleden in Groningen(Gr.).
V. Barbara Koorenhof, geboren op 30-10-1891 om 02:30 in Groningen(Gr.) [bron: Geboorteregister Groningen 1891; akte nr.1382.l]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-11-1891 [bron: Geboorteregister Groningen 1891; akte nr.1382.l]. Barbara is overleden op 19-10-1893 om 08:00 in Groningen(Gr.), 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1893; akte nr.1004.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-10-1893 [bron: Overlijdensregister Groningen 1893; akte nr.1004.].
VI. Hinderika Wilhelmina Maria Koorenhof, geboren op 17-11-1892 in Amsterdam(N.H.). Hinderika is overleden op 14-01-1894 om 01:00 in Groningen(Gr.)-Kinderziekenhuis., 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1894;aktenr. 70.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1894 [bron: Overlijdensregister Groningen 1894;aktenr. 70.].
VII. Margaretha Francisca Koorenhof, geboren op 10-01-1894 in Groningen(Gr.). Margaretha is overleden op 24-10-1894 in Groningen(Gr.)-Academisch Ziekenhuis, 9 maanden oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1894;akte nr.26.].
VIII. Franciscus Leonardus Hendrikus Koorenhof, geboren omstreeks 1895 in Zutphen(Gld). Franciscus trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 01-12-1915 in Amsterdam(N.H) met Catharina Maria van Eck, ongeveer 23 jaar oud. Catharina is geboren omstreeks 1892 in Amsterdam(N.H), dochter van Steintje van Eck.
24 François René Caron, geboren op 10-02-1853 om 12:30 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1853;akte 309]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1853 [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1853;akte 309].
Notitie bij de geboorte van François: Geboorteregister ´s Gravenhage 1853;akte 309:
Heden den twaalfden February Achttien honderd drie en vijftig compareerden voor ons,Johannes Antonius de Sonneville
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken stand der gemeente ‘s Gravenhage,
Jean Marie Caron,oud zesenveertig jaren, bidder, wonende alhier.
Dewelke heeft verklaard dat van hem en zijne huisvrouw Elisabeth Bronkhorst,
op den tienden dezer des morgens ten half een uur is geboren alhier een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van François René.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Pijpers, oud vier en veertig jaren, schoenmaker en Johannes Theodorus van Dijck, oud vier en vijftig jaren, vormer, beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
François is overleden op 13-09-1897 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 44 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1897;akte 2416]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-09-1897 [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1897;akte 2416].
Notitie bij overlijden van François: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1897;akte 2416:
Heden den vijftienden September achttien honderd zeven en negentig compareerden voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage,
Dirk Jacobus Jouvenaar ,oud zeven en veertig jaren en Johannes Aalsloot oud zes en veertig jaren, bidders, wonende alhier.-
Verklarende dat François René Caron, lantaarnaansteker, wonende alhier, op den dertienden dezer, des namiddags te vijf uren is overleden, oud vierenveertig jaren, geboren alhier, echtgenoot van Geertruida Barendina Verwoert, zoon van Jean Marie Caron en Elisabeth Bronkhorst, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Notitie bij François: Uit Huwelijksbijlagen ’s-Gravenhage 1873 m.b.t. Nationale Militie:
De Commissaris des Konings van de Provincie Zuid-Holland verklaart dat François René Caron, geboren 10.02.1853 te ’s Gravenhage van beroep koetsier"in het inschrijving-sregister van de Gemeente ’s Gravenhage van het jaar 1872, voor de ligting van het jaar 1873, is ingeschreven; dat hem bij loting is ten deel gevallen No. 310, en dat de hij vervolgens door den Militieraad, uit hoofde van broederdiensten van den dienst is vrijgesteld.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 15 Mei 1873.
Beroep:
In 1873: rijknecht; in 1877: spoorbeambte;in 1879;in 1883,1885,1888 en 1891:bediende; in 1881: bidder;in 1894:kleermaker.   [bron: Diverse geboorteregisters.]
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 18-06-1873 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ´s-GRAVENHAGE 1863;akte nr.461.] met de 21-jarige Geertruida Barendina Verwoer(d)(t).
Notitie bij het huwelijk van François en Geertruida: Huwelijksregister ´s-GRAVENHAGE 1873.
Nr.461.
Heden den achttienden Juny Achttien honderd drie en zeventig compareerden in het Raadhuis voor ons Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland, Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s Gravenhage,
François René Caron,oud twintig jaren, koetsier, geboren en wonende alhier, minderjarige zoon van Jean Marie Caron, overleden en van Elisabeth Bronkhorst, zonder beroep, wonende alhier, alhier tegenwoordig en consulterende.
En Geertruida Barendina Verwoert, oud eenentwintig jaren, zonder beroep, wonende alhier, geboren te Deventer, minderjarige dochter van Pieter Verwoert, arbeider en van Pieternella Cornelia Agterberg beiden wonende alhier, de vader alhier tegenwoordig en consulterende, verklarende dat ook aan de moeder toestemming is gevraagd.
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan,waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den vijfentwintigsten Mei en den eersten Junij dezes jaars.
De comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten, de doodakte van zijne vader benevens certificaat van des comparants voldoening aan de Nationale Militie.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan de echtgenooten opgelegd,verklaren Wij in naam der Wet dat François René Caron en Geertruida Barendina Verwoert door het huwelijk zijn verbonden.
Al hetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Cornelis van der Steen, oud negenendertig jaren, bediende, van Aye Jans Sternebrink, oud achtentwintig jaren, jager, van Arie Franciscus Abramsen , oud drieentwintig jaren, beeldhouwer en van Hendrik Hermanus van Duiven, oud achtenveertig jaren, koetsier, allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten, zijne moeder, der comparantes vader en de getuigen.
w.g.
F.R.Caron A.F.Abramsen
G.B.Verwoert H.H.van Duiven
E.Bronkhorst B.Wittert van Hoogland
P.Verwoert
C.van der Steen
A.J.Sternebrink
25 Geertruida Barendina Verwoer(d)(t), geboren op 29-08-1851 om 14:30 in Deventer(Ov.) [bron: Geboorteregister DEVENTER 1851;akte nr.349.].
Notitie bij de geboorte van Geertruida: Geboorteregister DEVENTER 1851;akte 349:
Op heden den Dertigsten der maand Augustus des jaars een duizend acht honderd een en vijftig des middags te twaalf ure compareerde voor ons Meester Pierre Francois Besier Ridder van den Nederlandschen Leeuw Wethouder der Stad Deventer, Provincie Overijssel, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Johanna Josina de Zwart huisvrouw van Gerrit Reuvercamp oud zevenenvijftig jaren, van beroep Stadsvroedvrouw wonende te Deventer geassisteerd met twee getuigen, de eerste genaamd Pieter Verwoerd oud eenendertig jaren, van beroep dragonder wonende te Deventer en de tweede Hendrik Fuchs oud vijfentwintig jaren, van beroep daglooner wonende te Deventer dewelke ons heeft verklaard dat Pieternella Agterberg, zonder beroep, ongehuwd oud zesentwintig jaren, dochter van Christoffel Agterberg gepensioneerd wonende te Beyel en Kornelia Surtel overleden ten hare huize in de Goldstraat wonende te Deventer op den negenentwintigsten dezer maand des middags te half drie ure te Deventer is bevallen van een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk de voornaamen zijn gegeven van Geertruida Barendina.
Volgens deze verklaring en rekwisitie van voornoemden Comparant hebben deze Akte opgemaakt dewelke na gedane voorlezing is geteekend door ons en de comparante en de beide getuigen.
w.g.
J.J.de Zwart De Wethouder Voornoemd
Verwoert Besier
Fuchs

In de marge van deze acte:
Bij de voltrekking van hun huwelijk te ‘s Gravenhage op den dertigsten July achttien honderdzes en vijftig hebben Pieter Verwoert en Pieternella Cornelia Agterberg dit kind voor het hunne erkend en alzoo gewettigd.
Get/S.v.Delden Pz,
in fidem
onleesbaar
Geertruida is overleden op 05-05-1929 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1929;fiche 1933,afb.30.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1929 [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1929;fiche 1933,afb.30].
Notitie bij overlijden van Geertruida: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1929;fiche 1933,afb.30.:
Heden den zevenden Mei negentien honderd negen en twintig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s- Gravenhage,
Aloysius Adrianus van den Heuvel ,oud vijftig jaren en Jan Timp, oud twee en zestig jaren, boden,beiden wonende alhier.
die verklaarden dat op den vijfden dezer des voormiddags ten half drie ure, in deze gemeente is overleden Geertruida Barendina Verwoerd, oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep, geboren te Deventer en wonende alhier, weduwe van François René Caron, dochter van Pieter Verwoerd en Pieternella Cornelia Agterberg, beiden overleden.
Hiervan is deze akte opgemaakt,die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
w.g.
A.A. v.d. Heuvel onleesbaar.
onleesbaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Marinus François Caron, geboren op 03-09-1873 om 16:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1873;akte nr.2382.]. Johannes is overleden op 11-07-1920 om 16:00 in Boskoop(Z.H.), 46 jaar oud [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1920;akte nr.2539.].
Beroepen:
Bij huwelijk in 1904: drogisterijbediende.   [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1904;akte nr.503.]
in 1920 masseerder.   [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1920;akte nr.2539.]
Johannes:
(1) trouwde met Berdina Holstege.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Berdina: Uit dit huwelijk kinderen.
Berdina is overleden vóór 04-05-1904.
(2) trouwde, 30 jaar oud, op 04-05-1904 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1904;akte nr.503.] met Elisabeth Maria Crooij, ongeveer 21 jaar oud. Elisabeth is geboren omstreeks 1883 in Leeuwarden(Frl.), dochter van Johann Gottfried Crooij en Wilhelmina Johanna Panhuis.
II. Elisabeth Geertruida Caron, geboren op 13-12-1877 om 10:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1877;akte nr.3998.]. Elisabeth trouwde, 28 jaar oud, op 14-02-1906 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1906;akte 278.] met Johannes Wilhelmus Hendrik Anders, ongeveer 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Johannes: Bij het huwelijk wordt 1 kind erkend.
Johannes is geboren omstreeks 1879 in ’s Gravenhage(Z.H.), zoon van Johannes Willem Hendrik Anders en Adriana Geertruida Heessels.
III. Petronella Elisabeth Caron, geboren op 17-09-1879 om 13:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1879;akte nr.3132.].
IV. Johanna Hendrika Francisca Caron, geboren op 10-06-1881 om 22:00 in ´s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1879;akte nr.2099.].
V. Maria Caron, geboren op 10-06-1883 om 20:00 in ´s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1883;akte nr.2336.]. Maria is overleden op 16-11-1884 in ´s Gravenhage(Z.H.), 1 jaar oud.
VI. François René Caron, geboren op 05-02-1885 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 12).
VII. Henri Willem Caron, geboren op 02-02-1888 om 20:30 in ´s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1888.]. Henri is overleden op 03-04-1938 om 17:40 in ´s Gravenhage(Z.H.), 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1938;akte nr.690.].
Beroep:
Huwelijksregister ’s Gravenhage 1909;akte nr.749.   [bron: Bij huwelijk in 1909: loopknecht.]
Henri trouwde, 21 jaar oud, op 12-05-1909 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1909;akte nr.749.] met Theodora Wilhelmina Lipse, ongeveer 122 jaar oud. Theodora is geboren omstreeks 1787 in Leiden(Z.H.), dochter van Theodorus Lipse en Johanna de Vroede.
VIII. Josephina Maria Caron, geboren op 31-08-1891 om 01:30 in ´s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1891;akte 3674.]. Josephina is overleden op 15-05-1954 in ´s Gravenhage(Z.H.), 62 jaar oud [bron: www.stormpages.com].
IX. Geertruida Barendina Caron, geboren op 13-09-1894 om 09:00 in ´s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1894;akte nr.3840.].
26 Jan Hendrik Treebusch, geboren op 28-08-1849 om 10:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1849;akte 1707]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-08-1849 [bron: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1849;akte 1707].
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboorteregister ´s Gravenhage 1849;akte 1707:
Heden den Dertigsten Augustus Achttien honderd negen en veertig compareerden voor ons, Mr.Dionysius van de Wijnpersse Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad ‘s Gravenhage,
Wilhelmus Treebusch,oud acht en twintig jaren, kuiper, wonende alhier.
Dewelke ons heeft verklaard dat van hem comparant en zijne huisvrouw Johanna Margarteha van den Berg,
op den achtentwintigsten dezer des morgens ten tien uur is geboren een kind van het mannelijke geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Jan Hendrik.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Louis van den Berg, oud dertig jaren en Abraham van den Berg, oud vijftig jaren, turfdragers beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de twee eerste comparanten, de laatste heeft verklaard zijn naam niet te kunnen schrijven.
Jan is overleden op 07-06-1937 om 11:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1937;akte 1141.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-06-9137 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1937;akte 1141.].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1937:
No. 1141
Heden den negenden Junij negentien honderd zeven en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s Gravenhage,
Leegstra, Hans ,oud twee en zeventig jaren. bode, wonende alhier die verklaarde, daarvan uit eigen wetenschap kennis dragende, dat op den zevenden dezer des voormiddags ten elf ure, nul minuten in deze gemeente is overleden Treebusch, Jan Hendrik, oud zeven en tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, weduwnaar van Koolzaad, Louisa Geertruida, zoon van Treebusch, Wilhelmus en van den Berg, Johanna Margaretha, beiden overleden.
Hiervan is deze akte opgemaakt,die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
Notitie bij Jan: Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage 1879:
Bewijs m.b.t. voldoen aan dienstplicht:
De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland
verklaart, dat
Jan Hendrik Treebusch geboren te den Haag, den 28 Augustus 1849
wonende te den Haag
van beroep sjouwerman
zoon van Wilhelmus
en van Joanna Margaretha van den Berg
in het inschrijvings-register van de gemeente ’s Gravenhage in het jaar 1868,
voor de ligting van het jaar 1869, is ingeschreven , dat hem bij de loting is
ten deel gevallen No. 583 en dat hij vervolgens door den Militieraad uit hoofde
van broederdienst van de dienst is vrijgesteld.
Ggegeven te ’s Gravenhage, den 18 September 1879.
De Commissaris des Konings in de Provincie Zuid-Holland,
Ger.No. 7317 onleesbaar.
Beroep:
Opperman;in 1902:loopknecht.
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 01-10-1879 in ´s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ´s-Gravenhage 1879;akte 707] met de 28-jarige Louise Geertruida Koolzaad.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Louise: Huwelijksregister ´s Gravenhage 1879;akte 707:
Heden den eersten October Achttien honderd negen en zeventig compareerden in het Raadhuis voor ons Mr. François Maximiliaan Boeren van der Duyn,Wethouder,Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage,
Jan Hendrik Treebusch,oud dertig jaren,arbeider,geboren en wonende alhier,meerderjarige zoon van Wilhelmus Treebusch,overleden en van Jeanne Margaretha van den Berg,overleden,wonende alhier.
En Louisa Geertruida Koolzaad,oud achtentwintig jaren,werkster, geboren en wonende alhier,meerderjarige dochter van Ludovicus Wilhelmus Koolzaad,stoelenmatter en van Henriette van den Berg,werkster, beiden wonende alhier,de vader alhier tegenwoordig en consenterende,verklarende dat ook de moeder de toestemming is gevraagd.
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan,waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den eenentwintigsten en den achtentwintigsten September dezes jaars.
De comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten,benevens het certificaat zijner voldoening van de Nationale Militie.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan de echtgenooten opgelegd,verklaren Wij in naam der Wet dat Jan Hendrik Treebusch en Louisa Geertruida Koolzaad door het huwelijk zijn verbonden en opgemelde echtgenooten ons verklaard dat van hen geboren zijn drie kinderen,als een van het vrouwelijke en twee van het mannelijke geslacht te weten:Johanna Margaretha Koolzaad, den zevenden Mei achttienhonderd drieenzeventig;Wilhelmus Johannes Koolzaad op den drieentwintigsten Augustus achttienhonderdzevenenzeventig en Johannes Hendricus Koolzaad op den twintigsten September achttienhonderdachtenzeventig welke drie kinderen zij erkennen voor hunne dochter en zonen;en allen ingeschreven op de geboorteregisters alhier hetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Pieter de Swart,oud tweeenzestig jaren,mandenmaker,van Jan Willem Rikkers,eenenzestig jaren,schrijver,van Johannes Stephanus Roodhuizen,oud zevenenzestig jaren,metselaar en van Johannes Isidorus van Rijn,oud dertig jaren,zonder beroep,allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondergetekend met den comparanten en de getuigen,hebbende de comparante en hare vader verklaard niet te kunnen schrijven.
J.W.Treebusch J.I.van Rijn
P.de Swart
J.W.Rikkers
J.S.Roodhuizen F.M.van der Duyn

Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage 1879:
Bij het huwelijk wordt zowel voor bruidegom als voor bruid een Bewijs van Onvermogen afgegeven, het bruidspaar is "door behoeftige omstandigheden niet in staat tot het betalen van de acten benodigd voor een huwelijk".
27 Louise Geertruida Koolzaad, geboren op 14-07-1851 om 05:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s-Gravenhage1851;aktenr.1361.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1851 [bron: Geboorteregister ’s-Gravenhage1851;aktenr.1361.].
Notitie bij de geboorte van Louise: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1851;akte 1361:
Heden den Veertienden July, Achttien honderd een en vijftig compareerden voor ons, Mr.Dionysius van de Wijnpersse Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad ‘s Gravenhage,
Ludovicus Wilhelmus Koolzaad, oud een en veertig jaren, zonder beroep wonende alhier.
Dewelke ons heeft verklaard dat van hem comparant en zijne huisvrouw Henriette van den Berg,
op heden des morgens ten vijf uur is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Louisa Geertruida.
Deze verklaring is geschied in tegenwoordigheid van Johannes Arnoldus Kalf, oud een endertig jaren.stoelenmaker en Johannes Meertens, oud een enzestig jaren, ..... beiden wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de eerste comparant, de anderen hebben verklaard zijn naam niet te kunnen schrijven.
w.g.
J.Kalf onleesbaar.
Louise is overleden op 29-02-1932 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister ‘s-GRAVENHAGE 1932;akte nr.447.].
Notitie bij overlijden van Louise: Overlijdensregister ‘s-GRAVENHAGE 1932
No.447. Heden den eersten Februari negentien honderd twee en dertig verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s-Gravenhage,
Hans Leegstra, oud zes enzestig jaren en Antonius Adams, oud vier en veertig jaren, boden, wonende alhier, die verklaarden dat op den negenentwintigsten Januari dezes jaars des namiddags ten half tien ure, in deze gemeente is overleden Louisa Geertruida Koolzaad, oud tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier, echtgenote van Hendrik Jan Treebusch, dochter van Ludovicus Johannes Koolzaad en Henriette van den Berg,beiden overleden.
Hiervan is deze akte opgemaakt, die overeenkomstig de Wet is voorgelezen.
w.g
H.Leegstra
onleesbaar onleesbaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Margaretha Treebusch, geboren op 07-05-1873 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijken en echtscheidingen ´s-Gravenhage 1873-1882;fiche 449;afb.24]. Johanna is overleden op 20-10-1953 in Leiden(Z.H.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rijswijk 1953; akte nr. 254.]. Johanna trouwde, 18 jaar oud, op 14-10-1891 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Digitale Stamboom den Haag] met Jan Hendrik Beck. Jan is overleden vóór 20-10-1953.
II. Wilhelmus Johannes Treebusch, geboren op 23-08-1877 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijken en echtscheidingen ´s-Gravenhage 1873-1882;fiche 449;afb.24].
III. Johannes Hendricus Treebusch, geboren op 20-09-1878 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijken en echtscheidingen ´s-Gravenhage 1873-1882;fiche 449;afb.24].
IV. Agatha Maria Treebusch, geboren op 15-09-1881 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 13).
V. Ludovicus Wilhelmus Treebusch, geboren omstreeks 1885. Ludovicus trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 06-09-1911 in ’s Gravenhage [bron: Digitale Stamboom den Haag] met Henrietta Christina Lokkerbol, ongeveer 24 jaar oud. Henrietta is geboren omstreeks 1887.
28 N.N..
Hij begon een relatie met
29 Artje Steenis, geboren op 10-05-1848 om 07:00 in Geldermalsen(Gld) [bron: Geboorteregister Geldermalsen 1848;akte nr.16.].
Notitie bij de geboorte van Artje: Geboorteregister GELDERMALSEN 1848.
Nr.16
Heden den elfden Mei achttienhonderd acht en veertig, is voor ons Gerrit Jan Hendrikman Murman Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Geldermalsen, Provincie Gelderland, verschenen, Cornelis Steenis, arbeider, oud een en dertig jaren welke ons heeft verklaard dat zijne huisvrouw Teuntje Ganseman te Geldermalsen op den tienden dezer maand des avonds om zeven ure is bevallen van eene dochter welk kind genaamd zal worden
Artje.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Wiskie, veldwachter, oud vijf en twintig jaren en Dirk Vink, buitengewoon veldwachter, oud dertig jaren beide woonachtig in deze Gemeente, en is deze akte na voorlezing onderteekend door ons.
w.g. G.J.H.Murman
C.Steenis
J.Wiskie
D.Vink
Artje is overleden op 13-02-1918 om 21:00 in Culemborg(Gld.), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister CULEMBORG 1918; akte nr.23.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-02-1918 [bron: Overlijdensregister CULEMBORG 1918; akte nr.23.].
Notitie bij overlijden van Artje: Overlijdensregister CULEMBORG 1918.
Nr.23
Heden den vijftienden der maand Februari negentien honderd achttien, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, verschenen Hendrikus Theodorus van Dam oud vierenveertig jaren, van beroep aanspreker en Leonardus van der Linden, oud dertig jaren, van beroep aanspreker beiden in deze Gemeente wonende; welke ons hebben verklaard, dat op den dertienden der maand Februari des jaars negentien honderd achttien, des namiddags ten negen ure, binnen deze Gemeente is overleden Aartje Steennis, zonder beroep, geboren en wonende te Culemborg dochter van Aart Steennis, stoelenmaker, en van Paulina Catharina Entjes, zonder beroep, beiden wonende te Culemborg.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de aangevers.
w.g.
H.T. van Dam L.van Gelderen
L. van der Linden
Artje trouwde (2), 31 jaar oud, op 12-03-1880 in Geldermalsen(Gld) met Cornelis Lambertus Schumacher(Schümacher).
Kind uit deze relatie:
I. Aart Steennis, geboren op 03-11-1872 in Geldermalsen(Gld) (zie 14).
30 Gerrit Entjes, geboren op 04-01-1843 om 22:00 in Culemborg(Gld)-(huis nr.27) [bron: Geboorteregister Culemborg 1843;aktenr.4.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-01-1843 [bron: Geboorteregister Culemborg 1843;aktenr.4.].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Geboorteregister Culemborg 1843:
No. 4
Heden den Vijfden der maand Januarij achttien honderd drie en veertig, is voor ons Willem Johan Alpherts, wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULENBORG, Provincie Gelderland, verschenen: Mejufrouw de Weduwe Louwerse, stadsvroedvrouw oud vier en veertig jaren, woonachtig te Culenborg welke ons heeft verklaard dat op den vierden der maand Januarij des jaars achttien honderd drie en veertig des avonds ten tien ure,in het Nummer 27, ten huize harer ouders achter de Vischmarkt, binnen deze gemeente,is geboren een kind van het mannelijk geslacht uit Catharina van Bemmel, ongehuwd, buiten beroep, oud drie en twintig jaren, en welk kind genaamd wordt Gerrit, volgens begeerte der moeder van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Hendrikus Verhoeff, oud twee en vijftig jaren, van beroep stads-bode en Johannes van Maanen, oud tweeendertig jaren, van beroep agent van Politie beide woonachtig in deze Gemeente en is deze akte, na voorlezing door den aangeefster de getuigen en ons, na voorlezing, geteekend.
w.g.
Weduwe Louwerse
H.Verhoeff W.J.Alpherts
J.van Maanen

In de marge van deze akte:
Het kind genaamd Gerrit en in nevenstaande Akte Sub. nr. 4 vermeld is bij ingevolge Huwelijk van deszelfs moeder Catharina van Bemmel met Johannes Entjes op heden den twintigsten Januarij achttien honderd drie en veertig voltrokken als wettig erkend
Gerrit is overleden op 10-02-1904 om 09:30 in Lieshout(N.B.), 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister LIESHOUT 1904;akte nr.7.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-02-1904 [bron: Overlijdensregister LIESHOUT 1904;akte nr.7.].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overlijdensregister LIESHOUT 1904.
No. 7
In het jaar negentien honderd en vier, den tienden Februari zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Lieshout, provincie Noordbrabant, verschenen Hendricus van den Baar, oud zes en veertig jaren, van beroep zeeftenmatter, wonende te Lieshout en Hendricus van den Heuvel, oud negen en veertig jaren, van beroep timmerman, wonende te Lieshout die ons verklaarden dat Gerrit Entjes, echtgenoot van Catharina Gerarda van Zomeren geboren te Culemborg, oud een en zestig jaren van beroep stoelenmatter, wonende te Lieshout, zoon van de overleden echtelieden Johannes Entjes en Johanna Catharina van Bemmel is overleden den tienden Februari negentien honderd en vier, te Lieshout des voormiddags ten half tien ure.Waarvan door ons deze akte is opgemaakt, welke, na gedane voorlezing aan de aangevers is geteekend door ons met de comparanten.
w.g.
H.v.d.Baar De Ambtenaar van den Burgerlijken Stand,
H..v.d.Heuvel A..v.d.Heuvel
Notitie bij Gerrit: Huwelijksbijlagen Geldermalsen 13.10.1871:
Verklaring 25 september 1871:
De Staatsraad, Commissaris des Konings in de Provincie Gelderland verklaart dat,
Gerrit Entjes geboren te Geldermalsen den 4 January 1843, wonende te Culenborg, van beroep stoelenmaker in het inschrijvings-register van de gemeente Culenborg van het jaar 1862, voor de lichting van het jaar 1863, is ingeschreven, dat hem bij nommerverwisseling is ten deel gevallen No.14 Culenborg, dat hij op den 13 Mei 1863 is ingelijfd, en uithoofde van expiratie van dienststop op de 12 Mei 1871 uit de dienst is ontslagen.

Huwelijksbijlagen Geldermalsen 13.10.1871:
Certificaat van onvermogen d.d. 22.9.1871
De Burgemeester der gemeente Culemborg certificeert dat Gerrit Entjes is onvermogend tot voldoening der Rechten, Kosten enz, wegens de Acten, Bewijzen en Schrifturen, tot het aangaan van zijn huwelijk benoodigd.
Beroep:
In 1871,1872 stoelenmaker.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 13-10-1871 in Culemborg(Gld) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1871; akte nr.33.] met de 24-jarige Catharina Gerarda van Zomeren.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Catharina: Huwelijksregister Culemborg 1871:
Nr.33
Heden den dertienden der maand October achttien honderd een en zeventig, zijn voor ons Mr. Jacobus Gijsbertus Evemijn Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, in het huis der Gemeente in het openbaar verschenen:
Gerrit Entjes, jongman stoelenmaker oud achtentwintig jaren wonende te Culemborg en geboren aldaar meerderjarige zoon van Johannes Entjes stoelenmaker wonende alhier en Catharina van Bemmel overleden en
Catharina Gerarda van Zomeren jongedochter arbeidster oud vierentwintig jaren wonende te Culemborg en geboren aldaar meerderjarige dochter van Jan van Zomeren overleden en Paulina de Leeuw zonder beroep alhier woonachtig, die in tegenwoordigheid van Gijsbert van Bemmel stoelenmaker oud eenenveertig jaren
Dirk Jan van Haaren stoelenmaker oud vierenvijftig jaren
Hendrik Jager schoenmaker oud negenenveertig jaren
Cornellis Johannes Hoogendoorn stoelenmaker oud vijfendertig jaren allen te Culemborg woonachtig, de eerste ooms des bruidegoms, de overigen geen bloed- of aanverwant der comparanten
door hun als getuigen meegebracht, ons verzocht hebben, het door hun voorgenomen huwelijk te willen voltrekken; zoo hebben wij, daar ons geen verhindering tegen deze Echtverbindtenis is voorgekomen, aan hun verzoek voldoende ons alle de bij de wet tot dit huwelijk gevorderde stukken doen ter hand stellen,als:
Vooreerst.De acten van Geboorte van Bruidegom en Bruid
ten tweeden de overlijdensakte van de moeder der bruidegom
ten derden de overlijdensakte van den vader der bruid
ten vierden een certificaat ten bewijze dat de bruidegom aan zijne verpligtingen ten opzigte der nationale militie heeft voldaan.
ten vijfden en zesden twee certificaten van onvermogen waaruit blijkt dat bruidegom en bruid onvermogend zijn om de tot hun huwelijk benoodigd bescheiden te kunnen bekostigen.
De afkondigingen van dit huwelijk hebben op zondagen den eersten en achtsten October jongstleden binnen deze gemeente zonder stuiting plaats gehad.
De vader der bruidegom en de moeder der bruid mede alhier tegenwoordig hebben ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
En Bruidegom en Bruid in tegenwoordigheid der Getuigen verklaard hebbende, dat zij elkander tot echtgenooten aannemen, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, zoo hebben wij
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand voornoemd, in naam derwet verklaard dat
Gerrit Entjes en Catharina Gerarda van Zomeren door het Huwelijk zijn vereenigd.Waarvan wij deze acte hebben opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met den echtgenoot en de getuigen verklarende de echtgenoote, de vader van de echtgenoot en de moeder der echtgenoote wegens ongeletterdheid niet te kunnen teekenen.
w.g.
J.Entjes onleesbaar
G.van Bemmel DJ van Haaren
H.Jager CJ. Hoogendoorn
31 Catharina Gerarda van Zomeren, geboren op 11-02-1847 om 01:00 in Culemborg(Gld)-(huisnr.323). [bron: Geboorteregister Culemborg 1847; akte nr.18.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-02-1847 [bron: Geboorteregister Culemborg 1847; akte nr.18.].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Geboorteregister Culemborg 1847:
No. 18
Heden den Elfden der maand Februarij achttien honderd zeven en veertig, is voor ons Jacob Johann Heinrich Carl Horn, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULENBORG, Provincie Gelderland, verschenen Jan van Zomeren van beroep schoonmaker oud twee en dertig jaren, woonachtig te Culenborg welke ons heeft verklaard dat op den elfden der maand Februarij des jaars achttien honderd zeven en veertig des nachts ten Een ure,in het Huis Nummer 323, ten zijnen huize op de voorstraat binnen deze Gemeente,is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit zijne huisvrouw Paulina de Leeuw oud vier en twintig jaren, en welk kind genaamd wordt Catharina Gerarda, van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt, in tegenwoordigheid van Huibert de Leeuw, oud twee en zestig jaren, van beroep Arbeider en Daniel Wammes oud dertig jaren, van beroep Klompenmaker beide woonachtig in deze Gemeente en is deze akte, na voorlezing door den vader de bovengenoemde de getuigen en ons, na voorlezing, geteekend.
w.g.
J.van Zomeren Horn
H.de Leeuw
D.Wammes
Catharina is overleden op 02-04-1925 om 24:30 in Wormerveer(N.H.)-in huis Wandelweg nr.65), 78 jaar oud [bron: Overlijdensregister Wormerveer 1925; akte nr.16.].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overlijdensregister Wormerveer 1925; akte nr.16:
Heden drie April negentienhonderd vijf en twintig
verschenen voor mij, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente WORMERVEER:
Petrus Palmboom,
oud negen en dertig jaren,van beroep schoonmaker
wonende alhier
en Abraham Johannes Abspoel,
oud zeven en twintig jaren, van beroep commies ter
secretarie wonende alhier
die verklaren dat op den tweeden April dezes jaars,
des namiddags ten half drie ure binnen deze gemeente in het huis
Wandelweg vijf en zestig
is overleden Gerarda Catharina van Zomeren
oud acht en zeventig jaren, van beroep zonder
geboren te Culemborg en wonende alhier weduwe
van Gerrit Entjes, dochter van Jan
van Zomeren en van Paulina de
Leeuw, beiden overleden.
Deze akte is den aangevers voorgelezen
w.g.
P.Palmboom De Ambtenaar
A.J.Abspoel w.g. onleesbaar
Notitie bij Catharina: Huwelijksbijlagen Geldermalsen 13.10.1871:
Certificaat van onvermogen d.d. 22.9.1871
De Burgemeester der gemeente Culemborg certificeert dat Catharina Gerarda van Zomeren is onvermogend tot voldoening der Rechten, Kosten enz, wegens de Acten, Bewijzen en Schrifturen, tot het aangaan van haar huwelijk benoodigd.

Bevolkingsregister Aarle Rixtel:
Op 25.02.1915 verhuist Cath.Ger.van Zomeren met het gezin van haar zoon Karel Hendrik Entjes van Aarle Rixtel naar Wormer.
Adres:
Geboren te Culemborg in huis nr. 323;gelegen aan de Voorstraat.   [bron: Geboorteregister Culemborg 1847; akte nr.18.]
Beroep:
In 1871 arbeidster.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Entjes, geboren op 07-01-1873 in CulemborgGld.)-(Wijk 4 Binnenmolenstraat Nr.143) [bron: Geboorteregister Culemborg 1873;akte nr5.].
II. Paulina Catharina Entjes, geboren op 05-02-1879 in Culemborg(Gld)-(Wijk C Nr.86 aan de Westerwal) (zie 15).
III. Karel Hendrik Entjes, geboren op 08-12-1889 om 15:30 in Culemborg(Gld.)-(Wijk C. Nr.74 in de Binnenmolenstraat) [bron: Geboorteregister Culemborg 1889;akte nr.252.]. Karel trouwde, 21 jaar oud, op 01-05-1911 in Aarle Rixtel(N.B.) met Henrica Cornelissen, ongeveer 20 jaar oud. Henrica is geboren omstreeks 1891 in Veghel(N.B.), dochter van Josephus Cornelissen en Catharina Adriaans.

Generatie 6 (oudouders)

32 Johannes Pieter de Visser, geboren op 29-10-1833 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1833;akte nr.67].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1833;akte nr.67:
In het jaar Een duizend Acht honderd Drie-en-dertig, den Dertigsten October des voormiddags ten elf ure compareerde voor ons Burgemeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZWALUWEN, Arrondissement BREDA,Provincie Noord-Braband,
Johannes Bartholomeus Santer oud acht en vijftig jaren, Medicine Docter en Vroedmeester wonende te Zwaluwen, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het mannelijk geslacht aan hetwelk hij verklaard heeft de voornamen te geven van Johannes Pieter,geboren te Zwaluwen des avonds ten Elf ure, in het Huis Numero.....van de ongehuwde dochter Tanneke de Visser, oud twee en twintig jaren, zonder beroep, wonende te Zwaluwen.
gezegde verklaring en presentatie is geschied in bijwezen van Jan Pieterse Beljaars, Dijkbode, oud zeven en zestig jaren en Christiaan Kerkhof, oud negen en dertig jaren, veldwachter beide wonende te Zwaluwen;
Na gedane voorlezing is deze akte getekend door ons Burgemeester, hebben den Komparanten en de getuigen
J.B.Santer
Jan P.Beljaars C.Kerkhof De Burgemeester voornoemd onleesbaar
Johannes is overleden op 07-05-1913 om 13:30 in Velsen(N.H.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Velsen 1913; akte nr.71.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-05-1913 [bron: Overlijdensregister Velsen 1913; akte nr.71.].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overlijdensregister Velsen 1913; akte nr.71:
No.71 In het jaar NEGENTIENHONDERD DERTIEN
den negen en twintigsten der maand Mei verschenen voor
Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen:
Jacobus Engelbertus Knol
oud een en dertig jaren, van beroep aanspreker
wonende te Velsen
en Jan Koops
oud drie en dertig jaren, van beroep aanspreker
wonende te Velsen
die verklaarden, dat op den
zevenden der maand Mei dezes jaars,
des voormiddags ten half twee ure, binnen deze Gemeente in het huis
Wijk C, twee enzeventig is overleden
Johannes Pieter de Visser
oud negen en zeventig jaar, van beroep zonder
geboren te Hooge Zwaluwe en wonende te Velsen, weduw
naar van Maria Adriana Vos, zoon vanTan
neke de Visser, overleden.

Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de aangevers.
Notitie bij Johannes: Certificaat Nationale Militie d.d. 14.08.1855:
De STAATSRAAD, COMMISSARIS des KONINGS in de Provincie Noordbrabant,
verklaart, dat Johannes Pieter de Visser
geboren te Zwaluwe den 29 Oktober 1833
zoon van Tanneke de Visser
binnen de gemeente van Zwaluwe
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat hij op het Trekkings-Nummer
18 is ingelijfd geworden bij het Korps Pontonniers.
Adres:
IJmuiderstraatweg 71 te wijk C in Velsen.   [bron: Overlijdensregister Velsen 1913; akte nr.71.]
Beroepen:
In 1896 machinist;in 1897 arbeider;in 1892 en 1902 schipper.   [bron: Genlias]
varensgezel   [bron: Huwelijkregister St.Philipsland 1885]
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 01-09-1855 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1855,akte nr. 17] met de 20-jarige Maria Adriana Vos. Bij het burgerlijk huwelijk van Johannes en Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Christiaan Kerkhof (geb. ±1794), Joost Musterd (geb. ±1810), Pieter van der Weiden (geb. ±1817) en Jan van Velthoven (geb. ±1820).
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Maria: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1855,akte nr. 17:
Op heden den Eersten der maand September Achttien honderd Vijf en Vijftig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te ZWALUWE, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente, in het openbaar verschenen: Johannes Pieter de Visser, jongeman oud Een en Twintig jaren, van beroep schipper, geboren en wonende te Zwaluwe, minderjarige natuurlijke zoon van Tanneke de Visser overleden te Eenre en Maria Adriana Vos, oud twintig jaren, partikuliere, geboren en wonende te Zwaluwe, minderjarige dochter van Jacob Vos, overleden en van Bastiaantje Kanters, partikuliere,wonende mede in deze Gemeente te andere zijde.
Dewelke ons verzocht hebben, te willen overgaan tot het plegtig vieren van hun voorgenomen Huwelijk, waarvan de vereischte afkondigingen zijn gedaan voor de deur van het Huis der Gemeente voornoemd, te weten op Zondagen den:negentienden en zes en twintigsten Augustus dezes jaars
hebbende tot dat einde aan ons ter hand gesteld, en worden bij deze tegenwoordige akte overgelegd, vooreerst: de Geboorte acten van ieder der aanstaande Echtgenooten, ten tweede de acte van overlijden van de moeder des Bruidegoms, ten derde de acte van overlijden van de vader der Bruid, ten vierde het bewijs van voldoening van de Nationale Militie van den Bruidegom, ten vijfde de toestemming tot het aangaan van de Huwelijk van den Kommanderende officier van het Korps Pontonniers en ten zesde het bewijs van den afloop der Huwelijksafkondigingen der Gemeente Zwaluwe.
En dewijl ons geene stuiting tegen hetzelve is bekend gemaakt en de voogd en toezienden voogd van den Bruidegom, met namen Pieter Adriaanse de Visser, van beroep visscher en Hendrik Knoop, herbergier wonende beide te Zwaluwe daartoe benoemd blijkens aan ons vertoonde acte door den Heer Kantonregter te Zevenbergen den dertienden Augustus dezes jaars benevens de moeder der Bruid hierbij tegenwoordig en aan ons hebben verklaard in dit Huwelijk toestemmen,
zoo hebben wij, voldoende aan hun verlangen, hun in tegenwoordigheid van de nagenoemde getuigen afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijke staat verbonden zijn; hetwelk door hen, uitdrukkelijk met Ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat de Personen van Johannes Pieter de Visser en Maria Adriana Vos door den Echt aan elkander zijn verbonden, in bijwezen van Jan van Velthoven, oud vijf en dertig jaren van beroep schoenmaker, Pieter van der Weiden oud acht en dertig jaren, van beroep schoenmaker, Joost Musterd oud vijf en veertig jaren van beroep broodbakker en Christiaan Kerkhof oud een en zestig jaren veldwachter, wonende allen te Zwaluwe.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door de komparanten,benevens de voogd en toezienden voogd alsmede de moeder der Bruid, de Getuigen en ons is onderteekend.
J.P.de Visser
M.A.Vos
P.A.de Visser H.Knoop
B.Kanters
J.van Velthoven P.van der Meiden
J.Musterd C.Kerkhof De Ambtenaar voornoemd
L.M.de Visser

Verklaring d.d. 02-08-1855
Korps Pontonniers
Krachtens autorisatie van Zijne Excellentie
de Heer Minister van Oorlog van den 31e Ju
ly 1855 Personeel en Militaire Zaken No. 1613
verleent de ondergeteekende Majoor Kommandant
van opgemeld Korps mits deze toestemming aan
den militair der 1852
de Visser Johannes Pieter
bij meergenoemd Korps dienende tot het aan
gaan van een huwelijk met
Maria Adriana Vos
onder beding nogthans dat deszelfs aan
staande echtgenoote hem nimmer in kam
pementen, kantonnementen en ook bij het
Leger te velde zal mogen volgen.
Gegeven te Zutphen den 2e Augustus 1855
De Majoor voornoemd
onleesbaar
33 Maria Adriana Vos, geboren op 03-01-1835 om 01:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.102) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1835,akte nr. 3.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-01-1835 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1835,akte nr. 3.].
Notitie bij de geboorte van Maria: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1835,akte nr. 3:
In het jaar Een duizend Acht honderd Vijf-en-dertig, den derde Januarij des voormiddags ten Elf ure compareerde voor ons Burgemeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZWALUWEN, Arrondissement BREDA,Provincie Noord-Braband,
Jacob Vos oud zeven en dertig jaren, fungerend Bode wonende te Zwaluwe, dewelke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht aan hetwelk hij verklaard heeft de voornamen te geven van Maria Adriana,geboren te Zwaluwe den derde Januarij dezes jaars des morgens ten Een ure, in het Huis Numero 102 van Hem comparant en zijne huisvrouw Bastiaantje Kanters, oud zes en dertig jaren zonder beroep wonende te Zwaluwe gezegde verklaring en presentatie is geschied in bijwezen van Adriaan Vos oud tweeen dertig jaren, winkelier en Christiaan Kerkhof, oud een en veertig jaren, veldwachter beide wonende te Zwaluwe;
Na gedane voorlezing is deze akte getekend door ons Burgemeester, hebben den Komparant en de getuigen
J.C.Vos
A.Vos Azn De Burgemeester Ambtenaar voornoemd
C.Kerkhof onleesbaar
Maria is overleden op 28-05-1911 in Velsen(N.H.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Velsen 1911; akte nr.133.]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdensregister Velsen 1911; akte nr.133.].
Notitie bij overlijden van Maria: Overlijdensregister Velsen 1911;akte nr.133:
No.133 In het jaar NEGENTIENHONDERD ELF
den negen en twintigsten der maand Mei verschenen voor
Ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Velsen:
Jacobus Engelbertus Knol
oud negen en twintig jaren, van beroep barbier
wonende te Velsen
en Gijsbert van Schinkel
oud vier en twintig jaren, van beroep gemeentebode
wonende te Velsen
die verklaarden, dat op den
acht en twintigsten der maand Mei dezes jaars,
des namiddags ten zeven ure, binnen deze Gemeente in het huis
Wijk C, Breesaapstraat vier en veertig is overleden
Maria Adriana Vos
oud zes en zeventig jaren, van beroep zonder
geboren te Zwaluwe en wonende te Velsen
echtgenoote van Johannes Pieter de Visser
dochter van Jacob Vos en
Bastiaantje Kanters, beiden overleden.

Na voorlezing is deze akte door Ons onderteekend met de aangever
Adres:
Breesaapstraat 44 te wijk C in Velsen.   [bron: Overlijdensregister Velsen 1911; akte nr.133.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacob de Visser, geboren op 23-10-1855 om 20:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.40) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1855;akte nr.85.].
Beroepen:
scheepskapitein.   [bron: Geboorterigister Dordrecht 1891; akte nr.917.]
Scheepsgezagvoerder.   [bron: Huwelijksregister Veere 1879; akte nr.5.]
Jacob trouwde, 23 jaar oud, op 01-09-1879 in Veere(Zld.) [bron: Huwelijksregister Veere 1879; akte nr.5.] met Wilhelmina de Bruijne, 22 jaar oud. Wilhelmina is geboren op 16-08-1857 in Veere(Zld.)-(wijk B-nr.65) [bron: Genlias], dochter van Jozias de Bruijne en Alida Geldhof.
Beroep:
Dienstbode,   [bron: Huwelijksregister Veere 1879; akte nr.5.]
II. Tanneke de Visser, geboren op 27-02-1857 om 08:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.40) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1857;akte nr.22.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-02-1857 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1857;akte nr.22.]. Tanneke is overleden op 16-06-1938 om 15:30 in Breda(N.B.), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Breda 1938; akte nr.282.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-06-1938 [bron: Overlijdensregister Breda 1938; akte nr.282.].
Beroep:
Bij huwelijk in 1889 dienstbode.   [bron: Huwelijksregister Breda 1889;aktenr.65.]
Tanneke trouwde, 32 jaar oud, op 13-05-1889 in Breda(N.B.) [bron: Huwelijksregister Breda 1889;aktenr.65.] met Theodorus Leonardus Geurts, 23 jaar oud. Theodorus is geboren op 02-05-1866 in Oeffelt(N.B.), zoon van Hendrikus Geurts en Johanna Bax. Theodorus is overleden vóór 18-06-1938, ten hoogste 72 jaar oud.
Beroep:
Bij huwelijk in 1889 metselaar.   [bron: Huwelijksregister Breda 1889;aktenr.65.]
III. Herman de Visser, geboren op 04-10-1858 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.40) (zie 16).
IV. Geertruida de Visser, geboren op 12-01-1860 om 17:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.38) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1860;akte nr.2.]. Geertruida is overleden op 12-12-1940 in Velsen(N.H.), 80 jaar oud [bron: www.schiltmeijer.nl]. Zij is begraven in IJmuiden(N.H.)-(Alg.Begraafplaats De Wester). Geertruida trouwde, 40 jaar oud, op 22-05-1900 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1900;aktenr.8.] met Hendrik Willem Cordes, 52 jaar oud. Hendrik is geboren op 05-01-1848 in Breda(N.B.)-(wijk D-huis 389) [bron: http://collecties.breda.nl], zoon van Ludolph Cordes en Adriana Soethout. Hendrik is overleden op 18-04-1926 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huis nr.B-33), 78 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1926;akte nr.16.]. Hendrik trouwde later op 22-05-1900 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1900;akte nr.8.] met Anna Maria le Boullenger (geb. vóór 1900).
V. Bastiaantje Adriana de Visser, geboren op 28-12-1861 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.38) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1861;akte nr.124.]. Bastiaantje is overleden op 14-01-1862 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 17 dagen oud [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862;akte nr.8.].
VI. Bastiaantje Adriana de Visser, geboren op 28-01-1864 om 23:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.38) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1864;akte nr.12.]. Bastiaantje is overleden op 30-08-1938 in Velsen(N.H.), 74 jaar oud [bron: www.schiltmeijer.nl]. Hij is begraven in IJmuiden(N.H.)-(Alg.Begraafplaats De Wester). Bastiaantje trouwde, 21 jaar oud, op 13-03-1885 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1885;akte nr.8.] met Pieter Cornelis van den Bosch, 22 jaar oud. Pieter is geboren op 01-10-1862 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteboek Hooge Lage Zwaluwe 1862]. Pieter is overleden vóór 30-08-1938, ten hoogste 75 jaar oud.
VII. Cornelis Pieter de Visser, geboren op 26-08-1865 om 07:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.38) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1865;akte nr.116.]. Cornelis is overleden op 03-11-1948 in Haarlem(N.H.), 83 jaar oud [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)]. Hij is begraven in Haarlem(N.H.).
Beroep:
arbeider;in 1918 sleepbootkapitein;in 1922 scheepskapitein.   [bron: Genlias]
Cornelis:
gezin_de_visser-v.houwelingen_omstreeks_1901_.jpg
7 Gezin de Visser-v.Houwelingen omstreeks 1901
(1) trouwde, 23 jaar oud, op 16-03-1889 in Sliedrecht(Z.H.) met Hendrina van Houwelingen (afb. 7), 27 jaar oud. Hendrina is geboren op 05-10-1861 in Sliedrecht(Z.H.), dochter van Arie van Houwelingen en Hendrina Bogaard. Hendrina is overleden op 24-12-1910 in Farmsum(Gem.Delfzijl)(Gr.), 49 jaar oud [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)]. Zij is begraven op 29-12-1910 in Delfzijl(Gr.) [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)].
m.tros_en_j.p.de_visser_25jarig_huwelijk.jpg
8 M.Tros en J.P.de Visser;25jarig huwelijk
(2) trouwde, 47 jaar oud, op 30-10-1912 in Jutphaas [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)] met Matje Tros (afb. 8), 36 jaar oud, nadat zij in 1912 in Jutphaas in ondertrouw zijn gegaan. Matje is geboren op 05-11-1875 in Hoorn(N.H.) [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)], dochter van Nicolaas Tros en Geesje Selie. Matje is overleden op 08-03-1956 in Heemstede(N.H.), 80 jaar oud [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)].
Notitie bij overlijden van Matje: Kinderloos overleden.
VIII. Wilhelmina de Visser, geboren op 06-10-1867 om 22:00 in Zevenbergen(N.B.) [bron: Geboorteregister Zevenbergen 1867;akte nr. 172.]. Wilhelmina is overleden op 12-03-1958 in Amsterdam(N.H), 90 jaar oud [bron: www.genea.pedete.nl]. Zij is begraven op 17-03-1958 in Amsterdam(N.H). Wilhelmina trouwde, 25 jaar oud, op 13-10-1892 in Velsen(N.H.) [bron: Genlias] met Abraham Levijn, 24 jaar oud. Abraham is geboren op 27-12-1867 in Waarde(Zld.). Abraham is overleden op 03-01-1946 in Amsterdam(N.H), 78 jaar oud [bron: www.genea.pedete.nl]. Hij is begraven op 05-01-1946 in Amsterdam(N.H) [bron: www.genea.pedete.nl].
Beroep:
In 1892 arbeider.
IX. Maria Adriana de Visser, geboren op 25-09-1869 om 08:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.38) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1869;akte nr.141.]. Maria is overleden op 24-11-1950 om 15:30 in Apeldoorn(Gld.), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Apeldoorn 1950; akte nr.880 en Overlijdensregister Haarlemmermeer 1950;akte nr.185.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-11-1950. Zij is begraven [bron: Genlias]. Maria trouwde, 24 jaar oud, op 24-09-1894 in Breda(N.B.) [bron: Genlias] met Arie Sint Nicolaas, 34 jaar oud. Arie is geboren op 04-05-1860 in ’s-Gravendeel(Z.H.), zoon van Pleun Sint Nicolaas(Sintnicolaas) en Elisabeth de Vlaming. Arie is overleden op 22-08-1947 in Haarlemmermeer(N.H), 87 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1947 [bron: Genlias].
X. Johannes Pieter de Visser, geboren op 11-05-1871 om 23:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.34) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871;akte nr.68.]. Johannes is overleden op 23-04-1956 in Velsen(N.H.), 84 jaar oud [bron: mededeling Hennie Bender(r.bender@wxs.nl)].
Notitie bij Johannes: Patientenregisters Amsterdam 1818-1899
Johannes Pieter wordt op 20-07-1899 in het Binnengasthuis opgenomen. Hij heeft "a/b schip door kokend water brandwonden bekomen" Hij wordt daar 30 dagen verpleegd. Zijn woonplaats is IJmuiden.
Adres:
26.06.1886 Velsen;24.08.1932 Jac.van Heemskerkstraat 67 te Velsen;24.06.1943 Ternatestraat 74 te Haarlem;13.01.1949 van Leeuwenstraat 24 te Velsen;24.08.1956 Overboslaan 27 te Heemstede;20.03.1958 Kanaalstraat 236 te Velsen.   [bron: Persoonskaart]
Beroep:
In 1896 schipper;in 1921 machinist   [bron: Genlias]
Johannes trouwde, 25 jaar oud, op 25-06-1896 in Velsen(N.H.) [bron: Persoonskaart] met Catharina Slotemaker, 19 jaar oud. Catharina is geboren op 18-02-1877 in Beverwijk(N.H.), dochter van Simon Slotemaker en Dieuwertje Los. Catharina is overleden op 12-09-1960 in Velsen(N.H.), 83 jaar oud [bron: Persoonskaart].
XI. Cornelia Maria de Visser, geboren op 01-12-1872 om 07:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.34) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1872;akte nr.137.]. Cornelia is overleden op 27-12-1944 in Ede(Gld.), 72 jaar oud [bron: Genlias]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-12-1944 [bron: Genlias]. Cornelia trouwde, 25 jaar oud, op 02-12-1897 in Velsen(N.H.) met Jacob Medik, ongeveer 23 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1874 in Egmond aan Zee(N.H.). Jacob is overleden vóór 27-12-1944, ten hoogste 70 jaar oud.
Beroep:
in 1897 visventer
XII. Pieter de Visser, geboren op 26-06-1874 om 02:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.34) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.76.]. Pieter is overleden op 17-08-1874 om 05:00 in Zwaluwe(N.B.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.46.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-08-1874 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1874;akte nr.46.].
XIII. Pieternella de Visser, geboren op 02-10-1875 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.34) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1875;akte nr.140.]. Pieternella is overleden op 30-05-1881 om 17:00 in Zwaluwe(N.B.), 5 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.55.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-05-1881 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.55.].
XIV. Adriaan de Visser, geboren op 18-09-1877 in Hooge Zwaluwe(huisnr.34) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1877;akte nr.115.]. Adriaan is overleden op 25-04-1947 in Velsen(N.H.), 69 jaar oud.
Beroepen:
In 1902 arbeider   [bron: Genlias]
In 1931: chef ener stoombootdienst.   [bron: Genlias]
Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op 13-02-1902 in Velsen(N.H.) [bron: Genlias] met Johanna Margaretha Lipplaa, 22 jaar oud. Johanna is geboren op 08-03-1879 in den Helder (N.H.) [bron: Persoonskaart]. Johanna is overleden vóór 25-04-1947, ten hoogste 68 jaar oud.
XV. Lambertha de Visser, geboren op 28-11-1880 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.57) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1880;akte nr.134.]. Lambertha is overleden op 15-07-1881 in Zwaluwe(N.B), 7 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.76.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-07-1881 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1881;akte nr.76.].
34 Cornelis Joppe, geboren op 06-01-1823 om 18:00 in Zierikzee(Zld.) [bron: Geboorteregister Zierikzee 1823;akte nr.9.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-01-1823 [bron: Geboorteregister Zierikzee 1823;akte nr.9.]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Kloote en Jan de Vos.
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Geboorteregister ZIERIKZEE 1823.
Nr.9
Heden den zevenden van de maand Januarij des Jaars achttienhonderd drie en twintig,des voormiddags ten elf uren, compareerde voor mij Tweede Burgemeester Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Stad Zierikzee District Zierikzee Provincie Zeeland, Jan Pieterse Joppe, oud drieendertig jaren van Beroep Arbeider, wonende alhier, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de mannelijke Sekse, geboren zesden van de maand Januarij des Jaars Achttienhonderddrieen twintig te Zierikzee ten zes uren, inden avond in Wijk Nummer 10, uit hem declarant en Geertje Willemse Meijer zijne Huisvrouw en waaraan hij verklaart te geven den Naam van Cornelis;welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Jan de Vos, oud Negenendertig Jaren, van Beroep Arbeider, wonende alhier, en van Cornelis Kloote, oud vierentwintig Jaren, van Beroep Arbeider, wonende alhier, Getuigen hier toe verzocht.En is deze Akte van geboorte, na gedane voorlezing door mij, benevens de Declarant en Getuigen, geteekend.
w.g.
Jan Pieterse Joppe onleesbaar
Jan de Vos
Cornelis Kloote
Cornelis is overleden op 18-04-1898 om 22:00 in ’s Gravenhage(Z.H.), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1898; akte nr.1101.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-04-1898 [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1898; akte nr.1101.].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overlijdensregister ‘s GRAVENHAGE 1898 1101
Heden den Twintigsten April achttienhonderd acht en negentig, compareerden voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage, Michiel Cornelis van Kampen oud twee en vijftig jaren en Henri Koenen oud negen en twintig jaren, bidders wonende alhier;
Verklarende, dat Cornelis Joppe, zonder beroep wonende alhier, op den achttienden dezer, des avonds te tien uren is overleden oud vijf en zeventig jaren, geboren te Oud Vosmeer, echtgenoot van Christina de Bakker, zoon van Jan Joppe, zijnde de namen der moeder niet bekend, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
w.g.
M.C.v.Kampen onleesbaar
H.Koenen
Notitie bij Cornelis: Huwelijkse Bijlagen Oud Vossemeer 1850:
Bewijs m.b.t. voldoen aan dienstplicht:
NATIONALE MILITIE.
Provincie Zeeland.
CERTIFICAAT.
Signalement
Lengte:
1 El
6 Palm
2 Duim
0 Streep
Aangezigt ovaal
Voorhoofd ordinair
Oogen blaauw
Neus klein
Mond groot
Kin ovaal
Haar en
Wenkbraauwen lichtbruin
Merkbare teekenen ---
DE STAATSRAAD GOUVERNEUR VAN DE
PROVINCIE ZEELAND
verklaart dat, Cornelis Joppe
geboren te Zierikzee, den 6 January 1823,
van beroep arbeider,
Zoon van Jan Pieterse (overleden)
en van Geertje Willemse Meijer
van beroep particuliere, wonende te Oudvosmeer,
in het jaar 1842 in de Gemeente Oudvosmeer
voor de Nationale Militie is ingeschreven;dat aan hem vervol-
gens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 16
het welke tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene
dienst heeft verpligt.
Gegeven te Middelburg den 27 December 1849.
De Staatsraad Gouverneur voornoemd
van Vredenburgh
Geregistreerd No. 1592
Adres:
Geboren te Zierikzee in huis Wijk C-nr.10.   [bron: Geboorteregister Zierikzee 1823;akte nr.9.]
Beroepen:
In 1863 arbeider.Winkelier;in 1852 opziener van landbouw.   [bron: Geboorteregister Oud -Vossemeer 1863;akte nr.48.]
In 1854 arbeider.   [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1854;akte nr.23.]
In 1860 arbeider.   [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1860;akte nr.32.]
in 1867 meekrapdroger.   [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1867;akte nr.50.]
Kruidenier.   [bron: Geboorteregisters Sint Philipsland 1883,akte nr.9;1884,akte nr.12; 1885,akte nr. 12;1890,akte nr.6.]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 27-01-1850 in Oud-Vossemeer(Zld.) [bron: Huwelijksregister Oud-Vossemeer 1850; akte nr.4.] met de 26-jarige Kristina(Christina) de Bakker.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Kristina(Christina): Huwelijksregister OUD-VOSSEMEER 1850
Nr. 4
Heden den zesentwintigsten van de maand Januarij des jaars duizend acht honderd en vijftig, verschenen voor mij Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oudvossemeer , Provincie Zeeland in het openbaar binnen het gemeentehuis Cornelis Joppe oud zeven entwintig Jaren, geboren te Zierikzee, van beroep arbeider wonende te Oudvossemeer van staat ongehuwd meerderjarige zoon van Jan Pieterse Joppe overleden te Oudvossemeer en van Geertje Willemse Meijer en wonende aldaar
ter eene; en Kristina de Bakker oud zes entwintig Jaren, geboren te Renesse, van beroep particuliere wonende te Oudvossemeer van staat ongehuwd meerderjarige dochter van Willem de Bakker, meekrapdrooger te Oudvossemeer en van Jakomijntje Geuze, particuliere en wonende aldaar
ter andere zijde; welke mij hebben verzocht, tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan.
Vervolgens door mij gelet zijnde
1e.op de door ieder van de aanstaande echtgenooten overgebrachte geboorte akten.
2e.op het bewijs van overlijden stavende het afsterven van den vader van den aanstaande echtgenoot, welke zijne toestemming tot het Huwelijk zoude hebben moeten geven.
3e.op de mondelinge verkaring der moeder van den aanstaanden echtgenoot dat zij tot het Huwelijk van haren zoon toestemming geeft.
4e.op de mondelinge verklaring der ouders van de aanstaande echtgenoote dat zij tot het Huwelijk van hunne dochter toestemming geven.
5e.op de mondelinge verklaring der vier getuigen hier tegenwoordig, welke mij hoofd voorhoofd kennen gegeven dat de namen van Jan Pieterse Joppe in de ackte van geboorte en die van Jan Joppe in de ackte van overlijden één en dezelfde persoon aanduiden.
6e.op het bewijs der gedane afkondigingen van het voorgenomen Huwelijk tusschen de aanstaande echtgenooten gedaan in deze gemeente op zondagen den dertiende en den twintigsten Januarij dezes jaars.
7e.op het Certificaat dat den aanstaanden echtgenoot aan zijn verpligting opzichtens de Nationale Militie voldeed
al welke stukken mij zijn ter hand gesteld, om gehecht te worden aan het dubbel van het huwelijksregister, dat bestemd is om ter Griffie der Arrondissements-Regtbank te worden overgebragt.
Voldoende aan hun verzoek, en nadat de aanstaande echtgenooten elk afzonderlijk aan mij, in tegenwoordigheid der na te melden getuigen hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot echtgenooten, en dat zij getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat zijn verknocht, is door mij in naam der wet verklaard, dat Cornelis Joppe en Kristina de Bakker door den echt aan elkander zijn verbonden.
Van al hetwelk door mij dadelijk deze acte is opgemaakt en in de beide dubbelen van het Huwelijksregister dezer gemeente ingeschreven in tegenwoordigheid van Louis de Wilde oud drie en vijftig jaren, oom beroep huisschilder geen bloed of aanverwant van den man; Van Hermannis Voorloop oud achten twinttig jaren van beroep huisschilder geen bloed of aanverwant van den man; van Matthijs Geuze oud vier en veertig jaren, van beroep arbeider oom van de vrouw en van Cornelis Koelewijn oud achten dertig jaren, van beroep vrachtschipper geen bloed of aanverwant van de vrouw, allen wonende te Oudvossemeer, getuigen hiertoe door de belanghebbenden verkozen.
En hebben na gedane voorlezing de partijen echtgenooten, de moeder van de gehuwden man de ouders van de gehuwde vrouw met de getuigen en met mij deze acte geteekend.
w,g,
Cornelis Joppe
C.de Bakker L.vd Oudendijk
Geertje Meijer
W DE Bakker
Jakoma Geuze
L de Wilde
H Voorloop
M Geuze
C Koelewijn
35 Kristina(Christina) de Bakker, geboren op 10-11-1823 in Renesse(Zld.) [bron: Geboorteregister RENESSE 1823; aktenr.23.].
Notitie bij de geboorte van Kristina(Christina): Geboorteregister RENESSE 1823
No.23
Heden den tienden van de maand November des Jaars achtienhonderd drie en twintig,
des namiddags ten vier uren, compareerde voor ons J.de Bruijne Schout & Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Renesse District Zierikzee Provincie Zeeland, Willem den Bakker oud Zevenentwintig jaren, van Beroep arbeider woonende te Renesse, dewelke mij heeft aangeboden een Kind van de vrouwelijke Sekse, geboren den tienden van de maand November des Jaars achtienhonderd drie en twintig te Renesse ten Een uren, in den middag Wijk D Nummer ,
Uit hem declarant en zijne huisvrouw Jakomijntje Geuze
en waaraan hij verklaart te geven den Naam van Kristina
welke aangifte is gedaan ten bijwezen van Jan Gast oud vierenzestig Jaren, van beroep Schoolhouder wonende te Renesse. en van Pieter Plokhaar oud vierenveertig Jaren, van beroep arbeider wonende te Renesse.
Getuigen hiertoe verzocht . - En is deze Akte van Geboorte na gedane voorlezing, door mij, benevens de Declaranten en Getuigen geteekend.
w.g.
Willem De Bakker De Schout
J Gast J.de Bruijne.
P.Plokhaar
Kristina(Christina) is overleden op 03-03-1902 in Utrecht(Utr.), 78 jaar oud [bron: Overlijdensregister UTRECHT 1902;aktenr.381.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-03-1902 [bron: Overlijdensregister UTRECHT 1902;aktenr.381.].
Notitie bij overlijden van Kristina(Christina): Overlijdensregister UTRECHT 1902
No.381 Op heden den vierden Maart negentien honderd twee zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Utrecht, in het Huis der Gemeente verschenen:
Jan van Vliet, grafbidder, oud vier en zeventig jaren en Johannes Veldhuizen, bode, oud zes en zestig jaren,beiden wonende alhier, die ons verklaard hebben dat op den derden dezer maand des morgens te half zeven uur in den ouderdom van zeven en zeventig jaar is overleden: Kristina de Bakker zonder beroep geboren te Renesse wonende alhier aan de Anjelierstraat 2, weduwe van Cornelis Joppe, dochter van Willem de Bakker en van Jakomijntje Geuze, beiden overleden.
En hebben wij daarvan deze akte is opgemaakt, welke na voorlezing door ons is geteekend met de comparanten.
w.g
J.van Vliet J.Veldhuizen onleesbaar
Beroepen:
In 1854 arbeidster.   [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1854;akte nr.23.]
in 1864 arbeidster.   [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1864;akte nr.49.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Joppe, geboren op 21-01-1851 om 08:00 in Oud Vossemeer(Zld.)-huisnr.51, [bron: Geboorteregister Oud Vossemeer 1851; akte nr.5.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-01-1851 [bron: Geboorteregister Oud Vossemeer 1851; akte nr.5.]. Jan is overleden op 18-05-1926 in Rotterdam(Z.H.), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1926; akte nr.2090.].
Beroep:
Meekrapdroger.
Jan trouwde, 23 jaar oud, op 10-09-1874 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Huwelijksregister Sint Philipsland 1874;akte nr.12.] met Adriana (Adriaantje) Laven, 24 jaar oud. Adriana is geboren op 11-07-1850 om 09:00 in Bruinisse(Zld.)-in huis in de Anna Jacobapolder. [bron: Geboorteregister Bruinisse 1850; akte nr.48.], dochter van Lambrecht Laven en Adriaantje de Groen. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1850 [bron: Geboorteregister Bruinisse 1850; akte nr.48.]. Adriana is overleden op 19-11-1921 in Rotterdam(Z.H.), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1921; akte nr.4679.].
II. Willem Andries Joppe, geboren op 07-03-1853 om 04:00 in Oud Vossemeer(Zld)-in huisnr.91 [bron: Geboorteregister Oud Vossemeer 1853; akte nr.12.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1853 [bron: Geboorteregister Oud Vossemeer 1853; akte nr.12.].
III. Geertje Joppe, geboren op 31-10-1854 om 23:00 in Sint Philipsland(Zld.)-(huisnr.85) [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1854;akte nr.23.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-11-1854 [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1854;akte nr.23.]. Bij de geboorteaangifte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Kornelis Lindhout (geb. ±1810) en Jan Kaashoek (geb. ±1814). Geertje is overleden op 20-11-1932 in Sint Philipsland(Zld.), 78 jaar oud [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1932; akte nr.19.]. Geertje trouwde, 21 jaar oud, op 14-04-1876 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Huwelijksregister Sint Philipsland 1876;akte nr.5.] met Johannes Jacobus Roth, 25 jaar oud. Johannes is geboren op 20-12-1850 om 11:00 in Bruinisse(Zld.)-in huis in de Anna Jacobapolder [bron: Geboorteregister Bruinisse 1850; akte nr.70.], zoon van Johannes Roth en Adriana Elizabeth Coenegra(g)(ch)t. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1850 [bron: Geboorteregister Bruinisse 1850; akte nr.70.].
Beroep:
arbeider
Getuige bij:
04-09-1885     huwelijk Herman de Visser (1858-1930) en Jacomina Joppe (1863-1940) [zie 17]    [zwager bruid]   [bron: Geboorteregister Sint Philipsland;aktenr.12.]
IV. Jacob Joppe, geboren op 08-03-1856 om 05:30 in Oud-Vossemeer(Zld.)-(huisnr.92) [bron: Geboorteregister Oud-Vossemeer 1856; akte nr.12.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1856 [bron: Geboorteregister Oud-Vossemeer 1856; akte nr.12.]. Bij de geboorteaangifte van Jacob was de volgende getuige aanwezig: Marinus Sonke (geb. ±1821).
Beroep:
Bij huwelijk in 1883 agent van Politie.
Jacob trouwde, 27 jaar oud, op 07-09-1883 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Huwelijksregister Sint Philipsland 1883;aktenr.9.] met Barendina Kousemaker, 26 jaar oud. Barendina is geboren op 01-10-1856 om 04:00 in Wolphaartsdijk(Zld.)-Wijk A huisnr.58. [bron: Geboorteregister Wolphaartsdijk 1856.], dochter van Jacobus Kousema(a)ker en Maria Mieras. Van de geboorte is aangifte gedaan op 01-10-1856 [bron: Geboorteregister Wolphaartsdijk 1856.].
V. Jacomina Joppe, geboren op 04-10-1858 om 10:00 in Sint Philipsland(Zld.)-(huisnr.85) [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1858;akte nr.41.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-10-1858 [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1858;akte nr.41.]. Bij de geboorteaangifte van Jacomina waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Kornelis Lindhout (geb. ±1810) en Willem de Mol (geb. ±1822). Jacomina is overleden op 15-10-1859 in Sint Philipsland(Zld.), 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1859; akte nr. 26.].
VI. Pieter Joppe, geboren op 04-09-1860 om 09:00 in Sint Philipsland(Zld.)-(huisnr.144) [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1860;akte nr.32.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-09-1860 [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1860;akte nr.50.]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Machiel Mol Machielszoon (geb. ±1816) en Cornelis van der Dussen (geb. ±1831).
Beroep:
In 1884 schippersknecht;in 1911 schipper.   [bron: Iisis-Zeeland/Genlias]
Pieter trouwde, 24 jaar oud, op 24-10-1884 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1884;aktenr.12.] met Dina Kostense, 21 jaar oud. Dina is geboren op 26-04-1863 in Sint Philipsland(Zld.)-in huis nr.44. [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1863; akte nr.18.], dochter van Abraham Kostense en Leuntje van der Ree. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-04-1863 [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1863; akte nr.18.].
VII. Jacomina Joppe, geboren op 22-07-1863 in Oud-Vossemeer(Zld)-(huisnr.91) (zie 17).
VIII. Johannes Joppe, geboren op 04-12-1864 om 05:00 in Sint Philipsland(Zld.)-(huisnr.B-30) [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1864;akte nr.49.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-12-1864 [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1864;akte nr.49.]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Kornelis Lindhout (geb. ±1810) en Jan Kaashoek (geb. ±1814). Johannes is overleden op 05-12-1864 in Sint Philipsland(Zld.), 1 dag oud [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1864; akte nr.73.].
IX. Andreas Joppe, geboren op 24-04-1866 om 17:00 in Oud-Vossemeer(Zld.)-(huisnr.91) [bron: Geboorteregister Oud-Vossemeer 1866; akte nr.32.]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geboorteregister Oud-Vossemeer 1866; akte nr.32.]. Andreas trouwde, 23 jaar oud, op 26-03-1890 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister Rotterdam 1890; akte nr.232.] met Lena de Waal, 24 jaar oud. Lena is geboren op 30-01-1866 om 23:30 in St.Philipsland(Zld)-Wijk G huisnr.6. [bron: Geboorteregister Oud-Vossemeer 1866; akte nr.4.], dochter van Johannes de Waal en Maatje Geluk. Van de geboorte is aangifte gedaan op 31-01-1866 [bron: Geboorteregister Oud-Vossemeer 1866; akte nr.4.].
X. Johannes Joppe, geboren op 06-12-1867 om 05:30 in Sint Philipsland(Zld.)-(huisnr.B-26) [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1867;akte nr.50.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-12-1867 [bron: Geboorteregister Sint Philipsland 1867;akte nr.50.]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Kornelis Lindhout (geb. ±1810) en Jan Huigen de Kok (geb. ±1832). Johannes is overleden op 17-07-1939, 71 jaar oud. Johannes trouwde, 22 jaar oud, op 30-05-1890 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Huwelijksregister Sint Philipsland 1890;akte nr.6.] met Pieternella Cornelia Nieuwenhuijzen, 22 jaar oud. Pieternella is geboren op 06-11-1867 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Isis-Zeeland], dochter van Jacob Nieuwenhuijzen en Krina de Graaf.
36 Gerrit Vrij, geboren op 08-01-1814 om 02:00 in Zunderdorp(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1814]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-01-1814 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1814].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Geboorteregister Nieuwendam 1814:
Acte van Geboorte van Gerrit Vrij
In het Jaar Agttienhonderd en Veertien, den Negenden der Maand January, is voor ons Officier van den Burgerlijken Staat, der Gemeente van Nieuwendam, Canton van Monnickendam, departement van de Zuiderzee, gecompareerd Pieter Vrij als vader, oud Vier en Veertig Jaren van beroep huisman wonende te Zunderdorp welke aan ons een kind van het Mannelijk geslacht heeft voorgesteld, op den Agtsten der maand January ’s morgens ten twee Uren, uit hem declarant en Aaltje Idels Grueter deszelfs huisvrouw geboren, En aan hetwelk hij de verklaard heeft, de voornaam te willen geven van Gerrit, de gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Gerrit Koning oud Negenendertig Jaren van beroep huisman woonende te Zunderdorp en Hendrik Loeve oud Zevenenveertig jaren, van beroep huisman wonende te Zunderdorp.
En hebben de Vader en getuigen, deze acte, na dat hun dezelve was voorgelezen, nevens ons ondertekend:
Gerrit Koning Nieuwendam den 9de Januarij 1814
Hendrik Loeve H.Pauws Gz.
Gerrit is overleden op 30-03-1887 om 15:30 in Nieuwendam(N.H.)-(Wijk A nr.168), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1899; akte nr.15.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-03-1887 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1899; akte nr.15.].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overlijdensregister NIEUWENDAM 1887;akte nr.16.
Heden den eenendertigsten Maart Achttienhonderd Zeven en Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwendam verschenen Pieter Vrij van beroep Koopman, oud vijf en veertig jaren, wonende alhier zoon van de na te noemen overledene, en Johannes van der Kruk van beroep Bode oud zes en dertig jaren, wonende mede alhier, welke ons hebben verklaard dat op den dertigsten Maart laatstleden des voormiddags ten half vier ure, in het huis staande alhier, Wijk A, Nommer honderd acht en zestig in den ouderdom van drieenzeventig jaren is overleden Gerrit Vrij van beroep zonder geboren en wonende te Nieuwendam, weduwenaar van Marijtje Wortel zoon van Pieter Vrij en Aaltje Gruijter.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
w.g. De ambtenaar voornoemd
P.Vrij Albrecht
J. van der Kruk
Beroep:
Bij huwelijk in 1841 en bij geboorte kinderen: werkman/arbeider.   [bron: Genlias]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 25-04-1841 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1841.] met de 20-jarige Marijtje Wortel.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Marijtje: Huwelijksregister Nieuwendam 1841:
Op heden den vijfentwintigsten der maand April Achttienhonderd een en veertig zijn voor ons ondergeteekende Aris Gaaf Ambtenaar van de burgerlijken stand der Gemeente Nieuwendam in het huis derzelve Gemeente,verschenen ten einde een huwelijk aan te gaan,Gerrit Vrij van beroep Werkman oud zeven en twintig jaren geboren en wonende te Zunderdorp, zoon van Pieter Vrij en Aaltje Greuter beiden overleden en
Marijtje Wortel van beroep Dienstboode oud twintig jaren geboren te Landsmeer en wonende te Zunderdorp dochter van Sent Jansz Wortel en Barbera Hessel Lammers beiden overleden.De Voogd van de bruid Jan Wortel en de eenige oom Maarten Kop hunne toestemming tot dit huwelijk gevende.
En hebben zij tot dat einde aan ons overlegd vooreerst de akten waaruit blijkt dat de twee openbare Huwelijksafkondigingen in deze Gemeente op den Elfden en Achttiende April dezes jaars behoorlijk zijn afgekondigd en aangeplakt zonder dat daar tegen eenige verhindering is ingekomen zijnde door comparanten aan ons overgelegd
1 Certificaat van voldoening aan de Nationale Militie
2 Extract van geboorte van Gerrit Vrij
3 Extract van geboorte van Marijtje Wortel
4 Extract van overlijden van Pieter Vrij
5 Extract van overlijden van Aaltje Greuter
6 Extract van overlijden van Sent Wortel
7 Extract van overlijden van Barber Lammers
8 Extract van overlijden van Maria Sent Oost weduwe Jan Wortel

Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk alle pligten zullen vervullen, door hen, uitdrukkelijk met Ja, beantwoord zijnde, hebben
wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn verenigd.
In tegenwoordigheid van
Jan Zant van beroep Landman oud twee en veertig jaren wonende te Zunderdorp, bekende.Pieter Prins oud veertig jaren van beroep Landman en wonende te Zunderdorp bekende, Jan Gaaff van beroep Landman oud twee en veertig jaren wonende te Zunderdorp bekende en Gerrit van Ingen van beroep Politie bediende oud acht en veertig jaren wonende te Nieuwendam bekende.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten,de getuigen en ons is onderteekend.
G Vrij P Prins
M Wortel J Zant
J Wortel J Gaaff
G van Ingen
37 Marijtje Wortel, geboren op 04-08-1820 om 18:00 in Landsmeer(N.H.) [bron: Geboorteregister LANDSMEER 1820]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-08-1820 [bron: Geboorteregister LANDSMEER 1820].
Notitie bij de geboorte van Marijtje: Geboorteregister LANDSMEER 1820
Op heden den vijfden Augustus Achtienhonderd en twintig compareerde voor ons Cornelis Schraveris Schout der Gemeente Landsmeer en Watergang Cent Janse Wortel oud tweeendertig jaar van Beroep Arbeider welke ons een kind van het Vrouwelijk (geslacht) voorstelde uit hem declarant en deszelfs huisvrouw Barbera Hessels Lammers geboren den vierden Augustus des Avonds ten Zes Uuren hetwelk hij verklaard heeft den voornaam van Marijtje te willen geven gemelde voorstelling en verklaring is geschied in tegenwoordigheid (van) Jan Pronk oud achtentwintig jaar van Beroep Koopman, Hendrik Heins van Beroep Koopman oud Zeven en Zestig jaar en hebben vader en getuigen deze Acte na duidelijke voorlezing met ons Schout als Ambtenaar van de Burgerlijke Stand getekend.
w.g.
Sent Janze Wortel Corn. Schraverus
Jan Pronk Jzn
Hendrik Heins
Marijtje is overleden op 31-01-1872 om 12:00 in Nieuwendam(N.H.), 51 jaar oud [bron: Overlijdensregister NIEUWENDAM 1872;akte nr.6.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-01-1872 [bron: Overlijdensregister NIEUWENDAM 1872;akte nr.6.].
Notitie bij overlijden van Marijtje: Overlijdensregister NIEUWENDAM 1872;akte nr.6.
Heden den Eenendertigsten Januarij des jaars Achttienhonderd Twee en Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Nieuwendam verschenen Pieter Vrij van beroep Arbeider oud dertig jaren, wonende te Nieuwendam zoon van de na te noemen overledene, en Andries West van beroep veldwachter oud vierendertig jaren, wonende te Nieuwendam bekende van de overledene welke ons hebben verklaard dat op den Eenendertigsten Januarij dezes jaars des middags ten twaalf ure, in het huis staande te Nieuwendam Nummer Honderd Tien in den ouderdom van Eenen Vijftig jaren is overleden Marijtje Wortel van beroep geen geboren te Landsmeer en wonende te Nieuwendam gehuwd met Cornelis Vrij van beroep Arbeider, wonende te Nieuwendam dochter van Sent Wortel en van Barbara Lammers, beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
w.g. De ambtenaar voornoemd
P.Vrij D.Hoogeboom
A.West
Beroep:
Bij huwelijk in 1841 dienstbode.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Vrij, geboren op 03-07-1841 om 01:00 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.34) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1841; akte nr.31.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-07-1841 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1841; akte nr.31.]. Bij de geboorteaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gaaff en Gerrit van Ingen (geb. ±1791).
Notitie bij de geboorte van Pieter: Aangifte 5 juli 1841 door vader
Pieter is overleden op 23-01-1918 in Nieuwendam(N.H.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1918;akte nr.6.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-01-1918 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1918;akte nr.6.].
Beroepen:
Bij geboorte van dochter Jansje: koopman.   [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1882; akte nr.24.]
Bij huwelijk in 1869: arbeider;bij geboorte kinderen:werkman.   [bron: Genlias]
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 11-09-1869 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1869; akte nr.14.] met Hendrikje Aartje Dijkstra, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Hendrikje: Huwelijksregister Nieuwendam 1869; akte nr.14:
Bij het huwelijk wordt kind Gerrit erkend.
Hendrikje is geboren omstreeks 1849 in Oosterzee(Frl.), dochter van Jacob Dijkstra en IJbeltje Fokkes Gouma. Hendrikje is overleden op 12-12-1891 om 02:00 in Nieuwendam(N.H.)-Wijk A huisnr.168., ongeveer 42 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1891;akte nr.31.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-12-1891 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1891;akte nr.31.].
II. Sent Vrij, geboren op 22-05-1843 om 06:00 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.42) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1843; akte nr.20.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-05-1843 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1843; akte nr.20.]. Bij de geboorteaangifte van Sent waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gaaff en Gerrit van Ingen (geb. ±1791).
Beroep:
Bij huwelijk en geboorte van kinderen: werkman   [bron: Genlias]
Sent trouwde, 34 jaar oud, op 15-11-1877 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1877; akte nr.14.] met Neeltje Roos, ongeveer 31 jaar oud. Neeltje is geboren omstreeks 1846 in Broek in Waterland(N.H.), dochter van Gerrit Roos en Elisabeth Sonneveld. Neeltje is overleden op 08-07-1890 om 19:00 in Nieuwendam(N.H.)-Wijk A huisnr.185., ongeveer 44 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1890;akte nr.18.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-07-1890 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1890;akte nr.18.].
Adres:
Woont bij haar huwelijk in Nieuwendam.   [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1877; akte nr.14.]
III. Aaltje Vrij, geboren op 23-04-1845 om 15:00 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.50) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1846; akte nr.20.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-04-1845 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1846; akte nr.20.]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gaaff en Gerrit van Ingen (geb. ±1791). Aaltje is overleden op 04-02-1848 om 15:00 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.34), 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1848; akte nr.4.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1848 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1848; akte nr.4.].
IV. Jan Vrij, geboren op 11-03-1848 om 16:00 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.60) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1848; akte nr.9.]. Jan is overleden op 09-08-1890 om 13:00 in Nieuwendam(N.H.)-(wijk A nr.213), 42 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1890; akte nr.20.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1890 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1890; akte nr.20.].
V. Aaltje Vrij, geboren op 23-09-1850 om 23:00 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.44) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1850; akte nr.34.]. Aaltje is overleden op 25-11-1850 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.41), 2 maanden oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1850; akte nr.21.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-11-1850 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1850; akte nr.21.].
VI. Hessel Vrij, geboren op 16-04-1852 om 07:00 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.42) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1852; akte nr.13.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1852 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1852; akte nr.13.]. Bij de geboorteaangifte van Hessel waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gaaff en Gerrit van Ingen (geb. ±1791).
Beroep:
Bij huwelijk in 1875: landsman.   [bron: Genlias]
Hessel trouwde, 23 jaar oud, op 04-11-1875 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister 1875 Nieuwendam; akte nr.11.] met Bregje de Waal, 26 jaar oud. Bregje is geboren op 14-04-1849 om 01:00 in Landsmeer(N.H.) [bron: Geboorteregister Landsmeer en Watergang 1849; akte nr.14.], dochter van Klaas de Waal en Geertje Bakker. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-04-1849 [bron: Geboorteregister Landsmeer en Watergang 1849; akte nr.14.]. Bregje is overleden op 19-10-1913 in Nieuwendam(N.H.), 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1913; aktenr.22.].
Adres:
Woont bij huwelijk in Buiksloot.   [bron: Huwelijksregister 1875 Nieuwendam; akte nr.11.]
VII. Babbie Vrij, geboren op 18-07-1854 om 05:00 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.44) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1854; akte nr.21.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-07-1854 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1854; akte nr.21.]. Bij de geboorteaangifte van Babbie waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Gaaff en Gerrit van Ingen (geb. ±1791). Babbie is overleden op 17-02-1884, 29 jaar oud [bron: Overlijdensregister Landsmeer 1884; akte nr.5]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-02-1884 [bron: Overlijdensregister Landsmeer 1884; akte nr.5]. Babbie trouwde, 22 jaar oud, op 24-05-1877 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1877; akte nr.8.] met Cornelis van Noord, ongeveer 24 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1853 in Landsmeer(N.H.), zoon van Cornelis van Noord en Antje van der Linden. Cornelis trouwde later op 19-12-1884 in Landsmeer(N.H.) [bron: Genlias] met Dirkje Spaander (geb. 1855).
Beroep:
Bij huwelijk in 1877: visser   [bron: Genlias]
VIII. Cornelis Vrij, geboren op 24-03-1857 in Zunderdorp(N.H.) (zie 18).
IX. Aaltje Vrij, geboren op 11-01-1861 om 11:00 in Zunderdorp(N.H.)-(huisnr.4) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1861; akte nr.2.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-01-1861 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1861; akte nr.2.]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Gerrit Keijzer. Aaltje is overleden op 05-12-1898 om 09:30 in Nieuwendam(N.H.)-(Wijk A huisnr.40), 37 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1898; akte nr.35.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-12-1898 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1898; akte nr.35.]. Aaltje trouwde, 24 jaar oud, op 05-11-1885 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1885; akte nr.17.] met Cornelis Grim, 26 jaar oud. Cornelis is geboren op 23-08-1859 om 06:00 in Nieuwendam(N.H.)-huis nr.2 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1859; akte nr.35.], zoon van Adam Grim. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-08-1859 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1859; akte nr.35.]. Cornelis is overleden in Nieuwendam(N.H.) [bron: Genlias].
Beroep:
Bij huwelijk landman.   [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1885; akte nr.17.]
X. Gerrit Vrij, geboren op 26-05-1868 om 12:30 in Nieuwendam(N.H.)-huisnr.82 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1868; akte nr.23.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-05-1868 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1868; akte nr.23.]. Bij de geboorteaangifte van Gerrit waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Groot (geb. ±1832) en Johan Hendrik Steffens (geb. ±1844). Gerrit is overleden op 14-07-1874 om 01:00 in Nieuwendam(N.H.)-huisnr.110., 6 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1874; aktenr.16.].
38 Jan Pottegieter, geboren op 05-07-1840 om 11:00 in Sijbekarspel(N.H.) [bron: Geboorteregister Sijbekarspel 1840; aktenr.37.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-07-1840 [bron: Geboorteregister Sijbekarspel 1840; aktenr.37.].
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboorteregister SIJBEKARSPEL 1840:
No. 37.
Op heden den zevenden der maand December Achttien honderd veertig, is voor ons Burgemeester , Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Zijbecarspel verschenen: Jan Pottegieter van beroep vragtschipper oud drie endertig jaren, wonende te Zijbecarspel welke ons heeft verklaard dat in zijn tegenwoordigheid op den vijfden December des morgens ten elf ure, in het huis staande te Zijbecarspel is geboren een kind van het mannelijk geslacht, uit hem Jan Pottegieter van beroep vrachtschipper, wonende te Zijbecarspel en deszelfs echtgenoote Cornelisje Kort, mede te Zijbecarspel woonachtig welk kind genaamd zal worden Jan.
Van welke verklatring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jacob Egmond van beroep veldwagter oud zevenendertig jaren wonende te Benningbroek en van Cornelis Koomen, van beroep arbeider oud negenendertig jaren, wonende te Benningbroek en is deze akte door ons benevens den comparant en de getuige, na voorlezing is onderteekend.
(Was geteekend)
Jan Pottegieter, Jb.Egmond,
C.Koomen, Pr.Winkel
Jan is overleden op 13-07-1901 om 20:00 in Buiksloot(N.H.)-(Wijk A-no.155), 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister BUIKSLOOT 1901; akte nr. 16.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1901 [bron: Overlijdensregister BUIKSLOOT 1901; akte nr.16.].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister BUIKSLOOT 1901 akte nr. 16:
Heden den dertienden Juli Negentien Honderd Een, is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Buiksloot verschenen Pieter de Groot van beroep Aanspreker oud Achten veertig jaren, wonende te Buiksloot van de na te noemen overledene, en Willem Spiers van beroep Gemeenteontvanger oud zes en zestig jaren, wonende te Buiksloot van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den dertienden dezer maand des voormiddags ten acht ure in het huis staande alhier, Wijk A, Nummer honderd vijfenvijftig in den ouderdom van zestig jaren is overleden Jan Pottegieter van beroep Arbeider geboren te Sijbercarspel en wonende te Buiksloot, echtgenoot van Aaltje Smit zonder beroep wonende te Buiksloot.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
w.g. De ambtenaar voornoemd
P. de Groot onleesbaar
W.Spiers
Adres:
In 1872 wonende te Andijk; huisnr.251.   [bron: Overlijdensregister Andijk 1872; akte nr.16.]
Beroepen:
Bij huwelijk in 1864: boerenknecht.Arbeider,in 1888 werkman;in 1913 grondwerker.
Boerenknecht   [bron: Overlijdensregister Wijdenes 1864; akte nr. 6.]
Getuige bij:
26-03-1864     overlijdensaangifte Cornelisje Kort (1806-1864) [zie 77]    [zoon]   [bron: Overlijdensregister Wijdenes 1864; akte nr. 6.]
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 26-05-1864 in Andijk [bron: Huwelijksregister ANDIJK 1864;aktenr.18.] met de 19-jarige Aaltje Smit.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aaltje: Huwelijksregister ANDIJK 1864:
Nr.18.
Heden den Zesentwintigsten Mei Achttien honderd vier en zestig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Andijk in het huis derzelve gemeente verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan: Jan Pottegieter van beroep boerenknecht oud drie en twintig jaren geboren te Zijbecarspel wonende te Andijk,
woonachtig en zoon van Jan Pottegieter en van Cornelisje Kort beide overleden. En Aaltje Smit zonder beroep, oud negentien jaren geboren en wonende te Andijk minderjarige dochter van Philip Smit van beroep wagenmaker en van Reinouwtje de Vries zonder beroep echtelieden wonende te Andijk. De vader van de bruid hierbij tegenwoordig verklaart zijne toestemming tot dit huwelijk te geven en dat ook de toestemming van van de moeder is gevraagd. En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd vooreerst de akten waaruit blijkt dat de beide afkondigingen zonder stuiting in deze gemeente hebben plaats gehad; geboorte extract van Jan Pottegieter, doodextract van zijn vader Jan Pottegieter; dood extract van zijne moeder Cornelisje Kort; geboorte extract van Aaltje Smit; certificaat dat Jan Pottegieter aan de nationale militie voldaan heeft.
Waarna wij hun hebben afgevraagd,of zij elkander aannamen tot echtgenooten en getrouwelijk al de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hun met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.
In tegenwoordigheid van: Jan Krul van beroep dienstknecht oud vijf en twintig jaren wonende te Andijk, bekende van den bruidegom; Jan Zwier van beroep daglooner oud drie en twintig jaren wonende te Andijk, bekende van den bruidegom; Jan de Vries van beroep daglooner oud dertig jaren wonende te Andijk, neef van de bruid en Jan Bakker van beroep wagenmakersknecht oud vier en twintig jaren wonende te Andijk, bekende van de bruid.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons de comparanten en de getuigen is onderteekend.
De Ambtenaar voornoemd
(Was geteekend)R.Kooijman Pzn

(Was geteekend)
Jan Pottegieter A.Smit PH Smit Jan Krul Jan Zwier J deVries
J Bakker Az,
39 Aaltje Smit, geboren op 03-07-1844 om 23:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1844; akte nr.46.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1844 [bron: Geboorteregister Andijk 1844; akte nr.46.]. Bij de geboorteaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Singer (geb. ±1794) en Maarten Singer (geb. ±1820).
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Geboorteregister ANDIJK 1844.
Nr.46
Heden den vierde July elfden Maart Achttienhonderdvierenveertig is voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Andijk verschenen Philip Smit van beroep wagenmakersknecht oud negenentwintig jaaren, wonende te Andijk welke ons heeft verklaard dat op den derde July laatstleden des avonds ten elf ure, in het huis staande te Andijk is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht uit Reinouwtje de Vries zonder beroep wonende te Andijk zijne echtgenoote ten hunne huize geboren welk kind zal genaamd worden Aaltje.
Zijnde deze inschrijving gedaan op aangifte van de vader.
Van welke verklaring wij deze akte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Maarten Singer van beroep landman oud vierentwintig jaren, wonende te Andijk en van Klaas Singer van beroep veldwachter oud vijftig jaren, wonende mede te Andijk en is deze akte na voorlezing door ons benevens de vader en getuigen onderteekend.
(was geteekend) De ambtenaar voornoemd
Ph.Smit (was geteekend)
M.Singer M.van der Meer
Klaas Singer
Aaltje is overleden na 13-07-1901, minstens 57 jaar oud.
Adres:
In 1872 wonende te Andijk; huisnr.251.   [bron: Geboorteregister Andijk 1872; akte nr.16.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelisje Pottegieter, geboren op 11-03-1865 in Andijk(N.H.) (zie 19).
II. Philip Pottegieter, geboren op 09-12-1867 om 20:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1867; akte nr.83.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-12-1867 [bron: Geboorteregister Andijk 1867; akte nr.83.]. Philip is overleden op 04-12-1940 in Purmerend(N.H.), 72 jaar oud.
Notitie bij Philip: Gegevens van www.camerama.demon.nl.
Adres:
Is bij huwelijk in 1894 woonachtig in Buiksloot.   [bron: Huwelijksregister Purmerend 1894; akte nr.29.]
Beroep:
Bij huwelijk in 1894 timmerman.   [bron: Huwelijksregister Purmerend 1894; akte nr.29.]
Philip trouwde, 26 jaar oud, op 04-08-1894 in Purmerend(N.H.) [bron: Huwelijksregister Purmerend 1894; akte nr.29.] met Jannetje Ipema, 24 jaar oud. Jannetje is geboren op 20-02-1870 in Purmerend(N.H.)-in huis staande aan de Neckerdijk nr.158, Wijk E. [bron: GeboorteregisterPurmerend 1870; akte nr.27.], dochter van Neeltje Kersloot. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-02-1870 [bron: GeboorteregisterPurmerend 1870; akte nr.27.]. Jannetje is overleden op 14-12-1940 in Purmerend(N.H.), 70 jaar oud.
Beroep:
Bij huwelijk in 1894: dienstbode.   [bron: Genlias]
III. Pottegieter, levenloos geboren zoon [bron: Overlijdensregister Andijk 1872; akte nr.16.].
IV. Aafje Pottegieter, geboren op 16-05-1873 om 11:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1873; akte nr.50.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1873 [bron: Geboorteregister Andijk 1873; akte nr.50.]. Aafje is overleden op 24-02-1949 om 03:15 in Grootebroek(N.H.), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Grootebroek 1949; akte nr.11.].
Notitie bij Aafje: Gegevens van www.camerama.demon.nl.
Aafje trouwde, 20 jaar oud, op 03-05-1894 in Andijk(N.H.) [bron: Trouwregister Andijk 1894; akte nr.10.] met Willem Singer, 23 jaar oud. Willem is geboren op 07-05-1870 om 01:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1870; akte nr.31.], zoon van Klaas Singer en Aaltje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-05-1870 [bron: Geboorteregister Andijk 1870; akte nr.31.]. Willem is overleden op 03-03-1952 om 14:00 in Enkhuizen(N.H.)-Westerstraat 175., 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Enkhuizen 1952; akte nr.23.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-03-1952 [bron: Overlijdensregister Enkhuizen 1952; akte nr.23.].
Notitie bij overlijden van Willem: Aangifte van het overlijden werd gedaan door de vader van het tehuis voor ouden van dagen.
Beroep:
Bij huwelijk in 1894arbeider.   [bron: Genlias]
V. Reinoutje Pottegieter, geboren op 18-02-1876 om 21:30 in Mijdrecht(Utr.)-in huis Wijk 1 nr.45. [bron: Geboorteregister Mijdrecht 1876; akte nr.16.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-02-1876 [bron: Geboorteregister Mijdrecht 1876; akte nr.16.]. Reinoutje is overleden op 08-12-1967 in Venhuizen(N.H.), 91 jaar oud.
Notitie bij Reinoutje: Gegevens van www.camerama.demon.nl.
Reinoutje trouwde, 21 jaar oud, op 03-05-1897 in Andijk(N.H.) [bron: Trouwregister Andijk 1897; akte nr.6.] met Pieter Singer, 24 jaar oud. Pieter is geboren op 24-10-1872 om 18:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1872; akte nr.84.], zoon van Klaas Singer en Aaltje de Vries. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-10-1872 [bron: Geboorteregister Andijk 1872; akte nr.84.]. Pieter is overleden op 23-07-1955 om 17:00 in Enkhuizen(N.H.)-Vijzelstraat, 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Enkhuizen 1955; akte nr.70.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 28-07-1955 [bron: Overlijdensregister Enkhuizen 1955; akte nr.70.].
Adres:
Voor overlijden wonende te Venhuizen.   [bron: Overlijdensregister Enkhuizen 1955; akte nr.70.]
Beroep:
Bij huwelijk in 1897: arbeider.   [bron: Genlias]
VI. Jannetje Pottegieter, geboren op 21-01-1882 om 08:00 in Mijdrecht(Utr.)-in huis Wijk 1 nr.141. [bron: Geboorteregister Mijdrecht 1882; akte nr.8.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-01-1882 [bron: Geboorteregister Mijdrecht 1882; akte nr.8.]. Jannetje is overleden op 04-06-1967 in Tilburg(N.B.), 85 jaar oud.
Notitie bij Jannetje: Gegevens van www.camerama.demon.nl.
Jannetje trouwde, 20 jaar oud, op 16-01-1903 in Buiksloot(N.H.) [bron: Trouwregister Buiksloot 1903; akte nr.1.] met Johan Herman Haan, 26 jaar oud. Johan is geboren op 03-10-1876 om 03:30 in Edam(N.H.)-in huis staande op het oorga Wijk 6 nr.69. [bron: Geboorteregister Edam 1876; akte nr.153.], zoon van Jacob Haan en Eefje Verheus. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-10-1876 [bron: Geboorteregister Edam 1876; akte nr.153.].
Notitie bij de geboorte van Johan: In de geboorteakte wordt het huis staande op het Oorga genoemd.Met Oorga wordt waarschijnlijk het nu nog bestaande Oorgat bedoeld.
Beroep:
Bij huwelijk in 1903: machinist.   [bron: Genlias]
40 N.N..
Hij begon een relatie met
41 Maartje Dirks Visser Schaap, geboren op 21-06-1817 om 09:00 in Monnickendam(N.H.) [bron: Geboorteregister Monnickendam 1817.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1817 [bron: Geboorteregister Monnickendam 1817.].
Notitie bij de geboorte van Maartje: Uit Geboorteregister Monnickendam 1817:
Onecht Kind
In het Jaar Een duizend acht honderd en
zeventien den 25ste Junij compareerde voor ons
Burgemeesteren der Stad Monnickendam Maria
kaak oud 70 jaaren, van beroep Vroedvrouw welke
ons gepresenteerd heeft een Kind van het vrouwe
lijke geslagt gebooren den 21 Junij des morgens
om negen uuren de vader onbekend en de moeder
genaamt Klaasje Schaap en welke met toestem
ming van de moeder de naam zal ontvangen
van Maritje dirks Visser.
hebbende deze opgave gedaan in presentie van Jan
Mars oud 66 Jaaren van beroep Stads bode alhier
woonagtig.
Welke na voorlezing deeze acte met ons onderte-
kend hebben.
w.g.
maria kaal Jan Mars J.Leengs Burgem.
Maartje is overleden op 04-12-1885 om 18:00 in Amsterdam(N.H), 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amsterdam 1885; akte nr. 8996.].
Notitie bij overlijden van Maartje: Overlijdensregister Amsterdam 1885; akte nr. 8996:
Op heden 7 December Achttienhonderd Vijf-en-Tachtig zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
Andries van der Groen van beroep aanspreker oud zeven en vijftig jaren, wonende Krom Boomsloot 26 bekende van de Overledene en Antoon Veldkamp van beroep aanspreker oud twee en dertig jaren, wonende als boven bekende van de Overledene welke ons hebben verklaard dat op Vier dezer des namiddags ten Zes ure, in het huis staande Suikerbakkersteeg Kanton 2 No. 10, is overleden Maritje Schaap van beroep geen, wonende als boven in den ouderdom van Zeven en zestig jaren geboren te Monnickendam.
Echtgenoot van Marthinus Taakmans.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
w.g.
A.van der Groen onleesbaar.
A.Veldkamp
Beroep:
werkster   [bron: Index huwelijken AMSTERDAM 1858.]
Maartje trouwde (2), 26 jaar oud, op 01-05-1844 in Amsterdam(N.H) met Johannes Nicolaas Schweinsbergen (±1819-1849), ongeveer 25 jaar oud. Maartje trouwde (3), 40 jaar oud, op 12-05-1858 in Amsterdam(N.H) [bron: Index huwelijken AMSTERDAM 1858.] met Marthinus Taakmans (geb. ±1813), ongeveer 45 jaar oud.
Kind uit deze relatie:
I. Nicolaas Schaap, geboren op 03-05-1853 in Amsterdam(N.H.) (zie 20).
42 Arnoldus Petrus Pelser, geboren op 24-02-1821 om 15:00 in Amsterdam(N.H.) [bron: Geboorteregister AMSTERDAM 1821.].
Notitie bij de geboorte van Arnoldus: Geboorteregister AMSTERDAM 1821.
Den Zevenentwintigsten Februarij Ao. 1800 Een-en-Twintig, ten twee ure, na den middag, is ingeschreven de GEBOORTE van Arnoldus Petrus Pelser.
Geboren den vierentwintigsten dezer des middag ten drie ure, zoon van Joannes Wilhelmus Pelser Beroep apothekersbediende en van Geertruij Sepgen, Echtelieden en wonende N.Looijerstraat No.53 Kanton 3 zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het mannelijk geslacht.
Eerste Getuige Paulus Stelt oud zesenveertig Jaren, wonende Koningsstraat Nr.27. Beroep geen.
Tweede Getuige Jan Leemkampk oud zesentwintig Jaren, wonende van ....straat .
Beroep geen volgens verzoek aan ons gedaan, door den vader.
Na voorlezing is deze Acte door Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.
w.g.
J.W.Pelser onleesbaar
P.Stelt
J.Leemkamp
Arnoldus is overleden op 11-01-1889 in Amsterdam(N.H.)-Suikerbakkerssteeg., 67 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amsterdam 1899; akte nr.384]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-01-1889 [bron: Overlijdensregister Amsterdam 1899; akte nr.384].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Overlijdensregister AMSTERDAM 1889
Akte nr.384
Op heden Veertien Januari Achttienhonderd Negen-en-Tachtig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
Wilhelmus Penderingh, van beroep aanspreker oud zevenentwintig Jaren, wonende Bloemstraat 47 bekende van de Overledene , en Willem Dieke van beroep aanspreker oud vierenvijftig Jaren, wonende Marnixstraat 164 bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op Elf dezer des voormiddags ten half acht ure, in het huis staande Suikerbakkerssteeg Kanton 4 No.3 is overleden Arnoldus Petrus Pelser, van beroep geen, wonende als boven in den ouderdom van zevenenzestig jaren, geboren alhier, echtgenoot van Maria Louisa Vorstner.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
w.g
W.Penderingh
W.Dieke onleesbaar
Notitie bij Arnoldus: Uit Certificaat Nationale Militie d.d.05.01.1850(aanwezig bij Huwelijksbijlagen Amsterdam 1850):
De STAATSRAAD,GOUVERNEUR der PROVINCIE NOORDHOLLAND,
verklaart, dat Arnoldus Petrus Pelser
geboren Amsterdam, den 25 Februarij 1821
van beroep kleermaker
zoon van Joannes Wilhelm
en van Geertruij Sepger
van beroep apothekersbediende wonende te Amsterdam
binnen de gemeente van Amsterdam
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervol-
gens bij de loting hem ten deele is gevallen het nummer 3871
op hetwelk hij is ingelijfd geworden bij de 4e Afdeling Infanterie
en den tijd van vijf jaren hebbende gediend, behoorlijk
uit den dienst ontslagen is.
Gegeven te Haarlem den 5e Januarij 1850.
De Staatsraad, Gouverneur voornoemd
w.g. onleesbaar.

Signalement
Lengte 1 El. 6Pm. d Dm. 0 St.
Aangezigt Ovaal
Voorhoofd Rond
Oogen bruin
Neus Ord
Mond idem
Kin Spits
Haar Bruin
Wenkbraauwen idem
Merkbare teekenen ---------
Adressen:
Voetboogstraat-Amsterdam   [bron: G.A.A.]
Suikerbakkerssteeg buurt H nr. 536., Amsterdam   [bron: Geboorteregister Amsterdam 1866 en 1867.]
Beroep:
Bij huwelijk in 1850 : kleermaker.In 1866 kleermaker;in 1867 kleerenmaker.   [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM 1850;akte nr.75.Geboorteregisters Amsterdam 1866 en 1867.]
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 06-02-1850 in Amsterdam(N.H) [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM 1850;akte nr.75.] met de 21-jarige Maria Louise Vorstner.
Notitie bij het huwelijk van Arnoldus en Maria: Huwelijksregister AMSTERDAM 1850:
A.75
Op heden Zesden Februarij Achttienhonderd Vijftig zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, in het huis der Gemeente, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan Arnoldus Petrus Pelser, kleermaker geboren en wonende alhier oud Achtentwintig jaren, meerderjarige zoon van Joannes Wilhelmus Pelser, apothekersbediende en Geertruij Sipgen, wonende alhier, ter Eene Maria Louise Vorstner, zonder beroep, geboren en wonende alhier, oud Eenentwintig jaren, minderjarige dochter van Hendrik Vorstner, overleden en Tammigje Wolter, werkster, wonende alhier ter andere zijde.En verklaarden de Ouders der Bruidegom, en de Moeder der Bruid, alhier tegenwoordig, toe te stemmen in dezen Echt.
De beide afkondigingen tot dit huwelijk zijn onverhinderd geschied alhier den Twintigsten en Zevenentwintigsten Januarij laatstleden.
Voorts zijn aan ons overgelegd ten eersten de Geboorte Acten der Verloofden ten tweeden de Doodacte van den vader der Bruid.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met JA, beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk aan elkander zijn verbonden.
In tegenwoordigheid van: Christiaan Johannes van Beeren, sjouwer oud vijfentwintig, Hendrikus Christiaan Visser, zeeman, oud tweeenveertig, Johan Peter Muller , slagtersknecht, oud eenentwintig, gehuwd en Christiaan Maurits Jool, zeeman, oud drieentwintig jaren, wonende allen alhier.
En is hiervan door ons opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de Komparanten, de Getuigen en ons is onderteekend. Uitgezonderd de Moeder der Echtgenoote die verklaarde niet te kunnen schrijven.
w.g.
A.P.Pelser
M.L.Vorstner
J.W.Pelser C.M.Jool
G.Sipgen onleesbaar
C.J.van Beeren J.P.Muller
H.C.Visser
43 Maria Louise Vorstner, geboren op 15-06-1828 om 19:00 in Amsterdam(N.H.) [bron: Geboorteregister AMSTERDAM 1828.].
Notitie bij de geboorte van Maria: Geboorteregister AMSTERDAM 1828.
Den Zestienden Junij Ao. 1800 Acht-en-Twintig, ten Elf ure, voor den middag, is ingeschreven de GEBOORTE van Maria Louise Vorstner.
Geboren den Vijftienden dezer des avonds ten Zeven ure, dochter van Hendrik Vorstner oud negenenvijftig Jaren, Beroep geen en Temmigje Wolter oud vierendertig Jaren, wonende Suikerbakkersteeg No.36 Kanton 3 zijnde dit Kind aldaar geboren, en erkend van het vrouwelijk geslacht.
Eerste Getuige Dirk Kroese oud veertig Jaren, wonende Brouwerstraat No. 54. Beroep opperman.
Tweede Getuige Gerrit Balk oud Zesen Vijftig Jaren, wonende Egelantierstraat no. 91.Beroep schoenmakersknecht volgens verzoek aan ons gedaan, door den vader.
Na voorlezing is deze Acte door Vader en Getuigen geteekend, en wordt ingevolge de Wet bevestigd, door mij, als Lid van den Raad dezer Stad, daartoe ingevolge de Besluiten van Z.M. van 14 Febr.1823, No.59 en van 11 Jan. 1828, No. 108, gdelegeerd.
w.g.
H.Vorstner van Winter
D.Kroese
G.Balk
Maria is overleden op 28-02-1900 in Amsterdam(N.H.)-Binnengasthuis, 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amsterdam 1900; akte nr.2271.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1900 [bron: Overlijdensregister Amsterdam 1900; akte nr.2271.].
Notitie bij overlijden van Maria: Overlijdensregister AMSTERDAM 1900
Akte nr.2271
Op heden een Maart negentienhonderd, zijn voor ons Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Amsterdam, verschenen:
Jan Markx, van beroep opzichter oud negen en dertig jaren, wonende alhier en Jan van der Lugt van beroep opzichter oud vier en dertig jaren, wonende alhier, die ons hebben verklaard, dat op den acht en twintigsten Februari laatstleden des namiddags ten half elf ure in het Binnengasthuis is overleden
Maria Louise Vorstner, van beroep geen, wonende Passeerderstraat 3, oud een en zeventig jaren, geboren alhier, weduwe van Arnoldus Petrus Pelser, dochter van Hendrik Vorstner en Femmigje Wolter.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
w.g
J.Markx
J.v.d.Lugt onleesbaar
Adressen:
Woont bij huwelijk in 1850 te Amsterdam.   [bron: G.A.A.]
Suikerbakkerssteeg buurt H nr. 536., Amsterdam   [bron: Geboorteregister Amsterdam 1866 en 1867.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Geertruida Fenna Pelser, geboren omstreeks 1851 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1887 : werkster.   [bron: Genlias]
Geertruida:
(1) trouwde met Johan Godlof Termaat. Johan is geboren omstreeks 1847 in Amsterdam(N.H.). Johan is overleden vóór 27-07-1887, ten hoogste 40 jaar oud.
Beroep:
Bij huwelijk in 1871 : mandenmaker.   [bron: Genlias]
(2) trouwde, ongeveer 36 jaar oud, op 27-07-1887 in Amsterdam(N.H.) [bron: Genlias] met Jan Casper Rave, ongeveer 29 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1858 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1887 : schoenmaker.   [bron: Genlias]
II. Geertrui Pelser, geboren op 17-09-1858 in Amsterdam(N.H) (zie 21).
III. Johan Antoon Wouter Pelser, geboren op 08-02-1863 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk sjouwerman.   [bron: Genlias]
Johan trouwde, 24 jaar oud, op 05-10-1887 in Amsterdam(N.H.) [bron: Genlias] met Kaatje Marinus, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Johan en Kaatje: Bij het huwelijk worden 2 kinderen erkend.
Kaatje is geboren omstreeks 1865 in Amsterdam(N.H.).
IV. Catharina Maria Louise Pelser, geboren op 20-05-1866 om 13:00 in Amsterdam(N.H.) [bron: Geboorteregister Amsterdam 1866.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-05-1866 [bron: Geboorteregister Amsterdam 1866.].
V. Johannes Wilhelmus Pelser, geboren op 01-11-1867 om 04:00 in Amsterdam(N.H.) [bron: Geboorteregister Amsterdam 1867.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-11-1867 [bron: Geboorteregister Amsterdam 1867.].
Beroep:
Bij huwelijk in 1872 pakhuisknecht;bij huwelijk in 1928 werkman.   [bron: Genlias]
Johannes:
(1) trouwde, 25 jaar oud, op 05-04-1893 in Amsterdam(N.H.) [bron: Genlias] met Maria Aalders, ongeveer 21 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1872 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk: werkster.   [bron: Genlias]
(2) trouwde, 60 jaar oud, op 15-02-1928 in Amsterdam(N.H.) [bron: Genlias] met Maria Elisabeth Elsebeen Wesselsz, ongeveer 68 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1860 in Amsterdam(N.H.). Maria is weduwe van Evert Knaap (ovl. vóór 1928).
44 Louis Koning Koorenhof, geboren op 26-08-1826 om 09:30 in Groningen(Gr.)-(Heerpoortenmolendrift;Lett.S no.113) [bron: Geboorteregister Groningen 1826;akte nr. 637.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1826 [bron: Geboorteregister Groningen 1826;akte nr. 637.].
Notitie bij de geboorte van Louis: Geboorteregister Groningen 1826
Op heden den negeentwintigsten Augustus achtienhonderd en zesentwintig des voordemiddags om elf uren is voor ons Pieter Roelfzema Wethouder der Stad Groningen,speciaal belast met de functiën van Officier van den Burgerlijken Stand, verschenen Stientje Sonius vrouw van Roelf Mekkes oud achtenveertig Jaren geautoriseerde vroedvrouw alhier woonachtig dewelke geassisteerd door twee getuigen, de eerste Bastiaan Nagelengast oud negenenveertig jaren metselaarsknegt de tweede Dietert Veenhof oud achtendertig Jaren weversknegt beide alhier woonagtig heeft verklaard dat Antje van der Vuurst oud achtien jaren zonder beroep wonende te Groningen ongehuwd op den zesentwintigsten dezer des morgens om half tien uren verlost is alhier op de Heerpoorten molendrift Lett. S no.113 van eenen Zoon dewelke genaamd zal worden Louis Koning tengevolge van deze verklaring hebben wij de tegenwoordige acte opgemaakt die door de vroedvrouw welke bij de verlossing heeft geassisteerd is en ons na voorlezing is getekend verklarende de getuigen niet te kunnen schrijven.
w.g.
vrouw mekkes P.Roelfzema

In de marge van deze acte:
Nevenstaande Louis Koning wettig erkend door Gerrit Koorenhof en Anna van der Vuurst bij hun huwlijk voltrokken te Groningen den tienden Augustus achttienhonderd eenendertig.
De Wethouder der Stad Groningen Officier van den Burgerlijken Stand get.H.W.van Geffen.
Deze vermelding gedaan tengevolge verzoek van den Officier....van bijliggende......deze acte. 8 aug.1831.
w.g.
onleesbaar.
Louis is overleden op 16-05-1885 om 05:00 in Groningen(Gr.), 58 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1885; akte nr.526.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1885 [bron: Overlijdensregister Groningen 1885; akte nr.526.].
Notitie bij overlijden van Louis: Overlijdensregister Groningen 1885
Nummer 526 In het jaar duizend achthonderd vijfentachtig, den achttienden Mei zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en provincie Groningen verschenen:
Hinderikus Harmannus Smit, oud drieenzestig jaar leedaanzegger en Hinderikus Sjobbema oud eenenzestig jaren adjunctcommies, beide alhier wonende geen nabestaanden van den Overledene, welke ons hebben verklaard dat op den Zestienden dezer maand des morgens te vijf uur binnen deze gemeente is Overleden Louis Koning Koorenhof oud achtenvijftig jaren, oppasser, geboren en wonende alhier, man van Francina Johanna Elizabeth Carmio, zoon van wijlen Gerit Koorenhof in leven oppasser en wijlen Anna van der Vuurst in leven zonder beroep. Overleden alhier.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons en de aangevers.
w.g.
H.Sjobbema
H.H.Smit onleesbaar
Notitie bij Louis: Uit Certificaat De Staatsraad, Gouverneur van de Provincie Groningen m.b.t. inlijving Nationale Militie d.d.10.1.1850:
Signalement;
lengte 1 el 7 pm 2 dm 0st
Aangezigt: ovaal
Voorhoofd: breedl
Oogen: blaauw
Neus: plat
Mond: ordinair
Kin: spitsl
Haar: donkerbruin
Wenkbrauwen: idem
Merkbare Teekenen: geene
Hij is ingeschreven "voor de Nationale Militie 1800 vijfenveertig; dat hij op trekkings-nommer is ingelijfd geworden bij het 1ste Regiment Artllerie".
Beroep:
Bij huwelijk oppasser;wijntappersknecht.   [bron: Genlias en www.at16home.demon.nl.]
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 24-02-1850 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1850;akte nr.44.] met de 26-jarige Francina Johanna Elisabeth Carmio.
Notitie bij het huwelijk van Louis en Francina: HUWELIJKSREGISTER GRONINGEN 1850
In het jaar duizend achthonderd en vijftig den vierentwintigsten der maand Februarij, zijn voor ons Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen, in het huis dezer Gemeente verschenen: Louis Koning Koorenhoff, geboren te Groningen, oud drieentwintig jaren dienende als Milicien bij het eerste Regiment Vesting Artillerie, met onbepaald verlof, zonder beroep,wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Gerrit Koorenhof, van beroep oppasser, en van Anna van der Vuurst, wonende te Groningen, thans hier tegenwoordig en hunne toestemming tot de voltrekking van dit Huwelijk gevende, als Bruidegom, ter eenre en Francina Johanna Elizabeth Carmio,geboren te Groningen, oud zesentwintig jaren, zonder beroep, wonende alhier, meerderjarige dochter van Catharina Carmio,zonder beroep, wonende te Groningen, thans hiertegenwoordig, en hare toestemming tot de voltrekking van dit Huwelijk gevende, als Bruid, ter andere zijde. Welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, en daartoe aan ons ter hand stellende 1e de akte van geboorte van den Bruidegom, waaruit blijkt, dat hij is geboren op den zesentwintigsten Augustus achttienhonderd zesentwintig te Groningen; 2e de akte van geboorte van den Bruid, waaruit blijkt, dat zij is geboren op den twintigsten September achttienhonderd drieentwintig te Groningen; 3e Schriftelijke toestemming van den Kolonel Kommandant van het eerste Regiment Vesting Artillerie verleend aan den Bruidegom tot het aangaan van een Huwelijk; 4e Uittreksel uit het Register der akten van Huwelijks afkondigingen alhier, dewelke zonder stuiting zijn afgeloopen; 5e Certificaat van onvermogen, afgegeven door den Burgemeester dezer Stad ten behoeve van Bruidegom em Bruid. Waarna de aanstaande Echtgenooten elk afzonderlijk aan ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand hebben verklaard dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten, en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen welke door de Wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn; Zoo hebben wij Ambtenaar voornoemd in naam der Wet verklaard dat Louis Koning Koorenhof en Francina Johanna Elizabeth Carmio, bovengenoemd door den Echt aan elkander verbonden zijn. Voorts hebben wij de aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het eene dubbel van het Huwelijksregister, en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt en in de beide dubbelen van het Huwelijksregister ter dezer Gemeente ingeschreven. Gedaan in tegenwoordigheid van: 1e Izak Koorenhoff, oud veertig jaren, van beroep arbeider; 2e Hendrik Tammes Koorenhoff, oud achtendertig jaren, van beroep oppasser, Ooms van den Echtgenoot; 3e Antonius Zandkuil, oud drieentwintig jaren, van beroep kleermaker; en 4e Jacobus Asselman, oud drieentwintig jaren, zonder beroep, geen bloed of aanverwanten van de Echtgenooten, alle wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbenden verzochte getuigen.
Voorts hebben hierna de Echtgenooten verklaard dat zij het kind uit de Echtgenoote in deze Stad geborenden negenden December achttienhonderden negenenveertig, en blijkens het hierbij overgelegd uittreksel uit een Register der akten van Geborenen dezer Gemeente ingeschreven met den naam Antje voor hun wettige dochter erkennen. En is deze akte na gedane voorlezing door de Echtgenooten, vader van den Echtgenoot, moeder van de Echtgenoote, en de getuigen nevenons geteekend verklarende de moeder van de Echtgenoot niet te kunnen schrijven, op dag, maand, en jaar als boven.
w.g.
L.K.Koorenhoff H.T.Koorenhoff onleesbaar
f.j.e.Carmio A.Zandkuil
I.Koorenhoff J.Asselman
C.Carmio
J.Koorenhoff

Bij het huwelijk op 24.02.1850 wordt voor Louis Koning Koorenhof(zonder beroep) en voor Francina Johanna Elisabeth Karmio(zonder beroep)wonende te Groningen aangegeven zij "onvermogend zijn om de kosten van benodigde acten, bewijzen en schrifturen benoodigd tot het voltrekken van een huwelijk te betalen".
45 Francina Johanna Elisabeth Carmio, geboren op 20-09-1823 in Groningen(Gr)-(Munnekeholm Lett.Z no.232) [bron: Geboorteregister Groningen 1823.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-09-1823 [bron: Geboorteregister Groningen 1823.].
Notitie bij de geboorte van Francina: Geboorteregister Groningen 1823
Op heden den twee en twintigsten September achttien honderd drie entwintig des voordemiddags om elf uren is voor ons Burgemeester der Stad Groningen Officier van den Burgerlijken Stand, verschenen Helena Smits weduwe Otto Bartelds oud eenenveertig jaren geautoriseerd vroedvrouw, alhier woonachtig dewelke geadsisteerd door twee getuigen, de eerste Gerrit van Hol oud twee envijftig jaren zonder beroep, de twede Georgius Fredrik Siersma oud een en twintig jaren Schoenmaker beide alhier woonagtig heeft verklaard dat Catharina Carmio oud zes en dertig jaren zonder beroep, wonende te Groningen vrouw van Tinus van Veen oud veertig jaren Schipper, die voor zeven jaren van hier vertrokken is en noch niet weer geretourneerd, op den twintigsten dezer des morgens om acht uren verlost is alhier op de Munnekeholm Lett. Z. no.232 van eene Dochter dewelke genaamd zal worden Francina Johanna Elizabeth. Tengevolge van deze verklaring hebben wij de tegenwoordige acte opgemaakt die door de vroedvrouw de getuigen en ons na voorlezing is getekend.
w.g.
G.van Hol P.Roelfs
G.F.Siersma Wed.Bartelds
Francina is overleden op 02-06-1911 in Groningen(Gr), 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister GRONINGEN 1911;aktenr.562.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-06-1911 [bron: Overlijdensregister GRONINGEN 1911;aktenr.562.].
Notitie bij overlijden van Francina: Overlijdensregister GRONINGEN 1911
Nummer 562 Heden den tweeden Junij negentien honderd en elf, zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondisement en Provincie Groningen verschenen: Henricus Josephus Rikkers, oud vijfenzeventig jaren, van beroep koopman, secretaris van het Bestuur der Roomsch Katholieke Ziekenverpleging en Carolus Joannes van Erp, oud eenenzestig jaren, van beroep leedaanzegger, beide alhier wonende, die ons hebben verklaard dat op den tweeden der maand Junij dezes jaars des voormidaags ten zeven uur binnen deze gemeente is overleden: Francina Johanna Elizabeth Carmio oud zevenentachtig jaren zonder beroep, geboren en wonende alhier weduwe van Louis Koning Koorenhof, dochter van Catharina Carmio,overleden.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons en de aangevers,
w.g.
HJ Rikkers
CJ van Erp P.Westhoff
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Antje Koorenhof, geboren op 09-02-1849 in Groningen(Gr.). Antje is overleden op 26-06-1921 in Amsterdam(N.H.), 72 jaar oud. Antje trouwde, 26 jaar oud, op 30-01-1876 in Groningen(Gr.) [bron: Trouwregister Groningen 1876;akte nr. 19.] met Lauwerens van Esveld, 24 jaar oud. Lauwerens is geboren op 06-02-1851 in Groningen(Gr.).
Beroep:
Timmerman.   [bron: Trouwregister Groningen 1876;akte nr. 19.]
II. Antonia Koorenhof, geboren op 20-02-1851 in Groningen(Gr.) [bron: Geboorteregister Groningen 1851;akte nr.195.]. Antonia is overleden op 30-03-1924 om 13:00 in Groningen(Gr.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1924; akte nr.423.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-04-1924 [bron: Overlijdensregister Groningen 1924; akte nr.423.]. Antonia:
(1) trouwde, 26 jaar oud, op 07-10-1877 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1877;akte nr.313.] met Wietse van der Ploeg, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antonia en Wietse: Bij het huwelijk wordt een kind gewettigd.
Wietse is geboren op 18-04-1852 in Groningen(Gr.).
Beroep:
arbeider   [bron: Huwelijksregister Groningen 1877;akte nr.313.]
(2) trouwde, 33 jaar oud, op 16-11-1884 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1884;akte nr.301.] met Johann Kern, 34 jaar oud. Johann is geboren op 27-06-1850 in Ellenhausen(Dld). Johann is weduwnaar van Adriana Wildervank (ovl. vóór 1884).
Beroep:
kleermaker   [bron: www.at16home.demon.nl.]
III. Ida Catharina Koorenhof, geboren op 30-09-1852 om 03:00 in Groningen(Gr.)-in huis A-159. [bron: Geboorteregister Groningen 1852; akte nr.832.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-09-1852 [bron: Geboorteregister Groningen 1852; akte nr.832.]. Ida is overleden op 06-02-1939 om 14:00 in Groningen(Gr.), 86 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1939; akte nr.192.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-02-1939 [bron: Overlijdensregister Groningen 1939; akte nr.192.].
IV. Catharina Johanna Koorenhof, geboren op 08-01-1855 om 16:00 in Groningen(Gr)-in huisnr. A-132. [bron: Geboorteregister Groningen 1855;akte nr.33.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-01-1855 [bron: Geboorteregister Groningen 1855;akte nr.33.].
V. Gerrit Koorenhof, geboren op 10-06-1857 om 03:00 in Groningen(Gr.)-in huis A- 132. [bron: Geboorteregister Groningen 1857;akte nr.499.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-06-1857 [bron: Geboorteregister Groningen 1857;akte nr.499.]. Gerrit is overleden op 24-10-1919 om 23:45 in Groningen(Gr.)-in Gemeentelijk V erzorgingshuis., 62 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1919; akte nr.1265.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-10-1919 [bron: Overlijdensregister Groningen 1919; akte nr.1265.].
Beroepen:
Muzikant.   [bron: Overlijdensregister Groningen 1919; akte nr.1265.]
musicus,oppasser,schoenmaker   [bron: www.at16home.demon.nl.]
Gerrit trouwde, 24 jaar oud, op 11-09-1881 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1881;akte nr.237.] met Francina Stuve, 22 jaar oud. Francina is geboren op 22-06-1859 in Groningen(Gr.). Francina is overleden in 1931 in den Haag, 71 of 72 jaar oud.
VI. Jantina Henderika Koorenhof, geboren op 09-07-1857 om 11:30 in Groningen(Gr.)-in huis A-132. [bron: Geboorteregister Groningen 1859;akte nr.515.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-07-1857 [bron: Geboorteregister Groningen 1859;akte nr.515.]. Jantina is overleden op 27-09-1938 in Amsterdam(N.H.), 81 jaar oud.
Beroep:
dienstbode   [bron: www.at16home.demon.nl.]
Jantina trouwde, 29 jaar oud, op 04-11-1886 in Amsterdam(N.H.) met Nicolas Bernardus Fuchten. Nicolas is geboren in Leeuwarden.
Beroep:
barbier   [bron: www.at16home.demon.nl.]
VII. Izak Koorenhof, geboren op 26-12-1860 in Groningen(Gr.)-huisnr.A-.132. (zie 22).
VIII. Fokje Koorenhof, geboren op 17-01-1864 om 03:00 in Groningen(Gr.)-in huis A 132. [bron: Geboorteregister Groningen 1864;akte nr.59.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1864 [bron: Geboorteregister Groningen 1864;akte nr.59.]. Fokje is overleden op 08-11-1921 om 11:00 in Groningen(Gr.), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1921; akte nr.1223.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1921 [bron: Overlijdensregister Groningen 1921; akte nr.1223.]. Fokje trouwde, 22 jaar oud, op 13-01-1887 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1887;akte nr.26.] met Jan Wolff.
Beroep:
Tabakswerker.   [bron: Huwelijksregister Groningen 1887;akte nr.26.]
46 Henderikus Wilhelmus Folkers, geboren op 20-07-1830 om 02:00 in Groningen(Gr.)-(Ruiterstraat- Lett. S no.164) [bron: Geboorteregister Groningen 1830.].
Notitie bij de geboorte van Henderikus: Geboorteregister Groningen 1830
Op heden den tweeentwintigsten July achttienhonderd en dertig des middags te twaalf uren is voor ons Hendrik Willem van Giffen Wethouder der Stad Groningen, Speciaal belast met de functien van Officier van den Burgerlijken Stand verschenen Beiske Niemeijer, weduwe van Klaas Trox oud zeventig jaren, geautoriseerde vroedvrouw alhier woonachtig dewelke geadsisteerd door twee getuigen de eerste Willem Jans Ernst oud eenentwintig jaren, Korporaal bij de achtste afdeling Infanterie alhier in garnizoen, de tweede Derk Benniks oud dertig jaren Sjouwer, alhier woonachtig,heeft verklaard dat Leentje Folkers oud zevenentwintig jaren breidster wonende te Groningen, ongehuwd op den twintigsten dezer des nachts ten twee uren, verlost is alhier in de Ruiterstraat Lett S no. 164 van eenen zoon dewelke genaamd zal worden Henderikus Wilhelmus. Tengevolge van deze verklaring hebben wij de tegenwoordige acte opgemaakt, die door de vroedvrouw/ welke bij de verlossing, heeft geadsisteerd/ getuigen en ons na voorlezing is geteekend.
w.g.
onleesbaar D.Benniks H.W.van Giffen
onleesbaar wed.Trox
Henderikus is overleden op 17-03-1900 om 23:30 in Groningen(Gr.), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister GRONINGEN 1900;aktenr.367.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-03-1900 [bron: Overlijdensregister GRONINGEN 1900;aktenr.367.].
Notitie bij overlijden van Henderikus: Overlijdensregister GRONINGEN 1900
Nummer 367 In het jaar duizend negenhonderd, den negentienden Maart zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondisement en Provincie Groningen verschenen: Hendrikus Lambertus Lubbers oud vijftig jaren, leedaanzegger en Johannes Carel Vriemoet oud negenendertig jaren, adjunct commies beide alhier wonende, welke ons hebben verklaard dat op den zeventienden dezer maand des nachts ten half twaalf uur binnen deze gemeente is overleden:
Henderikus Wilhelmus Folkers,oud negenenzestig jaren, zonder beroep, geboren en wonende alhier man van Helena Kolbeek, zoon van Leentje Folkers, in leven zonder beroep, overleden alhier.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons en de aangevers.
w.g.
J Vriemoet
HL Lubbers onleesbaar
Notitie bij Henderikus: Uit Certificaat Commissaris des Konings m.b.t. inlijving Nationale Militie d.d.22.9.1853:
Signalement;
lengte 1 el 7 pm 0 dm 5st
Aangezigt: lang
Voorhoofd: ovaal
Oogen: bruin
Mond: rond
Kin: ovaal
Haar: donkerbruin
Wenkbrauwen: idem
Merkbare Teekenen: geen
Hij is ingeschreven "voor de Nationale Militie 1800 negenenveertig; dat hij op trekkings-nommer is ingelijfd geworden bij het 8ste Regiment Infanterie".
Beroep:
Touwslagersknecht/touwslager.   [bron: Huwelijksregister Groningen 1853;akte nr.242.]
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 23-10-1853 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1853;akte nr.242.] met de 23-jarige Helena Kolbeek.
Notitie bij het huwelijk van Henderikus en Helena: Huwelijksregister GRONINGEN 1853
In het jaar duizend achthonderd en drie en vijftig den drie en twintigsten der maand October, zijn voor ons Wethouder, ambtenaar van den burgerlijken Stand der Gemeente Groningen Arrondissement en Provincie Groningen in het huis dezer Gemeente, verschenen Henderikus Wilhelmus Folkers, geboren te Groningen oud drie en twintig jaren, dienende als militair bij het achtste Regiment Infanterie met onbepaald verlof, van beroep touwslagersknecht wonende te Groningen, meerderjarige zoon van Leentje Folkers, van beroep arbeidster wonende te Groningen, thans hier tegenwoordig en hare toestemming tot de voltrekking van dit huwelijk gevende als bruidegom ter eenre: en Helena Kolbeek geboren te Middelstum oud drie en twintig jaren van beroep dienstmeid wonende te Groningen, meerderjarige dochter van Jan Franses Kolbeek van beroep timmerman en van Barbara Hendriks Winters zonder beroep wonende te Groningen als bruid ter andere zijde: welke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun voorgenomen huwelijk over te gaan en daartoe ons ter hand stellende 1e. de akte van geboorte van den bruidegom waaruit blijkt dat hij is geboren den twintigsten July achttienhonderd en dertig te Groningen. 2e.de akte van geboorte van de bruid waaruit blijkt dat zij is geboren den achttienden April achttienhonderd en dertig te Middelstum. 3e.Toestemming van den Kolonel Kommandant van het achtste Regiment Infanterie, verleend aan den bruidegom, tot het aangaan van een wettig huwelijk. 4e. Notarieel consent van de ouders der bruid met een daaraan gehecht Certificaat van onvermogen; ten hunne behoeve door den Burgemeester dezer Gemeente afgegeven. 5e. Uittreksel uit het Register der akten van huwelijks-afkondigingen alhier dewelke zonder stuiting zijn afgeloopen. 6e. Twee Certificaten van onvermogen, afgegeven door den Burgemeester dezer Gemeente ten behoeve van bruidegom en bruid. Waarna de aanstaande Echtgenooten, elk afzonderlijk, aan ons ambtenaar van den burgerlijken Stand hebben verklaard, dat zij elkander aannemen tot Echtgenooten en dat zij getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, zoo hebben wij Ambtenaar voornoemd in naam der wet verklaard dat Hernderikus Wilhelmus Folkers en Helena Kolbeek bovengenoemd door den echt aan elkander verbonden zijn.
Voorts hebben hierna de Echtgenooten verklaard dat zij het kind uit de Echtgenoote in de Gemeente geboren den vier en twintigsten Mei achttienhonderd twee en vijftig genaamd Johannes Franciscus hetwelk blijkens een hierbij overgelegd Uittreksel uit een Register der akten van geborenen dezer Gemeente in dat register is ingeschreven als zoon van Leentje Kolbeek voor hunnen wettige zoon erkenden. Wijders hebben wij de aan ons ter hand gestelde stukken gehecht aan het dubbel van dit huwelijksregister en daarvan dadelijk deze akte opgemaakt en in de beide dubbelen van het huwelijksregister dezer Gemeente ingeschreven. Gedaan in tegenwoordigheid van 1e. Christoffel Benning oud vijfentwintig jaren neef van den Echtgenoot 2e. Andries Keling, oud drie en veertig jaren 3e. Adrianus Houbrieg, oud zes en twintig jaren en 4e.Hendrik Bolman oud vier en twintig jaren, laatstgenoemde drie geen bloed of aanverwanten van de Echtgenooten, alle vier van beroep touwslagersknecht wonende te Groningen, als hiertoe door de belanghebbenden verzochte getuigen. En is de akte na gedane voorlezing, door de Echtgenooten en de geuigen nevens ons geteekend verklarende de moeder van den Echtgenoot niet te kunnen schrijven op dag maand en jaar als boven.
w.g.
H.W.Folkers onleesbaar
H.Kolbeek
K.Benning
A.Houbrieg
H.Bolman
R.Keling

Bij het huwelijk op 23.10.1853 wordt zowel voor Helena Kolbeek(dienstmeid) als voor Henderikus Wilhelmus Folkers(touwslager) aangegeven dat zij/hij "onvermogend is om de kosten van benodigde acten, bewijzen, schrifturen tot het voltrekken van een huwelijk te betalen".

Toestemming tot het aangaan van een huwelijk nr.1910:
8e Regiment Infanterie
De Kolonel kommandant van het 8e Regiment Infanterie
verleent mits deze permissie, tot het aangaan van een Wettig Huwelijk, aan den
Milicien der Ligting van 1849 Henderikus Wilhelmus Folkers
van dat zelfde Regiment.
Wordende het Gemeente Bestuur, dat den bedoelde Milicien in het Huwelijk
opneemt verzocht, van de voltrekking van hetzelve aan de Hoofd Administratie
van het Corps, gevestigd te Groningen mededeeling te doen,opdat
daarvan de gevorderde aanteekening, in het Stamboek zoude kunnen plaats hebben.
Gegeven te Amsterdam den 17 September 1853
De Kolonel voornoemd
w.g.
47 Helena Kolbeek, geboren op 18-04-1830 om 21:00 in Middelstum(Gr.)-(huisnr. H47b.) [bron: Geboorteregister Middelstum 1830; akte nr.17.].
Notitie bij de geboorte van Helena: Geboorteregister Middelstum 1830
No.17.
In het jaar achttien honderd dertig den eenentwintigsten April des middags om twaalf uren is voor mij Francois Plaat Officier van den Burgerlijken Stand binnen de Gemeente Middelstum Kwartier Appingedam Provincie Groningen gecompareerd Jan Franses Kolbeek, oud drieenveertig jaren Timmerman wonende te Middelstum, ons verklarende dat op den achttienden April des jaars achttien honderd dertig des avonds te negen uuren in het huis getekend H47b te Middelstum hem declarant uit deszelfs huisvrouw Barbara Hendriks Winter geboren is een kind van het vrouwelijk geslacht aan hetwelk hij verklaard heeft de voornaam van Helena te willen geven.
Welke verklaring geschiedt sijnde in tegenwoordigheid van Jan Harm Moorlag oud drie en veertig jaren herbergier en van Jan Luynge oud twee en zestig jaren veldwagter beide te Middelstum woonachtig.
Zoo is hiervan deze acte geformeert en na gedane voorlezing door hun nevens mij en den deposant getekend op dag maand en jaar als voren.
w.g.
Jan F.Kolbeek Jan H.Moorlag J.Luinge F.Plaat
Helena is overleden op 10-12-1912 om 04:00 in Groningen(Gr.), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister GRONINGEN 1912;aktenr.1145.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-12-1912 [bron: Overlijdensregister GRONINGEN 1912;aktenr.1145.].
Notitie bij overlijden van Helena: Overlijdensregister GRONINGEN 1912
Nummer 1145 Heden den elfden December duizend en negen honderd en twaalf zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondisement en Provincie Groningen verschenen: Zacharias Laurentius Nuninga, oud tweeenveertig jaren,van beroep leedaanzegger en Taeke Henstra oud tweeendertig jaren, van beroep klerk beide alhier wonende, welke ons hebben verklaard dat op den tienden der maand December dezes jaars des voormiddags te vier uur binnen deze gemeente is overleden: Helena Kolbeek oud tweeentachtig jaren zonder beroep, geboren te Middelstum en wonende alhier, eerst weduwe van Henderikus Wilhelmus Folkers, laatst van Fredericus Kopmeiners dochter van Jan Frances Kolbeek en Barbara Hendriks Winter, beiden overleden.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door ons en de aangevers is geteekend.
w.g.
J Henstra
ZL Nuninga P.Westerhoff
Beroep:
Dienstmeid.
Helena trouwde (2), 72 jaar oud, op 08-03-1903 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1903;akte nr.43.] met Fredericus Kopmeiners (1838-1908), 64 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Franciscus Folkers, geboren op 24-05-1852 in Groningen(Gr.) [bron: http://members.chello.nl-c.feringa/kolbeek.htm].
Notitie bij Johannes: zoon van Leentje Kolbeek.
II. Franciscus Wilhelmus Folkers, geboren op 10-05-1854 in Groningen(Gr.) [bron: http://members.chello.nl-c.feringa/kolbeek.htm]. Franciscus is overleden op 05-09-1926 in Warnsveld, 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister GRONINGEN 1926;aktenr.1179.]. Franciscus trouwde, 23 jaar oud, op 25-11-1877 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1877;akte nr.378.] met Margaretha Alida Grijp, 23 jaar oud. Margaretha is geboren op 23-09-1854 in Foxhol(Gr.).
III. Leonardus Folkers, geboren omstreeks 1858 in Groningen(Gr.) [bron: http://members.chello.nl-c.feringa/kolbeek.htm]. Leonardus is overleden op 07-03-1862 in Groningen(Gr.), ongeveer 4 jaar oud [bron: Overlijdensregister GRONINGEN 1862;aktenr.228.].
IV. Barbara Folkers, geboren op 23-11-1860 in Groningen(Gr.)-(Huis Letter L.nr.119) (zie 23).
V. Helena Folkers, geboren op 05-08-1863 in Groningen(Gr.) [bron: http://members.chello.nl-c.feringa/kolbeek.htm].
VI. Leonardus Franciscus Folkers, geboren op 13-08-1866 in Groningen(Gr.) [bron: Geboorteregister Groningen 1866;akte nr.790.]. Leonardus is overleden op 30-01-1893 in Groningen(Gr.), 26 jaar oud [bron: http://members.chello.nl-c.feringa/kolbeek.htm].
VII. Hinderikus Folkers, geboren op 17-12-1869 in Groningen(Gr.) [bron: Geboorteregister Groningen 1869;akte nr.1232.]. Hinderikus is overleden op 29-08-1871 in Groningen(Gr.), 1 jaar oud [bron: http://members.chello.nl-c.feringa/kolbeek.htm].
VIII. Henderikus Wilhelmus Folkers, geboren op 16-02-1874 in Groningen(Gr.) [bron: Geboortereregister Groningen 1874; akte nr.188.]. Henderikus is overleden op 19-06-1956 in Groningen(Gr.), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1956; akte nr.934.]. Henderikus trouwde, 20 jaar oud, op 24-06-1894 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1894;akte nr.229.] met Aaltje Meijer.
48 Jean Marie Caron, geboren op 22-03-1807 om 02:00 in Rennes(Fr.)-Rue Chalais. [bron: Archives de Rennes;Naissances 1807;bldz.46.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-03-1807 [bron: Archives de Rennes;Naissances 1807;bldz.46.].
Notitie bij de geboorte van Jean: Uit Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage 1852:
Jean Baptiste Caron, sellier, wonende te Rennes-Rue Chalais doet op 23.03.1807 aangifte van de geboorte van zijn zoon Jean Marie., geboren te Rennes "hier matin deux heures".

Geboorteregister Rennes-F 1807:
Le vingt trois mars milhuit cent sept devant nous maire et officier public a comparu Jean Baptiste Caron sellier agé de trente trois ans Rue Chalais lequel nous a presenté un enfant de sexe masculin né hier matin deux heures se lui declarant et de Julienne Jourdran son epouse auquel il a donné le prenom de Jean Marie en presence de Jean Frabou majeur ferrurier Rue Rappelou et de Pierre Marie Rouaux majeur sculpteur meme rue et ont le pere et ..... Rouaux signé avec nous après lecture, l’autre ne signe.
w.g. Rouaux Caron
Lorin
Jean is overleden op 17-07-1870 om 11:30 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 63 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1870;akte 1540]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-07-1870 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1870;akte 1540].
Notitie bij overlijden van Jean: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1870;akte 1540:
Heden den negentienden July Achttien honderd zeventig compareerden voor ons Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage,
Johannes Beck ,oud negenenvijftig jaren, bode en Johannes Martinus Geneste, oud vijfenvijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Jean Marie Caron, zonder beroep gewoond hebbende alhier, op den zeventienden dezer des avonds ten half twaalf ure is overleden, oud drieenzestig jaren, geboren te Rennes in Frankrijk, getrouwd met Elisabeth Bronkhorst zoon van Jean Jacques Baptiste Caron en Julienne Jourdron, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Beroepen:
Bij huwelijk in 1852 bidder
In 1844 zaakwaarnemer.   [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1844,akte nr.2162.]
In 1838 schoenmaker.   [bron: Geboorteregister ’s Gravehage 1838.]
Bij huwelijk in 1839 bediende.   [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1839;akte nr.395.]
Jean is weduwnaar van Maria Adriana le Comte (±1804-1850), met wie hij trouwde (1), 32 jaar oud, op 09-10-1839 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1839;akte nr.395.].
Hij trouwde (2), 45 jaar oud, op 12-05-1852 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s-Gravenhage 1852; akte nr.233.] met de 41-jarige Elisabeth Bronkhorst (zie 49 hieronder). Jean en Elisabeth gingen in ´s-Gravenhage in ondertrouw [bron: Huwelijken en echtscheidingen ´s-Gravenhage 1852;fiche 217;afb.25].
Notitie bij het huwelijk van Jean en Elisabeth: Huwelijksregister ’s-Gravenhage 1852; akte nr.233.
Heden den Twaalfden Mei Achttien honderd twee en vijftig compareerden in het Raadhuis voor ons Mr. François Gerard Abraham Gevers Deynoot,Wethouder,Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s Gravenhage,
Jean Marie Caron,oud vijf en veertig jaren,arbeider,bidder geboren te Rennes in Frankrijk, weduwnaar van Maria Adriana le Comte,meerderjarige zoon van Jacques Jean Baptiste Caron, overleden en van Julienne Jourdran,wonende alhier.
En Elizabeth Bronkhorst,oud eenenveertig jaren,naaister, geboren en wonende alhier,weduwe van Martinus Bijlers, meerderjarige dochter van Pieter Bronkhorst,overleden en van Francina Hallerland,zonder beroep en wonende alhier.,
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan,waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den tweeden en den negenden dezer.
De comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten en de doodacten van hunne vorige echtgenooten.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan de echtgenooten opgelegd,verklaren Wij in naam der Wet dat Jean Marie Caron en Elizabeth Bronkhorst door het huwelijk zijn verbonden.
Al hetwelk heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Willem Bakker, oud zeven en zeventig jaren, zonder beroep, van Johannes Mattheus Saris, oud vijf en veertig jaren,bidder, van Jan Bakker, tapper,oud vijfendertig jaren,oppasser,allen wonende alhier.
Wij hebben deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten en de getuigen.
49 Elisabeth Bronkhorst, geboren op 17-09-1810 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Zij is gedoopt op 19-09-1810 in ’s Gravenhage(Z.H.)-Groote Kerk [bron: NH-Dopen ’s Gravenhage 1805-1811].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: NH-Dopen ’s Gravenhage 1805-1811:
1810
Woensd, den 19 dito(juli)
Gedoopt door ds. Heringa
Elizabeth geb. alhier den 17de dezer maand
Dochter van Pieter Bronkhorst en Fran
sina Slotterland, getuige Pieternella
Bronkhorst Wonende Wiijk G No. 29.
Elisabeth is overleden op 28-03-1875 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1875;akte 825]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1875 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1875;akte 825].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1875;akte 825:
Heden den dertigsten Maart Achttien honderd vijf en zeventig compareerden voor ons Mr. Francois Maximiliaan Baron van der Duijn Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage,
Coenraad Bakker ,oud zesentwintig jaren, bode en Adrianus Jacobus Kruik, oud zevenentwintig jaren, beeldhouwer, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Elizabeth Bronkhorst, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den achtentwintigsten dezer des avonds ten negen ure is overleden, oud vierenzestig jaren, geboren alhier, weduwe van Jean Marie Caron, dochter van Pieter Bronkhorst en Francina Slotterland, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Beroep:
Bij huwelijk in 1845 en 1852 naaister.
Elisabeth is weduwe van Martinus Bijloos (geb. 1814), met wie zij trouwde (1), 34 jaar oud, op 02-04-1845 in ’s- Gravenhage [bron: Gem.Archief ’s-Gravenhage].
Kind uit dit huwelijk:
I. François René Caron, geboren op 10-02-1853 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 24).
50 Pieter Verwoerd, geboren op 13-01-1819 om 15:00 in Ouder Amstel(N.H.) [bron: Geboorteregister OUDER-AMSTEL 1819;akte nr.3.].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Geboorteregister OUDER-AMSTEL 1819.
No.3. Op heden den Veertienden January des Jaars Agtien honderd Negentien, des namiddags ten Drie uren compareerde voor ons Ambtenaar van den burgerlijken Staat te Ouder Amstel Nicolaas Verwoerd tapper en schoenmaker in de wavere onder deze Gemeente oud drieendertig Jaren, die aan ons vertoond heeft een kind van het mannelijk geslagt, geboren ten zijner huize voornoemd den Dertienden January dezes jaars des namiddags ten Drie uuren.
Kind van hem comparant en van Anna Kuit zijne huisvrouw oud Tweeentwintig Jaren en aan welk kind hij den naam gegeven heeft van Pieter. Deze aanbieding en declaratie is geschied in bijzijn van Teunis Moonen schilder oud Vijf Endertig jaren en van Dirk beekman wagemaker oud NegenEnvijftig jaren, beiden alhier woonagtig, die deze acte met ons en den Comparant na voorlezing hebben ondertekend,
w.g.
Nicolaas Verwoerd D.Beekman D.Th.Kemper
T.Moonen
Pieter is overleden op 18-10-1899 om 12:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1899;akte 2930.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-10-1899 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1899;akte 2930.].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1899;akte 2930:
Heden den negentienden October Achttien honderd negen en negentig compareerden voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s Gravenhage,
Pieter de Jager ,oud zeventig jaren en Hendrik Engelsma oud tachtig jaren beiden zonder beroep en wonende alhier.
Verklarende dat, Pieter Verwoerd, zonder beroep wonende alhier, op den achttienden dezer des middags te twaalf ure is overleden, oud tachtig jaren, geboren te Ouder Amstel, echtgenoot van Pieternella Cornelia Agterberg zoon van Nicolaas Verwoert en Anna Kuijt, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Notitie bij Pieter: Uit Huwelijksbijlagen 1856 ’s-Gravenhage,
Certificaat m.b.t. Nationale Militie:
De Commissaris des Konings in de Provincie Noord-Holland verklaart:
dat Pieter Verwoerd geboren te Ouder Amstel den 13 January 1819 van beroep boerenknecht.
Zoon van Nicolaas (overleden) en van Anna Kuyt van beroep ----------- wonende te Ouder Amstel binnen de gemeente van Ouder Amstel voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervol- gens, bij de loting is ten deele gevallen het nummer 5 op het welk hij is ingelijfd bij het Regiment Lan- ciers No. 10 en den tijd van achttien jaren hebbende gediend, behoorlijk uit den dienst ontslagen is.
Gegeven te Haarlem den 17 Julij 1856.
De Commissaris des Konings voornoemd.
Beroep:
In 1851 dragonder.   [bron: Geboorteregister DEVENTER 1851;akte nr.349.]
Hij trouwde, 37 jaar oud, op 30-07-1856 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s-GRAVENHAGE 1856;akte nr.310.] met de 32-jarige Pieternella Cornelia Agterberg.
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Pieternella: Huwelijksregister ’s-GRAVENHAGE 1856;akte nr.310:
Heden den Dertigsten Julij Achttien honderd zes en vijftig
compareerden in het Raadhuis voor ons Joannes Antonius Sonnaville Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente
‘s Gravenhage: Pieter Verwoert,oud zeven endertig jaren,zonder
beroep, geboren te Ouder Amstel, woonende alhier, meerderjarige
zoon van Nicolaas Verwoert en Anna Kuijt beiden overleden.
En Pieternella Cornelia Agterberg,oud tweeendertig jaren,werkster, geboren te ‘s Hertogenbosch, wonende alhier,meerderjarige dochter van Christoffel Agterberg,zonder beroep, wonende te Haaren en van Cornelia Surtel,overleden.
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan,waarvan afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad
op den twintigsten en zeven en twintigsten dezer.
De comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten en het Certificaat van des comparants voldoening van de Nationale Militie.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen
tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten
bij de Wet aan echtgenooten opgelegd,verklaren Wij in naam der Wet dat
Pieter Verwoert en Pieternella Cornelia Agterberg door het huwelijk zijn verbonden en hebben gemelde echtgenooten verklaard dat van hen geboren zijn drie kinderen, als een van het vrouwelijke geslacht op den tienden Mei achttienhonderd negen enveertig, genaamd Anna Christina en op het geboorteregister te Breda ingeschreven als natuurlijke dochter van Petronella
Cornelia Elisabeth Agterberg, -een van het vrouwelijke geslacht op den negen entwintigsten Augustus achttienhonderd een envijftig, Geertruida Barendina, en op het geboorteregister te Deventer voorkomende als geboren uit Pieternella Agterberg en een van het mannelijke geslacht op den vijftienden November achttienhonderd vijf envijftig genaamd Nicolaas en op het geboorteregister alhier ingeschreven als geboren uit Pieternella Cornelia Elisabeth Agterberg, dewelke drie kinderen zij erkennen voor hunne dochters en hunne zoon.
Alhet welke heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Johan Frank, oud twee endertig jaren, arbeider, van Johannes Staakman, oud drie envijftig jaren,arbeider, van Willem Wild, oud vijftig jaren,arbeider, en van Cornelis Paans, oud vijftig jaaren, arbeider,allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparante en de twee eerste getuigen,hebbende de comparant en de twee laatste getuigen verklaard hun naam niet te kunnen schrijven.
51 Pieternella Cornelia Agterberg, geboren op 06-06-1824 om 01:00 in ’s-Hertogenbosch(N.B.) [bron: Geboorteregister ’s Hertogenbosch.].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: Gemeentearchief den Bosch;geboorteacte d.d.08.06.1824:
In het jaar een duizend acht honderd vier-en twintig, den achtsten Juny
des namiddags om ruim twaalf ure, voor ons wethouder der Stad ‘s Her-
togenbosch, Beambte van den Burgerlijken Stand, is verschenen
Christoffel Agterberg, oppasser in het Huis van Reclusie en Tuchtiging, oud vier endertig jaren wonende alhier in de Putstraat wijk E No. 214
welke ons heeft vertoond een Kind van het vrouwelijk geslacht, hetwelk hij verklaarde te zijn geboren eergisteren, om een ure des nachts en te zijn van
hem comparant, en van Cornelia Surtel oud dertig jaren, zijne Huisvrouw en heeft dezelve verklaard, aan dat Kind te willen geven de voornamen van Pieternella Cornelia;welke vertooning en verklaring is gedaan in tegenwoordigheid van Willem van Berge,schoenmaker, oud acht en veertig jaren,wonende binnen deze Stad, Wijk E no.214 en van Hendrik Antoni Snijder,
schoenmaker, oud dertig jaren,mede alhier woonachtig, Wijk E no.216, die, na voorlezing, deze, beneffens de Comparant, met ons hebben geteekend.
De wethouder der Stad ‘s Hertogenbosch,Beambte van den Burgerlijken Stand,
getekend: onleesbaar
C.Agterberg
Willem van Berge
H.A.Snijder
Pieternella is overleden op 25-03-1912 om 18:30 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 87 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1912;akte 934]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-03-1912 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1912;akte 934].
Notitie bij overlijden van Pieternella: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1912;akte 934
Heden den zeventwintigsten Maart negentien honderd twaalf compareerden voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s Gravenhage,
Gerrit Martinus Kerkhof ,oud vijftig jaren, bakker en Albert Merk, oud negen en vijftig jaren, portier,beiden wonende alhier.
verklarende dat, Pieternella Cornelia Agterberg, zonder beroep,wonende alhier, op den vijf en twintigsten dezer des avonds te half zeven ure is overleden, oud zeven en tachtig jaren, geboren te ‘s Hertogenbosch, weduwe van Pieter Verwoert, dochter van Christoffel Agterberg en van Cornelia Sturler, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Anna Christina Verwoert, geboren op 10-05-1849 in Breda(N.B.). Anna is overleden op 12-09-1926 in Leidschendam(Z.H.), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Leidschendam 1926;akte 134.].
II. Geertruida Barendina Verwoer(d)(t), geboren op 29-08-1851 in Deventer(Ov.) (zie 25).
III. Nicolaas Verwoert, geboren op 15-11-1851 in ’s-Gravenhage(Z.H.).
52 Wilhelmus Treebus, geboren op 16-12-1821 om 10:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1821;akte 1659]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-12-1821 [bron: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1821;akte 1659].
Notitie bij de geboorte van Wilhelmus: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1821;akte 1659:
Op heden den zeventientienden December achttien honderd een en twintig des middags ten twaalf ure, compareerde voor ons Mr.Adriaan Bachman
Burgemeester der Stad ‘s Gravenhage, Provincie Zuid-Holland, gecommiteerd tot het werk van den Burgerlijken Staat Johannes Hendrik Treebus, opperman.
Dewelke ons heeft verklaard, dat geboren is op den zestienden dezes des morgens ten tien ure ,een kind van het manlijke geslacht.
Van hem comparant en uit Anna Maria Pasch, zijne huisvrouw beiden wonende alhier, aan hetwelk hij verklaarde de naam te geven van Wilhelmus zijnde een eerst geboren tweeling.
zijnde deze verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Hendrik Moolhuijzen, oud drie en veertig jaren, metselaar en Adrianus Elkhuijzen, oud een en dertig jaren, opperman, beiden wonende alhier.
En is deze Acte, na gedane voorlezing onderteekend door ons met de twee eerste comparanten, de ander heeft verklaard niet te kunnen schrijven.
Wilhelmus is overleden op 10-02-1864 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 42 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1864;akte 364.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1864 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1864;akte 364.].
Notitie bij overlijden van Wilhelmus: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1864;akte 364:
Heden den Elfden Februarij Achttien honderd vier en zestig compareerden voor ons Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage,
Petrus Nicolaas van Zee ,oud negenendertig jaren, bidder en Hendrik Hermanus van Duiven, oud veertig jaren, koetsier, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Wilhelmus Trebus, smid, gewoond hebbende alhier, op den tienden dezer des morgens ten acht ure is overleden, oud tweeenveertig jaren, geboren alhier, getrouwd met Johanna Margaretha van den Berg, zoon van Jan Hendrik Treebus, overleden en Anna Maria Pasch, zonder beroep, wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Notitie bij Wilhelmus: Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage 1841:
NATIONALE MILITIE
Provincie ZUIDHOLLAND
CERTIFICAAT
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Zuid Holland
verklaart, dat Wilhelmus Treebus
geboren te ‘s Hage den 14 September 1821
van beroep --
zoon van Johannes Hendrik
en van Anna Maria Pasch
binnen de gemeente van ‘s Hage 22e kanton,
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de loting,
ten deele gevallen zijnde het nommer 786; hij vervolgens door den Militieraad,zitting gehouden hebbende te ‘s Hage, uit hoofde van de volbragte dienst zijns broeders finaal is vrijgesteld.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 29 July 1841.
De Staatsraad, Gouverneur voornoemd,
van der Duijn
Geregistreerd no.2936
Adressen:
Voor huwelijk woonachtig ’s Gravenhage Wijk D no.24.   [bron: Bewijs van onvermogen aanwezig bij Huwelijkse Bijlagen ’s Gravenhage 1841.]
  [bron: Bewijs van onvermogen aanwezig bij Huwelijkse Bijlagen ’s Gravenhage 1844.]
Hij trouwde, 19 jaar oud, op 18-08-1841 in ’s-Gravenhage(Z.H.) met de 21-jarige Johanna Margaretha van den Berg.
Notitie bij het huwelijk van Wilhelmus en Johanna: Huwelijken en echtscheidingen ´s Gravenhage 1841;akte nr.329:
Heden den Achttienden Augustus Achttien honderd een en veertig compareerden in het Raadhuis voor ons Mr. Dionysius van de Wijnpersse,Wethouder,Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad ‘s Gravenhage,Wilhelmus Treebus,oud 19 jaren, verver, geboren en wonende alhier,minderjarige zoon van Johannes Hendrik Treebus en van Anna Maria Pasch,beiden wonende alhier, alhier tegenwoordig en consenterende.
En Johanna Margaretha van den Berg,oud eenentwintig jaren, dienstbode, geboren en wonende alhier,minderjarige dochter van Abraham van den Berg,turfdrager en van Jansje Dumelein, beiden mede alhier woonachtig,alhier tegenwoordig en consenterende.
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan,waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den achtsten en vijftienden dezer.
De comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten,benevens het certificaat zijner voldoening van de Nationale Militie.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan de echtgenooten opgelegd,verklaren Wij in naam der Wet dat Wilhelmus Treebus en Johanna Margaretha van den Berg door het huwelijk zijn verbonden
en hebben ons gemelde echtgenooten verklaard dat van hun geboren is een kind van het vrouwelijke geslacht op den tweeentwintigsten Julij achttienhonderdveertig ingeschreven op het geboorteregister dezer stad onder de namen Johanna Henriette van den Berg hetwelk zij erkennen voor hunne dochter alhetwelke heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Abraham Willem van den Berg,oud achtenveertig jaren,turfdrager,neef van de bruid,van Abraham Joosten,oud zevenendertig jaren,oppasser,van Frederik Hendrik Treebus,oud achtendertig jaren,verver,broer van de bruidegom en van Willem Frederik Sakkee,oud drieenveertig jaren,smid,,allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met den comparant en de getuigen,hebbende de comparante en hare ouders verklaard hun naam niet te kunnen schrijven.

Huwelijkse Bijlagen ’s Gravenhage 1841:
Bewijs van onvermogen d.d. 23.7.1841 waarin vermeld staat dat
“de persoon van Johanna van den Berg in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeert dat zij niet in staat is tot het betalen van zegels en leges.”

Huwelijkse Bijlagen ’s Gravenhage 1841:
Bewijs van onvermogen d.d. 21.7.1841 waarin vermeld staat dat
“de persoon van Wilhelmus Trebusch in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeert dat hij niet in staat is tot het betalen van zegels en leges.”
53 Johanna Margaretha van den Berg, geboren op 13-08-1820 om 12:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1820;akte 1058.]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1820;akte 1058.].
Notitie bij de geboorte van Johanna: Geboorteregister ´s Gravenhage 1820;akte 1058:
In het jaar achttienhonderd twintig,den veertienden Augustus des voormiddags ten tien ure, compareerde voor ons Mr.Adriaan Bachman
Burgemeester der Stad ‘s Gravenhage, Provincie Zuid-Holland, gecommiteerd tot het werk van den Burgerlijken Staat Abraham van den Berg, oud negenentwintig jaren, turfdrager.
Dewelke ons heeft verzocht de inschrijving in het Register, van een kind van het vrouwelijk geslacht, geboren op den dertienden dezer des middags ten twaalf ure van Jansje Dumelein oud dertig jaren zijne echtgenote en van hem comparant beiden wonende alhier, aan hetwelk hij heeft gegeven de naamen van Johanna Margaretha
zijnde gemelde verklaring geschiedt in tegenwoordigheid van Johannes van den Berg, oud vijf en twintig jaren, neef van ‘t kind en Pieter Uding, oud een en veertig jaren, turfdragers, beiden wonende alhier.
En is deze Acte, na gedane voorlezing onderteekend door ons met de getuigen, de vader heeft verklaard niet te kunnen schrijven..
Johanna is overleden op 06-07-1902 om 21:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1902;akte 1874.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-07-1902 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1902;akte 1874.].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1902:
nr.1874
Heden den achtsten Juli negentien honderd twéé, compareerde voor ons, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s Gravenhage,
Michiel Cornelis van Kampen ,oud zes en vijftig jaren en Johannes Vogels oud een en dertig jaren,bidders, beiden wonende alhier.
verklarende dat, Johanna Margaretha van den Berg, zonder beroep wonende alhier, op den zesden dezer des avonds ten negen uren is overleden, oud een en tachtig jaren, geboren alhier, weduwe van Wilhelmus Treebus, dochter van Abraham van den Berg en van Jansje Dumelein, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Adressen:
Voor huwelijk woonachtig ’s Gravenhage Wijk 4 nr.211.   [bron: Bewijs van onvermogen aanwezig bij Huwelijkse Bijlagen ’s Gravenhage 1841.]
  [bron: Bewijs van onvermogen aanwezig bij Huwelijkse Bijlagen ’s Gravenhage 1844.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johanna Henriette Treebus, geboren op 22-07-1840 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijken en echtscheidingen ´s-Gravenhage 1841;fiche 148;afb.23.].
II. Wilhelmus Abraham Treebus, geboren op 26-02-1847 in ’s Gravenhage. Wilhelmus trouwde, 8 maanden oud, op 26-10-1847 in ’s Hertogenbosch(N.B.) [bron: Huwelijksregister ’s Hertogenbosch 1847; akte nr. 19.] met Johanna van Ouderkerken. Johanna is geboren in ’s Hertogenbosch(N.B.).
III. Jan Hendrik Treebusch, geboren op 28-08-1849 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 26).
54 Ludovicus Wilhelmus Koolzaad, geboren op 11-07-1810 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Certificaat Nationale Militie.]. Ludovicus is overleden op 24-03-1885 om 02:30 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1885;akte 909]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1885.
Notitie bij overlijden van Ludovicus: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1885:
909
Heden den zes en twintigsten Maart Achttien honderd vijf en tachtig compareerden voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage,
Johannes Martinus Gosinus de Jongh ,oud vierenvijftig jaren, bidder en Dirk van der Tak, oud drie en zestig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Verklarende dat, Ludovicus Wilhelmus Koolzaad, zonder beroep, wonende alhier, op den vierentwintigsten dezer des morgens ten half drie ure is overleden, oud vier en zeventig jaren, geboren alhier, echtgenoot van Henriette van den Berg, zonder beroep, zoon van Pieter Koolzaad en Geertruij Elrik, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Notitie bij Ludovicus: Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage 1844:
NATIONALE MILITIE
PROVINCIE ZUIDHOLLAND
CERTIFICAAT
De Staatsraad, Gouverneur van de provincie Zuid Holland
verklaart, dat Ludovicus Wilhelmus Koolzaad,
geboren te ‘s Gravenhage den 11 July 1810,
van beroep gepasporteerd militair,
zoon van Pieter,
en van Geertruij Eldrik,
binnen de gemeente van ‘s Gravenhage (22e kanton),
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem bij de loting,
is ten deel gevallen zijnde het nommer 188; hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst heeft verpligt.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 7 Maart 1844.
De Staatsraad, Gouverneur voornoemd,
onleesbaar

Signalement
Lengte 1 el, 6 duim, 1 str.
Aangezigt ov.
Voorhoofd hoog
Oogen br.
Neus ord.
Mond id.
Kin ord.
Haar bruin
Wenkbraauwen id.
Merkbare teekenen
blind
Geregistreerd no.668
Adressen:
Voor huwelijk woonachtig ’s Gravenhage Wijk 9 no.426.   [bron: Bewijs van onvermogen aanwezig bij Huwelijkse Bijlagen ’s Gravenhage 1844.]
Bij geboorte van dochter Maria Elisabeth te Veenhuizen(Norg) op 19.01.1855 bij geboorte van dochter Johanna Margaretha.   [bron: Genlias.zen(Norg) op 19.01.1855.Idem op 02.04.1858 ]
Beroep:
Bij huwelijk van dochter Louise Geertruida in 1879 : stoelenmatter.   [bron: Digitale Stamboom den Haag.]
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 20-03-1844 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ´s-Gravenhage 1844;akte nr. 63.] met de 25-jarige Henriette(Adrietta) van den Berg.
Notitie bij het huwelijk van Ludovicus en Henriette(Adrietta): Huwelijksregister ´s-Gravenhage 1844;akte nr. 63:
Heden den Twintigsten Maart Achttien honderd vier en veertig compareerden in het Raadhuis voor ons Mr. Dionysius van de Wijnpersse,Wethouder,Ambtenaar van den Burgerlijken stand der stad ‘s Gravenhage,
Ludovicus Wilhelmus Koolzaad,oud drieendertig jaren,gepensioneerd soldaat,geboren en wonende alhier,meerderjarige zoon van Pieter Koolzaad,overleden en van Geertruy Elrit,werkster,wonende alhier.
En Henriette van den Berg,oud vijfentwintig jaren,werkster, geboren en wonende alhier,meerderjarige dochter van Abraham van den Berg,turfdrager en van Jansje Dumeleyn, beiden wonende alhier,alhier tegenwoordig en consenterende.
Dewelke ons verzocht hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan,waarvan de afkondigingen zonder verhindering alhier hebben plaats gehad op den tienden en den zeventienden dezer.
De comparanten hebben overgelegd hunne geboorteakten,benevens het certificaat zijner voldoening van de Nationale Militie.
De comparanten ons te kennen gegeven hebbende dat zij elkander aannemen tot echtgenooten en dat zij getrouwelijk zullen vervullen alle de pligten bij de Wet aan de echtgenooten opgelegd,verklaren Wij in naam der Wet dat Ludovicus Wilhelmus Koolzaad en Henriette van den Berg door het huwelijk zijn verbonden en hebben ons gemelde echtgenooten ons verklaard dat van hun geboren is van het vrouwelijke geslacht op den vierentwintigsten February achttienhonderdtweeenveertig ingeschreven op het geboorteregister dezer stad onder de namen Henriette van den Berg.
Alhetwelke heeft plaats gehad in tegenwoordigheid van Abraham Willem van den Berg,oud vijftig jaren,turfdrager,neef van de bruid en Petrus Jacobus Uding,oud tweeendertig jaren,schoenmaker,van Frederik Laffree,oud vijfendertig jaren,kleermaker en van Louis van den Berg,oud vijfentwintig jaren,turfdrager neef van de bruid,allen wonende alhier.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondertekend met de comparanten en de getuigen,hebbende de comparant en comparantes ouders verklaard niet te kunnen schrijven.

H.van den Berg
A.W.van den Berg
P.J.Uding
F.Laffree D.van de Wijnpersse
L.van den Berg


Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage
Bewijs van onvermogen d.d. 4.3.1844 waarin vermeld staat dat
“de persoon van A.v.d. Berg in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeert dat zij niet in staat is tot het betalen van zegels en leges tot bekomen van de benoodigde papieren om te trouwen.”

Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage 1844:
Bewijs van onvermogen d.d. 4.3.1844 waarin vermeld staat dat
“de persoon van L.W. Koolzaad in zoodanige behoeftige omstandigheden verkeert dat hij niet in staat is tot het betalen van zegels en leges benoodigd tot het bekomen vander noodige papieren om te trouwen”
55 Henriette(Adrietta) van den Berg, geboren op 23-07-1818 om 23:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1818;akte 853.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1818 [bron: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1818;akte 853.].
Notitie bij de geboorte van Henriette(Adrietta): Geboorteregister ´s Gravenhage 1818:
853
In het jaar achttienhonderd achttien,den vijfentwintigsten Julij des voormiddags ten elf ure Acte van Geboorte van Henriette geboren den drieentwintigsten Julij des avonds ten elf uur dochter van Abraham van den Berg, turfdrager, en van Jansje Dumeleijn zijn Echtgenote, beiden wonende alhier.
Het kind is bevonden van het vrouwelijk geslacht; ingevolge de verklaring van Klaas van Diest, oud zeven en dertig jaren, turfdrager en van Jan Heskes, oud twee en twintig jaren,
metselaar, beiden wonende alhier, en op de verklaring van de vader van ‘t kind.
Dewelke na gedane voorlezing, met de tweede getuige verklarende niet te kunnen schrijven, de ander heeft ondertekend.
Bevestigd door ons Mr.Adriaan Bachmann
Burgemeester, gecommiteerd tot het werk van den Burgerlijken Staat.
Henriette(Adrietta) is overleden op 29-10-1898 om 17:30 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1898;akte 3138.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-11-1898 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1898;akte 3138.].
Notitie bij overlijden van Henriette(Adrietta): Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1898:
3138
Heden den Eersten November achttien honderd acht en negentig compareerden voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s Gravenhage,
Johannes Martinus Gesinus de Jongh ,oud zeven en zestig jaren, bidder en Engelbertus Heilbron oud vijf en vijftig jaren, zonder beroep beiden wonende alhier.
Verklarende dat, Henriette van den Berg, zonder beroep wonende alhier, op den negenentwintigsten Oktober deze jaars dezer des namiddags ten half zes uren is overleden, oud tachtig jaren, geboren alhier, weduwe van Ludovicus Wilhelmus Koolzaad, dochter van Abraham van den Berg en Jansje Dumeleijn, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Adressen:
  [bron: Bewijs van onvermogen aanwezig bij Huwelijkse Bijlagen ’s Gravenhage 1844.]
Voor huwelijk woonachtig ’s Gravenhage Wijk 9 no.426.   [bron: Bewijs van onvermogen aanwezig bij Huwelijkse Bijlagen ’s Gravenhage 1844.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Henriette Koolzaad, geboren op 24-02-1842 in ’s-Gravenhage(Z.H.).
II. Louise Geertruida Koolzaad, geboren op 14-07-1851 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 27).
III. Maria Elisabeth Koolzaad, geboren omstreeks 1855. Maria trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 02-11-1881 in ’s Gravenhage [bron: Digitale Stamboom den Haag] met Antonie Krens, ongeveer 22 jaar oud. Antonie is geboren omstreeks 1859.
IV. Johanna Margaretha Koolzaad, geboren omstreeks 1858. Johanna trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 10-11-1880 in ’s Gravenhage [bron: Digitale Stamboom den Haag] met Hendrik Toorenburg, ongeveer 25 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1855.
58 Cornelis Steenis, geboren op 02-10-1816 om 23:00 in Geldermalsen(Gld) [bron: Geboorteregister Geldermalsen 1816; akte nr.59.].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: Geboorteregister GELDERMALSEN 1816.
Nr.59
Een Kind van Arie Steenis
gen.Cornelis
In het jaar een duizend acht honderd en zestien den derden der maand October des avonds om vijf uren, is voor ons Burgemeester der gemeente Geldermalsen Kwartier van het Provincie Gelderland gecompareerd Arie Steenis, werkman, oud 37 jaren, wonende te Geldermalsen welke ons een kind heeft aangegeven van het mannelijk geslacht op den tweeden dezer maand October des avonds om elf uren, uit hem Comparant en Artje Fierant deszelfs huisvrouw gebooren en aan hetwelk hij verklaard heeft den voornaam van Cornelis te willen geven.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Wijnand van Ingen oud 43 jaren Smit en Johannis Verweij Koopman, oud 36 jaren beide wonende te Geldermalsen, en hebbende comparant en gemelde getuigen deze acte na duidelijke gedane voorlezing nevens ons onderteekend.
w.g.
A.van Stenis W.v. Ingen C.P.Verweij,Burgemeester
J.Verweij
Cornelis is overleden op 21-01-1892 om 10:00 in Geldermalsen(Gld), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Geldermalsen 1892; akte nr.5.].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overlijdensregister GELDERMALSEN 1892.
Nr.5
Heden den een en twintigsten Januari achttienhonderd twee en negentig, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Geldermalsen verschenen: Gerrit van Ooijen van beroep arbeider oud vierendertig jaren, de overledene als schoonzoon aanverwant; en Marinus Burggraaff van beroep gemeentebode oud drie en zestig jaren, de overledene niet verwant,wonende beide in deze Gemeente, die verklaard hebben dat te Geldermalsen dat op den eenentwintigsten Januari dezes jaars, des voormiddags ten tien ure, in den ouderdom van vijfenzeventig jaren is overleden Cornelis Steenis, zonder beroep, wonende in deze gemeente geboren alhier in achttien honderd zestien echtgenoot van Teuntje Ganseman,zonder beroep wonende alhier zoon van Arie Steenis en van Artje Fierant.
Van welke aangifte ik deze akte heb opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend.
w.g.
Gerrit van Ooijen onleesbaar
M.Burggraaff
Notitie bij Cornelis: Huwelijkse Bijlagen Geldermalsen 1845:

Ligting van den jare 1835
Nationale Militie
PROVINCIE GELDERLAND
Certificaat
De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Gelderland
verklaart, dat Steenis, Cornelis
geboren te Geldermalsen, den 2 Oktober 1816
van beroep werkman
zoon van Arie
en van Fierant Antje
van beroep werkman
wonende te Geldermalsen
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is
ten deele gevallen het nommer 202 hetwelk tot heden niet opgeroepn zijnde, hem tot geen dienst heeft verplicht.
Gegeven te Arnhem, den 25 Octr. 1845.
De Staatsraad, Gouverneur der Provincie,
onleesbaar.
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 10-11-1845 in Geldermalsen(Gld) [bron: Huwelijksregister Geldermalsen 1845 akte nr.10.] met de 28-jarige Teuntje Gans(z)eman.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Teuntje: Huwelijksregister GELDERMALSEN 1845
Nr.10
Heden den dertienden November achttienhonderd vijf en veertig, zijn voor ons ondergeteekende, Gerrit Jan Hendrikman Murman Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Geldermalsen in het huis der gemeente, verschenen, ten einde een huwelijk aan te gaan, Cornelis Steenis, van beroep arbeider oud negen en twintig jaren, geboren en wonende te Geldermalsen, meerderjarige zoon van Arie Steenis, arbeider wonende te Geldermalsen en Artje Fierant, overleden, ter eenre zijde. En Teuntje Ganseman, van beroep arbeidster, oud acht en twintig jaren, geboren te Deil en wonende te Geldermalsen, meerderjarige dochter van Gerrit Ganseman, overleden en Anneke Hak, arbeidster, wonende te Deil, ter andere zijde.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd,vooreerst hunne geboorteacten; ten tweede: de acten van overlijden van de moeder des bruidegoms en van den vader der bruid; ten derde: een certificaat waaruit blijkt, dat de bruidegom aan de loting voor de Nationale Militie heeft voldaan; ten vierde: een bewijs van vergunning tot het aangaan van een huwelijk van den Heer Kolonel, Kommandant van het Eerste Regiment Infanterie Krachtens autorisatie van het Departement van Oorlog van de achtsten Januarij achttienhonderd vijf en zeventig nummer drie en zeventig.Voorts verklaarden ons de verloofden bij deze te erkennen een kind genaamd Arie geboren te Geldermalsen den achtsten Augustus achttienhonderd vier en veertig waarvan de acte van geboorte hierbij is overgelegd hebbende de beide afkondigingen zonder stuiting plaats gehad op den tweeden en den negenden dezer maand.
De vader van de bruidegom en de moeder der bruid alhier tegenwoordig hebben ons verklaard in dit huwelijk toe te stemmen.
Waarna wij hun in het openbaar hebben afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn,hetwelk door hen uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der wet uitspraak gedaan, dat zij door den echt aan elkander zijn verbonden. In tegenwoordigheid van: Adrianus van Buuren, Kleermaker , oud vier en vijftig jaren; Cornelis Verweij, Herbergier, oud veertig jaren, Bartel Johan van Sanden, Kleermaker, oud negen en twintig jaren en Jacob Wiskie, Veldwachter, oud negen en zeventig jaren, allen wonende alhier, geen aanverwanten der echtgenooten.
En is hiervan door ons opgemaakt deze acte, welke, na voorlezing door de echtgenooten, den vader van den echtgenoot, de getuigen en ons is onderteekend, verklarende de moeder der echtgenoote niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebbende.
w.g.
C.Steenis Teuntje Ganzeman
CArie van Steenis A.van Buuren
C.Verweij B.C.van Sanden J.Wiskie
onleesbaar

Huwelijkse Bijlagen Geldermalsen 1845:
1e Regiment Infanterie
Huwelijksconsent
De ondergeteekende Kolonel, kommanderende
opgemelde Regiment, verleent bij deze
milicien der ligting van 1841
van Steenis, Cornelis
van Zijn onderhebbend Korps, thans met
verlof te Zoelen provincie Gelderland,
ingevolge disposities van het Departement
van Oorlog van den 8 January # Afdeeling
Personeel No.43 B, permissie tot het aan-
gaan van een wettig huwelijk.
Nijmegen den 25 July 1845
De Kolonel voornoemd
Bij afwezigheid
De Majoor, belast met de
dienstcorrespondentie
H.Koning
59 Teuntje Gans(z)eman, geboren op 02-01-1817 om 10:00 in Deil(Gld.) [bron: Geboorteregister DEIL 1817]. Zij is gedoopt op 12-01-1817 in Deil(Gld.) [bron: NH-Dopen Deil 1649-1821.].
Notitie bij de geboorte van Teuntje: Geboorteregister DEIL 1817.
In het jaar Een Duizend acht honderd en Zeventien den tweeden dag der maand Januarij compareerde voor mij Gualtherus Kolff, Burgemeester, Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente Deil Gerrit Ganzeman arbeider oud zeven en dertig jaren, wonende te Deil dewelke verklaart dat hedenmorgen om tien uren uit hem Comparant en zijne huisvrouw Anneke Hak is geboren een kind van het vrouwelijk geslacht ,dat hij verklaart den naam van Teuntje te willen geven.
Deze verklaring is afgelegd in tegenwoordigheid van Arie van Ooijen metselaar oud negen en dertig jaren en Lammert Bouman arbeider oud vijf en veertig jaren beiden te Deil wonende welke deze acte nadat hun dezelve voorgelegen was nevens mij onderteekend uitgenomen de comparant welke verklaart niet te kunnen schrijven.
w.g.
A.van Oijen L.Bouman G.Kolff
Teuntje is overleden op 01-10-1894 om 07:00 in Geldermalsen(Gld), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Geldermalsen 1894; akte nr.34.].
Notitie bij overlijden van Teuntje: Overlijdensregister GELDERMALSEN 1894.
Nr.34
Heden den eersten October achttienhonderd vier en negentig, zijn voor mij Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Geldermalsen verschenen: Gerrit van Ooijen van beroep landbouwer oud vijfendertig jaren, de overledene als aangehuwd zoon aanverwant; Hendrik Aalbert van Steennis van beroep zonder oud drie en twintig jaren, de overledene niet verwant,wonende beide in deze Gemeente, die verklaard hebben dat te Geldermalsen dat op den eersten October dezes jaars, des morgens ten zeven ure, in den ouderdom van zevenenzeventig jaren is overleden Teuntje Ganseman, zonder beroep, wonende te Geldermalsen, geboren te Deil in achttien honderd en zestien weduwe van Cornelis Steenis, dochter van wijlen de echtelieden Gerrit Ganseman en Anneke Hak.
Van welke aangifte ik deze akte heb opgemaakt, die na voorlezing door ons is onderteekend.
w.g.
G.van Ooijen onleesbaar
H.A. van Steennis
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arie Steenis, geboren op 08-08-1844 in Geldermalsen(Gld) [bron: Genlias]. Arie is overleden op 28-11-1911 in Geldermalsen(Gld), 67 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij Arie: Wordt bij het huwelijk van zijn ouders erkend.
II. Anneke Steenis, geboren omstreeks 1846 in Geldermalsen(Gld) [bron: Genlias]. Anneke is overleden op 18-07-1848 in Geldermalsen(Gld), ongeveer 2 jaar oud [bron: Genlias].
III. Artje Steenis, geboren op 10-05-1848 in Geldermalsen(Gld) (zie 29).
IV. Maarten Steenis, geboren omstreeks 1850 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Genlias].
V. Anna Steenis, geboren omstreeks 1852 in Geldermalsen(Gld) [bron: Genlias]. Anna is overleden op 20-04-1935 in Geldermalsen(Gld), ongeveer 83 jaar oud [bron: Genlias].
VI. Cornelia Gerdina Steenis, geboren omstreeks 1857 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Genlias]. Cornelia is overleden op 29-03-1858 in Geldermalsen(Gld.), ongeveer 1 jaar oud [bron: Genlias].
VII. Cornelis Steenis, geboren omstreeks 1860 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Genlias]. Cornelis is overleden op 29-09-1925 in Utrecht(U.), ongeveer 65 jaar oud [bron: Genlias].
60 Johannes Entjes, geboren op 02-08-1821 om 00:30 in Culemborg(Gld) [bron: Geboorteregister Culemborg 1821;aktenr.61.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-08-1821 [bron: Geboorteregister Culemborg 1821;aktenr.61.].
Notitie bij de geboorte van Johannes: Geboorteregister Culemborg 1821:
No.61
In het jaar achttienhonderd een en twintig, den tweeden Augustus, des namiddags ten zes ure. Is voor ons Hendrik Paulus van Heijst, President burgemeester, ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad Culenborg, Provincie Gelderland, verschenen: de Heer Johan Alpherts, oud vijf en twintig jaren, medicinae Doctor en Stads Vroedmeester wonende binnen deze stad, welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld, heden den tweeden dezer maand augustus des morgens ten half een uur, binnen deze stad, uit
Elizabet Broekhuizen oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, wonende te dezer stad geboren en aan het welk de komparant verklaarde dat, volgens begeerte der moeder,de voornaam van Johannes zal worden gegeven.
de gemelde voorstelling en verklaring is geschied, in tegenwoordigheid van Michiel Marlet
oud vier en zeventig jaren, stadsbode en Jean George Mackelbach, oud twee en zestig jaren,m stadsbode beide te Culenborg woonachtig als getuigen; en is deze akte, door de komparant en de gemelde getuigen na voorlezing met ons geteekend.
w.g.
W.J.Alpherts M.Marlet J.G.Mackelbach P.van Heijst

In de marge van deze akte:
Deze melding gemaakt ten gevolge van een Extract uit de Geboorte registers der Stad Culenborg door den Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Staat aldaar opgemaakt en op heden aan mij gecommuniceerd.
Tiel 12 December 1824.
De Griffier
w,g, C.Greeff.
Johannes is overleden op 09-10-1878 in Culemborg(Gld), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1878;akte nr.146.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-10-1878 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1878;akte nr.146.].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overlijdensregister Culemborg 1878:
No. 146
Heden den negenden der maand October achttien honderd acht en zeventig, is voor ons Paul Alexander Conrad Heinrich Theodor Albert Werdmüller van Elga Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, verschenen: Aloysius Hendrikus van Dam oud zeven en twintig jaren, van beroep aanspreker en Jacob Martinus van Buren oud negen en twintig jaren, van beroep stadsbode beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard dat op den negenden der maand October des jaars achttien honderd en acht en zeventig, des voormiddags ten vijf ure, binnen deze Gemeente in den ouderdom van zes en vijftig jaren zijnde geboren in het jaar achttienhonderd tweeentwintig is overleden Johannes Entjes stoelenmaker eerder weduwnaar van Cornelia van der Ham thans gehuwd met Antonia Wammes wonende en geboren alhier zoon van Gerrit Entjes en Elizabeth Broekhuijzen, beiden overleden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de aangever.
w.g.
A.H.van Dam onleesbaar
M.van Buren
Notitie bij Johannes: Huwelijksbijlagen Culenborg 20.1.1843:
CERTIFICAAT
De Staatsraad, Gouverneur der Provincie Gelderland
verklaart, dat Johannes Entjes
geboren te Culenborg den 2 Augustus 1821
van beroep stoelenmaker
zoon van Gerrit
en van Elisabeth Broekhuyzen
van beroep stoelenmaker
wonende te Culenborg
binnen de Gemeente van Culenborg voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de loting is ten deele gevallen het nommer 66; hij vervolgens door Heeren Gedeputeerde Staaten te Arnhem, uit hoofde van lichaamsgebreken finaal is vrijgesteld.
Signalement
Lengte:1 El 696 Strepen
Aangezigt rond
Voorhoofd breed
Oogen bruin
Neus gewoon
Mond ?
Kin rond
Haar bruin
Wenkbraauwen idem
Merkbare teekenen ---
Gegeven te Arnhem, den 17 december 1842.
De Staatsraad, Gouverneur der Provincie.
Adres:
  [bron: In 1843 en 1871 stoelenmaker.]
Johannes trouwde (2), 36 jaar oud, op 12-02-1858 in Culemborg(Gld) met Cornelia van den Ham.
Hij trouwde (1), 21 jaar oud, op 20-01-1843 in Culemborg(Gld) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1843; akte nr.2.] met de 24-jarige Catharina van Bemmel (zie 61 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Catharina: Huwelijksregister Culemborg 1843:
Nr.2.
Heden den Twintigsten der maand Januarij achttien honderd drie en veertig, is voor ons Willem Johan Alpherts Wethouder en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Culenborg, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van Dirk Gaasbeek, oud vijf en zestig jaren, zakkendrager, Hendrikus Copier, oud drie en veertig jaren stoelenmaker, Willem Vermeulen, oud acht en dertig jaren, zakkendrager, en Cornelis van Dillen, oud zesendertig jaren,stoelenmaker, allen te Culenborg woonachtig als getuigen, en verklaren geen nabestaanden door bloedverwantschap of aanhuwelijken van partijen te zijn, in het Huis der Gemeente verschenen om een Huwelijksverbindtenis aan te gaan Johannes Entjes jongman beroep stoelenmaker, oud een en twintig jaren wonende en geboren te Culenborg, minderjarige zoon van Gerrit Entjes en van Elisabeth Broekhuizen, buiten beroep, beiden alhier woonachtig em tegenwoordig hunne raad en toestemming tot dit Huwelijk gevende, ten eenre zijde;En Catharina van Bemmel jongedochter buiten beroep, oud vier entwintig jaren wonende en geboren te Culenborg meerderjarige dochter van Gijsbert van Bemmel,overleden, en van Cornelia Schrijvers, buiten beroep, alhier woonachtig en tegenwoordig, hare raad en toestemming tot dit Huwelijk gevende, ter andere zijde.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd vooreerst de akte waaruit blijkt dat de beide afkondigingen van dit Huwelijk, op de Zondagen den Achtsten en den vijftienden Januarij achttienhonderd drie en veertig, binnen deze Gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.Ten derden, de geboorte Akte van de Bruid. Ten vierden, de dood Akte van Gijsbert van Bemmel, ouder van de Bruid. Ten vijfden het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie afgegeven door den Heer Staatsraad, Gouverneur der Provincie Gelderland in dato den Zeven tienden December achttienhonderd twee en veertig.
Voorst verklaarden ons de verloofden bij deze te erkennen een kind van het mannelijk geslacht, alhier tegenwoordig genaamd Gerrit blijkens het Numero zes overgelegd doop- of geboorte Extract, geboren te Culenborg den vierden Januarij achttienhonderd drie en veertig.
Waarna wij Bruidegom en Bruid in het openbaar hebben afgevraagd,of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hun met ja beantwoord zijnde, zoo hebben wij uitspraak gedaan , dat Johannes Entjes en Catharina van Bemmel door den Echt aan elkander verbonden zijn.
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, welke na gedane voorlezing door den moeder der Bruidegom, de vier getuigen en ons is geteekend, verklarende Bruidegom en Bruid als mede de vader van den Bruidegom en en de moeder van de bruid niet te kunnen schrijven of hunne naam teekenen.
w.g.
E.Broekhuis
D.Gaasbeek H.Copier
W.Vermeulen C.van Dillen
61 Catharina van Bemmel, geboren op 26-11-1818 om 16:00 in Culemborg(Gld) [bron: Geboorteregister Culemborg 1818;aktenr.95.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-11-1818 [bron: Geboorteregister Culemborg 1818;aktenr.95.].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Geboorteregister Culemborg 1818:
No. 95
In het jaar achttienhonderdachttien den achtentwintigsten November des morgens ten half negen uren, is voor ons Cornelis de Ridder President Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Culenborg, Provincie Gelderland, gecompareerd Gijsbert van Bemmel oud dertig jaren, veerman wonende alhier ter Stede;- welke ons een kind van het vrouwelijk geslacht heeft voorgesteld den zes en twintigsten dezer maand November des nademiddags ten vier uren, uit hem declarant en Cornelia Schrijvers zijne huisvrouw geboren en aan het welk hij de declarant verklaarde de voornaam van Catharina te willen geven.
De voorgemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Ernst van Veen oud acht en twintig jaren, als eerste getuigen en Aalbert van der Vliet oud vijftig jaren als tweede getuigen, beide stoelenmakers wonende binnen deze Stad.
En hebben de vader en tweede getuigen verklaard niet te kunnen schrijven en alzoo na
voorlezing dezer acte, dezelve door den eersten getuigen, met en nevens ons onderteekend.
w.g.
Ernst van Veen Corns. de Ridder
Catharina is overleden op 08-11-1857 om 10:00 in Culemborg(Gld), 38 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1857;akte nr.140.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-11-1857 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1857;akte nr.140.].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overlijdensregister Culemborg 1857:
No. 140
Heden den Negenden der maand November achttien honderd zeven en vijftig, is voor ons ondergeteekenden Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, verschenen Hendrikus van Dam oud negen en veertig jaren, van beroep Aanspreker en Christoffel Borghstijn oud vijf en vijftig jaren, van beroep Aanspreker beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den achtsten der maand November des jaars achttien honderd en zeven en vijftig, des avonds ten tien ure, binnen deze Gemeente, in het Huis Nummer 26 staande achter de vischmarkt in den ouderdom van zevenendertig jaren is overleden Catharina van Bemmel zonder beroep, gehuwd met Johannes Entjes, wonende en geboren alhier uit Gijsbertus van Bemmel, overleden, en Cornelia Schrijvers, alhier woonachtig.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.w.g.
H.van Dam von Rosenthal
C.Borghstijn
Adres:
wordt geboren in Culemborg in huisnr.26;achter de Vischmarkt.   [bron: Geboorteregister Culemborg 1818;akte nr.95.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gijsbert Entjes, geboren omstreeks 1843 in Culemborg(Gld). Gijsbert is overleden op 02-11-1846 om 16:00 in Culemborg(Gld)- in huis nr. 34 staande achter de Vischmarkt., ongeveer 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1846;akte nr.132.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-11-1846 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1846;akte nr.132.].
II. Gerrit Entjes, geboren op 04-01-1843 in Culemborg(Gld)-(huis nr.27) (zie 30).
III. Hermanus Entjes, geboren omstreeks 1845. Hermanus is overleden op 22-07-1866 om 10:00 in Culemborg(Gld.)-in huis nr. 792., ongeveer 21 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1866;akte nr.126.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-07-1866 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1866;akte nr.126.].
Beroep:
Stoelenmaker.   [bron: Overlijdensregister Culemborg 1866;akte nr.126.]
IV. Cornelia Entjes, geboren omstreeks 1848 in Culemborg(Gld.). Cornelia is overleden op 28-06-1927 in Culemborg(Gld.), ongeveer 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1927;akte nr.66.]. Cornelia:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 20-03-1874 in Culemborg(Gld.) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1874; akte nr.7.] met Cornelis van Leeuwaarden, ongeveer 37 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1837 in Culemborg(Gld.).
Beroep:
Stoelenmaker.   [bron: Huwelijksregister Culemborg 1874; akte nr.7.]
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 13-08-1886 in Culemborg(Gld.) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1886; akte nr.26.] met Cornelis Antonie Romijn, ongeveer 37 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1849.
Beroep:
Stoelenmaker.   [bron: Huwelijksregister Culemborg 1886; akte nr.26.]
V. Elisabeth Entjes, geboren op 11-02-1851 om 19:00 in Culemborg(Gld.)-in huis nr.26 op den Havendijk. [bron: Geboorteregister Culemborg 1851;aktenr.20.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-02-1851 [bron: Geboorteregister Culemborg 1851;aktenr.20.]. Elisabeth is overleden op 13-07-1852 om 13:00 in Culemborg(Gld.)in huis nr. 26 staande achter den Vischmarkt., 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1852;akte nr.60.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-07-1852 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1852;akte nr.60.].
VI. Elisabeth Entjes, geboren omstreeks 1853 in Culemborg(Gld.). Elisabeth is overleden op 02-09-1855 om 08:00 in Culemborg(Gld.)-in huis nr.26 staande achter de Vischmarkt., ongeveer 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1855;akte nr.170.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-09-1855 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1855;akte nr.170.].
VII. Elisabeth Entjes, geboren op 29-01-1856 om 14:00 in Culemborg(Gld.)-in huis nr.26. [bron: Geboorteregister Culemborg 1856;aktenr.11.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-01-1856 [bron: Geboorteregister Culemborg 1856;aktenr.11.]. Elisabeth is overleden op 03-01-1910 in Rotterdam(Z.H.), 53 jaar oud. Elisabeth trouwde, 20 jaar oud, op 26-05-1876 in Culemborg(Gld.) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1876; akte nr.25.] met Johannes Cornelis Kinnegin, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Elisabeth en Johannes: Bij het huwelijk wordt het kind Antonia Cornelia erkend.
Johannes is geboren omstreeks 1854 in Culemborg(Gld.).
Beroep:
Arbeider.   [bron: Huwelijksregister Culemborg 1876; akte nr.25.]
62 Jan van Zomeren, geboren op 06-11-1814 in Vianen(Utr.) [bron: Geboorteregister Vianen 1814; akte nr.40.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-09-1814 [bron: Geboorteregister Vianen 1814; akte nr.40.].
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboorteregister Vianen 1814; akte nr.40:
In het jaar agtien honderd veertien den
zevende september ten elf uur des voormid
dags compareerde voor mij ondergeteekende
officier van den civielen staat der gemeente Vianen Hen
drik van Zomeren daggelder woonende binnen deze Gemeen
te op de Zomerdijk no. 29A de welke ons heeft vertoond
een kind van de mannelijke sexe gebooren uijt hem decla
rant en zijne huijsvrouw Joanna Makswil op den zes
de september agtienhonderd veertien des voormid
dags om elf uur aan welk kind hij verklaarde den
naam te geven van Jan.
De voorschreeve declaratie en presentatie geschied
zijnde in tegenwoordigheid van Antonie van Os oud
43 en Willem Kooyman oud 46 jaar, beyde woonend al
hier, hebben de zelve deeze acte na voorleezing met
ons geteekend, terwijl de de declarant niet
te kunnen schrijven.
W.g. A. van Os, Wm.Kooyman, L.Duppers.
Jan is overleden op 09-08-1868 in Culemborg(Gld), 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1868;aktenr.120.].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister Culemborg 1868:
No. 120
Heden den tienden der maand Augustus achttien honderd acht en zestig, is voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, verschenen Jan van der Linden oud zesenveertig jaren, van beroep Aanspreker en Jacobus Elbers oud eenenvijftig jaren, van beroep Aanspreker beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den negenden der maand Augustus des jaars achttien honderd acht en zestig, des morgens ten acht ure, binnen deze Gemeente, in den ouderdom van drie en vijftig jaren is overleden Jan van Zomeren schoenmaker gehuwd met Paulina de Leeuw, wonende alhier en geboren te Vianen zoon van Hendrik van Zomeren en Johanna Maxwil beiden overleden,
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de aangevers.
w.g.
J.Van der Linden J.V.van Putten
J.Elbers
Notitie bij Jan: Huwelijksbijlagen Culenborg 4.11.1843:
CERTIFICAAT:
De Minister van Staat, Gouverneur van de Provincie ZuidHolland
verklaart, dat Jan van Zomeren
geboren te Vianen, den 6 September 1814
van beroep schoenmaker
zoon van Hendrik
en van Johanna Makswil
binnen de gemeente van Vianen (2e kanton)
voor de Nationale Militie is ingeschreven , dat aan hem vervolgens,
bij de loting is ten deel gevallen het nommer 68,
hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst
heeft verpligt.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 30 September 1843.
De Minister van Staat, Gouverneur voornoemd.
onleesbaar.
Beroep:
Bij overlijden schoenmaker.   [bron: Overlijdensregister Culemborg 1868;aktenr.120.]
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 04-11-1843 in Culemborg(Gld) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1843;akte nr.25.] met de 21-jarige Paulina de Leeuw.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Paulina: Huwelijksregister Culemborg 1843:
Nr.25.
Heden den Vierden der maand November achttienhonderd drie en veertig, is voor ons Willem Johan Alpherts wethouder en ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Culenborg, Provincie Gelderland, in tegenwoordigheid van Huibert de Leeuw, oud negenenvijftig jaren, metzelaar, Oom van de Bruid, Pieter Severijn, oud drie en veertig jaren kledermaker, behuwd Oom van de Bruid, Cornelis van Beusekom, oud drie en dertig jaren, landbouwer, en Gerrit Cornelis van Soelen, oud dertig jaren,stoelenmaker, allen te Culenborg woonachtig als getuigen, verklarende dat de twee laatste genoemden geen nabestaanden door bloedverwantschap of aanhuwelijken van partijen te zijn, in het huis der Gemeente verschenen om eene Huwelijks verbindtenis aan te gaan Jan van Zomeren jongman van beroep schoenmaker, oud negenentwintig jaren wonende te en geboren te Vianen , meerderjarige zoon van Hendrik van Zomeren ,overleden en van Johanna Maxwil, van beroep waschvrouw, te Vianen woonachtig. alhier tegenwoordig hare raad en toestemming tot dit Huwelijk gevende, ten eenre zijde;En Paulina de Leeuw jongedochter zonder beroep, oud eenentwintig jaren wonende te Culenborg, geboren te Wijk bij Duurstede minderjarige dochter van Paulus de Leeuw, overleden, en van Catharina van Lunsen, van beroep Zieken-Oppaster, te Rotterdam woonachtig alhier tegenwoordig, hare raad en toestemming tot dit Huwelijk gevende, ter andere zijde.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd vooreerst de akte waaruit blijkt dat de beide afkondigingen van dit Huwelijk, op de Zondagen van den tweeentwintigsten en negenentwintigsten October achttienhonderd drie en veertig, binnen deze Gemeente zonder stuiting hebben plaats gehad.Ten tweeden, de geboorte Akte van den Bruidegom, in welke extract volgens de verklaring der Bruidegom de naam zijner moeder abusievelijk gesteld is als Makswil, hetwelk moet zijn Maxwil. Ten derden, de Geboorte Akte van de Bruid, ten vierden het bewijs van Overlijden van Hendrik van Zomeren , vader van den Bruidegom; Ten vijfden, de dood Akte van Paulus de Leeuw, vader van de Bruid, in welke akte volgens verklaring der moeder, hare geslachtsnaam abusievelijk gesteld is als Lunsen, hetwelk moet zijn van Lunsen.
Ten zesden het bewijs van voldoening aan de Nationale Militie afgegeven door den Heer Minister van Staat, Gouverneur der Provincie ZuidhollandGelderland in dato den dertigsten September achttien honderd drie en veertig.
Waarna wij Bruidegom en bruid in het openbaar hebben afgevraagd,of zij elkander aannemen tot Echtgenooten en getrouwelijk alle de pligten zullen vervullen, welke door de wet aan den Huwelijken Staat verbonden zijn, hetwelk door hun met ja beantwoord zijnde, zoo hebben wij uitspraak gedaan , dat Jan van Zomeren en Paulina de Leeuw door den Echt aan elkander verbonden zijn.
Waarvan wij deze Akte hebben opgemaakt, welke na gedane voorlezing door den Bruidegom, de Bruid, alsmede door de moeder van de Bruid de vier getuigen en ons is geteekend, verklarende de moeder des Bruidegoms niet te kunnen schrijven of hare naam teekenen.
w.g.
J.van Zomeren P.de Leeuw
C.v.Lunsen H.de Leeuw
P.Severijn C.van Beusekom
G.C.van Soelen W.J.Alpherts
63 Paulina de Leeuw, geboren op 27-05-1822 in Wijk bij Duurstede(Utr.) [bron: Geboorteregister Wijk bij Duurstede 1822; akte nr. 29.].
Notitie bij de geboorte van Paulina: Geboorteregister WIJK BIJ DUURSTEDE 1822.
No.29
In het Jaar Een duizend Achthonderd Twee entwintig, den achtentwintigsten dag der maand Mey des voormiddags ten tien uren, is voor ons Abel de Coole Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Wijk bij Duurstede gecompareerd Hendrine Grll oud agt en dertig jaren, van beroep Vroedvrouw wonende te Wijk bij Duurstede welke ons heeft voorgesteld een Kind van het vrouwelijk geslagt, geboren op den zevenentwintigsten dezer des avonds ten negen uren binnen deze Gemeente, uit Catharina van Lunsen/ buiten huwelijk/ oud zevenentwintig jaren, en aan hetwelk men verklaard heeft te zullen geven de Voornaam van Poulina.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jacobus Engelen van Schaik oud agt en dertig jaren van beroep Lid van den Raad wonende alhier en van Johannes van Waalwijk oud drieentwintig jaren, van beroep Stedelijk Ontvanger wonende alhier.
En hebben de Declarant en Getuigen deze acte van Geboorte, na dat hun dezelve was voorgelezen met ons geteekend.
w.g.
H.Gell
J.Engelen van Schaik A.de Coole
J.van Waalwijk

In de marge van deze akte:
Het kind in nevenstaande akte vermeld is door Paulus de Leeuw en Catharina Lunsen bij huwelijksakte in dato Rotterdam den 19 Augustus 1829 erkend en gewettigd.
Aldus gedaan ingevolge missive van den Hr. wethouder der Stad Wijk bij Duurstede in dato 22 Augustus 1829 door mij griffier der regtbank te Amersfoort den 26 Augustus 1829.
w.g. onleesbaar.
Paulina is overleden op 14-06-1887 om 19:30 in Culemborg(Gld), 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1887;akte nr.83.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1887.
Notitie bij overlijden van Paulina: Overlijdensregister Culemborg 1887:
No. 83.
Heden den veertienden Junij achttien honderd zeven en tachtig, is voor ons Marinus van Hoogenhuijze Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, verschenen:
Jan van der Linden oud drie en dertig jaren, van beroep aanspreker en Jacob Martinus van Buren, oud zeven en vijftig jaren, van beroep stadsbode beiden in deze Gemeente woonachtig,welke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand Junij des jaars achttien honderd en zeven en tachtig, des voormiddags ten half acht ure binnen deze Gemeente in den ouderdom van vijf en zestig jaren zijnde geboren in achttien honderd twee en twintig is overleden Paulina de Leeuw zonder beroep, geboren te Wijk bij Duurstede wonende te Culemborg,weduwe van Jan van Zomeren, dochter van Paulus de Leeuw en van Catharina van Lunsen, beiden overleden.
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door ons is onderteekend met de aangevers.
w.g.
J.van der Linden M.van Hoogenhuijze
J.M.van Buren
Notitie bij Paulina: wordt bij het huwelijk van haar ouders op 19.8.1829 te Rotterdam geëcht.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Catharina Gerarda van Zomeren, geboren op 11-02-1847 in Culemborg(Gld)-(huisnr.323). (zie 31).
II. Hendrika van Zomeren, geboren op 03-06-1849 in Culemborg(Gld.).

Generatie 7 (oudgrootouders)

64 N.N..
Hij begon een relatie met
65 Tanneke de Visser, geboren op 29-09-1813 in Strijensas(Z.H.). Tanneke is overleden op 30-08-1839 om 10:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.87A), 25 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr. 55.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-08-1839 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr. 55.].
Notitie bij overlijden van Tanneke: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr. 55:
In het jaar Een duizend Acht honderd Negen en Dertig, den Een en dertigsten Augustus des voormiddags ten tien ure compareerde voor ons Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZWALUWEN, Provincie Noord-Braband,
Lambert Joostzoon de Visser, oud dertig jaren van beroep schipper, zwager van de overledene, en Jacob Vos oud Een en veertig jaren, fungerend Bode, Neef van de overledene, beiden wonende te Zwaluwen, dewelken aan ons hebben verklaard, dat op den dertigsten Augustus dezes jaars, des voormiddags ten tien ure,te Zwaluwen, in het huis Wijk,, Nummer 87A is overleden Tanneke de Visser, oud zeven en twintig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Zwaluwe, ongehuwde dochter van Cornelis de Visser, oud twee en vijftig jaren, van beroep schipper en van Geertje Lucas, oud vijftig jaren,zonder beroep, wonende beide mede te Zwaluwe.
En is deze akte getekend door ons benevens de komparanten onderteekend.
L.de Visser
J.A.Vos De Burgemeester Ambtenaar voornoemd
C.Kerkhof onleesbaar
Kinderen uit deze relatie:
I. Johannes Pieter de Visser, geboren op 29-10-1833 in Zwaluwe(N.B.) (zie 32).
II. Maria de Visser, geboren op 08-07-1836 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.87A) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1836;akte nr.52.]. Maria is overleden op 28-11-1918 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1918;akte nr. 69.]. Maria trouwde, 31 jaar oud, op 19-07-1867 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte 27.] met Adriaan Lankhuijzen, ongeveer 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Maria en Adriaan: Bij het huwelijk op 19.7.1867 wordt gewettigd:Cornelis geb.7.7.1865
Adriaan is geboren omstreeks 1837 in Nieuwerkerk aan de IJssel(Z.H.), zoon van Pieter Lankhu(i)(y)zen en Jaapje van der Maden. Adriaan is overleden op 28-03-1899 in Zwaluwe(N.B.), ongeveer 62 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1899;akte nr.26.].
66 Jacob Vos, geboren op 02-06-1797 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 11-06-1797 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij de geboorte van Jacob: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
Jaar Kinderen Ouders Getuigen
1797 Jacob Adr.Lamb.Vos en
Willemina den Ouden de Vader
Geb. 2e Junij Gedoopt11e dito
Jacob is overleden op 26-04-1847 om 11:00 in Zwaluwe(N.B.), 49 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1847,akte nr.35].
Notitie bij overlijden van Jacob: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1847,akte nr.35:
In het jaar Een duizend Acht honderd Zeven-en-Veertig, den Zeven en twintigsten April des voormiddags ten tien ure, kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZWALUWE, Provincie Noord-Braband,
Antonie Vos, oud vijf en vijftig jaren, partikulier, broeder van den overledenen, en Adriaan Vos, oud twee en veertig jaren, van beroep winkelier, broeder van den overledenen, beide wonende te Zwaluwe,
dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten April dezes jaars, des voormiddags ten elf ure,te Zwaluwe, in het huis Nummer Een Honderd Tien is overleden: Jacob Vos, oud circa vijftig jaren, grienbaas, geboren en wonende te Zwaluwe, gehuwd met Bastiaantje Kanters, parikulier, wonende in deze Gemeente, zoon van Adriaan Vos en Willemina den Ouden beide overleden.
En is deze akte na voorlezing door ons benevens de komparanten onderteekend,
A.Vos De Ambtenaar voornoemd
A.Vos Azn. P.J.de Jongh
Beroepen:
Kleermaker.   [bron: Huwelijksbijlagen Hooge en Lage Zwaluwe 1819;Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822; akte nr.45.]
  [bron: in 1847 griendbaas]
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 08-03-1819 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1819; akte nr.2.] met de 20-jarige Bastiaantje Kanters. Bij het burgerlijk huwelijk van Jacob en Bastiaantje waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Vogel (geb. ±1756), Gijsbert Vogel (geb. ±1778), Nicolaas Leest (geb. ±1781) en Gerrit van Bavel (geb. ±1789).
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Bastiaantje: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1819; akte nr.2:
In het jaar achtduizend achthonderd en negentien, den achtste
Maart, de namiddags twee Ure Compareerde voor ons Hugo
Vogel, Burgemeester, Houder van den Burgerlijken Staat te
Hooge en Lagezwaluwe, Provincie Noordbrabant; ter Eenre Jacob
Vos, kleermaker, oud Een en twintig Jaren geboren en wonende te
Zwaluwe; Minderjarige Zoon van Adriaan Vos, Dorps-Bode, oud
Vier en Vijftig Jaren wonende mede te Hoogezwaluwe, alhier Pre-
sent en toestemmende en van Wilhelmina den Ouden overleden
te Zwaluwe de Zestiende Junij achthonderd en veer-
tien En ter andere Zijde Bastiana Kanters Par-
ticuliere, oud Twintig Jaren wonende mede te Zwaluwe
Minderjarige dochter van Herman Kanters, Metzelaar oud
Vier en Zestig jaren, wonende mede te Hoogezwaluwe, alhier
Present en toestemmende en van Cornelia den Boer over-
leden te Zwaluwe de Zeventiende December Zeventien hon-derd
Acht en Negentig; alles blijkens overgelegd wordende
twee Doop- en twee Dood Extracten, alle afgegeven te Hoogezwa-
luwe de twintigste Februarij achttien honderd en negentien
Dewelke ons hebben verzocht tot het voltrekken van hun
voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan Publicatien
voor de Principale deur van ons Gemeenten-huis zijn ge-
schied, te weeten: de Eerste op Zondag den Een en twintigste
Februarij achttien honderd en en negentien, en de tweede op
Zondag den acht en twintigste Februarij daaraan volgende des
Voormiddags Elf Ure en geene beletzelen tegen hun voorgenomen
Huwelijk bij ons ingekomen zijnde en aanhun verzoek voldoende
na voorlezing te hebben gegeven van de Stukken hier bovengenoemd
en de VIe Kappittel van het Burgelijk Wetboek Titel van het
Huwelijk, hebben wij aan de toekomende Echtgenooten afgebraagd of
zij elkander voor \Man en Vrouw willen aannemen en ieder hunner
hierop afzonderlijk en bevestigend antwoordende, verklaren wij
in Naam van Zijne Majesteit den Koning der Neder-
landen, dat de Personen van Jacob Vos en Bastiaantje
Kanter, door een Wettig Huwelijk zijn vereenigd, Van al hetwelk
wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Cornelis
Vogel Bouwman, oud twee en veertig Jaren en Gijsbert Vogel
Bouwman oud een en veertig Jaren, Nicolaas Leest Bouw-
man oud acht en dertig Jaren en Gerrit van Bavel Land-
man oud dertig Jaren wonende alle te Zwaluwe, dewelke deze
Acte na gedane Voorlezing benevens ons en de Contracterende
Partijen hebben getekend.
w.g.
Jacob Vos Bastiaantje Kanters
A.Vos H.Kanters CC.Vogel G.Vogel
N Klaas Leest Van Bavel H.Vogel
Burgem.
67 Bastiaantje Kanters, geboren op 01-05-1798 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B). [bron: NG-Doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810.]. Zij is gedoopt op 06-05-1798 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-Doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810.].
Notitie bij de geboorte van Bastiaantje: NG-Doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810.:
1798
Bastiaantje V. Herman Kanters De Vader
M.Cornelia den Boer
geb. d.1e gd. 6 Maij
Bastiaantje is overleden op 16-04-1871 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1871; akte nr. 44.].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Wilhelmina Vos, geboren op 24-04-1819 om 08:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1819; akte nr.31.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 26-04-1819 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1819; akte nr.31.]. Wilhelmina is overleden op 28-01-1870 om 08:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1870; akte nr.19.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-01-1870 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1870; akte nr.19.]. Wilhelmina trouwde, 34 jaar oud, op 13-08-1853 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1831; akte nr.18.] met Cornelis van der Hoeven, 30 jaar oud. Cornelis is geboren op 20-03-1823 om 04:00 in Lage Zwaluwe(N.B.)-huisnr.362 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1823; akte nr..]. Cornelis is overleden op 16-01-1903 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1903; akte nr.12.].
II. Cornelia Maria Vos, geboren op 09-08-1820 om 14:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1820; akte nr.54.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-08-1820 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1820; akte nr.54.]. Cornelia is overleden op 22-07-1854 om 11:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 33 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1854; akte nr.38.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-07-1854 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1854; akte nr.38.].
III. Adriana Vos, geboren op 11-05-1822 om 01:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-in huisnr. 85. [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822; akte nr.45.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 11-05-1822 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822; akte nr.45.]. Adriana is overleden op 28-03-1829 om 22:00 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-in huisnr.90., 6 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1829; akte nr.16.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-03-1822 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1829; akte nr.16.].
IV. Herman Vos, geboren op 01-10-1824 om 21:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)- huisnr.85. [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822; akte nr.71.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-10-1824 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1822; akte nr.71.]. Herman is overleden op 18-07-1879 in Zevenbergen(N.B.), 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zevenbergen 1879; akte nr.107.]. Herman trouwde, 32 jaar oud, op 02-04-1857 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1857; akte nr.7.] met Sija Cornelia den Boer, 25 jaar oud. Sija is geboren op 03-06-1831 om 01:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-huisnr.138. [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1831; akte nr.38.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-06-1831 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1831; akte nr.38.].
V. Johannes Vos, geboren op 25-11-1826 om 16:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1826; akte nr.90.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-11-1826 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1826; akte nr.90.]. Johannes is overleden op 05-05-1862 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 35 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862; akte nr.53.]. Johannes trouwde, 29 jaar oud, op 28-02-1856 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1856; akte nr.3.] met Catharina Kouwenberg, 29 jaar oud. Catharina is geboren op 06-01-1827 om 22:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1827; akte nr.3.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-01-1827 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1827; akte nr.3.]. Catharina is overleden op 23-10-1828 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 1 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1828; akte nr.73.].
VI. Bastiaan Vos, geboren op 03-12-1828 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1828; akte nr.82.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-12-1828 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1828; akte nr.82.]. Bastiaan trouwde, 27 jaar oud, op 05-09-1856 in Made en Drimmelen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Made en Drimmelen 1856;aktenr.10] met Neeltje Lankhuyzen, 22 jaar oud. Neeltje is geboren op 21-03-1834 om 22:00 in Geertruidenberg(N.B.)-Wijk A huisnr.56. [bron: Geboorteregister Geertruidenberg 1834;akte nr. 15.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1834 [bron: Geboorteregister Geertruidenberg 1834;akte nr. 15.]. Neeltje is overleden op 10-02-1902 om 14:30 in Lage Zwaluwe(N.B.)., 67 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902; akte nr.15.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 11-02-1902 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902; akte nr.15.].
VII. Adriaan Vos, geboren op 04-08-1830 om 01:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1830; akte nr.82.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1830 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1830; akte nr.82.]. Adriaan is overleden op 26-05-1831 om 18:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-huisnr.82., 9 maanden oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1831; akte nr.50.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-05-1831 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1831; akte nr.50.].
VIII. Adriaan Vos, geboren op 04-08-1832 om 10:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1832; akte nr.92.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-08-1832 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1832; akte nr.92.]. Adriaan is overleden op 21-04-1862 om 19:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 29 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862; akte nr.48.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-04-1862 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1862; akte nr.48.].
Beroep:
Bij huwelijk in 1857 griendbaas.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.8.]
Adriaan trouwde, 24 jaar oud, op 09-04-1857 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.8.] met Margaretha Dubbelman, 20 jaar oud. Margaretha is geboren op 20-05-1836 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1836;aktenr.43.], dochter van Cornelis Dubbelman en Dingena de Visser. Margaretha is overleden op 19-11-1921 om 23:30 in Zwaluwe(N.B.), 85 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1921;akte nr.54.]. Margaretha trouwde later op 07-06-1867 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867;akte nr.23.] met Adam de Visser (1835-1923).
IX. Maria Adriana Vos, geboren op 03-01-1835 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.102) (zie 33).
X. Jacob Vos, geboren op 07-03-1837 om 15:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.102) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;akte nr.24.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-03-1837 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1837;akte nr.24.]. Jacob is overleden op 14-05-1937 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)., 100 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1937; akte nr.19.]. Jacob:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 03-05-1861 [bron: Huwelijkssregister Hooge en Lage Zwaluwe 1861; akte nr.12.] met Adriana Marcus, 22 jaar oud. Adriana is geboren op 23-10-1838 om 08:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-huis 483. [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1838;akte nr.104.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-10-1838 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1838;akte nr.104.]. Adriana is overleden op 31-12-1861 om 13:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 23 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1861; akte nr.114.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 31-12-1861 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1861; akte nr.114.].
(2) trouwde, 26 jaar oud, op 09-10-1863 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1863; akte nr.23.] met Geertrui van Rijswijk, 27 jaar oud. Geertrui is geboren op 26-02-1836 om 19:00 in Zwaluwe(N.B.)-huisnr.158. [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1836; akte nr.18.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 27-02-1836 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1836; akte nr.18.]. Geertrui is overleden op 16-12-1902 om 12:30 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 66 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902; akte nr.78.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-12-1902 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1902; akte nr.78.].
XI. Pieter Vos, geboren op 28-08-1839 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.)-in huis nr.102 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr.98.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-08-1839 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1839;akte nr.98.]. Pieter trouwde, 39 jaar oud, op 24-10-1878 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: HuwelijksregisterHooge en Lage Zwaluwe 1878;aktenr.26.] met Cornelia Johanna van Achterberg, 19 jaar oud. Cornelia is geboren op 07-03-1859 in Raamsdonk(N.B.)-Wijk D nr.60. [bron: Geboorteregister Raamsdonk 1859;akte nr.98.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 07-03-1859 [bron: Geboorteregister Raamsdonk 1859;akte nr.98.].
XII. Lambert Antonie Vos, geboren op 01-06-1841 om 16:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.110) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1841;akte nr.49.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-06-1841 [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1841;akte nr.49.]. Lambert is overleden op 20-06-1913 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.), 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1913; akte nr.61.]. Lambert:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 01-12-1871 in Made en Drimmelen(N.B.) [bron: Huwelijksregister Made en Drimmelen 1871; akte nr.13.] met Godefrida Netten, 36 jaar oud. Godefrida is geboren op 27-09-1835 om 19:30 in Drimmelen(N.B.)-in Wijk A huisnr.52 [bron: Geboorteregister Made en Drimmelen 1835;akte nr.49.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1835 [bron: Geboorteregister Made en Drimmelen 1835;akte nr.49.]. Godefrida is overleden op 07-10-1879 om 13:00 in Made en Drimmelen(N.B.), 44 jaar oud [bron: Overlijdensregister Made en Drimmelen 1879; akte nr58.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-10-1879.
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 12-05-1882 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1882;akte nr.16.] met Neeltje Weeland, 30 jaar oud. Neeltje is geboren op 27-10-1851 in Hooge Zwaluwe(N.B.)-(huisnr. 14) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1851], dochter van Cornelis Weeland en Adriana de Visser. Neeltje is overleden op 08-01-1933 in Made en Drimmelen(N.B.), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Made en Drimmelen 1933; akte nr.1.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-01-1933 [bron: Overlijdensregister Made en Drimmelen 1933; akte nr.1.]. Neeltje is weduwe van Pieter de Visser (1839-1875), met wie zij trouwde op 24-03-1873 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1873;akte nr.19.].
Adres:
wonende te Vlissingen.   [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1873;akte nr.19.]
68 Jan Pieterse Joppe. Hij is gedoopt op 21-06-1788 in Oud- Vossemeer(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl]. Jan is overleden op 30-09-1831 om 23:00 in Oud- Vossemeer(Zld.), 43 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1831; akte nr.53.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1831 [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1831; akte nr.53.].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1831; akte nr.53:
Heden den Eersten van de maand October des jaars achttien honderd en Eenen dertig, des middags te twaalf uur, compareerde voor mij Burgemeester, Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Oudvossemeer ca, District Zierikzee, Provincie Zeeland, Jan Schram, oud Zesen dertig jaren, van beroep pakkedrager, wonende te Oudvossemeer, zwager, en Pieter Lucas,oud achtentwintig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oudvossemeer, zwager van de overledene; dewelke hebben verklaard dat op den dertigsten van de maand September des jaars Achttienhonderden dertig, binnen de Gemeente Oudvossemeer in het huis wijk - , nummer - ,te half zeven, uren in den avond, is overleden Jan Joppe, oud drieenveertig jaren, van beroep arbeider, geboren en wonende te Oudvossemeer Echtgenoot van Geertje Meijer oud vierenveertig jaren, arbeidster te Oudvossemeer, zoon van Pieter Joppe en van Adriana Geluk, beiden overleden en hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met ons , deze Akte van overlijden geteekend, uitgezonderd den tweeden declarant die verklaart niet te kunnen schrijven, niet teekenen als zulks niet geleerd hebbende.
w.g.
J.Schram R.vanden Oudendijk
Beroep:
arbeider   [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1831; akte nr.53.]
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 15-08-1810 in St.Philipsland(Zld.) [bron: N.H.Trouwen St.Philipsland 1654-1810.] met de 23-jarige Geertje Willemse Meijer. Jan en Geertje gingen op 26-07-1810 in St.Philipsland(Zld.) in ondertrouw [bron: N.H.Trouwen St.Philipsland 1654-1810.].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Geertje: N.H.Trouwen St.Philipsland 1654-1810:
1810
Ondertrouwt den 26 July 1810
Jan Pieters Joppe J.M. geb. te
Oud Vossemeer
en
Geertje Meijer J.D. geb. te
St.Philipsland
beyde wonende alhier
welk huwelijk is voltrokken den 15 Aug. 1810.
69 Geertje Willemse Meijer, geboren op 23-05-1787 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: NH Doopboek Sint Philipsland 1779-1810.]. Zij is gedoopt op 27-05-1787 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: NH Doopboek Sint Philipsland 1779-1810.]. Bij de doop van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Faasse en Gerard van der Vliet.
Notitie bij de geboorte van Geertje: NH Doopboek Sint Philipsland 1779-1810:
Den 27 Meij 1787
een kind gedoopt
V Willem Meijer Willem Zoon
M Janna van der Vliet
G Gerard van der Vliet en
Jannetje Faasse deszelfs huisvr.
N3 ’t kind is geboren
den 23 Meij 1787.
Geertje is overleden op 25-11-1858 om 06:00 in Oud Vossemeer(Zld.), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1858; akte nr.43.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-11-1858 [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1858; akte nr.43.].
Notitie bij overlijden van Geertje: Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1858
akte nr.43
Heden den zesentwintigsten van de maand November des jaars een duizend acht honderdachtenvijftig, verschenen voor mij lid van den Raad Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oudvossemeer , Provincie Zeeland, Anthony Westdorp oud veertig Jaren, van beroep arbeider wonende te Oudvossemeer,geen bloed of aanverwant van de overledene, alsmede Johannis Elenbaas oud zesendertig jaren, van beroep landman, wonende te Oudvossemeer, geen bloed of aanverwant van de overledene welke mij hebben verklaard dat op den vijfentwintigsten van de maand November des jaars achttien honderd achtenvijftig, binnen deze Gemeente Oudvossemeer, te zes ure des morgens , is overleden Geertje Meijer oud eenenzeventig jaren geboren te Sint Philipsland van beroep arbeidster wonende te Oudvossemeer weduwe van Jan Joppe overleden te Oudvossemeer, dochter van Willem Meijer en van Janna van Vliet beide overleden.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is getekend.
w.g.
A.Westdorp
J.Elen baas A.de GraafJzn.
Beroep:
In 1850 arbeidster.   [bron: Isis-Zeeland]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Joppe, geboren op 03-03-1811 in Sint Philipsland(Zld.).
II. Adriana(Adriaantje)Pieternella Joppe, geboren op 03-03-1811 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Geboorteregister St.Philipsland 1811; akte nr.4.]. Adriana(Adriaantje)Pieternella is overleden op 16-11-1826 in Zierikzee(Zld.), 15 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zierikzee 1826; akte nr.260.].
Beroep:
Arbeidster   [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1826; akte nr.260.]
III. Willem Joppe, geboren op 24-02-1814 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Geboorteregister St.Philipsland 1814; akte nr. 2.]. Willem is overleden op 02-01-1898 in Oud-Vossemeer(Zld.), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1898; akte nr.1.].
Beroep:
arbeider   [bron: Huwelijksregister St.Philipsland 1865; akte nr.14.]
Willem:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 31-01-1835 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: Huwelijksregister Oud Vossemeer 1835; akte nr.5.] met Wilhelmina Lindhout, ongeveer 20 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1815 in Sint Philipsland(Zld.), dochter van Abraham Lindhout en Hilleke van Hogerhuijs. Wilhelmina is overleden op 04-08-1864 in Oud Vossemeer(Zld.), ongeveer 49 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud Vossemeer 1864; akte nr.39.].
(2) trouwde, 51 jaar oud, op 07-12-1865 in St.Philipsland. [bron: Huwelijksregister Oud Vossemeer 1865; akte nr.14.] met Dingena Quist, ongeveer 37 jaar oud. Dingena is geboren omstreeks 1828 in Stavenisse(Zld.), dochter van Abraham Quist en Neeltje Roozemond. Dingena is overleden op 27-04-1895 om 07:00 in Oud-Vossemeer(Zld.), ongeveer 67 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1895; akte nr.24.].
Beroep:
dienstbode   [bron: Huwelijksregister St.Philipsland 1865; akte nr.14.]
IV. Jan Joppe, geboren op 24-12-1814 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: Isis-Zeeland].
V. Pieter Joppe, geboren op 20-02-1817 in Zierikzee(Zld.) [bron: Geboorteregister Zierikzee 1817; akte nr.40.]. Pieter is overleden op 21-10-1847 in Oud Vossemeer(Zldl.), 30 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud Vossemeer 1847; akte nr.40.].
Beroep:
arbeider   [bron: Overlijdensregister Oud Vossemeer 1847; akte nr.40.]
Pieter trouwde, 28 jaar oud, op 03-01-1846 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: Huwelijksregister Oud Vossemeer 1846;akte nr.1.] met Catharina van den Bogaard, 25 jaar oud. Catharina is geboren op 15-02-1820 in Oud Vossemeer(Zld.), dochter van Marinus van den Boogaard en Magdalena Aarnoutse. Catharina trouwde later op 01-05-1852 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: www.familysearch.com] met Jakob Meijnheere.
VI. Johannes Joppe, geboren op 20-02-1817 om 02:00 in Zierikzee(Zld.) [bron: Geboorteregister Zierikzee 1817; akte nr.30.]. Johannes is overleden op 16-03-1817 in Zierikzee(Zld.), 24 dagen oud [bron: Overlijdensregister Zierikzee 1826; akte nr.47.].
Adres:
Geboren te Zierikzee Wijk C, nr.10.   [bron: Geboorteregister Zierikzee 1817; akte nr.30.]
VII. Janna Joppe, geboren op 29-03-1820 in Zierikzee(Zld.) [bron: Geboorteregister Zierikzee 1820;akte nr.70.]. Janna is overleden op 23-01-1861 in Scherpenisse(Zld), 40 jaar oud [bron: Overlijdensregister Scherpenisse 1861; akte nr.5.]. Janna trouwde, 26 jaar oud, op 17-04-1846 in Scherpenisse(Zld.) [bron: Huwelijksregister Scherpenisse 1846; akte nr.2.] met Huijbregt van der Werf, ongeveer 27 jaar oud. Huijbregt is geboren omstreeks 1819 in Scherpenisse(Zld.), zoon van David Huijbrechtz van der Werf en Elisabeth Duinhouwer.
VIII. Cornelis Joppe, geboren op 06-01-1823 in Zierikzee(Zld.) (zie 34).
70 Willem de Bakker, geboren op 22-10-1796 in Bruinisse(Zld.). Hij is gedoopt op 23-10-1796 in Bruinisse(Zld.) [bron: Dopen Bruinisse 1590-1810;Inv.nr.119.].
Notitie bij de geboorte van Willem: Dopen Bruinisse 1796:
Den 23 October
D:V Andries Jacobz. De Bakker
M:V Elisabeth Willemze
Lenssom
T Kind
Willem
Willem is overleden op 12-10-1862 om 18:30 in Oud Vossemeer(Zld.), 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1862; akte nr.41.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-10-1862 [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1862; akte nr.41.]. Bij de overlijdensaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jacob Mijnheere (geb. ±1822) en Jan Buijs (geb. ±1837).
Notitie bij overlijden van Willem: Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1862
? 41
Heden den dertienden van de maand October des jaars een duizend acht honderd twee en zestig, verschenen voor mij lid van den Raad Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oudvossemeer , Provincie Zeeland, Jacob Minheere oud veertig Jaren, van beroep arbeider wonende te Oudvossemeer,neef van den overledene, alsmede Jan Buijs oud vijf en twintig jaren, van beroep arbeider wonende te Oudvossemeer geen bloed of aanverwant van den overledene, welke mij hebben verklaard dat op den twaalfden van de maand October des jaars achttien honderd twee en zestig, binnen deze Gemeente , te half zeven ure des avonds , is overleden Willem de Bakker oud ruim vijfenzestig jaren geboren te Bruinisse van beroep landman wonende te Oudvossemeer gehuwde zoon van Andries de Bakker en van Elisabeth Lensom, beiden overleden echtgenoot van Jacomijna Geuze oud een en zestig jaren zonder beroep wonende te Oudvossemeer.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is getekend. verklarende de eerste aangever niet te kunnen schrijven niet te teekenenals zulks niet geleerd hebbende.
De Aangevers, De Ambtenaar voornoemd
w.g.
Jan Buijs niet leesbaar
Notitie bij Willem: NATIONALE MILITIE.
Provincie Zeeland.
CERTIFICAAT.
De Gouverneur van de Provincie Zeeland, verklaart dat Willem
de Bakker
geboren te Bruinisse ,den 23 October 1796,
van beroep arbeider, Zoon van Andries en van Elisabeth Lemson
van beroep kleermaker wonende te Bruinisse
binnen de Gemeente van Bruinisse voor 1817 voor de
Nationale Militie is ingeschreven;dat aan hem vervol-
gens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer Vier van de derde
Classe van den Jare 1800 & Zeventien het welke tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot gene dienst heeft verpligt.
Gegeven te Middelburg den 9 September 1800 en twintig..
De Gouverneur der Provincie
onleesbaar

Signalement
Lengte: vijf voet, vijf duim, 3 streep
Aangezigt rond
Voorhoofd ?
Oogen blaauw
Neus ordinair
Mond Klein
Kin rond
Haar bruin
Wenkbraauwen
Merkbare teekenen geen
Geregistreerd No.1449.
Beroep:
In 1850 meekrapdroger;bij overlijden landbouwer.   [bron: Isis-Zeeland]
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 06-10-1820 in Bruinisse(Zld.) [bron: Huwelijksregister 1820; akte nr.6.] met de 19-jarige Jacomina(Ja(k)(c)omitje) Geuze.
Notitie bij het huwelijk van Willem en Jacomina(Ja(k)(c)omitje): Huwelijksregister Bruinisse 1820:
Nr.6.
Heden den Vierden der maand October des Jaars achttienhonderd en twintig, des namiddags ten drie uur, compareerden voor mij Schout Beambte van den Burgerlijken Stand van de Gemeente van Bruinisse, District Zierikzee, Provincie Zeeland, Willem de Bakker, oud drie&dertig Jaren, geboren te Bruinisse van Beroep arbeider wonende te Bruinisse, meerderjarige zoon van Aries de Bakker, van beroep kleermaker hier tegen woordig en consenterende en van Elisabeth Lemson van beroep vroedvrouw wonende beide in de Gemeente van Bruinisse ter eenre
en Jacomijntje Geuse oud negentien Jaren, geboren te Bruinisse van Beroep particuliere wonende te Oudvossemeer, minderjarige dogter van Dirk Geuse, van beroep arbeider hier tegen woordig en haar assisterende en Christina Scherpenisse, particuliere, wonende beide te oudvossemeer, ter andere zijde,
dewelke mij hebben verzocht, tot de voltrekking,van het bij hun voorgenomen Huwelijk over te gaan, waarvan de eerste Huwelijks-Afkondiging is gedaan te Bruinisse op Zondag den tienden September, des Middags ten Twaalf ure en de tweede Huwelijksafkondigin -gen is gedaan te Bruinisse op Zondag den zestienden September van het jaar achttienhonderd en twintig zo ook in de Gemeente van oudvossemeer, de Eerste Huwelijksafkondiging op Zondag den zestienden en de tweede op Zondag den vier entwintigsten van de maand September des Jaars achttienhonderd en twintig
regt doende aan hun verzoek, na gedane voorlezing van alle de hierdvoren genoemde Stukken en van het Hoofdstuk van het Burgerlijk Wetboek, ‘t welk de wederzijdsche verpligtingen der Echtgenooten voorschrijft, heb ik aan de aanstaande Echtgenooten afgevraagd, of zij elkander tot Man en Vrouw begeren aan te nemen, elk van hun op deze vraag afzonderlijk en bekrachtigend geantwoord hebbende, verklaar ik in naam van de Wet, dat
Willem de Bakker en Jacomijntje Geuse door het Huwelijk zijn vereenigd van al het vorenstaande heb ik acte opgemaakt in tegenwoordigheid van Marinus de Bakker oud acht&vijftig jaren, van beroep schoenmaker, oom der getrouwden, Cornelis Bal oud tweeenzeventig jaren, van beroep broodbakker, Pieter Schot oud tweevijftig jaren, van beroep winkelier, Nicolaas Kuster oud drie&veertig jaren, van beroep kuiper alle woonachtig binnen de Gemeente van Bruinisse als getuigen ten dezer hiertoe verzogt welke deze acte met mij en de contracterende parteijn na gedane voorlezing hebben ondertekend de vader Dirk Geuse verklaart niet te kunnen tekenen of te schrijven.
w.g.
Willem de Bakker de Schout
Jakomina Geuze onleesbaar.
AD Bakker
N=Kuster
P.Schot
Corn.Bal
71 Jacomina(Ja(k)(c)omitje) Geuze, geboren op 01-03-1801 in Oud-Vossemeer(Zld.) [bron: Huwelijksbijlagen Bruinisse 1820]. Bij de geboorteaangifte van Jacomina(Ja(k)(c)omitje) was de volgende getuige aanwezig: Mathijs Geuse (vóór 1764-vóór 1813) [zie 284] [grootvader vaderszijde]. Zij is gedoopt op 08-03-1801 in Oud-Vossemeer(Zld.) [bron: Huwelijksbijlagen Bruinisse 1820]. Bij de doop van Jacomina(Ja(k)(c)omitje) was de volgende getuige aanwezig: Jacomijntje de Jonge. Jacomina(Ja(k)(c)omitje) is overleden op 28-02-1876 om 22:30 in Oud-Vossemeer(Zld.), 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1876; aktenr.8.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 29-02-1876 [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1876; aktenr.8.].
Notitie bij overlijden van Jacomina(Ja(k)(c)omitje): Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1876
nr. 8
Heden den negentwintigsten van de maand Februarij des jaars een duizend acht honderd zes en zeventig, verschenen voor mij wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken stand van de gemeente Oudvossemeer , Provincie Zeeland, Jacob Mijnheere oud achtentwintig jaren, van beroep arbeider wonende te Oudvossemeer,geen bloed of aanverwant van de overledene, alsmede Jan Leenders Kamhoot oud dertig jaren, van beroep bakker, wonende te Oudvossemeer, geen bloed of aanverwant van de overledene welke mij hebben verklaard dat op den Achtentwintigsten van de maand Februarij des jaars achttien honderd zesenzeventig, binnen deze Gemeente Oudvossemeer, ten half elf des avonds , is overleden Jacomina Geuze oud vijfenzeventig jaren geboren te Oudvosse-meer in het jaar achttienhonderdeneen van beroep zonder wonende te Oudvossemeer weduwe van Willem de Bakker,overleden te Oudvossemeer, dochter van Dirk Geuze en van Christina Scherpenisse beiden overleden.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is getekend.
w.g.
Jacob Mijnheere
J.L.Kamhoot onleesbaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Elisabeth de Bakker. Elisabeth trouwde op 10-05-1848 in Tholen met Marinusse Cornelis.
II. Kristina(Christina) de Bakker, geboren op 10-11-1823 in Renesse(Zld.) (zie 35).
III. Andreas de Bakker, geboren op 27-08-1825 in Oud Vossemeer(Zld.). Andreas trouwde, 25 jaar oud, op 29-01-1851 in Zierikzee(Zld.) met Krina Meerse.
IV. Adriana de Bakker, geboren op 17-10-1828 in Haamstede(Zl.). Zij is gedoopt op 14-10-1829 in Haamstede(Zl.).
V. Jacob de Bakker, geboren op 19-03-1830 in Oud Vossemeer(Zld.).
VI. Dirk de Bakker, geboren op 06-08-1831 in Oud Vossemeer(Zld.). Dirk trouwde, 45 jaar oud, op 09-08-1876 in Sint Annaland met Isabella Dorst.
VII. Johannes de Bakker, geboren op 29-08-1833 in Haamstede(Zld.) [bron: Isis-Zeeland]. Johannes:
(1) trouwde, 30 jaar oud, op 10-06-1864 in Oud Vossemeer met Elisabeth Barendze.
(2) trouwde, 48 jaar oud, op 18-08-1882 in Mijdrecht(Utr.) met Juliana Mathilda Lund.
VIII. Jannetje(Tannetje) de Bakker, geboren op 22-05-1835 in Oud Vossemeer(Zld.). Jannetje(Tannetje) is overleden op 09-08-1837 in Oud Vossemeer(Zld.), 2 jaar oud.
IX. Krina(Krijna) de Bakker, geboren op 19-07-1836 in Oud Vossemeer(Zld.). Krina(Krijna) is overleden op 29-05-1844 in Oud Vossemeer(Zld.), 7 jaar oud.
X. Adriana de Bakker, geboren op 07-09-1838 in Haamstede(Zl.). Adriana is overleden op 11-05-1924 in Sint Maartensdijk, 85 jaar oud.
XI. Willem de Bakker, geboren op 23-10-1840 in Haamstede(Zl.). Willem trouwde, 31 jaar oud, op 19-04-1872 in Oud Vossemeer met Kaatje Cornelia Vermeij.
XII. Matthijs de Bakker, levenloos geboren zoon, geboren op 18-06-1842 in Oud-Vossemeer(Zld.).
72 Pieter Gerritsz Vrij, geboren op 15-05-1769 in Zunderdorp(N.H.) [bron: Register civique(mededeling Greet Bont)]. Hij is gedoopt op 21-05-1769 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Dopen Zunderdorp 1704-1811.].
Notitie bij de geboorte van Pieter: NH-Dopen Zunderdorp 1704-1811:
1769 Den 21 Maij is gedoopt een kind van Gerrit
Frij en Jannetje Pieterse genaamt
Pieter Frij.Doophefster Anna Barkemeijer.
Pieter is overleden op 19-04-1825 in Amsterdam(N.H)-(Aalmoezeniersweeshuis), 55 jaar oud [bron: Overlijdensregister Amsterdam 1825.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-04-1825 [bron: Overlijdensregister Amsterdam 1825.].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overlijdensregister Amsterdam 1825:
Den Negentienden April Ao 1800 Vijf-en-Twintig,ten twaalf ure den middag,is ingeschreven,het AFSTERVEN van Gerrit Pieters Vrij
Overleden den heden ten vijf ure,des morgens oud vijfvijftig Jaren,wonende Princegracht Aalmoesseniersweeshuis No.680 Kanton 3,en aldaar overleden,
Geboren Zunderdorp,Melkverkoper,gehuwd met Aaltje Janse Greuter,zoon van Gerrit Janse Vrij en Jannetje Pieterse Rijn.
De overledene heeft onroerende Goederen nagelaten met achterlating van Kind
Op verklaring van Pieter Park oud veertig jaren,wonende alsboven Beroep geen,bekende van de Overledene, en van Pieter Lodewijk Nolkes oud dertig Jaren,wonende alsboven.Beroep geen bekende van de Overledene.
Deze Acte is,na voorlezing,geteekend door de beide Getuige,en bevestigd ingevolge de Wet,door mij,als Lid van den Raad dezer Stad,daartoe ingevolge het Besluit van Z.M. van 14 Febr.1823,No 59,gedelegeerd.

Mededeling Greet Bont:Overleden in het Aalmoezeniersweeshuis te Amsterdam(verbleef hij daar i.v.m. de dijkdoorbraak van 4 februari?)
Beroep:
Landman,melkverkoper.Bij huwelijk in 1812 huisman.   [bron: mededeling Greet Bont]
Hij trouwde, 43 jaar oud, op 13-09-1812 in Nieuwendam(N.H.) [bron: GAA Nieuwendam BS] met de 23-jarige Aaltje Idels(Jans) Greuter(Gruter).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Aaltje: In het jaar agttienhonderd en twaalf den dertiende dezer maand September zijn voor ons Maire officier van den Burgerlijken Stand der gemeente van Nieuwendam,Canton Monnickendam,Departement van de Zuiderzee
Gecompareerd Pieter Vrij Jongman oud drie en veertig jaren,van beroep huisman,geboren en wonende te Zunderdorp,zoon van wijlen Gerrit Vrij en van Jannetje Reinders de laatstgenoemde alhier tegenwoordig en hare toestemming gevende en Aaltje Idels Greuter,Jonge Dogter,oud Twee en Twintig jaaren Particuliere,geboren te Monnickendam en wonende te Zunderdorp,dogter van Jan Idels Greuter en van Elisabeth Mobron te Monnickendam woonachtig,beiden alhier tegenwoordig en hunne toestemming gevende,welke ons verzogt hebben het door hen voorgenomen huwelijk te voltrekken,waarvan de afkondigingen alhier zijn geschied,namenlijk de Eerste op den Drie en twintigsten Augustus van het jaar Agttienhonderd en twaalf smorgens ten agt ure,en de tweede op den Dertigsten derzelve maand derzelve jaars,smorgens ten agt ure,Geene verhindering tegen het gemelde huwelijk ten onze kennis gebracht zijnde,hebben wij aan hun verzoek voldoende,en na voorlezing van de bovengemelde stukken als mede van het zesde hoodstuk van een ..... van het Wetboek tot opschrift hebbende van het huwelijk ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd,of zij elkander wederkerig tot man en tot vrouw willen nemen,waarop door elk derzelve,afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven,verklaren wij in naam der Wet,dat Pieter Vrij en Aaltje Idels Greuter door het huwelijk verbonden zijn,van hetwelk wij acte hebben opgemaakt integenwoordigheid van Dirk Swart,oud Drie en veertig jaren wonende te Schellingwoude Eerste getuige,Hendrik Pauws,oud agt en veertig jaren,wonende te Zunderdorp Tweede getuige ,Aris Gaaf oud vijf en dertig jaren,wonende te Zunderdorp derde getuige en Willem Landsman,oud zestig jaren wonende te Nieuwendam vierde getuige.Welke deze acte na dat ook deze was voorgelezen nevens ons hebben ondertekend.
Pieter Vrij
Aaltje Idels Greuter
Dirk Swart
Hendrik Pauws
Aris Gaaff
W Landsman
Naam vader ws Idel Jans Greuter
(mededeling Greet Bont)
73 Aaltje Idels(Jans) Greuter(Gruter). Zij is gedoopt op 08-11-1788 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK- Dopen Monnickendam 1680-1811.].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: RK- Dopen Monnickendam1680-1811
8 november 1788
Aaltje
Ijdel Greuter et Lijb.Mobron
Grietje Ottens
Aaltje is overleden op 20-12-1833 om 10:00 in Zunderdorp(N.H.), 45 jaar oud [bron: OverlijdensregisterZunderdorp 1833; akte nr.8.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-12-1833 [bron: OverlijdensregisterZunderdorp 1833; akte nr.8.]. Bij de overlijdensaangifte van Aaltje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Stoffelsz. Zant (geb. ±1788) en Gerrit van Ingen (geb. ±1791).
Notitie bij overlijden van Aaltje: OverlijdensregisterZunderdorp 1833; akte nr.8:
Den Een en Twintigsten dag der maand December van ´t jaar achttienhonderd Drie en Dertig ten 10 ure voormiddag.
Acte van overlijden van Aaltje Greuter
Overleden den Twinigsten dezer maand ten tien ure voormiddags,oud vijf en veertig jaren,wonende en overleden te Zunderdorp,van beroep zonder,geboren te Monnickendam den twaalfden julij Zeventien Acht en Tachtig.
Op verklaring van Jan Hesselsz Zant,bekende van de overledene,oud zeven en zestig jaren,wonende te Zunderdorp,van beroep zonder en van Gerrit van Ingen wonende te Nieuwendam,van beroep omroeper,oud 41 jaren bekende.
Beroep:
Bij huwelijk in 1827: boerin.   [bron: Genlias]
Aaltje trouwde (2), 38 jaar oud, op 03-06-1827 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Genlias] met Gerrrit Gerritsz. Keizer (geb. ±1800), ongeveer 27 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gerrit Vrij, geboren op 08-01-1814 in Zunderdorp(N.H.) (zie 36).
II. Lijsbet Vrij, geboren op 14-01-1816 om 05:30 in Zunderdorp(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1814.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 15-01-1816 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1814.].
Notitie bij de geboorte van Lijsbet: Aangifte 15 januari 1816
Door Pieter Vrij,44 jr,van beroep boerenbedrijf,wonende te Zunderdorp
Kind van het vrouwelijk geslacht geboren den 14 januari dezes jaars 1816
´s morgens ten half zes ure,uit Aaltje Jans,voornaam Lijsbet.
In tegenwoordigheid van jacob Groot,65 jr,particulier,van beroep winkelier wonende te Zunderdorp en Willem Landman,65 jr.particulier wonende te Nieuwendam.
Pieter Vrij,Jacob Groot,Willem Landman.
Lijsbet is overleden op 09-04-1895 om 01:00 in Nieuwendam(N.H.)-Wijk B huisnr.26., 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1895; akte nr.14.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-04-1895 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1895; akte nr.14.]. Lijsbet trouwde, 20 jaar oud, op 24-03-1836 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1836.] met Reijer Kok, ongeveer 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Lijsbet en Reijer: Bijzonderheden:
Vader overleden,Harmen Iedel Greuter voogd
Getuige:Gerrit Keijzer,oud 36 jaren,van beroep werkman,aangehuwd vader.
Reijer is geboren omstreeks 1801 in Broek in Waterland(N.H.). Reijer is overleden op 17-07-1848 in Durgerdam(N.H.)-huis nr.50, ongeveer 47 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1848; akte nr.23.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-07-1848 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1848; akte nr.23.].
Notitie bij overlijden van Reijer: Als datum van het overlijden wordt op de akte 27.07.1848 aangegeven en als datum van aangifte geldt op deze akte 17.07.1848.
O.b.v. de in het register aanwezige index kan n.m.m. als overlijdensdatum 17 juli 1848 worden aangehouden.
Reijer is weduwnaar van Hilletje Dorreboom (1801-1835), met wie hij trouwde op 31-10-1824 in Nieuwendam(N.H.).
Adres:
Bij huwelijk in 1836 wonende te Zunderdorp   [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1836.]
Beroep:
Bij huwelijk in 1836 melkverkoper.   [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1836.]
III. Pieter Vrij, geboren op 27-12-1817 in Zunderdorp(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1817;]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 28-12-1817 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1817;]. Hij is gedoopt op 28-12-1817.
Notitie bij de geboorte van Pieter: Geboorteregister Nieuwendam 1817;
Aangifte 28 december.Door Pieter Vrij,oud 47 jaar,huisman wonende te Zunderdorp
Kind van het mannelijk geslacht geboren 27 december 1817 Aaltje Eekels
Voornaam Pieter
In tegenwoordigheid van Gerrit Koning 43 jaar huisman wonende te Zunderdorp en Pieter Riethagen 50 jr van beroepdienaar wonende te Nieuwendam.
Pieter Vrij,Gerrit Koning,P Riethagen
Pieter is overleden op 16-01-1827 om 19:00 in Zunderdorp(N.H.), 9 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1827 Nieuwendam; akte nr.4.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-01-1827 [bron: Overlijdensregister 1827 Nieuwendam; akte nr.4.]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: A. Gaaff en Pieter Riethagen.
Notitie bij overlijden van Pieter: Overlijdensregister 1827 Nieuwendam; akte nr.4.:
Den 17e januarij 1827
Acte van overlijden van Pieter Vrij
Overleden 16 januarij ten 7 ure des avonds,oud negen jaren
wonende en overleden te Zunderdorp geboren te Zunderdorp
IV. Trijntje Vrij, geboren op 21-03-1820 om 14:00 in Zunderdorp(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1820;]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 22-03-1820 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1820;].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: Geboorteregister Nieuwendam 1820:
Door Pieter Vrij,oud vijftig jaren van beroep landman wonende te Zunderdorp
Kind van het vrouwelijk geslacht,geboren 21 maart 1820 namiddags ten 2 ure uit Aaltje Is Greuter deszelfs huisvrouw.
De voornaam Trijntje
In tegenwoordigheid van Jacob Groot vijf en zeventig jaren,winkelier wonende te Zunderdorp en Pieter Riethagen 52 jaar dorpsdienaar wonende te Nieuwendam
Pieter Vrij,Jacob Groot,P Riethagen
In tegenwoordigheid van Jacob Groot
Adres:
Bij huwelijk in 1844 wonende te Zunderdorp.   [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1844; akte nr.4.]
Trijntje trouwde, 24 jaar oud, op 05-05-1844 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1844; akte nr.4.] met Jan Schuit, 28 jaar oud. Jan is geboren op 11-07-1815 om 07:00 in Watergang(N.H.) [bron: Geboorteregister Lansmeer 1815; akte nr.18.].
Adres:
Bij huwelijk in 1844 wonende te Zunderdorp.   [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1844; akte nr.4.]
Beroep:
bij huwelijk in 1844 melkverkoper.   [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1844; akte nr.4.]
V. Jan Vrij, geboren op 22-05-1822 om 14:00 in Zunderdorp(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1822.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 23-05-1822 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1822.].
Notitie bij de geboorte van Jan: Geboorteregister Nieuwendam 1822:
Geboorte Jan Vrij
geboren 22 mei 1822 namiddag 2 uren,zoon van Pieter Vrij en,oud vijftig jaren van beroep landman en van Aaltje Greuter zijn huisvrouw ,wonende te Zunderdorp.
Getuige Jacob Groot, winkelier, zeventig jaar,Zunderdorp en Pieter Riethagen, politie dienaar,51 jaar, Nieuwendam.
Jan is overleden op 17-04-1899 om 06:00 in Zunderdorp(N.H.)-huis Wijk B nr.69., 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1899; akte nr.13.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-04-1899 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1899; akte nr.13.].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister Nieuwendam 1899; akte nr.13.
Nieuwendam Op den zeventiende april 1899 Jacob Vrij,oud 44 jaar,veehouder,en Gerrit Gaff 47 jaar arbeider,schoonzoon van overledene woonachtig te Nieuwendam,zijnde de eerste comparant zoon van overledene,aangeven dat Jan Vrij oud zes en zeventig jaren,melkverkoper,geboren en wonende te Nieuwendam,echtgenoot van Aaltje Kleijn,zoon van Pieter Vrij en Aaltje Greuter beiden overleden.
Op de datum dezer akte des voormiddags te zes ure in het huis staande te Zunderdorp gemeente Nieuwendam Wijk B nummer negen n zestig overleden is.
Jb Vrij Gerrit Gaaff
Adres:
Tot 17-04-1899 Wijk B nr. 69 Zunderdorp;26-01-1855 Zunderdorp nr.49;30-05-1852 Zunderdorp nr.13.   [bron: mededeling Greet Bont]
Beroep:
Melkverkoper;in 1899 veehouder.   [bron: mededeling Greet Bont]
Jan trouwde, 31 jaar oud, op 18-05-1854 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1854; akte nr.5.] met Aaltje Kleijn, 29 jaar oud. Aaltje is geboren op 03-07-1824 om 15:00 in Durgerdam(N.H.) [bron: Geboorteregister Ransdorp 1824.], dochter van Jacob Eldertsz Kleijn(Zeevaarder) en Antje Willemsdr. Door. Van de geboorte is aangifte gedaan op 04-07-1824 [bron: Geboorteregister Ransdorp 1824.].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Geboorteregister Ransdorp 1824:
30 mei 1907 Johannes van der Kruk gemeentebode en Pieter Groot aanspreker.
Aaltje Kleijn,oud twee en tachtig jaren,zonder beroep,weduwe van Jan Vrij,dochter van Jacob Klein en van Antje Door beiden overleden,op de negen en twintigste deze maand des voormiddags te half zes ure in het huis staande te Nieuwendam Wijk B nummer vier en tachtig is overleden.
Aaltje is overleden op 29-05-1907 om 05:30 in Nieuwendam(N.H.)-in huis Wijk B nr.84., 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1907; akte nr.20.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-05-1907 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1907; akte nr.20.].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Overlijdensregister Nieuwendam 1907; akte nr.20:
30 mei 1907 Johannes van der Kruk gemeentebode en Pieter Groot aanspreker.
Aaltje Kleijn,oud twee en tachtig jaren,zonder beroep,weduwe van Jan Vrij,dochter van Jacob Klein en van Antje Door beiden overleden,op de negen en twintigste deze maand des voormiddags te half zes ure in het huis staande te Nieuwendam Wijk B nummer vier en tachtig is overleden.
Adres:
26.01.1855 Zunderdorp nr.49;17-04-1899 Wijk B nr. 69,Zunderdorp;29-05-1907 Wijk B nr.84,Zunderdorp;30-05-1852 Zunderdorp nr.13.   [bron: Mededeling Greet Bont.]
VI. Cornelis Vrij, geboren op 13-05-1824 om 11:00 in Zunderdorp(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1824; akte nr.21.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-05-1824 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1824; akte nr.21.]. Cornelis is overleden op 03-05-1899 in Zunderdorp(N.H.)-huis Wijk B huisnr.34., 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1899; akte nr.15.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1899 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1899; akte nr.15.].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overlijdensregister Nieuwendam 1899; akte nr.15.
Op heden de derden mei 1899,Cornelis Vrij oud 74 jaar geboren en woonachtig te Nieuwendam,weduwnaar van Antje Koning,zoon van Pieter Vrij en Aaltje Iedels Greuter beiden overleden.
Op de datum van dezer akte des voormiddags te drie ure in het huis staande te Zunderdorp gemeente Nieuwendam wijk B Nummer vier en dertig overleden is.
Getekend Jb Vrij en G.H.Slegt.
Adres:
Bij huwelijk in 1859 wonende te Zunderdorp.   [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1859; akte nr.5.]
Beroep:
Landman,boerenknecht.   [bron: Mededeling Greet Bont.]
Cornelis trouwde, 35 jaar oud, op 29-05-1859 in Nieuwendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1859; akte nr.5.] met Antje Koning, 35 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Antje: Huwelijksregister Nieuwendam 1859; akte nr.5:
Cornelis Vrij,landman 35 jaar,geboren en wonende te Zunderdorp,zoon van Pieter Vrij en Aaltje Iedels Greuter beiden overleden en
Antje Koning,oud 35 jaar,geboren en wonende te Zunderdorp,dochter van Jacob Koning overleden en Neeltje Gaaff wonende te Zunderdorp.
Getuigen:Gerrit Vrij,werkman,43 jaar,wonende te Zunderdorp broeder,Dirk Oortwijn,landman 52 jaar wonende te Zunderdorp bekende,Gerrit Koning,werkman 24 jaar wonende te Zunderdorp broeder,Hendrik Wiedemeijer,melkverkoiper 27 jaar wonende te Broek in Waterland
Antje is geboren op 20-01-1824 om 06:00 in Zunderdorp(N.H.) [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1824;akte nr.4.], dochter van Jacob Koning. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-01-1824 [bron: Geboorteregister Nieuwendam 1824;akte nr.4.]. Antje is overleden op 18-02-1884 om 23:00 in Zunderdorp(N.H.)-Wijk B huisnr.52., 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1884; akte nr.10.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1884 [bron: Overlijdensregister Nieuwendam 1884; akte nr.10.].
Adres:
Bij huwelijk in 1859 wonende te Zunderdorp.   [bron: Huwelijksregister Nieuwendam 1859; akte nr.5.]
74 Sent(Cent) Jansz Wortel. Hij is gedoopt op 01-01-1788 in Landsmeer(N.H.) [bron: NG-Doopboek Landsmeer 1788].
Notitie bij de geboorte van Sent(Cent): Doopboek Landsmeer 1788:
1788
1 January Jan Cornelisz. Wortel.......... Gerrit
Marijtje Cent
Sent(Cent) is overleden op 13-06-1830 om 11:00 in Landsmeer(N.H.), 42 jaar oud [bron: Overlijdensregister LANDSMEER 1830;aktenr.11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-06-1830 [bron: Overlijdensregister LANDSMEER 1830;aktenr.11].
Notitie bij overlijden van Sent(Cent): Overlijdensregister LANDSMEER 1830
11
Den veertiende dag der maand Junij van ‘t jaar Achttienhonderd en Dertig ten vijf ure, na den middag.
Acte van Overlijden van Cent Wortel
overleden den Dertiende Junij 1800&Dertig ten Elf ure, des voormiddags oud Twee&Veertig jaren, wonende en overleden te Landsmeer van beroep arbeider geboren te Landsmeer den Eerste Januarij Zeventien HonderdAcht en Tachtig.
Op de verklaring van Klaas Tump bekende van de overledene, oud Acht en Twintig jaren, wonende te Landsmeer van beroep Landsmeer en van Dirk Heins wonende te Landsmeer van b eroep Ontvanger der Gemeente oud Negen en Dertig jaren, mede bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de comparanten
bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Landsmeer.
Klaas Tump onleesbaar
onleesbaar
Notitie bij Sent(Cent): Huwelijkse Bijlagen 16.5.1819 Landsmeer:
Wij Staatsraad, Gouverneur van NOORD-
HOLLAND,certificeren dat den Persoon van
Sent Wortel
met betrekking tot de Land-Militie, van het jaar
1814, genoemd bij besluit van Zijne Koninklijke
Hoogheid van den 20 December 1813, No. 3
in het Kanton van Monnickendam tijdens de Loting
getrokken heeft No. 526 en bij decisie van den
Miltieraad voor den dienst van dat jaar is vrijgesteld,
uit hoofde van Zijn Nummer.
Haarlem den 27 April 1814
De Staatsraad Gouverneur
voornoemd
onleesbaar.
Beroep:
Bij huwelijk in 1819,bij huwelijk van broers Klaas(1821) en Jan Wortel(1825) en bij overlijden in 1830:arbeider.   [bron: Genealogie Jacob Sents]
Sent(Cent) is weduwnaar van Sara Dirks Duijfs (1797-1817), met wie hij trouwde (1), 27 jaar oud, op 21-05-1815 in Landsmeer(N.H.) [bron: Genlias].
Hij trouwde (2), 31 jaar oud, op 23-05-1819 in Landsmeer(N.H.) [bron: Huwelijksafkondigingen Landsmeer 1819.] met de 31-jarige Barber Hessels Lammes (zie 75 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Sent(Cent) en Barber: Huwelijksregister LANDSMEER 1819
Op den negende en den zestiende Mei Achttienhonderd en Negentien hebbe ik Schout der Gemeente Landsmeer en Watergang voor het Raadhuis afgelezen en doen Aanplakken dat er Trouwbeloften zijn aangegaan tusschen Cent Wortel Arbeider weduwnaar van wijle Saartje Duif oud Twee en Dertig jaaren Geboren en wonende te Landsmeer zoon van wijle Jan Wortel en Marijtje Cent
De vader overleden te Landsmeer de moeder nog in leven Alhier woonachtig.
En
Barber Lammers zonder beroep oud cirka twee en dertig jaar Geboren onder het beheer van Monnikendam en aldaar gedoopt en woonende te Landsmeer.Nagelaten Dochter van wijle Hessel Lammes en Trijntje Hoofd bijde overleden.De Vader onder Monnikendam de moeder onder Ransdorp.
Waarop ik deze afkondigingen hebben doen Aanplakken Aan de deur van ‘t Raadhuis en niets van eenige oppositien ter onzer kennisse zullende het huwelijk als dan voltrokken worden op Zondag den drie en twintigste Mei Smorgens Elf uren.
Landsmeer Zeven Mei Achttienhonderden negentien
De Schout der Gen. Gemeente
als ambtenaar van de Burgerlijke Stand
w.g. onleesbaar
75 Barber Hessels Lammes. Zij is gedoopt op 15-07-1787 in Monnickendam(N.H.) [bron: NG-Dopen Monnickendam 1775-1800]. Bij de doop van Barber was de volgende getuige aanwezig: Grietje Claas.
Notitie bij de geboorte van Barber: NG-Dopen Monnickendam 1775-1800:
1787 Den 15 Julius Zondag
Tweelingen
de vader
Hessels Abramz Lammes de moeder
Trijntje Hooft, het Eene kind genaamd
Barber Lammes, getuijge Grietje Claas
het ander kind genaamd
Maretje Lammes getuijge Aaltje Hooft.
Barber is overleden op 28-02-1838 om 12:00 in Landsmeer(N.H.), 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister Landsmeer 1838; akte nr.8.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-03-1838 [bron: Overlijdensregister Landsmeer 1838; akte nr.8.]. Bij de overlijdensaangifte van Barber waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrit Voet (geb. ±1780) en Willem Heins (geb. ±1797).
Notitie bij overlijden van Barber: Overlijdensregister LANDSMEER 1838
No.8
Den Eersten dag der maand Maart van ‘t jaar Achttienhonderd Acht en Dertig ten Elf ure, voor den middag.
Acte van Overlijden van Barber Lammes
overleden den achtentwintigste februarij ten twaaf ure, des middags oud eenenvijftig jaren, wonende en overleden te Landsmeer van beroep zonder geboren te Monnickendam.
Op de verklaring van Willem Heins bekende van de overledene, oud eenenveertig jaren, wonende te Landsmeer van beroep landman en van Gerrit Voet wonende te Landsmeer van beroep veldwagter oud achtenvijftig jaren bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de Comparanten
bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Meijnert Cornelis Merens Burgemester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Landsmeer en Watergang.
Wm Heins onleesbaar
Gerrit Voet
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marijtje Wortel, geboren op 04-08-1820 in Landsmeer(N.H.) (zie 37).
II. Hessel Wortel, geboren omstreeks 1823 in Landsmeer(N.H.). Hessel is overleden op 19-07-1876 in Ransdorp(N.H.), ongeveer 53 jaar oud [bron: Genlias]. Hessel trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 13-07-1848 in Ransdorp(N.H.) [bron: Genlias] met Wilhelmina Anna Abb(e)ring, ongeveer 23 jaar oud. Wilhelmina is geboren omstreeks 1825 in Amsterdam(N.H), dochter van Hermanus Abbering en Antje Winkelaar. Wilhelmina is overleden op 10-03-1886 in Ransdorp(N.H.), ongeveer 61 jaar oud.
III. Trijntje Wortel, geboren omstreeks 1827. Trijntje is overleden op 16-06-1861 in Mijdrecht(Utr.), ongeveer 34 jaar oud. Trijntje trouwde met Dirk Sonnenberg.
76 Jan Pottegieter, geboren in Wognum(N.H.). Hij is gedoopt op 27-12-1807 in Wognum(N.H.) [bron: NG Doopregister Wognum 1807].
Notitie bij de geboorte van Jan: Uit NG Doopregister Wognum 1807:
27Dec. Een zoon genaemd
Jan Lucasz.
ged.27 dec.1807 geb.3
onegt kind
van Naatje Spoorleder
waarvan erkend heeft Vader
te zijn Lucas Jansz. Potte-
gieter
als getuige heeft over hetzel
ve gestaen Aafje Sikkes
Doornbosch(Lidmaat)
huisvrouw van Jan Christof
fel Spoorleder(Luthersch)

Uit Huwelijksregister Wognum 1835;akte nr.2:
Onechte zoon van Lucas Pottegieter;verblijfplaats onbekend.
Jan is overleden op 24-03-1847 om 01:00 in Sijbekarspel(N.H.), 39 jaar oud [bron: Overlijdensregister Sijbekarspel 1847; aktenr.6.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-03-1847 [bron: Overlijdensregister Sijbekarspel 1847; aktenr.6.].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister SIJBEKARSPEL 1847:
No. 6
Heden den vierentwintigsten Maart Achttienhonderdzevenenveertig zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zijbecarspel verschenen Jan Wilms van beroep arbeider oud achtenveertig jaren, wonende te Zijbecarspel, bekende van de na te noemen overledene en Germen Speets van beroep veldwachter oud vijfentwintig jaren, wonende te Benningbroek, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den vierentwintigsten Maart des morgens ten een ure, in het huis staande te Zijbecarspel in den ouderdom van negenendertig jaren is overleden Jan Pottegieter, van beroep arbeider, geboren te Wognum en wonende te Zijbecarspel zoon van Lucas Pottegieter en van Naatje Spoorleder en echtgenoot van Cornelisje Kort mede te Zijbecarspel woonachtig, de ouders beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke, na voorlezing door ons en de comparanten is geteekend.
(Was geteekend) De ambtenaar voornoemd
J.Wilms (Was geteekend)
G.Speets P.Winkel
Beroepen:
In 1848 vrachtschipper.   [bron: Geboorteregister Andijk 1840; akte nr.18.]
In 1835 boerenknecht.   [bron: Huwelijksregister Wognum 1835;akte nr.2.]
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 19-04-1835 in Wognum(N.H.) [bron: Huwelijksregister Wognum 1835;akte nr.2.] met de 28-jarige Cornelisje Kort. Bij het burgerlijk huwelijk van Jan en Cornelisje waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Pels (geb. ±1768), Jan Pz. Commandeur (geb. ±1777) en Gerrit Molenaar (geb. ±1788).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Cornelisje: Huwelijksregister WOGNUM 1835:
No.2.
Op heden den negentienden April des jaars Achttienhonderd vijfendertig des morgens ten negen uren, zijn voor ons Jan Commandeur Tamisz Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Wognum en Wadwaij verschenen, teneinde een Huwelijk aan te gaan, Jan Lucasz. Pottegieter, oud zeven en twintig jaren, boereknecht geboren te Wognum en wonende te Sijbekarspel, onechte zoon van Lucas Pottegieter wiens verblijf onbekend en van Naatje Spoorleder zonder beroep wonende te Amsterdam hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende en Cornelisje Kort oud acht en twintig jaren dienstmaagd geboren te Andijk en wonende te Sijbekarspel dochter van Jan Kort overleden en van Aafje Vos zonder beroep wonende te Hoogkarspel mede hierbij tegenwoordig en hare toestemming gevende.
De voorafgaande Acten,welke, nevens het zesde Hoodstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 26 Ventose XIe Jaar, voorgelezen zijn, bestaan: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk gedaan voor de deur van het raadhuis dezer gemeente op zondagen den vijfden en twaalfden dezer maand voorts 1Certificaat van voldoening aan de nationale militie 2 doopattest van Jan Lucasz Pottegieter 3 Idem van Cornelisje Kort 4Doodattest van Jan Kort 5Certificaat van onvermogen van Jan Lucasz. Pottegieter en Cornelisje Kort.

Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd of zij elkander aannamen als Man en Vrouw, hetwelk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij, in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 26 Ventose XIe Jaar, en in tegenwoordigheid van Dirk Pels oud zeven en zestig jaren beroep landman, Jan Commandeur Pz. oud acht en vijftig jaren landman, Jan de Jong oud een en vijftig jaren van beroep arbeider en Gerrit Molenaar oud zeven en veertig jaren arbeider alle wonende te Wognum en geene der comparanten in den bloede bestaande.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
(Was geteekend)
Jan Pottegieter
Cornelisje Kort
Aafje Vorst Jan Commandeur
Dirk Pels
Gt Molenaar
Jan Commandeur Pz
Jan de Jong
Naatje Jans Spoorleder
77 Cornelisje Kort, geboren op 16-08-1806 in Andijk(N.H.) [bron: NG Doopboek Andijk 1806]. Van de geboorte is aangifte gedaan [bron: NG Doopboek Andijk 1806]. Zij is gedoopt op 07-09-1806 in Andijk(N.H.) [bron: Dopen NG Andijk 1803-1812].
Notitie bij de geboorte van Cornelisje: Uit NG Doopboek Andijk 1806:
1806 geb. ged. Vad: Moed.
Cornelisje 16 Aug. 7 Septemb. Jan Kort Corn: Vos
Cornelisje is overleden op 25-03-1864 om 17:00 in Wijdenes(N.H.)-(huisnr. 77), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Wijdenes 1864; akte nr. 6.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-03-1864 [bron: Overlijdensregister Wijdenes 1864; akte nr. 6.]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelisje waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Eilander (geb. ±1796) en Jan Pottegieter (1840-1901) [zie 38] [zoon].
Notitie bij overlijden van Cornelisje: Overlijdensregister WIJDENES 1866:
No. 6.
Heden den zesentwintigsten Maart Achttienhonderdzesenzestig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Wijdenes en Oosterleek verschenen Jan Pottegieter, van beroep boereknecht, oud drieentwintig jaren, wonende in de gemeente Andijk, zoon van de na te noemen overledene en Klaas Eilander van beroep veldwachter oud zeventig jaren, wonende in de gemeente Wijdenes, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den vijfentwintigsten Maart dezes jaars des middags ten vijf ure, in het huis staande te Wijdenes nummer zevenenzeventig in den ouderdom van zevenenvijftig jaren is overleden Cornelisje Kort, van beroep zonder, geboren te Andijk en wonende te Wijdenes, echtgenoote van Jan Bos; geboren den negentienden Augustus achttienhonderdzes dochter van Jan Kort en van Aafje Vorst, vroeger weduwe van Jan Pottegieter.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons ambtenaar en de declaranten is onderteekend.
(Was geteekend) De ambtenaar voornoemd
Jan Pottegieter (Was geteekend)
K.Eilander Rz. K.Pereboom Rz
Adres:
Bij huwelijk in 1835 wonende te Sijbekarspel.   [bron: Huwelijksregister Wognum 1835;akte nr.2.]
Beroep:
In 1835 dienstmaagd.   [bron: Huwelijksregister Wognum 1835;akte nr.2.]
Cornelisje trouwde (2), 46 jaar oud, op 05-05-1853 in Wijdenes [bron: Huwelijksregister Wijdenes 1853; akte nr.8.] met Jan Bos (geb. ±1814), ongeveer 39 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Aafje Pottegieter, geboren omstreeks 1838 in Sijbekarspel(N.H.). Aafje is overleden op 01-07-1929 in Medemblik(N.H.), ongeveer 91 jaar oud [bron: Overlijdensregister Medemblik 1929; aktenr.26.]. Aafje bleef ongehuwd.
II. Jan Pottegieter, geboren op 05-07-1840 in Sijbekarspel(N.H.) (zie 38).
III. Dirk Pottegieter, geboren omstreeks 01-1854 in Wieringerwaard(N.H.). Dirk is overleden op 29-04-1854 om 18:00 in Wieringerwaard(N.H.)-)-in het huis staande aan de Nieuwe Sluis., ongeveer 3 maanden oud [bron: Overlijdensregister Wieringerwaard 1854 akte nr.9.].
78 Philip Smit, geboren op 04-10-1815 om 18:00 in Wervershoof(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1815; akte nr.44.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 05-10-1815 [bron: Geboorteregister Andijk 1815; akte nr.44.].
Notitie bij de geboorte van Philip: Geboorteregister ANDIJK 1815.
No.44
In het jaar agttienhonderd en vijftien den vijfden der maand October des voormiddags ten agt uren is voor ons Cornelis Veer Burgemeester der gemeente van Andijk Kanton Grootebroek Provincie Holland Noordelijk gedeelte gecompareerd Jacob Smit oud dertig jaren van beroep bouwman wonende te Wervershoof welke ons een kind van het mannelijk geslacht heeft voorgesteld den vierde dezer maand October des avonds ten zes uren, uit hem declararant en Trijntje Philips Smit deszelfs huisvrouw geboren en aan hetwelke hij verklaard heeft de voornaam van Philip te willen geven.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Aris Pijper oud vijfendertig jaren van beroep veehouder en van Meindert Schild oud drieendertig jaren van beroep Hoefsmit wonende beide te Wervershoof en hebben de vader en de getuigen deze acte van geboorte nadat hun dezelve was voorgelezen nevens ons ondertekend.
(Geteekend)
Corn. Veer Jacob Smit Aris Pijper Meindert Schild.
Philip is overleden op 11-03-1888 om 14:00 in Andijk(N.H.)-(huisnr. 396)., 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Andijk 1888; akte nr.10.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1888 [bron: Overlijdensregister Andijk 1888; akte nr.10.]. Bij de overlijdensaangifte van Philip waren de volgende getuigen aanwezig: Klaas Eilander (geb. ±1844) [zie 78,IV] [schoonzoon] en Jacob Smit (geb. ±1845).
Notitie bij overlijden van Philip: Overlijdensregister ANDIJK 1888:
No. 10.
Heden den twaalfden Maart Achttien honderdachentachtig, is voor ons ondergeteekende , Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Andijk verschenen:
Jacob Smit van beroep uurwerkmaker oud achtendertig jaren, wonende te Andijk schoonzoon van de na te noemen overledene, en Klaas Eijlander van beroep landbouwer, oud vierenveertig jaren, wonende te Andijk, schoonzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den elfden dezer maand des namiddags ten twee ure, in het huis staande te Andijk nommer driehonderdzestentwintig in den ouderdom van tweeen zeventig jaren is overleden Philip Smit van beroep zonder, geboren te Wervershoof en wonende te Andijk, zoon van Jacob Smit en Trijntje Smit, beiden overleden, en weduwnaar van Reinouwtje de Vries.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
(Was geteekend) De ambtenaar voornoemd
K.Eijlander (was geteekend)
J.Smit N.Kooyman Pz.
Adres:
woont in 1842 in Andijk.   [bron: Huwelijksregister WERVERSHOOF 1842;aktenr.7.]
Beroep:
in 1864: wagenmaker.   [bron: Genlias]
Getuige bij:
22-10-1880     overlijdensaangifte Reinouwtje de Vries (1817-1880) [zie 79]    [echtgenoot]   [bron: Overlijdensregister Andijk 1880; akte nr.51.]
Hij trouwde, 26 jaar oud, op 30-01-1842 in Wervershoof(N.H.) [bron: Huwelijksregister WERVERSHOOF 1842;aktenr.2.] met de 24-jarige Reinouwtje de Vries.
Notitie bij het huwelijk van Philip en Reinouwtje: Huwelijksregister WERVERSHOOF 1842:
No.2.
Op heden den dertigsten der maand Januarij Achttienhonderd twee en veertig, zijn voor ons ondergeteekende Jacob Ruijter Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Wervershoof in het Huis derzelve, verschenen, teneinde een huwelijk aan te gaan, Philip Smit, van beroep wagenmakersknecht oud zes en twintig jaren, wonende alhier, meerderjarige jongman, zoon van Jacob Smit overleden en van Trijntje Smit Philipsdochter zonder beroep wonende te Wervershoof en Reijnouwtje de Vries van beroep dienstmeid oud vier en twintig jaren wonende alhier, meerderjarige jongedochter, dochter van Jan de Vries en Aaltje de Jong beiden overleden, zijnde moeder des bruidegoms tegenwoordig en hare toestemming gevende.
En hebben zij tot dat einde aan ons overgelegd vooreerst: de akten waaruit blijkt dat de huwelijksafkondigingen in deze gemeente onverhinderd zijn afgeloopen.Geboorte acte van de bruid. Overlijdensacte van den Vader des bruidegoms. Overlijdensacte van den Vader der bruid.Overlijdensacte van de moeder der bruid. Certificaat van voldoening aan de nationale militie.
Waarna wij hun hebben afgevraagd of zij elkander aannamen tot echtgenooten, en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de Wet aan den huwelijken staat verbonden zijn: hetwelk door hen, uitdrukkelijk met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan, dat zij door het huwelijk zijn vereenigd.In tegenwoordigheid van: Gerrit Smit van beroep bouwman oud drie en dertig jaren, wonende te Andijk broeder van den bruidegom; van Jan Smit van beroep bouwman oud drie en twintig jaren, wonende alhier broeder van den bruidegom; van Pieter Keeser van beroep arbeider oud twee en veertig jaren, wonende te Wieringerwaard, aangehuwde broeder van de bruid en van Cornelis Veer van beroep schoonmaker oud negen en twintig jaren, wonende te Hoogkarspel aangehuwde broeder van de bruid.
En is hiervan door ons opgemaakt deze akte, welke na voorlezing, door de komparanten de getuigen en ons is onderteekend.
(Was geteekend)
Ph.Smit
R.de Vries
T.Smit Jb Ruyter
G.Smit
J.Smit
P.Keeser
C.Veer
79 Reinouwtje de Vries, geboren op 27-02-1817 om 22:00 in Hauwert(N.H.) [bron: Geboorteregister Nibbixwoud 1817; akte nr.5.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-03-1817 [bron: Geboorteregister Nibbixwoud 1817; akte nr.5.]. Bij de geboorteaangifte van Reinouwtje waren de volgende getuigen aanwezig: Jan Hijselaar (geb. ±1787) en Jan Sijmons den Boer (geb. ±1796).
Notitie bij de geboorte van Reinouwtje: Geboorteregister Nibbixwoud 1817;akte nr.5.:
In het jaar agtien honderd en zeventien den tweeden der maand Maart des morgens ten agt uuren is voor ons burgemeester der gemeente Nibbixwoud Canton van Medemblik provintie Noord Holland gecompareerd: Jan de Vries oud zeven en dertig jaaren daglooner te Hauwert welke ons een kind van het vrouwelijk geslagt heeft voorgesteld. den zevenentwintigste februarij agtien honderd en zeventien des avonds om tien uuren uit hem declarant en Aaltje de Jong deszelfs huisvrouw gebooren en aan hetwelk hij verklaard heeft den voornaam Reijnouwtje te willen geven.
De gemelde verklaring en voorstelling is geschied in tegenwoordigheid van Jan Vijselaar oud dertig jaren daglooner te Hauwert en van Jan Sijmons van de Boer oud eenentwintig jaren vragtschipper te Hauwert en hebben vader en getuigen deze akte van geboorte , nadat hun deze was voorgelezen nevens ons ondertekend.
Get. Jan de Vries, Jan Vijselaar,Jan Sijmons de Boer, Hend.Zijp.
Reinouwtje is overleden op 21-10-1880 om 17:00 in Andijk(N.H.)-(huisnr.398), 63 jaar oud [bron: Overlijdensregister Andijk 1880; akte nr.51.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-10-1880 [bron: Overlijdensregister Andijk 1880; akte nr.51.]. Bij de overlijdensaangifte van Reinouwtje waren de volgende getuigen aanwezig: Philip Smit (1815-1888) [zie 78] [echtgenoot] en Jacob Smit (geb. ±1850) [zie 78,V] [schoondochter].
Notitie bij overlijden van Reinouwtje: Overlijdensregister ANDIJK 1880:
No. 51.
Heden den tweeentwintigsten October Achttienhonderdtachtig, is voor ons ondergeteekende , Ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Andijk verschenen:
Philip Smit van beroep wagenmaker oud vijfenzestig jaren, wonende te Andijk man van de na te noemen overledene, en Jacob Smit van beroep horlogiestelder, oud dertig jaren, wonende te Andijk, schoonzoon van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den eenentwintigsten dezer maand des namiddags ten vijf ure, in het huis staande te Andijk nommer driehonderdachtennegentig in den ouderdom van drieenzestig jaren is overleden Reinouwtje de Vries van beroep zonder, geboren te Hauwert en wonende te Andijk, dochter van Jan de Vries en van Aaltje de Jong, beiden overleden, en gehuwd met bovengenoemde Philip Smit.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
(Was geteekend) De ambtenaar voornoemd
P.Smit (was geteekend)
J.Smit N.Kooyman Pz.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Trijntje Smit, geboren op 14-10-1842 om 15:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1842; akte nr.45.]. Trijntje is overleden op 21-03-1913 in Mijdrecht(Utr.), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Mijdrecht 1913;aktenr.23.]. Trijntje trouwde, 22 jaar oud, op 09-03-1865 in Andijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Andijk 1865;akte nr2.] met Jan Krul, ongeveer 26 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1839 in Andijk(N.H.), zoon van Teunis Krul en Marie Jans Visser.
Beroep:
Bij huwelijk in 1865:dienstknecht   [bron: Genlias]
II. Aaltje Smit, geboren op 03-07-1844 in Andijk(N.H.) (zie 39).
III. Jantje Smit, geboren op 03-12-1846 om 11:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1846;aktenr.65.]. Jantje is overleden op 16-12-1924 in Andijk(N.H.), 78 jaar oud [bron: Overlijdensregister Andijk 1924;akte nr.44.]. Jantje trouwde, 20 jaar oud, op 04-07-1867 in Andijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Andijk 1867;akte nr.4.] met Jan Zwier, ongeveer 27 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1840 in Andijk(N.H.), zoon van Cornelis Zwier en Reinouwtje Boon.
Beroep:
Bij huwelijk in 1867 dagloner.
IV. Leentje Smit, geboren op 06-07-1849 om 07:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1849;aktenr.37.]. Leentje is overleden op 24-04-1889 om 11:00 in Andijk(N.H.)-in huis nr.326., 39 jaar oud [bron: Overlijdensregister Andijk 1889;aktenr.38/]. Leentje trouwde, 20 jaar oud, op 07-04-1870 in Andijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Andijk 1870;akte nr.7.] met Klaas Eilander, ongeveer 26 jaar oud. Klaas is geboren omstreeks 1844 in Westwoud(N.H.), zoon van Jan Eilander en Elisabeth Borst.
Beroep:
Bij huwelijk in1870:molenaar.   [bron: Genlias]
Getuige bij:
12-03-1888     overlijdensaangifte Philip Smit (1815-1888) [zie 78]    [schoonzoon]   [bron: Overlijdensregister Andijk 1888; akte nr.10.]
V. Elisabeth Smit, geboren op 26-09-1851 om 08:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1851;aktenr.48.]. Elisabeth is overleden op 01-05-1921 in Andijk(N.H.), 69 jaar oud [bron: www.wiewaswie.nl]. Elisabeth trouwde, 25 jaar oud, op 08-03-1877 in Andijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Andijk 1877;akte nr.4.] met Jacob Smit, ongeveer 27 jaar oud. Jacob is geboren omstreeks 1850 in Hoogkarspel(N.H.), dochter van Cornelis Smit en Ida Hoogcarspel.
Beroep:
Bij huwelijk in 1877: dienstknecht   [bron: Genlias]
Getuige bij:
22-10-1880     overlijdensaangifte Reinouwtje de Vries (1817-1880) [zie 79]    [schoondochter]   [bron: Overlijdensregister Andijk 1880; akte nr.51.]
VI. Antje Smit, geboren op 07-06-1854 om 13:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1854;aktenr.37.]. Antje is overleden op 10-05-1923 in Mijdrecht(Utr.), 68 jaar oud. Antje trouwde, 19 jaar oud, op 07-09-1873 in Andijk(N.H.) [bron: Huwelijksregister Andijk 1873;akte nr.16.] met Teunis Krul, ongeveer 23 jaar oud. Teunis is geboren omstreeks 1850 in Andijk(N.H.), zoon van Teunis Krul en Maartje Hauwert.
Beroep:
Bij huwelijk in1873 landbouwer.   [bron: Genlias]
82 Dirk Visser. Hij is gedoopt op 14-01-1771 in Marken(N.H.) [bron: NH-Doopboek 1771 Marken.].
Notitie bij de geboorte van Dirk: NH-Doopboek 1771 Marken:
1771
Den 14 Januarij
Een kind genaamd Dirk
de vader en Getuijge Jan Pietersz:
de moeder Lobbrig Jacobs wonende
op de Munnickebuurt.
Dirk is overleden op 26-11-1829 om 14:00 in Monnickendam(N.H.), 58 jaar oud [bron: Overlijdensregister Monnickendam 1829; kohier 89.].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overlijdensregister Monnickendam 1829; kohier 89:
Den Zevenentwintigste dag der maand November van ’t jaar
Achttienhonderd Negen en Twintig ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Dirk Visser
overleden den zesentwintigste november ten twee ure,
des nademiddags oud negenenvijftig jaren, wonende en overleden
te Monnickendam, van beroep vissersman geboren op het Eiland
Marken den veertiende Januarij Zeventienhonderd
een en zeventig zoon van Jan Pietersz en van
Lobbrigt Jacobs.
Op de verklaring van Klaas Maas
bekende van de overledene, oud veertig jaren, wonende
te Monnickendam van beroep Kuijper en van
Simon Snieder, wonende te Monnickendam, van beroep Scheepstimmerman
Oud Eenendertig jaren, bekende van de overledene.
Na mijne voorlezeing geteekend door de getuijgen
en
bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Daniel
Arbman Danielsz Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der Stad Monnickendam.
Klaas Maas De Jonge D.Arbman
Simon Snieder
Dirk is weduwnaar van Aaltje Jansdr. (ovl. 1809).
Hij trouwde (2), 46 jaar oud, op 09-11-1817 in Monnickendam(N.H.) [bron: Huwelijksregister Monnickendam 1817.] met de 27-jarige Klaasje Klaase Schaap (zie 83 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Klaasje: Huwelijksregister Monnickendam 1817:
In het Jaar Een duizend acht hondert en Zeventien
den Negende November compareerde voor ons Burge
meesteren der Stad Monnickendam
Dirk Visser. weduwnaar.
Oud 46 Jaaren, van beroep visserman gebooren op
het Eiland Marken en woonachtig alhier. meerder
jarige zoon van wijlen Jan Pieterse en Lobberig Jacobsd
met en benevens
Klaasje Klaase Schaap
oud 26 Jaaren geboren in den Ilp en woonachtig alhier
meerderjarige dochter van wijlen Klaas Schaap en
Maritje dirks Stroo.
Dewelke ons verzogt hebben het tusschen hun voorge
nomen huwelijk den 26ste October en den 2e November behoorlijk
behoorlijk geproclameerd te voltrekken daar nu geene verhinderinge
ter onzer kennisse zijn gekomen en er dus geene redenen
voorhanden zijn om dit hun billijk verzoek te weigeren
zo heb ik na voorlezing van alle benodigde stukken
den comparant en comparante afgevraagd of zij el-
kander tot Man en Vrouw bleeven begeeren, beide
hier op een bevestigend antwoord gegeven te hebben
zo verklaar ik in naam van den Kon ing dat
Dirk Visser en Klaasje Klaase Schaap door
het huwelijk verbonden zijn.
Ten bewijzen hier van heb ik bovenstaande acte geformeerd
in Presentie van Jan Mars oud 66 Jaaren van beroep
Stads bode. Cornelis de Jong oud 40 Jaaren Jacobus
Schram oud 39 Jaaren en Cornelis Keesmaat oud 32 Jaaren
alle van beroep dienaars der Justitie en woonagtig
alhier.
Welke na voorlezing deeze acte met ons en den Comparant
en ondertekend hebben.
Handtekening Handtekening van den Handtekening der Ge-
der ouders Comparant en Comparante tuijgen
dit merk is X gesteld door Jan Mars
Dirk Visser in Presentie Cornelis de Jong
van Mr.J.Molenaar Jacobus Schram
dit merk is X gesteld door Cornelis Keesmaat
Klaasje Schaap in Presentie
van Mr.J.Molenaar
w.g. onleesbaar
83 Klaasje Klaase Schaap, geboren op 01-11-1790 in den Ilp(N.H.) [bron: Overlijdensregister Monnickendam 1833.]. Klaasje is overleden op 07-05-1833 om 03:30 in Monnickendam(N.H.), 42 jaar oud [bron: Overlijdensregister Monnickendam 1833.].
Notitie bij overlijden van Klaasje: Overlijdensregister Monnickendam 1833
Den Zevende dag der maan Mei van ’t jaar
Achttienhonderd Drie en Dertig ten Elf ure, voor den middag.
Acte van Overlijden van Klaasje Schaap.
overleden den zevende Mei ten half vier ure,
des morgens oud drieenveetrig jaren, wonende en overleden
te Monnickendam, van beroep zonder geboren in den Ilp
den Eerste November Zeventienhonderdnegen
tig dochter van Klaas Schaap en van
Maartje Dirks Stroo.
Op de verklaring van Teunis Visser
bekende van de overledene, oud vijftig jaren, wonende
te Monnickendam van beroep werkman en van
Jan Schaasbergen wonende
te Monnickendam van beroep werkman.
Na mijne voorlezing geteekend door de getuigen
en
bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Monnickendam
w.g.
Teunis visser ONLEESBAAR
Jan Schaarsbergen
Kind uit dit huwelijk:
I. Maartje Dirks Visser Schaap, geboren op 21-06-1817 in Monnickendam(N.H.) (zie 41).
84 Joannes Wilhelmus Pelser. Hij is gedoopt op 15-08-1793 in Amsterdam(N.H)-(R.K.kerk ’t Boompje) [bron: G.A.A.].
Notitie bij de geboorte van Joannes: Gedoopt op 15.8.1793 te Amsterdam in R.K.kerk ’t Boompje door pastor Bartholomeus Alberts.
Bron:G.A.A.324 p.33(folio 17)nr.15.

Uit Extract Doopregister(aanwezig bij Huwelijksbijlagen Amsterdam 1818):
"dat Joannes Wilhelmus zoon van Arnoldus Petrus Pelser en Joanna Sophia Alida Pelser op den Vijftienden Augustus des Jaars 1700 Drie En Negentig is gedoopt."
Joannes is overleden op 09-08-1855 om 14:30 in Amsterdam(N.H.)-Jonkerstraat 100., 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 9.8.1855.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-08-1855 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1855]. Bij de overlijdensaangifte van Joannes waren de volgende getuigen aanwezig: Frans Pieter Pelser en Arnold Pieter Pelser.
Notitie bij overlijden van Joannes: Overlijdensregister AMSTERDAM 1855
Op heden Negen Augustus Veertien Januari Achttienhonderd Vijf-en-Vijftig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
Frans Pieter Pelser, van beroep geen oud Zestig Jaren, wonende Ridderstraat N.289 broeder van de Overledene , en Arnold Pieter Pelser van beroep schoenmaker oud dertig Jaren, wonende Voetboogstraat No. Zoon van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op Negen dezer des namiddags ten half drie ure, in het huis, staande Jonkerstraat Kanton 1, Buurt 98 No.100 is overleden Joannes Wilhelmus Pelser, van beroep geen, wonende als boven in den ouderdom van twee en Zestig jaren, geboren alhier.
Echtgenoot van Geertruy Sepgen.
Zoon van Arnoldus Pelser en Alida Sophia Pelser, beide overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
w.g
F.P.Pelser
A.P.Pelser onleesbaar
Notitie bij Joannes: Uit Certificaat Nationale Militie d.d.25.08.1818(aanwezig bij Huwelijksbijlagen Amsterdam 1818):
De STAATSRAAD,GOUVERNEUR der PROVINCIE NOORDHOLLAND,
verklaart, dat Johannes Wilhlmus Pelser
geboren Amsterdam, den 13 Augustus 1793
van beroep Apothecars Leerling
zoon van Arnoldus, overleden
en van Johanna Sophia Alida Pelser, overleden
van beroep ----------- wonende te Nieuweramstel
binnen de Gemeente van Nieuweramstel, Kanton No.-----
voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervol-
gens bij de Loting hem ten deele is gevallen het Nummer 82
hij vervolgens door den Militie-Raad, zitting gehouden hebbende
te Haarlem uit hoofde van Ligchaams
gebreken voor één jaar is vrijgesteld.
Gegeven te Haarlem den 25 Augustus 1818.
De Staatsraad, Gouverneur voornoemd
w.g. onleesbaar.

Signalement
Lengte 5 Vt. 7 Dm. -- St.
Aangezigt lang
Voorhoofd rond
Oogen bruin
Neus klein
Mond ordin
Kin rond
Haar bruin
Wenkbraauwen id
Merkbare teekenen ---------
Adressen:
Bij huwelijk in 1818 wonende te Amsterdam in de Nieuwe Looiersstraat, over Noorderdwarsstraat, boven kinderschooltje.   [bron: Ondertrouwacte]
tot 08-02-1851     Jonkerstraat-Amsterdam   [bron: G.A.A.]
van 10-?-1852 tot 13-12-1852     Koningsstraat-Amsterdam   [bron: G.A.A.]
van 25-02-1852 tot 02-10-1852     Jonkerstraat-Amsterdam   [bron: G.A.A.]
vanaf 1854     Jonkerstraat-Amsterdam   [bron: G.A.A.]
van 12-05-1854 tot 11-10-1854     Jonkerstraat-Amsterdam   [bron: G.A.A.]
Beroepen:
Bij huwelijk in 1818 apothekersbediende.   [bron: G.A.A.]
Voor huwelijk in 1818 : stokvisbeuker.   [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM 1818;akte nr.73.]
van 08-02-1851 tot 11-10-1854     apothekersknecht   [bron: G.A.A.]
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 09-09-1818 in Amsterdam(N.H) [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM 1818;akte nr.73.] met de 23-jarige Geertruy Sepgen.
Notitie bij het huwelijk van Joannes en Geertruy: Huwelijksregister AMSTERDAM 1818:
No.73
Op heden den Negenden September des Jaars Achttienhonderd en Achttien des voormiddags ten Elf uren,zijn voor ons Mr. Alfons Meurs Raad en Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam, verschenen, ten einde een Huwelijk aan te gaan Joannes Wilhelmus Pelser, van Amsterdam, stokvisbeuker, oud vijfentwintig jaren, wonende alhier meerderjarige zoon van Arnoldus Pelser en Johanna Sophia Alida Pelser beide overleden ,ter eenre zijde en Geertruij Sepgen van Amsterdam, naaister, oud drieentwintig jaren, wonende alhier meerderjarige dochter van Frans Sepgen, kleermakersknegt en Sietse de Bruijn mede alhier woonachtig ter andere zijde.En bevestigden ons de ouderen van de Bruid thans alhier tegenwoordig hun toestemming te geven tot het voorschreven huwelijk.
De voorafgaande Acten, welke, nevens het zesde Hoofdstuk van het Huwelijk, volgens de Wet van 25 Ventose van het Jaar Elf, voorgelezen zijn, bestaan, ten eersten: in een Extract uit het Register der Afkondigingen, behoorlijk Alhier geschied den dertigsten Augustus en zesden September laatstleden, ten tweeden de doopcedullen der verloofden, ten derde de doodcedullen der ouderen des bruidegoms tevens ons, benevens ons de ondergetekende getuigen onder presentatie van Eede verklarende het overlijden van zijnen wederzijdsche grootouders.
Waarna wij hun, bij name en afzonderlijk, hebben afgevraagd of zij elkander aannamen als Man en Vrouw; het welk door hun, ieder in het bijzonder, met ja beantwoord zijnde, hebben wij in naam der Wet uitspraak gedaan: dat zij door het Huwelijk zijn vereenigd; alles ingevolge het derde Hoofdstuk der Wet van 20 Ventose van het Jaar Elf, en in tegenwoordigheid van Frans Sepgen vader van de bruid oud vierenvijftig Jaren, Johannes Anthonie Timmermans silversmit oud eenenzestig Jaren, Pieter Gros.... passementwerker, oud tweeenzestig Jaren en Thomas Jan Wienerts buiten beroep, oud drieenvijftig Jaren alle wonende alhier.
Zijnde deze Acte door ons vervaardigd en voorgelezen aan de Comparanten, welke met ons hebben geteekend.
w.g.
J.W.Pelser
G.Sepgen onleesbaar
J.A.Timmermans
P.Gros....
onleesbaar
85 Geertruy Sepgen, geboren in Amsterdam(N.H.). Zij is gedoopt op 19-10-1794 in Amsterdam(N.H.)-(Nieuwe Kerk) [bron: Huwelijksbijlagen Amsterdam 1818 Extract Doopregister van de Nieuwe Kerk].
Notitie bij de geboorte van Geertruy: Huwelijksbijlagen Amsterdam 1818:
Uit Extract Doopregister van de Nieuwe Kerk:
"dat Geertruij Dochter van Frans Sepgen En Pietje de Bruijn op den Negentienden October des Jaars 1700 Vier En Negentig is gedoopt."
Geertruy is overleden op 30-10-1875 om 17:30 in Amsterdam(N.H.)-Amstel 51., 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1875;akte nr.7657.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1875 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1875;akte nr.7657.]. Bij de overlijdensaangifte van Geertruy waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Besseling en Gerrit van Meurs.
Notitie bij overlijden van Geertruy: Overlijdensregister AMSTERDAM 1875
Akte 7657
Op heden Twee November Achttienhonderd Vijf-en-Zeventig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Amsterdam, verschenen:
Gerrit van Meurs van beroep geen oud zeven en vijftig Jaren, wonende Oude Mannenhuis bekende van de Overledene , en Johannes Besseling van beroep geen oud zes en zestig Jaren, wonende als boven bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op dertig October des namiddags ten half zes ure, in het huis, staande Amstel Kanton 1, No.51 is overleden Geertruy Sepgen, van beroep geen, wonende als boven in den ouderdom van Een en Tachtig jaren, geboren alhier.
Weduwe van Joannes Wilhelmus Pelser
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
w.g
G.van Meurs
J.Besseling Driessen
Adres:
Bij huwelijk in 1818 wonende te Amsterdam in ’t Gasthuijs.   [bron: Ondertrouwacte]
Beroep:
Bij huwelijk in 1818 :naaijster.   [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM 1818;akte nr.73.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arnoldus Petrus Pelser, geboren op 24-02-1821 in Amsterdam(N.H.) (zie 42).
II. Henricus Franciscus Pelser, geboren omstreeks 1824 in Amsterdam(N.H.) [bron: G.A.A.]. Henricus is overleden op 10-04-1879 in Hellevoetsluis a/b Ned.Fregatschip "Antje"., ongeveer 55 jaar oud [bron: G.A.A.].
Beroep:
Bij huwelijk in 1851 : sigarenmaker.   [bron: Genlias]
Henricus trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 30-04-1851 in Amsterdam(N.H.) [bron: Genlias] met Cornelia Geertruida de Voogel. Cornelia is geboren in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1851 : dienstbaar.   [bron: Genlias]
III. Adelheidus Olda Pelser, geboren omstreeks 1826 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1850 : naaister.   [bron: Genlias]
Adelheidus trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 02-10-1850 in Amsterdam(N.H.) [bron: Genlias] met Christiaan Johannes van Beeren, ongeveer 24 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1826 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1850 :sigarenmaker.   [bron: Genlias]
IV. Geertrui Jacoba Pelser, geboren omstreeks 1829 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1850: naaister.   [bron: Genlias]
Geertrui trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 13-03-1850 in Amsterdam(N.H.) [bron: Genlias] met Willem Cornelis van Heun, ongeveer 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertrui en Willem: Bij het huwelijk wordt 1 kind erkend.
Willem is geboren omstreeks 1828 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
  [bron: Bij huwelijk in 1850 ; smidsknecht.]
86 Hendrik Vorstner, geboren omstreeks 1789 in Stuttgart. Hendrik is overleden op 16-08-1834 om 19:00 in Amsterdam(N.H.)-(Buiten Gasthuis), ongeveer 45 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1834.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-08-1834 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1834.].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Overlijdensregister AMSTERDAM 1834
Den Zevenentwintigsten Augustus Ao. 1800 Vier-en-Dertig, ten tien ure voor den middag, is ingeschreven, het AFSTERVEN van Hendrik Vorsner.
Overleden den zestienden dezer ten zeven ure, des avonds oud vijfenzestig Jaren, wonende Buiten Gasthuis en aldaar overleden,
Geboren te Stutgard beroep Militair gehuwd met Finna Wolters. Ingevolge procesverbaal van Gem.Gasthuis.
Op de verklaring van Coenrad Abraham Alexander Thiensma oud vijftig Jaren, wonende als boven. Beroep directeur
en van Jacob Griek oud vijfenveertig Jaren, wonende Spiegelstraat. Beroep ambtenaar.
Deze Acte is, na voorlezing, geteekend door beide Getuigen, en bevestigd ingevolge de Wet, door mij, als Wethouder, daartoe ingevolge Art. 95 van het Stedelijk Reglement door den Ed. Achtb. Heer Burgemeester benoemd:
w.g.
C.A.A.Thiensma onleesbaar
J.Griek
Notitie bij Hendrik: In 1822 bij de geboorte van zoon Johannes Anton Wolter wordt als familienaam Vornstner gebruikt.De handtekening onder de geboorteacte is "H.Vorstner".
Adressen:
Bij geboorte zoon in 1822 is Hendrik Vorstner als sergeant-majoor bij de Grensjagers gestationeerd op de Kleine Scheere onder Coevorden.   [bron: Geboorteregister Coevorden 1822; akte nr.28.]
In 1824: Hulst- Wijk B.   [bron: Overlijdensregister Hulst 1824; akte nr.54.]
In 1826: Biervliet nr.38.   [bron: Register van levenloos geboren kinderen Biervliet 1826 akte nr. 4.]
Beroepen:
Bij zijn overlijden in 1834 wordt hij als militair aangeduid.   [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1834.]
In 1824 en 1826 : Commies.   [bron: Overlijdensregistervan levenloos geboren kinderen Biervliet 1826 akte nr. 4 en Overlijdensregister Hulst 1824; akte nr.54..]
Hij trouwde met
87 Fennigje (Fenna)(Fani) Wolter(s), geboren omstreeks 1794 [bron: G.A.A.].
Notitie bij Fennigje: Bij het huwelijk in 1850 van Maria Louise Vorstner met Arnoldus Petrus Pelser wordt huwelijksakte door allen getekend m.u.v. de moeder van de bruid die verklaart niet te kunnen schrijven.
Adres:
In 1824: Biervliet Wijk B.   [bron: Overlijdensregister Hulst 1824; akte nr.54.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Anton Wolter Vornstner, geboren op 22-03-1822 om 10:00 in Coevorden(Dr.) [bron: Geboorteregister Coevorden 1822; akte nr.28.]. Bij de geboorteaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Johan Philip Ruebsaem (geb. ±1773) en Louwrens Timmermans (geb. ±1798).
Notitie bij de geboorte van Johannes: Geboorteregister Coevorden 1822; akte nr.28:
Notitie bij Johannes: De familienaam wordt bij geboren en bij trouwen als Vornstner aangegeven.
Beroep:
Genlias   [bron: Bij huwelijk in 1850 : koetsier.]
Johannes trouwde, 28 jaar oud, op 24-07-1850 in Amsterdam(N.H.) [bron: Genlias] met Margrieta Catharina Blonk, ongeveer 34 jaar oud. Margrieta is geboren omstreeks 1816 in Angerlo(Dr.). Margrieta is weduwe van Jan Antonie Rubsame (ovl. vóór 1850).
Beroep:
Bij huwelijk in 1850 ; naaister.   [bron: Genlias]
II. Maria Theresia Vorstner, geboren op 01-12-1824 in Hulst(Zld.). Maria is overleden op 13-12-1824 in Hulst(Zld.), 12 dagen oud [bron: Overlijdensregister Hulst 1824; akte nr.54.]. Bij de overlijdensaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes de Vrij (geb. ±1796).
III. Johannes Kornelis Vorstner, levenloos geboren zoon [bron: Register van levenloos geboren kinderen Biervliet 1826 akte nr. 4.]. Bij de overlijdensaangifte van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Gillis Baert (geb. ±1799) en johannes Andries Mabelot (geb. ±1799).
IV. Maria Louise Vorstner, geboren op 15-06-1828 in Amsterdam(N.H.) (zie 43).
88 Gerrit Koorenhof, geboren in Groningen(Gr.)-(aan de Groote Markt). Hij is gedoopt op 12-06-1807 in Groningen(Gr.)-(Martinikerk) [bron: Alg.Doopboek Groningen 1796-1807.].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: Uit Alg.Doopboek Groningen 1706-1807:
1807
Junij
Vrijd.d.12 M.K.
Gerrit z.v. Izak Koorenhof & Ida v. Dam E.L. a.d.Groote Markt.
Gerrit is overleden op 09-12-1873 om 02:00 in Groningen(Gr.), 66 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1873; akte nr.1162.].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overlijdensregister Groningen 1873
Nummer 1162 In het jaar duizend achthonderd drieenzeventig, den tienden December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen verschenen, Theunis Camphoff, leedaanzegger en Albertus Jacobus Valkema commies beide tweeenzestig jaren oud alhier wonende, geen nabestaanden van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den negenden dezer maand des nachts te twee uur binnen deze gemeente is overleden Gerrit Koorenhof, oud zesenzestig jaren, bediende, geboren en wonende alhier, man van Anna van der Vuurst, zoon wijlen Izak Koorenhof in leven leerlooyer en wijlen Ida van Dam in leven zonder beroep overleden alhier.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt,die, na voorlezing is geteekend door ons en de aangevers.
w.g.
T.Camphoff A.J.Valkema
onleesbaar
Notitie bij Gerrit: Uit Certificaat De Gouverneur van de Provincie Groningen m.b.t. inlijving Nationale Militie d.d.14.7.1838:
Signalement;
lengte 1 el 5 pm 6 dm 0st
Aangezigt: rond
Voorhoofd: smal
Oogen: blauw
Neus: ordinair
Mond: ordinair
Kin: rond
Haar: donkerbruin
Wenkbraauwen: idem
Merkbare Teekenen:
Hij "voor de Nationale Militie is ingeschreven, dat aan hem bij de Loting van1826 is ten deel gevallen het Nommer160 en vervolgens door de Militieraad, zitting hebbende te Groningen uit hoofde van te zijn in dienst in 1826, 1827, 1828, 1829 en 1830 telkens voor een jaar is vrijgesteld".
Beroep:
In 1832 kleermaker.In de periode 1834-1840 : tabakskerver, waarna oppasser.   [bron: Overlijdensregister Groningen 1873; akte nr.1162.Diverse geboorteakten.]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 04-08-1831 in Groningen [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1831;akte nr.104.] met de 23-jarige Anna van der Vuurst.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Anna: HUWELIJKSREGISTER GRONINGEN 1831; akte nr.104:
Op heden den vierden Augustus achttienhonderd een en dertig des namiddags te drie uren zijn voor ons Hendrik Willem van Geffen Wethouder der Stad Groningen, Speciaal belast met de functie van Officier van den Burgerlijken Stand in tegenwoordigheid van de navolgende getuigen, als van Bastiaan Nagelgast oud tweeenvijftig jaren, Metselaarsknecht, bestaande als oom tot de bruid in den derden graad, van Thomas van der Veur oud tweeenvijftig jaren, Zeilmakersknecht, van Hendrik Janssen, oud zevenenveertig jaren , Sjouwer en van Harm Jans Jager, oud eenenveertig jaren, gepensioneerd Soldaat, bestaande de drie laatste aan de natenoemen bruidegom en bruid in geenen grade, van maagschap, en allen alhier woonachtig; verschenen Gerrit Koorenhof, jongman, oud vierentwintig jaren, Kleermaker, geboren en wonende te Groningen, meerderjarige zoon van wijlen Izak Koorenhof, in leven Leerlooyersknecht en van Ida van Dam, Vischvrouw wonende te Groningen, welke haar mondelinge consent tot dit huwelijk heeft gegeven, ter eenre; en Anna van der Vuurst jonge dochter oud drieentwintig jaren, werkster, geboren en wonende te Groningen, meerderjarige dochter van den absenten Henderikus van der Vuurst, Soldaat en van Joanna Nagelgast, werkster, wonende te Groningen, welke laatstgenoemde mede hare mondelinge toestemming ten dezen heeft gegeven ten andere zijde ten einde te zamen een wettig huwelijk aan te gaan; waarop gelezen is overeenkomstig de wet,
1e de doopacte van gemelden Gerrit Koorenhof blijkens welke hij gedoopt is den twaalfden Junij achttienhonderd en zeven te Groningen en ook aldaar geboren; 2e de doopacte van genoemde van Anna van der Vuurst, blijkens welke zij gedoopt is den drieentwintigsten Maart, achttienhonderd en acht te Groningen en ook aldaar geboren; 3e Extract uit het register der acten van overledenen te Groningen, waaruit consteert, dat bruidegoms vader aldaar op den zevenentwintigsten September achttienhonderd zesentwintig overleden is; 4e twee certificaten van onvermogen, afgegeven door den Burgemeester dezer Stad ten behoeve van bruidegom en bruid. En hebben de voormelde getuigen mondeling aan ons verklaard, dat bruids vader sedert tweeentwintig jaren afwezig is, zoo dat hij niet in staat is in dezen zijn wil te kunnen doen blijken.
De trouwbeloften van voornoemde personen, zijn ingeschreven den drieentwintigsten July achttienhonderd eenendertig, afgekondigd en aangeplakt aan de deur van het huis der gemeente, te weten: de eerste afkondiging den vierentwintigsten, de tweede den eenendertigsten Julij achttienhonderd eenen dertig telkens des voormiddags te elf uren, en hiertegen geene verhindering ingekomen zijnde, en nadat de gemelde personen op onze aanvrage met luide stemme hebben verklaard dat zij zich onderling tot Echtgenooten namen, hebben Wij in den naam der Wet uitspaak gedaan, dat Gerrit Koorenhof en Anna van der Vuurst door het huwelijk zijn vereenigd.
En terstond hebben hierop hebben de voorschreven gehuwden verklaard dat van hun twee kinderen van het mannelijk geslacht zijn geboren, die beide in het Geboorteregister van deze Gemeente zijn ingeschreven, de oudste op den negenentwintigsten Augustus achttienhonderden zesentwintig met de namen van Louis Koning en de jongste op den veertiende Julij achttienhonderden negenentwintig met den naam van Hindrik, welke kinderen zij beide voor hunne wettige zonen erkenden. En hebben Wij van dit alles gemaakt de tegenwoordige acte die door den Echtgenoot, getuige Thomas van der Veur en ons, na voorlezing is geteekend; verklarende de Echtgenoote moeders van de Echtgenooten, en de drie andere getuigen niet te kunnen schrijven.
w.g.
G.Koorenhoff onleesbaar
T.van der Veur

Bij het huwelijk op 04.08.1831 wordt voor Gerrit Koorenhof en voor Anna van der Vuurst aangegeven hij/zij "onvermogend is om de kosten der Acten, Bewijzen en Schrifturen benoodigd tot het voltrekken van een wettig Huwelijk te betalen".
89 Anna van der Vuurst. Zij is gedoopt op 23-03-1808 in Groningen(Gr) [bron: R.K.Kerkeboek Groningen 1700-1811].
Notitie bij de geboorte van Anna: Uit Kerkeboek Groningen 1700-1811:
1808 8 Jan. Baptizate est Anna
Hends, Van der Vuurst & Joanna Nagelgast Parentes Anna Meijer sus sepit.
Anna is overleden op 12-12-1884 om 04:00 in Groningen(Gr)-(Roomsch Catholiek Armenhuis), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1884; akte nr.1150.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-12-1884 [bron: Overlijdensregister Groningen 1884; akte nr.1150.].
Notitie bij overlijden van Anna: Overlijdensregister Groningen 1884; akte nr.1150:
Nummer 1150 In het jaar duizend achthonderd vierentachtig, den dertienden December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, verschenen: Harmannus Johannes Kalf, oud zestig jaar waarnemend binnenvader in het Roomsch Catholiek Armenhuis en Hinderikus Sjobbema oud zestig jaren adjunctcommies, beide alhier wonende geen nabestaanden van den Overledene, welke ons hebben verklaard dat op den twaalfden dezer maand des morgens te vier uur in voornoemd gesticht binnen deze gemeente is Overleden Anna van der Vuurst oud zesenzeventig jaren zonder beroep, weduwe van Gerrit Koorenhof, dochter van wijlen Henderikus van der Vuurst in leven Militair en wijlen Joanna Nagelgast in leven zonder beroep. Overleden alhier.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt, die na voorlezing is geteekend door ons en de aangevers.
w.g.
H.Sjobbema H.J.Kalf onleesbaar
Beroep:
Bij huwelijk in 1831:werkster.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Louis Koning Koorenhof, geboren op 26-08-1826 in Groningen(Gr.)-(Heerpoortenmolendrift;Lett.S no.113) (zie 44).
II. Hindrik Koorenhof, geboren op 14-07-1829 om 11:00 in Groningen(Gr.)-Ruiterstraatje Letter S no.147. [bron: Geboorteregister Groningen 1829; akte nr.607.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1829 [bron: Geboorteregister Groningen 1829; akte nr.607.]. Hindrik is overleden op 10-06-1881 om 23:30 in Groningen(Gr.), 51 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1881; akte nr.579.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-06-1881 [bron: Overlijdensregister Groningen 1881; akte nr.579.].
Notitie bij Hindrik: gewettigd bij huwelijk van ouders.
Beroep:
herenoppasser   [bron: www.at16home.demon.nl.]
Hindrik trouwde, 25 jaar oud, op 08-10-1854 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1854;akte nr.231.] met Jantje Bolman, 28 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hindrik en Jantje: Bij het huwelijk wordt een kind gewettigd.
Jantje is geboren op 18-03-1826 in Veendam(Gr)..
III. Izak Koorenhof, geboren op 11-06-1832 om 16:00 in Groningen(Gr.)-Raamstraat huisnr. S-83. [bron: Geboorteregister Groningen 1832;akte nr.383.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1832 [bron: Geboorteregister Groningen 1832;akte nr.383.]. Izak is overleden op 03-01-1869 om 02:00 in Groningen(Gr.), 36 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1869; akte nr.11]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-01-1869 [bron: Overlijdensregister Groningen 1869; akte nr.11].
Beroep:
wijntappersknecht.   [bron: www.at16home.demon.nl.]
Izak trouwde, 22 jaar oud, op 05-11-1854 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1854;akte nr.245.] met Fokkien van Meurs, 21 jaar oud. Fokkien is geboren op 28-01-1833 in Groningen(Gr.).
Beroep:
In 1854 baker.   [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1854;akte nr.245.]
IV. Anna Koorenhof, geboren op 03-02-1834 om 18:30 in Groningen(Gr.)-Raamstraat Letter S no.83. [bron: Geboorteregister Groningen 1834;akte nr. 102.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 06-02-1834 [bron: Geboorteregister Groningen 1834;akte nr. 102.]. Anna is overleden op 17-02-1836 in Groningen(Gr.), 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1836; akte nr.116.].
V. Ida Koorenhof, geboren op 18-05-1835 om 01:30 in Groningen(Gr.)-Raamstraat Letter S no.83. [bron: Geboorteregister Groningen 1835;akte nr.426.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 20-05-1835 [bron: Geboorteregister Groningen 1835;akte nr.426.]. Ida is overleden op 04-02-1836 in Groningen(Gr.), 8 maanden oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1836; akte nr.94.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-02-1836 [bron: Overlijdensregister Groningen 1836; akte nr.94.].
VI. Antje Koorenhof, geboren op 22-01-1837 om 20:00 in Groningen(Gr.)-Raamstraat Letter S no.85. [bron: Geboorteregister Groningen 1837;akte nr.69.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 24-01-1837 [bron: Geboorteregister Groningen 1837;akte nr.69.]. Antje is overleden op 28-11-1920 om 18:00 in Groningen(Gr.), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1920; akte nr.1326.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1920 [bron: Overlijdensregister Groningen 1920; akte nr.1326.]. Antje trouwde, 22 jaar oud, op 02-10-1859 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1859;akte nr.247.] met Pieter Witteveen, 25 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Antje en Pieter: Bij het huwelijk wordt een kind gewettigd.
Pieter is geboren op 23-06-1834 in Dokkum(Frl.). Pieter is overleden op 24-10-1910 in Groningen(Gr.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1910;aktenr. 985.].
Beroepen:
Korporaal 8e Reg,Inf..
wijntappersknecht.   [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1859;akte nr.247.]
VII. Janna Koorenhof, geboren op 10-06-1839 om 21:30 in Groningen(Gr.)-huisnr. S-83. [bron: Geboorteregister Groningen 1839 akte nr.504.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 12-06-1839 [bron: Geboorteregister Groningen 1839 akte nr.504.]. Janna is overleden op 19-06-1839 in Groningen(Gr.), 9 dagen oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1839; akte nr.418.].
VIII. Janna Koorenhof, geboren op 06-07-1840 om 20:30 in Groningen(Gr.)-in huis nr. S-67. [bron: Geboorteregister Groningen 1840;akte nr.613.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 09-07-1840 [bron: Geboorteregister Groningen 1840;akte nr.613.]. Janna is overleden op 26-04-1841 in Groningen(Gr.)-Raamstraat, Letter S, nr.67., 9 maanden oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1841; akte nr.339.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-04-1841.
IX. Geertruida Koorenhof, geboren op 14-03-1842 om 18:00 in Groningen(Gr.)-huisnr. S -67. [bron: Geboorteregister Groningen 1842; akte nr.298.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-03-1842 [bron: Geboorteregister Groningen 1842; akte nr.298.]. Geertruida is overleden op 22-10-1887 om 06:00 in Groningen(Gr.), 45 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1887; akte nr.836.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1887 [bron: Overlijdensregister Groningen 1887; akte nr.836.]. Geertruida trouwde, 25 jaar oud, op 14-04-1867 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1867;akte nr.78.] met Philippus Jacobus Lamaker, 27 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertruida en Philippus: Bij huwelijk worden 2 kinderen gewettigd.
Philippus is geboren op 22-08-1839 in Groningen(Gr.).
X. Janna Koorenhof, geboren op 26-07-1844 om 15:00 in Groningen(Gr.)- in huisnr. S -67. [bron: Geboorteregister Groningen 1844;akte nr.693.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-07-1844 [bron: Geboorteregister Groningen 1844;akte nr.693.]. Janna is overleden op 18-06-1920 om 15:30 in Groningen(Gr.), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1920; akte nr.771.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1920 [bron: Overlijdensregister Groningen 1920; akte nr.771.]. Janna trouwde, 25 jaar oud, op 20-07-1870 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1870;akte nr.201.] met Hendrik Zielstra, 30 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Janna en Hendrik: Bij huwelijk wordt een kind gewettigd.
Hendrik is geboren op 23-06-1840 in Groningen(Gr.).
Beroepen:
Militair 8e Reg.Infanterie;metselaarsknecht.
Bij huwelijk in 1870 metselaarsknecht.   [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1870;akte nr.201.]
XI. Ida Koorenhof, geboren op 30-01-1847 om 06:00 in Groningen(Gr.)-huisnr. S-303. [bron: Geboorteregister Groningen 1847;akte nr.108.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-02-1847 [bron: Geboorteregister Groningen 1847;akte nr.108.]. Ida is overleden op 04-08-1933 om 13:00 in Groningen(Gr.), 86 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1933; akte nr.1002.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 04-08-1933 [bron: Overlijdensregister Groningen 1933; akte nr.1002.].
Beroep:
Metselaar.
Ida trouwde, 23 jaar oud, op 19-06-1870 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1870;akte nr.175.] met Mechiel Helder, 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Ida en Mechiel: Bij huwelijk wordt een kind gewettigd.
Mechiel is geboren op 20-03-1846 in Foxhol-Gem. Hoogezand(Gr.). Mechiel is overleden vóór 1933, ten hoogste 87 jaar oud.
Beroep:
Arbeider.   [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1870;akte nr.175.]
XII. Jantje Koorenhof, geboren op 15-05-1849 om 02:00 in Groningen(Gr.)-huisnr.S-303. [bron: Geboorteregister Groningen 1849;akte nr.475.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 16-05-1849 [bron: Geboorteregister Groningen 1849;akte nr.475.]. Jantje is overleden op 22-10-1922 om 15:00 in Groningen(Gr.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1922; akte nr.1261.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-10-1922 [bron: Overlijdensregister Groningen 1922; akte nr.1261.]. Jantje trouwde, 22 jaar oud, op 27-08-1871 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1871;akte nr.256.] met Josua Groenendal, 23 jaar oud. Josua is geboren op 06-07-1848 in Groningen(Gr.).
Beroep:
Steenhouwer.   [bron: Huwelijksregister GRONINGEN 1871;akte nr.256.]
XIII. Lucretia Koorenhof, geboren op 16-09-1851 om 04:00 in Groningen(Gr.)-Huis Letter S no.130. [bron: Geboorteregister Groningen 1851;akte nr.861.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 17-09-1851 [bron: Geboorteregister Groningen 1851.]. Lucretia is overleden op 22-12-1853 om 20:30 in Groningen(Gr.), 2 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1853; akte nr.925.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-12-1853 [bron: Overlijdensregister Groningen 1853; akte nr.925.].
90 N.N..
Hij is de biologische vader van het kind van
91 Catharina (Maria) Carmio, geboren omstreeks 1787 in Groningen(Gr). Zij is gedoopt op 07-11-1787 in Groningen(Gr) [bron: Kerkeboek Groningen 1700-1811].
Notitie bij de geboorte van Catharina: Uit Kerkeboek Groningen 1700-1811:
1787
7 Nov. Baptista e Catharina Maria filia legitima Josephus Carmio et Joan Magdalena Richters cjugu, mat.Cath.Wasmoed.
Catharina is overleden op 20-12-1864 in Groningen(Gr)-(Roomsch Catholiek Armenhuis), ongeveer 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1864; akte nr.997.].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overlijdensregister Groningen 1864
Nummer 997 In het jaar duizend achthonderd en vierenzestig, den eenentwintigsten December zijn voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en provincie Groningen verschenen, Bernardus Joannes Suidman oud vijfenzeventig jaren waarnemend binnenvader in het Roomsch Catholiek Armenhuis en Johannes Ernens, oud zeventig jaren, zonder beroep, beide alhier wonende, geen nabestaanden van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den twintigsten dezer maand des middags te twaalf uur binnen deze Gemeente is overleden Catharina Carmio, zevenenzeventig jaren oud, zonder beroep, geboren alhier en laatst gewoond hebbende in voornoemd gesticht, weduwe van Arnoldus van Veen, dochter van wijlen Josephus Carmio in leven militair en van wijlen Johanna Richter in leven zonder beroep, overleden alhier.
Van welke verklaring deze akte is opgemaakt, in de beide dubbelen van het overlijdensregister ingeschreven, en, na gedane voorlezing geteekend door ons en de getuige.
w.g.
B.J.Suidman onleesbaar
J.Ernens
Catharina is weduwe van Arend(Arnoldus) van Veen.
Kind van (90) en Catharina:
I. Francina Johanna Elisabeth Carmio, geboren op 20-09-1823 in Groningen(Gr)-(Munnekeholm Lett.Z no.232) (zie 45).
92 N.N..
Hij begon een relatie met
93 Leentje Folkers. Leentje is overleden vóór 19-03-1900 in Groningen(Gr.).
Notitie bij Leentje: Bron:www.home.quicknet.nl parenteel frans harms.
Kind uit deze relatie:
I. Henderikus Wilhelmus Folkers, geboren op 20-07-1830 in Groningen(Gr.)-(Ruiterstraat- Lett. S no.164) (zie 46).
94 Jan Franses K(C)olbeek. Hij is gedoopt op 08-01-1787 in Onderdendam(Gem.Bedum)-(Gr.) [bron: RK-Doopboek 1680-1811 Kerkelijke Gemeente Bedum.]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Maria Bökers.
Notitie bij de geboorte van Jan: RK-Doopboek 1680-1811 Kerkelijke Gemeente Bedum:
1787 Januarii
Die 8 Baptizatus est Jahannes filius legigitimus Franciscus
Colbeek & Helena Niehoff suspict Maria Bökers
vidua Wilhelm Geert Smits.
Jan is overleden op 15-11-1853 om 07:30 in Groningen(Gr.)-Spinhuisstraat letter L. nr.19., 66 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1853.].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister Groningen 1853
In het jaar duizend achthonderd en drie en vijftig, den zeventienden der maand November zijn voor ons Wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen verschenen Gerbrand Huisinga, en Abraham de Jong beide vijfenveertig jaren oud van beroep touwslagersknecht alhier wonende geen nabestaanden van den overledenen welke ons hebben verklaard dat op den vijftienden dezer maand des morgens te half acht uur binnen deze Gemeente is overleden Jan Franses Kolbeek, bijna zeven en zestig jaren oud, van beroep timmerman geboren te Onderdendam Gemeente Bedum en laatst gewoond hebbende in de Spinhuisstraat Letter L. nommer negentien man van Barbara Hindriks Winter zoon van wijlen Frans Kolbeek in leven van beroep arbeider overleden te Middelstum en van wijlen Helena Nijhoff overleden te Onderdendam voornoemd.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het Overlijdensregister dezer Gemeente en is deze akte nadat derzelve was voorgelezen, door den eersten getuige nevens ons geteekend verklarende den tweede niet te kunnen schrijven.
w.g. De Wethouder
G.Huizinga onleesbaar
Notitie bij Jan: Bij de bijlagen van het op 23.10.1853 gesloten huwelijk tussen Helena Kolbeek en Henderikus Wilhelmus Folkers is een bewijs van onvermogen waaruit blijkt dat zij "de kosten eener notarieele akte waarbij zij hunne toestemming verlenen tot het huwelijk hetwelk hunne dochter Helena Kolbeek dienstmeid wonende te Groningen voornemens is aan te gaan met Henderikus Wilhelmus Folkers touwslager wonende te Groningen".
Adres:
Woonachtig te Groningen aan oostzijde in de Spinhuisstraat.   [bron: Huwelijksbijlagen Groningen m.b.t. huwelijk 23.10.1853.]
Beroep:
Bij huwelijk in 1919 timmerman.   [bron: Huwelijksregister Middelstum 1819.]
Jan is weduwnaar van Trijntje Derks Bik (Blink) (1785-1814).
Hij trouwde (2), 32 jaar oud, op 08-09-1819 in Middelstum(Gr.) [bron: Trouwregister Middelstum 1819.] met de 32-jarige Barber Hindriks Winter (zie 95 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Barber: HUWELIJKSREGISTER MIDDELSTUM 1819
In het jaar één duizend acht honderd en negentien op woensdag den achtsten September des avonds ten zeven uur zijn voor mij Francois Plaat Officier van den Burgerlijken Stand binnen de Gemeente Middelstum Kwartier Appingedam; Provincie Groningen gecompareerd Jan Franses Kolbeek oud blijkens overgelegd doop Extract twee en dertig jaar van beroep timmerman geboren te Bedum en wonende te Middelstum voldaan hebbende aan deszelfs verpligting tot de Nationale Militie blijkens het door den Heer Gouverneur conform artikel 200 der Wet op de Nationale Militie afgegeven en hierbij overgelegd Certificaat weduwnaar van wijlen Trijntje Derks Bik overleden blijkens overgelegd Extract uit het Register der Overledenen te Middelstum op den tweeden April des jaars achttien honderd veertien meerderjarige zoon van Franciscus Kolbeek van beroep kleermaker wonende te Zuidwold in de gemeente Bedum en van wijlen deszelfs huisvrouw Helena Hendriks Niehof zijnde de vader alhier tegenwoordig deszelfs toestemming gevende ter eenre En Barber Hendriks Winter weduwe van wijlen Nicolaas Jurjens Rodeboom overleden te Middelstum op den vierden Februarij des jaars achttien honderd elf blijkens de daarvan overlegde acte van overlijden, oud blijkens geproduceerde doopacte twee en dertig jaar zonder beroep geboren en wonende te Middelstum meerderjarige dochter van Hindrik Derks Winter van beroep stelmaker wonende te Middelstum en van wijlen deszelfs huisvrouw Trientje Tonnis zijnde de vader alhier tegenwoordig deszelfs toestemming gevende ter andere zijde.
Welke van mij verzogt hebben te procedereb tot voltrekking van het huwelijk tusschen hunlieden voorgenomen en waarvan de Publicatien zijn gedaan voor den Hoofdingang van het Huis der Gemeente alhier, te weten de eerste op Zondag den negentienden Augustus des Jaars achttienhonderd en negentien des voormiddags te Elf uren en de tweede op Zondag den vijfden September des jaars achttienhonderdennegentien des voormiddags te Elf uren.
Daar nu geene oppositie tegen gedacht huwelijk aan mij Officier voornoemd bekend is gemaakt, zoo heb ik ter vlodoening aan hun verzoek. na voorlezing van alle stukken tot dezen betrekkelijk en van het zesde Hoofdstuk van den Titel van het Burgerlijk Wetboek getiteled ,,over het Huwelijk”, gevraagd zoo aan den toekomenden Echtgenoot als Egade, of zij zich wederkerig wilden aannemen als Man en Vrouw, waarop, na dat elk hunner afzonderlijk en bevestigend antwoord gegeven heeft door mij verklaard is, gelijk geschied bij dezen, uit naam van de Wet dat de comparanten Jan Franses Kolbeek en Barber Hindriks Winter door het Huwelijk vereenigd zijn.
Van al hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan IJzebrands Schuit oud een en vijftig jaren van beroep timmerman Emme Peters van Olst oud negenendertig jaren van beroep schoenmaker Peter Hendriks van Hode oud twee en veertig jaren van beroep ketellapper en van Jan Eentelo oud vierendertig jaren van beroep knoopmaker alle te Middelstum woonachtig en de Echtgenooten in genen grade bestaande welke die acte na gedane voorlezing nevens ons en de Contractanten hebbende ondertekend.
w.g.
J.F.Kolbeek F.Plaat
B.H.Winters
H.D.Winters
Jan IJzebrands Schuit
E.P.van Olst
{Pieter H. van Hode
Jan Eentelo

Huwelijkse Bijlagen 8.9.1819:
NATIONALE MILITIE
Provincie Groningen
Certificaat
De Gouverneur van de Provincie Groningen verklaart, dat
Jan Fransens Colbeek
geboren te Onderdendam den 6 January 1786
van beroep timmerman, zoon van Frans
en van Lena Hendrikse Nijhoff
(overleden) van beroep kleermaker, wonende
te Zuidwolde binnen de Gemeente van Middelstum
voor de Land Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele
gevallen het Nummer 97 het welke tot heden niet opgeroepen zijnde,hem tot geenen dienst heeft verpligt.
Ggegeven te Groningen, den 31 Augustus September 1819.
De Gouverneur voornoemd:
onleesbaar.

SIGNALEMENT
Lengte 5 el 9 dm
Aangezigt rond
Voorhoofd id
Oogen blaauw
Neus matig
Mond id
Kin rond
Haar bruin
Wenkbraauwen id
Merkbare teekenen ---
Geregistreerd no. 1004
95 Barber Hindriks Winter. Zij is gedoopt op 22-04-1787 in Middelstum(Gr.) [bron: Doopboek Middelstum 1654-1812.].
Notitie bij de geboorte van Barber: Doopboek Middelstum 1654-1812:
1787
Den 22 april alhier gedoopt een dochter van Hendrik Derks en Trijntje
Tonnes genaamd Barber.
Barber is overleden op 12-01-1856 in Groningen(Gr.), 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1856.].
Notitie bij overlijden van Barber: Overlijdensregister Groningen 1856
In het jaar duizend achthonderd en zes en vijftig, den vijftienden der maand January zijn voor ons Wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Groningen, arrondissement en Provincie Groningen verschenen Engelhart Engelhart oud vierendertig jaren en Jan Jans oud drieenveertig jaren beide van beroep korenmeter alhier wonende geen nabestaanden van den overledene welke ons hebben verklaard dat op den twaalfden dezer maand des avonds te half tien uur binnen deze Gemeente is overleden Barbera Hindriks Winters, bijna zeventig jaren oud, zonder beroep geboren te Middelstum en laatst gewoond hebbende in de Groote Kruisstraat Letter L. nommer tweehonderd vijfenveertig 4e weduwe van Jan Franses Kolbeek, dochter van wijlen Derk Ribbers in leven van beroep arbeider en van wijlen Trientje Hindriks, overleden te Middelstum.
Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het Overlijdensregister dezer Gemeente en is deze akte nadat dezelve was voorgelezen, door de getuigen nevens ons geteekend.
w.g. De Wethouder
E.Engelhart Müller
J.Jans
Notitie bij Barber: Bron:www.home.quicknet.nl parenteel frans harms.
Barber is weduwe van Nicolaas Jurjens Rozeboom (ovl. 1812), met wie zij trouwde (1), 32 jaar oud, op 08-09-1819 in Middelstum(Gr.) [bron: Huwelijksregister Middelstum 1819.].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. K(C)olbeek, levenloos geboren zoon, geboren op 08-05-1820 in Middelstum(Gr.)-in huis nr.66. [bron: Geboorteregister Middelstum 1820;akte nr.15.].
II. Frans Johannes Kolbeek, geboren op 22-05-1821 in Middelstum(Gr.) [bron: Geboorteregister Middelstum 1821; akte nr.27.]. Frans is overleden op 03-09-1859 in Groningen(Gr.), 38 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1856;akte nr.868.].
Beroepen:
Touwslager.   [bron: Huwelijksregister Groningen 1846;akte nr.10.]
Korenmeter.   [bron: Overlijdensregister Groningen 1856;akte nr.868.]
Frans trouwde, 24 jaar oud, op 18-01-1846 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1846;akte nr.10.] met Anna Roelfsema.
III. Catharina Kolbeek, geboren op 03-10-1823 in Middelstum(Gr.) [bron: Geboorteregister Middelstum 1823; akte nr.42.]. Catharina is overleden op 10-03-1886 in Groningen(Gr.), 62 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1886;akte nr.232.].
IV. Hendrik Kolbeek, geboren op 23-01-1826 in Middelstum(Gr.) [bron: Geboorteregister Middelstum 1826;akte nr.4.]. Hendrik is overleden op 15-09-1866 in Groningen(Gr.), 40 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1866;akte nr.1775.].
Beroep:
Slagtersknecht.   [bron: Overlijdensregister Groningen 1830;akte nr.45.]
Hendrik trouwde, 26 jaar oud, op 08-08-1852 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1852;akte nr.160.] met Willemina Folkers, ongeveer 28 jaar oud. Willemina is geboren omstreeks 1824 in Groningen.
V. Helena Kolbeek, geboren op 18-04-1830 in Middelstum(Gr.)-(huisnr. H47b.) (zie 47).
VI. Hinderika Harmina Kolbeek, geboren op 10-07-1833 in Groningen(Gr.) [bron: Geboorteregister Groningen 1833; akte nr.485.]. Hinderika is overleden op 29-10-1907 in Groningen(Gr.), 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1907;akte nr.1067.]. Hinderika trouwde, 28 jaar oud, op 18-08-1861 in Groningen(Gr.) met Willem de Jong, ongeveer 37 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Hinderika en Willem: Bij het huwelijk wordt een kind gewettigd.
Willem is geboren omstreeks 1824 in Gouda(Z.H.).
96 Jean Jacques Baptiste Caron, geboren op 13-10-1775 om 05:45 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1775 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-210)]. Hij is gedoopt op 13-10-1775 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1775 ’s Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-210)].
Notitie bij de geboorte van Jean: R.K.Doopboek 1775 ’s Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-210):
le 13 Octobre 1775 jay baptisé Jacques Jean Baptiste fils de Leonor Caron
et de Marie Elisabeth Ruijters son epouse. Le parain Jacques ten Dijck
la maraine Marie Louise Gilberte Caron tante de l’enfant qui est
né la meme jour a six heures moin un quart du matin.
Raphael Maguin
Jean is overleden op 19-03-1839 om 23:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 63 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1839,akte 364.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-03-1839 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1839,akte 364.].
Notitie bij overlijden van Jean: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1839;aktenr.364:
Heden den Eenentwintigste Maart Achttien honderd negen en dertig compareerden
voor ons Dionysius van de Wijnpersse
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad ‘s Gravenhage,
Carel de Jongh oud vijf enveertig jaar particulier en
Johannes Casper Zoontjes ,oud acht endertig jaren muzikant
beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben, dat Jacques Jean Baptist
Caron, zadelmaker, gewoond hebbende alhier op
den negentienden dezer, des avonds ten elf uur is overleden
oud drie enzestig jaren, geboren alhier, getrouwd met
Jullienne Jourdran, zoon van Leonor Caron en Maria
Elisabeth Ruijters beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend
met de comparanten.
w.g.
C.de Jongh D.van de Wijnpersse
J.C.Zoontjes
Adres:
Rue Chalais, Rennes, Frankrijk   [bron: Archives de Rennes;Naissances 1807;bldz.46.]
Beroepen:
sellier= zadelmaker.   [bron: Archives de Rennes;Naissances 1807;bldz.46.]
In 1815 zadelmaker,in 1818 kleermaker.   [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1815,1818.]
Hij trouwde, 22 jaar oud, op 03-08-1798 in Rennes,Ille et Vilaine Bretagne [bron: Franca Caron(franca.caron@skynet.be)] met de 25-jarige Julienne Jourdran.
Notitie bij het huwelijk van Jean en Julienne: Le quatorze thermidor an six Républicain cinq heures du soir devant moi, officier public soussigné le jour présenter à l’hôtel de ville pour contracter mariage Jean Jacques Baptiste Caron, filleul, fils majeur de Leonor Caron et de Marie Elizabeth Ruyter né le treize octobre mil sept cent soixante quinze à La Haye en Hollande, domicilier de Rennes D’une part et Julienne Jourdran fille majeure de Jean Joseph Jourdran et d’Anne Pavoine né le treize avril mil sept cent soixante treize en la Commune de Guignen en département domicilier de Rennes d’autre part,lesquels fatalisent conjoints font accompagné de Jean Vannel, chapelier, Michel le Roi, blanchisseur, Armand Piette, tisserand et de François Martin cloutier.
Tous les quatre témoignent majeur et domicilier de Rennes,moi officier public, après avoir fait lecture en présence des parties et destinaux des jeunes relatives aux formalités de leur mariage lesquelles constatent que leur promettre réciproquer ont été au de défendre la loi leur publiée et affichée a la porte principale de La Maison Commune le seize ….sans quel y aie eu d’opposition, après aussi quelles ont en déclaré a haute voix
Le procédure maritalement pour épouses
J’ai prononcé au nom d’Etat que Jean Jacques Baptiste Caron et Julienne Jourdran marier.
97 Julienne Jourdran, geboren op 13-04-1773 in Guignen(Frankrijk). Julienne is overleden op 06-06-1859 om 10:00 in ’s Gravenhage(Z.H.), 86 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1859;akte 892]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 06-06-1859 [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1859;akte 892].
Notitie bij overlijden van Julienne: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1859;akte 892:
Heden den zesden Juny achttien honderd negen en vijftig compareerden voor ons ,Joannes Antonius de Sonneville Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage,
Johannes Arrnoldus Herms ,oud twee envijftig jaren en Johannes Joseph Herms, oud dertig jaren, boden, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben, dat Julie Jourdran, zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den vijfden dezer, des morgens ten tien ure is overleden, oud drieentachtig jaren, geboren te Rennes in Frankrijk, weduwe van Jean Jacques Baptist Caron, zijnde de namen der ouders niet bekend.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Adres:
Rue Chalais, Rennes, Frankrijk   [bron: Archives de Rennes;Naissances 1807;bldz.46.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Marie Josephe Caron, geboren omstreeks 1803 in Rennes(Frankrijk). Marie is overleden op 10-09-1885 om 08:00 in ’s Gravenhage(Z.H.), ongeveer 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1885,akte 2446.]. Marie trouwde, ongeveer 33 jaar oud, op 27-04-1836 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1836;akte nr.113.] met Gerardus Henricus Rabbe, ongeveer 37 jaar oud. Gerardus is geboren omstreeks 1799 in Enschede(Ov.).
II. Jean Marie Caron, geboren op 22-03-1807 in Rennes(Fr.)-Rue Chalais. (zie 48).
III. François Julien Caron, geboren op 21-11-1809 om 09:00 in Rennes(Fr.)-Rue Chalais. [bron: Archives de Rennes;Naissances 1809;bldz.217.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-11-1809 [bron: Archives de Rennes;Naissances 1809;bldz.217.]. François trouwde, 25 jaar oud, op 10-06-1835 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1835;akte nr.261.] met Alida Geertruida van Alfre de Rooij, ongeveer 20 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van François en Alida: Uit dit huwelijk kinderen
Alida is geboren omstreeks 1815 in Leiden(Z.H.), dochter van Cornelia de Rooij.
IV. René Julien Caron, geboren op 13-07-1812 om 19:00 in Rennes(Fr.)-Rue Chalais. [bron: Archives de Rennes;Naissances 1812;bldz.132.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 14-07-1812 [bron: Archives de Rennes;Naissances 1809;bldz.217.]. René trouwde, 21 jaar oud, op 23-10-1833 in ’s-Gravenhage [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1833;akte nr.342.] met Catharina Giliam, ongeveer 24 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van René en Catharina: Uit dit huwelijk kinderen.
Catharina is geboren omstreeks 1809 in ’s-Hertogenbosch(N.B.), dochter van Petrus Laurentius Giliam en Leonora Jacoba Kloosterhuijsen.
V. Jean François Caron, geboren op 04-12-1815 om 23:00 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1815.]. Jean trouwde, 34 jaar oud, op 22-09-1850 in Lisse(Z.H.) [bron: www.wiewaswaar.nl] met Margaret Sarah Springett, ongeveer 35 jaar oud. Margaret is geboren omstreeks 1815 in Chigwel(G.B.).
VI. Fanny Anne Joseph Philipine Caron, geboren op 17-04-1818 om 04:30 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ’s Gravenhage 1818;akte nr.472.]. Fanny is overleden op 30-03-1819 om 09:30 in ’s Gravenhage(Z.H.)-(huisnr.Wijk K184), 11 maanden oud [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1819;akte nr.380.].
VII. Julien Marie Caron, geboren in 1819 in Rennes(Frankrijk) [bron: mededeling Franca Caron]. Julien is overleden vóór 1832, ten hoogste 13 jaar oud [bron: mededeling Franca Caron].
Adres:
Is bij indiensttreding in 1821 afkomstig uit Delft.
Beroep:
zadelmaker bij !e Komp. Artillerie. (Is van 15 jan. 1821 tot 3 juli 1823 zadelmaker bij het 1e Bataljon Veldartillerie.
Zijn signalement:
Aangezigt lang
Voorhoofd ovaal
Oogen bruin
Neus kort dik
Mond klein
Kin rond
Haar ligtbruin
Wenkbrauwen ,,

Sedert 3 Juli 1817 als zadelmaker bij de Trein van het 1ste Batt. Veldarillerie.
Dit voor een periode van 6 jaar en 4 maanden. Hij ontving geen handgeld. ontvangen.
Op 15 Januari 1821 wordt hij door de 1e Komp. Artillerie overgenomen.
Op 7 oktober 1821 wordt hij bevorderd tot zadelmaker 2de klasse, Op 3 Juli 1823 verlaat hij, met paspoort, het leger.)
  [bron: Stamboek van de Onder-Officieren en mindere graden van de 1e Komp. Artillerie-Werklieden.]
Julien trouwde met Gertje Jacoba van Aken. Gertje is geboren op 22-01-1805 in Delft(Z.H.), dochter van Johan Hendrik van Aken en Jacoba Mijnee. Gertje is overleden op 21-10-1869 in Delft(Z.H.), 64 jaar oud.
98 Pieter Bronkhorst. Hij is gedoopt op 17-06-1787 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: NH-Dopen ’s-Gravenhage 1770-1811]. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Barta Robbeson.
Notitie bij de geboorte van Pieter: NH-Dopen ’s-Gravenhage 1770-1811:
1787 Zondag den 17 Dito (Juni)
Pieter, zoon van Johannes
Bronkhorst en Pieternella Van
Netten, get: Barta Robberson.
Pieter is overleden op 18-08-1843 om 14:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 56 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1843;akte 1250]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-08-1843 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1843;akte 1250].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1843;akte 1250:
Heden den Negentienden Augustus Achttienhonderddrieenveertig compareerden voor ons Jonkheer Mr. Laurens de Witte van Citters Wethouder vervangende den Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad ‘s Gravenhage,
Heinrich Johannes Buckmann ,oud dertig jaren en Carel Jacobus Pietersen, oud negen en twintig jaren, bidders, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben, dat Pieter Bronkhorst, kuiper, gewoond hebbende alhier, op den achttienden dezer, des namiddags ten twee ure is overleden, oud zes envijftig jaren, geboren alhier, getrouwd met Francina Slodderland, zoon van Johannes Bronkhorst en Pieternella van Nitte beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
H,J.Buckmann
C.J.Pietersen deWittevan Citters
Beroep:
In 1820 tapper;in 1817,1818,1822 en 1843 kuiper.
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 18-12-1808 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: NH-Trouwboek ’s-Gravenhage 1779-1811] met de 21-jarige Francisca Slodderland (Slotterland)(Sodderland)(Sutterland)(Slotderland).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Francisca: NH-Trouwboek ’s-Gravenhage 1779-1811
1808 Zondag 18e December
Pieter Bronkhorst J.M. met Francisca
Sodderland J.D. Geb. te Oosterhout en Bijde
wonende alhier.
w.g. Willem de Koning L.Mouton
99 Francisca Slodderland (Slotterland)(Sodderland)(Sutterland)(Slotderland), geboren op 09-05-1787 in Oosterhout(N.B.). Zij is gedoopt op 09-05-1787 in Oosterhout(N.B.) [bron: RK.Doopboek Oosterhout 1765-1795]. Bij de doop van Francisca waren de volgende getuigen aanwezig: Joannis Stillekens en Francisca van Loon (geb. 1749) [zie 398,I] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Francisca: RK.Doopboek Oosterhout 1765-1795:
9 Maij 1787 Bapt. est Francisca filia legitima Joannis
Francisca Slodderland et Francisca van Loon Susip.
Joannis Stillekens et Francisca van Loon
Francisca is overleden op 24-04-1865 om 14:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1865;akte 788].]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-04-1865 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1865;akte 788].].
Notitie bij overlijden van Francisca: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1865;akte 788:
Heden den vijfentwintigsten April Achttien honderd vijf en zestig compareerden voor ons Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage,
Franciscus Johannes Doons ,oud zevenentwintig jaren, kleermaker en Hubertus van der Spek, oud negenendertig jaren, schoenmaker, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Francina Slotderland, zonder beroep gewoond hebbende alhier, op den vierentwintigsten dezer des namiddags ten twee ure is overleden, oud zevenenzeventig jaren, geboren te Oosterhout, Weduwe van Pieter Bronkhorst dochter van Johannes Slotderland, zijnde de naam van de moeder niet bekend, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieternella Johanna Bronkhorst, geboren omstreeks 1809 in ’s Gravenhage(Z.H.). Pieternella trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 06-05-1835 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1835; akte nr.165.] met Johan Daniël Beck, ongeveer 25 jaar oud. Johan is geboren omstreeks 1810 in ’s Gravenhage(Z.H.).
II. Elisabeth Bronkhorst, geboren op 17-09-1810 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 49).
III. Pieter Bronkhorst, geboren omstreeks 1812. Pieter trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 27-12-1832 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1832; akte nr.361.] met Johanna Pieternella Salm, ongeveer 24 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1808 in ’s Gravenhage(Z.H.).
IV. Bronkhorst, levenloos geboren kind, geboren op 02-01-1815 in ´s-Gravenhage(Z.H.).
V. Johannes Bronkhorst, geboren op 06-02-1817 om 08:00 in ´s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1817;fiche 40,afb.31]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 08-02-1817 [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1817;fiche 40,afb.31]. Johannes is overleden op 12-03-1817 om 13:00 in ´s Gravenhage(Z.H.), 1 maand oud [bron: Overlijdensregister ’s-Gravenhage 1817; akte nr.293.].
Adres:
Bij overlijden woonachtig te ’s Gravenhage Wijk R, nr.334.   [bron: Overlijdensregister ’s-Gravenhage 1817; akte nr.293.]
VI. Johannes Bronkhorst, geboren op 20-12-1818 om 23:00 in ´s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1818;fiche 51,afb.16]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 21-12-1818 [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1818;fiche 51,afb.16].
VII. Johannes Bronkhorst, geboren omstreeks 1819. Johannes trouwde, ongeveer 22 jaar oud, op 27-10-1841 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1841; akte nr.443.] met Jansje Soeter, ongeveer 25 jaar oud. Jansje is geboren omstreeks 1816 in ’s Gravenhage (Z.H.).
VIII. Francina Bronkhorst, geboren op 03-12-1820 in ´s Gravenhage(Z.H.).
IX. Frederik Constantinus Gerrit Bronkhorst, geboren op 07-10-1822 om 07:00 in ´s Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1822;fiche 74,afb.44]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 10-10-1822 [bron: Geboorteregister ´s Gravenhage 1822;fiche 74,afb.44]. Frederik is overleden op 11-12-1874 in Spijkenisse(Z.H.), 52 jaar oud. Frederik trouwde, 36 jaar oud, op 16-02-1859 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1859; akte nr.74.] met Adriana van der Laan, ongeveer 51 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1808 in Maasland(Z.H.).
X. Dirk Bronkhorst, geboren op 08-09-1828 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Dirk is overleden op 16-09-1828 om 02:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 8 dagen oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1828;akte 1002.].
Adres:
Woont bij overlijden te ’s Gravenhage Wijk R; nr.330.   [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1828;akte 1002.]
XI. Johanna Petronella Frederika Bronkhorst, geboren omstreeks 09-1829. Johanna is overleden op 13-07-1830 in ’s-Gravenhage(Z.H.), ongeveer 10 maanden oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1830;akte 787.].
Adres:
Bij overlijden woonachtig te ’s Gravenhage Wijk K; nr.178.   [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1830;akte 787.]
100 Nicolaas (Klaas) Verwoerd. Hij is gedoopt op 26-10-1785 in Waverveen(Utr.) [bron: Bijlagen bij akte nr.4 in Huwelijksregister WAVERVEEN 1816.]. Klaas is overleden op 05-08-1834 in Ouder-Amstel (N.H.), 48 jaar oud [bron: Overlijdensregister Ouder Amstel 1834; akte nr.33.].
Notitie bij overlijden van Klaas: Overlijdensregister OUDER AMSTEL 1834:
N 33. Den zesden dag der maand Augustus van ’t jaar
Achtienhonderd Vier en Dertig ten Tien ure voor den middag.
Acte van overlijden van Nicolaas Verwoerd
overlerden den vijfden dezer Maand Augustus ten Elf ure,
des voor Middags oud Zeeven en Veertig jaren, wonende en overleden
te Ouder Amstel van beroep Schoenmaker geboren te Waverveen
Zoon van wijlen Jan Verwoerd en mede wijlen Hendrika
van der Vaart. Echtgenoot van Anna Kuit buiten
beroep wonnende onder Ouder Amstel.
Op de verklaring van Cornelis Verwoerd
Broeder van de overledene, oud Zeven en Dertig jaren, wonende
te Ouder Amstel van beroep veehouder en van
Dirk Pieters wonende
te Ouder Amstel van beroep veehouder
oud Negen en Dertig jaren, goede bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door den aangever en Getuigen voornoemd
bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekend Abraham Regtuijt
waarnemend Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken
Stand der gemeente Ouder Amstel.
w.g.
C.Verwoerd Abr:Regtuijt
Dirk Pieters
Beroepen:
In 1819 tapper/schoenmaker.   [bron: Geboorteregister OUDER-AMSTEL 1819;akte nr.3.]
In 1816 schoenmaker.   [bron: Huwelijksregister WAVERVEEN 1816;akte nr.4.]
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 05-05-1816 in Waverveen(Utr.) [bron: Huwelijksregister WAVERVEEN 1816;akte nr.4.] met de 18-jarige Johanna (Naatje) Kuijt.
Notitie bij het huwelijk van Klaas en Naatje: Huwelijksregister WAVERVEEN 1816:
No.4.
In den Jaare Duijzend agt Honderd en zestien den vijfde Meij, zijn voor ons Burgemeester Officier van den Burgerlijke Stand der Gemeente Waverveen Canton Baambrugge District Amsterdam Provintie Noordholland gecompareerd Nicolaas Verwoerd oud Dertig Jare, schoenmaker woonende onder Ouder Amstel gebooren te Waverveen zoon van Jan Verwoerd en Huijbertje van der Vaart woonen alhier, En Johanna Kuijt oud achtien jaar gebooren te Waverveen Dochter van Pieter Kuijt veenman en Hendrijntje Rademaker woonen alhier.
Welke ons hebben verzogt het door hun voorgenoomen Huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor de hooft Deur van ons Huijs der Gemeente zijn geschied namentlijk De Eerste op den Een en twintigste April en de tweede op den agt en twintigste April dezes jaar des voormiddags ten Elf uren. En daar er geen verhinderingen tegen het gemelde zijn ingekomen of ter onser kennisse zijn gebragt hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle gemelde Stukken alsmede van het zesde Hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende het Huwelijk, ieder der aanstaande Egtgenoten afgevraagd hebbende of zij elkander wederkerig tot Man en tot Vrouw wilde neemen waarop door hun afzonderlijk een toestemmend antwoord is gegeven verklaren wij in Naam der Wet dat Nicolaas Verwoert en Johanna Kuijt door het Huwelijk vereenigd zijn.Van het welk wij Acten hebben opgemaakt in presentie van Cornelis Kuijt oud 20 Jaare Broeder van de Bruijt en Hendrik De Wit oud 23 Jaare
Boereknegt onder Abcoude en Jan Ruijg oud 48 Jaare Boer onder Ouder Amstel En Jan Hulscher oud 30 Jaare Schoenmakersknecht.
Welke deeze Acte neevens ons na dat hun dezelve was voorgeleezen hebben onderteekend waar bij de Bruijdigoms Vader declareert van niet te kunnen schrijven.
w.g.
Klaas VerWoert J.Wissels
Johanna Kuit
Pieter Kuijt
Cornelis Kuijt
henderik De Wit
Jan Ruijg
an Hulscher
101 Johanna (Naatje) Kuijt. Zij is gedoopt op 06-01-1798 in Waverveen(Utr.) [bron: RK-Doopboek Waverveen 1780-1812].
Notitie bij de geboorte van Naatje: RK-Doopboek Waverveen 1780-1812:
1798 Johanna Waverveen
6 January V Pieter Kuyt
M Hendryntje Rademakers
Pieter Rademakers suscipit
Johannes Koppers
Naatje is overleden op 25-10-1852 om 21:00 in Ouder-Amstel(N.H.)-Wijk A-huisnr.45., 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister OUDER-AMSTEL 1852;akte nr.54.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-10-1852 [bron: Overlijdensregister OUDER-AMSTEL 1852;akte nr.54.].
Notitie bij overlijden van Naatje: Overlijdensregister OUDER-AMSTEL 1852.
No.54
Heden den Zes en twintigsten October Achttien honderd Twee en Vijftig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Ouder-Amstel verschenen:
Willem Verwoerdt van beroep veehouder oud dertig jaren, wonende te Ouder-Amstel zoon van de na te noemen overledene, en Johannes Marinus van Beek van beroep Gemeentebode oud negen en twintig jaren, wonende mede te Ouder-Amstel, bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den vijf en twintigsten October dezes jaars des avonds ten negen ure, in het huis staande te Ouder-Amstel Wijk A nommer vijf en veertig, in den ouderdom van drie en vijftig jaren is overleden Naatje Kuijt van beroep zonder geboren te Waverveen en wonende te Ouder-Amstel, weduwe van Nicolaas Verwoerdt; dochter van Pieter Kuijt en van Aderijntje Rademaker, beiden overleden.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de Comparanten is onderteekend.
w.g. De Ambtenaar voornoemd
W.Verwoerdt F.van Campen
J.M.van Beek
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Verwoert, geboren omstreeks 1818 in Ouder-Amstel(N.H.). Jan:
(1) trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 19-01-1844 in Loenen(Utr.) met Geertruij van den Bosch.
(2) trouwde, ongeveer 27 jaar oud, op 25-07-1845 in Loenen(Utr.) met Golida(Gooltje) de Reuver. Golida(Gooltje) is overleden vóór 29-04-1864.
(3) trouwde, ongeveer 46 jaar oud, op 29-04-1864 in Abcoude-Proostdij(N.H.) met Alida Huussen, ongeveer 30 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1834 in Ouder-Amstel(N.H.).
II. Pieter Verwoerd, geboren op 13-01-1819 in Ouder Amstel(N.H.) (zie 50).
III. Cornelis Verwoerd, geboren omstreeks 1820 in Ouder-Amstel(N.H.). Cornelis is overleden op 09-03-1820 in Ouder-Amstel(N.H.), ongeveer een jaar oud.
IV. Gerrit Verwoert, geboren omstreeks 1821. Gerrit is overleden op 11-10-1837 in Ouder Amstel(N.H.), ongeveer 16 jaar oud.
V. Willem Verwoerdt, geboren omstreeks 1822. Willem is overleden op 27-02-1874 in Weesperkarspel(N.H.), ongeveer 52 jaar oud [bron: Overlijdensregister WEESPERKARSPEL 1874; akte nr.24.]. Willem trouwde, ongeveer 30 jaar oud, op 03-01-1852 in Weesperkarspel(N.H.) [bron: Huwelijksregister WEESPERKARSPEL 1852; akte nr.1.] met Anna van Schaik.
VI. Cornelis Verwoerd, geboren op 04-03-1823 in Ouder-Amstel(N.H.). Cornelis is overleden op 06-03-1829 in Ouder-Amstel(N.H.), 6 jaar oud.
VII. Theodorus Verwoerd, geboren omstreeks 1826 in Ouder-Amstel (N.H.). Theodorus is overleden op 16-06-1844 in Ouder-Amstel (N.H.), ongeveer 18 jaar oud.
VIII. Alida Verwoerd, geboren in 04-1827 in Ouder-Amstel(N.H.). Alida is overleden op 02-08-1827 in Ouder-Amstel(N.H.), 4 maanden oud.
102 Christoffel Agterberg. Hij is gedoopt op 01-01-1790 in Utrecht(Utr.). Christoffel is overleden op 15-02-1858 om 08:00 in Stad Ommen(Ov.)-(Ommerschans), 68 jaar oud [bron: Overlijdensregister Stad Ommen 1858; akte nr.33].
Notitie bij overlijden van Christoffel: Overlijdensregister Stad Ommen 1858; akte nr.33
Op heden den zestienden Februarij achttien honderd acht en vijftig verschenen voor ons Alexander Carel Bouwmeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Stad Ommen David Bierwolf oud één en veertig jaren zaaloppasser en George Frolich oud zeven en vijftig jaren veldwachter beide wonende in deze Gemeente; dewelke ons hebben aangegeven dat Christoffel Achterberg oud acht en zestig jaren, kolonist weduwenaar van onbekend zoon van Christoffel Achterberg en van Everdina de Vriend beide overleden geboren te Utrecht en wonende te Haren op den vijftienden dezer des morgens te acht ure, in het huis, staande in de Ommerschans overleden is.
Van welke aangave wij deze akte hebben opgemaakt, die, na gedane voorlezing, is geteekend, door ons en gemelde comparanten.
w.g.
D.Bierwolf G.Frolich A.C.Bouwmeester.
Notitie bij Christoffel: Bron:Huwelijksbijlagen ’s Hertogenbosch 1820:
akte d.d. 18-05-1820
In Naam des Konings
De Regtbank van eersten aanleg zitting hebbende te ‘s Hertogenbosch.
Geziern het Rekest van dezelve gepresenteerd door den Prokureur de Bergh voor Christoffel Agterberg opperman wonende te ‘s Hertogenbosch, houdende verzoek om homologatie der daarbij gevoegde akte van bekendheid, waarvan den inhoud volgt:
Het jaar achtien honderd twintig den tienden Mei, des voormiddags ten half elf ure, voor ons Johan Christoffel Marggraff, Vrederegter van het Canton ‘s Hertogenbosch, Provincie Noord-Braband, geadsisteerd van onzen Griffier ter kamer van onze gewone zittingen op het Stadhuis dezer Stad is verschenen:
Christoffel Agterberg, opperman wonende te ‘s Hertogenbosch, oud dertg jaren.
Welken ons te kennen gaf dat hij voornemens zijnde, zich in het huwelijk te begeven. daartoe ingevolge het bepaalde bij art. 70 van het Burgerlijk Wetboek, benoodigd heeft overteleggen bewijs van deszelfs geboorte, dan waartoe hij zich buiten staat bevindt,aangezien volgens Certificaat ven den Heere Burgemeester der stad Utrecht (aan ons Overgelegd) alwaar hij vermeende op den eersten January 1700 negentig, geboren te zijn, daarvan op de Geboorte en Doop-Registers der onderscheiden gezindheden, geene aantekening wordt gevonden.
Dat zeer apparrent van deszelfs geboorte ook nimmer aangifte is gedaan, uit hoofden hij Comparant buiten huwelijk zoude zijn verwekt, bij Christoffel Agterberg, en Pieternella Everdina de Vriend, welke zich tijde zijner geboorte te Utrecht zouden hebben bevonden, of welligt aldaar hun domicile hadden.
Dat hij Comparant gezegde zijne ouders nimmer dan bij naam heeft gekend, dat hij kort na zijn geboorte op de Bilt nabij Utrecht is besteed geworden, en naderhand in laatst gemelde stad bij zekere vrouw Spruyt bij welke hij tot op zijn veertiende jaar, als wanneer hij in Dienst getreden is, is verbleven, zonder dat hij comparant iets naders of meer bepaald, zoo ten aanzien van zijne geboorte als van deszelfs voornoemde Ouders, als welke zich zijner nimmer hebben aangetrokken, heeft vernomen.
Waarom hij Comparant van ons was verzoekende dat wij daar in wilden voorzien door een acte van bekendheid, om daardoor het hem ontbrekende bewijs van deszelfs geboorte aan te vullen, ten welken einde hij verklaarde zich ingevolge onze mondelinge bepaling, te hebben doen verzellen van zeven getuigen, welke hij vermeende het door hem geposeerde te zullen kunnen bevestigen en zijn mitsdien voor ons verschenen
1e. Elisabeth van Rasveld, weduwe in eerste huwelijk van Johan Philippus Reyts, en in tweede huwelijk Echtgenote van Adolph Ormi, zonder beroep, oud drie en vijftig jaren.
2e. Adolph Ormi, schoolonderwijzer, oud vier en zestig jaren.
3e. Hermanus Kuhnen, Timmerman, oud vijf en zestig jaren.
4e. Bernardus Werner, kleerenmaker, oud drie en vijftig jaren.
5e. Christina Allers, Huisvrouw van Johannes Matthijs Reyts, naaister, oud drie en dertig jaren
6e. Johannes Hellings, oppasser, oud twee en vijftig jaren.
7e. Carolus Werner, kleerenmaker, oud zeven en veertig jaren
allen te ‘s Hertogenbosch woonachtig.
Welke ons verklaard en bevestigd hebben, zeer wel te kennen den Requirant Christoffel Achterberg en dat zij meermalen van denzelven gehoord, en het daarvoor gehouden hebben, dat denzelven vermeende geboren te zijn te Utrecht, den eersten January 1700 negentig, zonder dat daarvan echter op de Registers van geboorte en Doop dier Stad, eenige aantekening was te vinden.
Dat zeer apparent, van deszelfs geboorte ook nimmer aangifte was gedaan, uit hoofde hij Requirant buiten huwelijk zoude zijn verwekt bij Christoffel Agterberg en Pieternella Evedrina de Vriend, welke zich ten tijde van deszelfs geboorte te Utrecht zouden hebben bevonden, of welligt aldaar hun domicilie hadden.
Dat hij Requirant zijne Ouders nimmer dan bij naam had gekend, dat hij kort na zijne geboorte op de Bilt nabij Utrecht was besteed geworden, en naderhand in laatstgemelde stad, bij zekere vrouw Spruyt, bij welke hij tot op zijn veertiende jaar, als wanneer hij in dienst getreden was, was verbleven, zonder dat hij immer iets naders of meer bepaald, zoo ten aanzien van zijne geboorte, als van deszelfs genoemde Ouders, als welke zich zijner nimmer hadden aangetrokken, had vernomen.
Gevende voor redenen van welwillendheid de eerste getuigen, als den Requirant als kind gekend hebbende, ten huize van voornoemde weduwe Spruyt, te Utrecht, binnen welke stad, haren overledenen Echtgenoot Johan Philippus Reyts, destijds soldaat, in guarnisoen lag, en alwaar zij zich met denzelvener bevondt.
Dat dit omstreeksden jare 1793 of 1792 moet geweest zijn, en dat den Requirant op die tijd ongeveer drie a vier jaren oud was en de zes overige getuigen, als den Requirant sedert een geruimen tijd gekend, en dagelijkschen omgang met hem gehad hebbende.
Verklarende wijders alle de getuigen dat zij zich volkomen overtuigd houden dat de Requirant om de boven aangevoerde redenen buiten de mogelijkheid is, bewijs van deszelfs geboorte te produceren.
Van welke verklaring in bevestiging wij vrederegter hebben opgemaakt acte, om de strekken voor behoorlijke bekendheid als naar regten, en zulks ingevolge een Certificaat door Heeren Burgemeesteren der stad ‘s Hertogenbosch op den zevenden April 1800 twintig, afgegeven, constaterende den behoeftigen staat van den Requirant.
En hebben de Requirant en alle de Getuigen, deze met ons beneffens onzen Griffier onderteekend.
‘s Bosch, plaats, dag, maand en jaar als boven.
Geteekend C.Agterberg, Elisabeth Ormi, A.Ormi, Hermanus kuhnen, B.Werner,
Christina Albers, Johannes Hellings, C.Werner. J.C.Marggraff, W.P.Hubert Griffier.
Geregistreerd gratis, te s’Bosch den twaalfden Mei 1800 twintig, Deel 10, folio 109,Vak 5
getekend/ Rits
Voor eensluidende Expeditie
De Griffier van het Vredegeregt te ‘s Bosch /geteekend/W.P.Hubert.
Gezien de schriftelijke conclusien van Den Heer Officier houdende:”Pro se fiat
homologatie ut petitur”
En aangezien voorgeschreve akte van bekendheid met inachtnemen de formaliteiten
bij de wet voorgeschreven is opgemaakt.
De Regtbank voornoemd Homologeert voorgeschrevene akte van bekendheid ten einde
aan voornoemde Christoffel Agterberg te kunnen dienen daar en zoo het behoord.
Aldus gedaan te ‘s Hertogenbosch den 18 Mei 1820, bij de Heeren Mr.van den
Horst, President, van Son en De Jong, Regters.
geteekend Van der Horst
In kennisse van mij Griffier
(geteekend) Levisse
Voor Expeditie de Griffier der Regtbank voornoemd
Levisse

Bron:Huwelijksbijlagen ’s Hertogenbosch 1820:
Acte m.b.t. Nationale Militie
Gehoord het gerapporteerde op de Rekeste van Christoffel Achterberg, geboren te Utrecht den 1sten January 1788, wonende te ‘s Hertogenbosch, te kennen gevende dat hij geen deel aan de loting voor de Landmilitie van den Jare 1814 kunnen nemen, daarbij in dienst der franschen geweest zijnde eerst met September van gezegden Jare is terug gekeerd; dat hij als nu voornemens zijnde zich in het huwelijk te begeven, niet kan produceren het bewijs van aan zijne verpligting ten aanzien der Nationale Militie te hebben voldaan, verzoekende dienvolgens van die verpligting te worden gelibereerd.
Gezien het hierop ingewonnen bericht van Burgemeesteren der Stad ‘s Hertogenbosch.
En in aanmerking nemende dat ingevolge Besluit van den Heere Staatsraad Gouverneur dezer Provincie van den 30 July 1817 /Provinciaal Blad No.98 genomen op grond eener missive van Zijne Excellentie, den Heere Minister van Binnenlandsche Zaken, van den 16 dien maand No.17 van personen welke tijdens de ligting van den Jare 1814 in vreemden dienst of uitlandig waren, geene bewijzen van voldoening aan die ligting kunnen wordengevorderd; als moetende dezelve gerekend worden niet tot die ligting te hebben behoord.
Geven aan den rekestrant te kennen dat hij zijn voorgenomen huwelijk kan voltrekken zonder produktie van het Certificaat cermeld bij Art.197 der wet op de Nationale Militie.
Een afschrift dezes zal aan den Suppliant worden uitgereikt tot dispositie op zijne Rekeste; en gelijk afschrift aan Heeren Burgemeesteren van‘s Hertogenbosch gezonden worden, tot informatie en nasigt.
‘s Hertogenbosch April 1820
De Gedeputeerde Staten voorn.
(geparafeerd) B.J.Holvoet


Uit:
Stam Boek
van de Onder Officieren en Manschappen
van mindere Graden van het
1e Bataillon Jagers
Van 1816 tot 1950
Christoffel Agterberg geboren te Utrecht 1 jan. 1787
laatstelijk gewoond hebbende te Boxmeer
Bij zijne aankomst bij het Korps
lang 1 ellen, 6 palmen, 2 duimen
Aangezigt Lang
Voorhoofd Hoog
Oogen Bruin
Neus Ordinair
Mond Idem
Kin Spits
Haar Donkerbruin
Wenkbraauwen Idem
Merkbare teekenen Een stijve hand
Wanner en op welke wijze bij het KORPS gekomen
en omschrijving van zijn aangaan akkoord:
Op den 13e November 1830 vrijwillig
geengageerd als Jager voor een onbepaalde tijd en handgeld.
Wanneer en op welke wijze afgegaan:
Den 10e Juli paspoort wegens lighaamsgebreken.
Adressen:
In 1824: den Bosch; Putstraat;wijk E no. 214. [bron: Geboorteacte den Bosch 8.6.1824   [bron: Geboorteacte den Bosch 8.6.1824]
In 1858 als kolonist te Ommerschans- Gemeente Stad Ommen.   [bron: Overlijdensregister Stad Ommen 1858; akte nr.33]
Beroep:
In 1824: Oppaser in het Huis van Reclusie en Tuchtiging.   [bron: Geboorteacte den Bosch 8.6.1824]
Hij trouwde, 30 jaar oud, op 01-07-1820 in ’s-Hertogenbosch(N.B.) [bron: Huwelijksregister s’ Hertogenbosch 1820;aktenr.63] met de 26-jarige Cornelia Surtel(Sutler).
Notitie bij het huwelijk van Christoffel en Cornelia: Stadsarchief den Bosch;huwelijken 1820:
In het jaar een duizend acht honderd en Twintig, den eersten dag der Maand
July des middags ten twaalf uren, voor ons Burgemeester der Stad ‘s Hertogenbosch, gecommiteerd tot Beämbte van den Burgerlyken Stand, geadsisteerd met een der Stads Secretarissen zijn verschenen
Christoffel Agterberg, arbeider,Jongman,oud negen en twintig jaren, geboren te Utrecht, Provincie Utrecht,den eersten January zeventien honderd negentig, wonende alhier Provincie Noordbraband, meerderjarige natuurlijke zoon van wijlen Christoffel Agterberg en van wijlen Pieternella Everdina de Vriend zijnde de geboorte van den contractant bevestigd bij akte van bekendheid, opgemaakt voor den heere vrederegter van het Kanton ‘s Hertogenbosch, den tienden Mei dezes Jaars, geregistreerd gratis den twaalfden daaraanvolgende, gehomologeerd door de regtbank van eersten aanleg zitting houdende binnen deze Stad, den achttienden derzelve maand, geregistreerd gratis den drie en twintigsten daaraanvolgende van het overlijden beyder ouders; is mede geprocureerd bij akte van bekendheid, opgemaakt voor welgemelde heer vrederegter, den tienden der Maand Mei deze jaars, geregistreerd gratis den twaalfden daaraan volgende zijnde by het besluit der Edele Groot achtbare heeren Gedeputeerde Staten dezer Provincie, den veertienden April deze Jaars Litteres H.M.H. verklaart, hij contractant in het huwelijk kan worden opgenomen zonder productie van het certificaat, bij artikel Hondert Zeven en negentig bij de wet op de nationale militie gevordert.
en Cornelia Surtel, dienstmeid, jonge dochter
oud zes en twintig jaren, geboren te Dordrecht, Provincie Zuidholland, den elfden december zeventien honderd drie en negentig,wonende alhier, Provincie Noordbraband, meerderjarige Dochter van wijlen Pieter Surtel overleden aldaar den elfden January een duizen acht hondert en een is van Cornelia ‘t Hooft particulier wonende te Rythoven, kanton Eyndhoven, Provincie Noordbraband is verschenen tot het voltrekken dezes
zoo als blijkt uit derzelver akte van toestemming gepasseerd voor Simon de Vries, openbaar Notaris , residerende te Waalre, kanton in Arrondisement Eindhoven in tegenwoordigheid van getuigen den eersten April dezes jaars behoorlijk geregistreerd en
gelegaliceerd dewelken ons verzocht hebben, tot het voltrekken van hunlieder voorgenomen Huwelyk, overtegaan:
waarvan de afkondigingen in deze Gemeente, zonder eenige verhindering, zyn geschied, overeenkomstig de Wet, te weten de eerste op Zondag den negenden april dezes Jaars
en de tweede op Zondag daaraanvolgende den zestienden derzelve Maand
Geene tegenkanting tegen dit Huwelyk ons bekend zynde, regt doende aan hunne vordering, naar voorlezing te hebben gedaan, ingevolge de Wet, 1º. van de Huwelyks-Afkondigingen, gedaan binnen deze Stad.
Van de akte van bekendheid hierboven gerelateerd verklarende de geboorte van den contractant 3° van de akte van bekendheid mede hierboven aangehaald constaterende het overlijden zijne ouders,
4° van het besluit van heeren Gedeputeerde staten over trouwen hierboven omschreven
waarbij de contractant wordt toegestaan het aangaan van huwelijk zonder gehouden te zijn over te leggen het certificaat, bij artikel honderzeven en negentig der wet op den Nationale Militie gevorderd hebbende, de contractant met Eede verklaard, dat de plaats van overlijden en laatste verblijf zijner grootouders aan hem onbekend is en de hierna genoemde getuigen affirmeren mede met Eede dat, ofschoon zij de contractant kennen, der welken de plaats van overlijden en laatste verblijf van derzelfs grootouders ignoreren.
5° van het doopextract der contractante, 6° van het dood extract van haar vader, 7° van de akte van toestemming harer moeder, hierboven aangehaald hebbende de contracterende partijen en verder ook verklaard als vader en moeder van twee kinderen van het vrouwelijk geslacht in gevolglijk te wettigen, eerstelijke,Petronella Everdina Christina ingeschreven op de registers van geboorte dezer Stad,den zestienden February een duizend acht hondert en negentien en laatstelijk Cornelia Christina insgelijks ingeschreven op de registers van geboorte alhier den zevenden Maart dezes Jaars, beiden geboren van de contractante.

En eindelyk van het 6de Kapittel, Titel van Huwelyken van het vigerend Burgerlyk Wetboek, speciaal Artikelen 212, 213 en 214 van hetzelve, hebben wy Burgemeester voornoemd, na dat op de gedane afvraging of zylieden elkander, over en weder, tot Man en Vrouw waren nemende, door elk afzonderlyk bevestigend was geantwoord, verklaart, in naam der Wet, dat de Personen
van Christoffel Agterberg
en van Cornelia Surtel
door een Wettig Huwelijk zyn vereenigd.
Voor al het geen wij Burgemeester voornoemd, hebben gedaan opmaken deze tegenwoordige acte van Huwelyk, in bywezen van 1º. Coenraad Hoogenhuysen, gepensionneerd Sergeant geen nabestaande der contractanten oud vijftig jaren, 2º. Johannes het hart, Bakker geen nabestaande der contractanten oud vierenveertig jaren, 3º Pieter Hooykaas,Poppenmaker geen nabestaande der contractanten oud zeven en twintig jaren, 4º Johannes Berg, Turfdrager geen nabestaande der contractanten oud vier enveertig jaren, getuigen ten deze, alle wonende binnen deze Stad, en hebben de Contracterende partyen, der verdere Comparanten en Getuigen, naar gedane voorlezing, deze met en beneffens ons geteekend, behalve de contracterende partyen en laatsten getuigen, verklarende niet te kunnen schrijven.

Gedaan ten Stadhuize der Stad ‘s Hertogenbosch, Dag, Maand en Jaar als boven.
De Burgemeester der Stad ‘s Hertogenbosch,Beämbte van den Burgerlyken Stand,
handtekening onleesbaar
handtekeningen van In kennisse van C.Hogenhuysen handtekening onleesbaar
P.Hooykaas
Johannis het hart
C.Agterberg Secretaris

In de linkermarge nogmaals handtekeningen van
C.Agterberg;C.Hogenhuysen;P.Hooykaas;Johannes het hart,onleesbaar.
103 Cornelia Surtel(Sutler), geboren op 11-12-1793 in Dordrecht(Z.H.). Zij is gedoopt op 20-12-1793 in Dordrecht(Z.H.) [bron: NH-Doopboek Dordrecht 1793.].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NH-Doopboek Dordrecht 1793:
1793
December
Dag Vader Moeder Kind
Der geboorte des doops
11 20 Pieter Surtel cornelia ’t hoofd NB.Cornelia (onëgt)
In linkermarge: NB. dit kind geëgt op last des kerkeraads 13 Febr. 1797; art.3 onleesbaar.
Cornelia is overleden op 15-12-1843 om 04:30 in ’s-Hertogenbosch(N.B.), 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister ‘s Hertogenbosch 1843.].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overlijdensregister ‘s Hertogenbosch 1843
In het jaar een duizend acht honderd drie en veertig
den Vijftienden der maand December,
zijn voor ons Wethouder der Stad ‘s Hertogenbosch,
Beambte van den Burgerlijken Stand, verschenen Hendricus
de Pauw Hospitaalmeester oud vier en vijftig jaar en
Johannes Philippus Ari, portier van het Hospitaal oud een
en veertig jaren beide wonende binnen deze Stad en geen
nabestaanden van de na te noemen overledene
welke aan ons verklaard hebben dat
alhier op heden om half vijf des morgens is overleden:
Cornelia Surtel van beroep werkster zijnde de weduwe van
Christoffel Agterberg in den ouderdom van vier en vijftig jaren,
geboren te Dordrecht Zuid Holland wonende binnen deze
gemeente op de Tweede Herven Wijk B Nummer Honderd
negenennegentig dochter van wijlen Pieter Surtel en van
mede wijlen Cornelia ‘t Hooft
en hebben wij hiervan de tegenwoordige Akte die,na voorlezing
is geteekend door ons en de beide aangevers.

w.g. de Pauw
Ari De Wethouder der Stad ‘s Hertogenbosch,
Beambte van den Burgerlijken Stand
onleesbaar
Beroepen:
Bij overlijden werkster.
Keukenmeid in het Tuchthuis.   [bron: Geboorteregister ’s Hertogenbosch akte d.d.16.02.1890]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella Everdina Christina Agterberg, geboren op 15-02-1819 om 11:00 in ’s-Hertogenbosch(N.B.). Petronella is overleden op 03-07-1822 in ’s-Hertogenbosch(N.B.), 3 jaar oud.
II. Cornelia Christina Agterberg, geboren op 07-03-1820 in ’s-Hertogenbosch(N.B.). Cornelia is overleden in 1881 in ’s-Hertogenbosch(N.B.), 60 of 61 jaar oud. Cornelia:
(1) trouwde [bron: Huwelijksregister ’s-Hertogenbosch 1860;akte nr.40.] met Johannes Hendricus van der Linden. Johannes is geboren in ’s-Hertogenbosch(N.B.).
(2) trouwde, 40 jaar oud, op 28-04-1860 in ’s Hertogenbosch [bron: Huwelijksregister ’s-Hertogenbosch 1860;akte nr.40.] met Willem van den Bok, 66 jaar oud. Willem is geboren op 21-10-1793 in Rotterdam.
III. Pieternella Cornelia Agterberg, geboren op 06-06-1824 in ’s-Hertogenbosch(N.B.) (zie 51).
IV. Johannes Agterberg, geboren op 31-01-1827 in Boxmeer(N.B.).
104 Johannes Hendrik Treebus, geboren omstreeks 1770 in Velp(Gld.). Johannes is overleden op 10-03-1842 om 22:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), ongeveer 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1842;akte 374.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 12-03-1842 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1842;akte 374.].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1842:
374
Heden den Twaalfden Maart Achttienhonderdtweeenveertig compareerden voor ons Mr. Dionysius van de Wijnpersse Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad ‘s Gravenhage,
Petrus Johannes van Eede,oud drie en dertig jaren, metselaar en Johannes Saraber, oud veertig jaren, kapper, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Jan Hendrik Treebus,zonder beroep, gewoond hebbende alhier, op den tienden dezer des avonds ten tien ure is overleden, oud twee en zeventig jaren, geboren te Velp bij Arnhem, getrouwd met Anna Maria Pasch , zijnde de namen van de ouders niet bekend.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Beroep:
Opperman.   [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1814;]
Getuige bij:
1 v.Chr.     overlijdensaangifte Maria Agatha Bister(Bustin)(Burton) (ovl. 1807) [zie 211]    [schoonzoon]
19-09-1814     overlijdensaangifte Arnoldus Pas (±1772-1814) [zie 210,I]    [zwager]   [bron: Overlijdensacte ’s Gravenhage 19.09.1814.]
Hij trouwde met
105 Anna Maria Pasch, geboren omstreeks 1780 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Anna is overleden op 25-09-1870 om 16:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), ongeveer 90 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1870,fiche 416,afb.3,akte 2054].
Notitie bij overlijden van Anna: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1870:
2054
Heden den zesentwintigsten September Achttien honderd zeventig compareerden voor ons Everardus Bonifacius Baron Wittert van Hoogland Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage,
Johannes Beck ,oud zestig jaren, bode en Johannes Martinus Geneste, oud vijfenvijftig jaren, zonder beroep, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Anna Maria Pasch, zonder beroep gewoond hebbende alhier, op den vijfentwintigsten dezer des namiddags ten vier ure is overleden, oud negentig jaren, geboren alhier, weduwe van Jan Treebus dochter van Hieronimus Pasch en Agatha Burton, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Frederik Hendricus Treebus, geboren omstreeks 1805 in ’s Gravenhage(Z.H.). Frederik trouwde, ongeveer 34 jaar oud, op 08-05-1839 in ’s Gravenhage [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1839; akte nr. 150.] met Susanna Blank, ongeveer 41 jaar oud. Susanna is geboren omstreeks 1798 in ’s Hertogenbosch.
II. Frederik Roelof Treebus, geboren op 28-04-1807 in ’s Gravenhage(Z.H.). Hij is gedoopt op 28-04-1807 in ’s Gravenhage(Z.H.).
Notitie bij de geboorte van Frederik: RK. gedoopt
Frederik is overleden in ’s Gravenhage(Z.H.).
Beroep:
schoenmaker.
Frederik trouwde, 30 jaar oud, op 13-09-1837 in ’s Gravenhage [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1837; akte nr. 367.] met Susanna Adriana Knieriem, ongeveer 35 jaar oud. Susanna is geboren omstreeks 1802 in Dordrecht(Z.H.).
III. Joanna Regina Treebus, geboren omstreeks 1810 in ’s Gravenhage(Z.H.). Joanna trouwde, ongeveer 26 jaar oud, op 11-05-1836 in ’s Gravenhage [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1836; akte nr. 175.] met Johannes Cheixaou, ongeveer 27 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1809 in ’s Gravenhage.
IV. Maria Agatha Treebus, geboren op 22-11-1812 in ’s Gravenhage(Z.H.). Maria trouwde, 29 jaar oud, op 31-08-1842 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1842; akte nr. 362.] met Nicolaas Jacobus van Os, ongeveer 27 jaar oud. Nicolaas is geboren omstreeks 1815 in Rijswijk(Z,H,).
V. Johannes Franciscus Trebus, geboren omstreeks 1816. Johannes is overleden op 26-07-1838 in ’s Gravenhage(Z.H.), ongeveer 22 jaar oud [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1838; akte nr.1061.].
VI. Alijda Treebus, geboren op 16-12-1821 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Geboorteregister ´s-Gravenhage 1821;fiche 69,afb.34]. Alijda:
(1) trouwde in ’s Gravenhage [bron: Digitale Stamboom den Haag] met Piieter van der Werf. Piieter is geboren omstreeks 1814.
(2) trouwde, 46 jaar oud, op 06-05-1868 in ’s Gravenhage [bron: Digitale Stamboom den Haag] met Johannes Tap, ongeveer 45 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1823.
VII. Wilhelmus Treebus, geboren op 16-12-1821 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 52).
106 Abram(Abraham) van den Berg, geboren op 24-01-1792 in ´s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage 3.5.1815.]. Hij is gedoopt op 25-01-1792 in Groote Kerk te ’s Gravenhage. [bron: NH-Doopboek ’s-Gravenhage 1791-1805].
Notitie bij de geboorte van Abram(Abraham): NH-Doopboek ’s-Gravenhage 1791-1805:
1792 den 25 January
Abram (geboren den 24 deezer)
zoon van Abram van den Berg en
Johanna van Hulst.
Abram(Abraham) is overleden op 21-12-1859 om 11:30 in ´s-Gravenhage(Z.H.), 67 jaar oud [bron: Overlijdensregistrer ´s-Gravenhage 1859;akte 2297].
Notitie bij overlijden van Abram(Abraham): Overlijdensregister ‘s Gravenhage 1859
No. 2297
Heden den twee entwintigsten december achttien honderd negenenvijftig Compareerden voor ons JoannesAntonius de Somneville Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente ‘s Gravenhage Louis Henri Gordeau oud zes en vijfig jaren en Jacobus de Vriend oud drie en vijftig jaren, boden beiden wonende alhier. Dewelke verklaard hebben dat Abram van den Berg, turfdrager gewoond hebbende alhier op den vierentwintigsten dezer des morgens ten half twaalf ure is overleden oud zeven enzestig jaren, geboren alhier getrouwd met Petronella Orth zoon van Abram van den Berg en Johanna van Hulst beiden overleden.Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
w.g.
A.W.Gordeau
J.de Vriend.
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1815 in ´s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijken en echtscheidingen ´s-Gravenhage 1815;fiche 20;afb.17] met de ongeveer 26-jarige Jeanne Antoinette Dumoulin. Abram(Abraham) en Jeanne gingen in ondertrouw [bron: Huwelijken en echtscheidingen ´s-Gravenhage 1815;fiche 20;afb.17].
Notitie bij het huwelijk van Abram(Abraham) en Jeanne: Huwelijken en echtscheidingen ´s-Gravenhage 1815:
In het jaar achttien honderd vijftien, den derde Meij des namiddags ten drie uuren zijn voor ons Mr.Adriaan Baakman Burgemeester, gecommiteerd tot het werk van den Burgerlijken Staat van ‘s Gravenhage,gecompareerd: Abram van den Berg,oud tweeentwintig jaren,turfdrager,geboren en wonende alhier,meerderjarige zoon van Abram van den Berg woonende alhier,alhier tegenwoordig en consenterende, en Johanna van Hulst.
En Jeanne Antoinette du Moulin, oud zesentwintig jaren, geboren en wonende alhier,meerderjarige dochter van Daniel Henry du Moulin,afwezend en Margaretha Sluyzenbeek,overleden volgens de acten.
Dewelken ons verzogt hebben tot de voltrekking van hun huwelijk over te gaan,waarvan de proclamatiën, overeenkomstig de wet, zonder eenige verhindering, hebben plaats gehad op den drieentwintigsten en dertigsten April laatstleeden van de puije van het Raadhuis alhier.
De bruid heeft ons met solemnele Eede verklaard dat haar vader zedert lange jare afwezend is en onbewust te zijn van deszelfs tegenwoordig verblijf alsmeede dat de laatste woonplaats en die van het overlijden van haare Grootouders haar onbekend is.En de getuigen alhier tegenwoordig hebben ons hetzelve met Solemneele Ede bevestigt.
Waarna lezing is gedaan van bovengemelde stukken en van de Doopacte van ieder der aanstaande Echtgenoten na gevraagd te hebben zij elkander voor man en vrouw willen erkennen; ieder van hun toestemmende hebbende geantwoord verklaren wij in naam der wet, dat Abram van den Berg en Jeanne Antoinette du Moulin door den echt zijn verbonden,waarvan wij deze Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Frederik le Pree, oud tweeenveertig jaren,koperslager,van Hendrik Veldes,oud drieenveertig jaren,turfdrager,van Johan Hendrik Jasse,oud agtentwintig jaren,schoenmaker en van Pieter Mondriaan, oud vijfenzestig jaren,koorndrager, allen wonende alhier en hebben de comparanten deze met ons,na gedane voorlezing,onderteekend met uitzondering van de bruidegom,de bruid en de tweede getuige die verklaart hebben niet te kunnen schrijven.
107 Jeanne Antoinette Dumoulin, geboren omstreeks 1789 in ´s-Gravenhage(Z.H.). Zij is gedoopt op 15-11-1789 in ’s Gravenhage (Waalse Kerk) [bron: Waals Herv. Doopboek ’s-Gravenhage 1618-1793.].
Notitie bij de geboorte van Jeanne: Waals Herv. Doopboek ’s-Gravenhage 1618-1793
1789
Dimanche le 15e dito(november)
Batisé par Msr. le Pastr. Vernede
un enfant nommé
Jeanne Antoinette dont le billet
batiseme porte qu’elle est fille
de Daniel Henry du Moulin. et
de Margarita Huijzenbeek, qu’elle
est née le 12 du dit mois à 6 heures
du matin, qu’elle est presentée par
Maria Catharina du Moulin
femme de Jacobus Wijnties, pour
parrain Johan Anthony Sobre.
Jeanne is overleden op 07-02-1850 in ´s-Gravenhage(Z.H.), ongeveer 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1850;akte 199]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 09-12-1850 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1850;akte 199].
Notitie bij overlijden van Jeanne: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1850:
nr.199
Heden den Negenden February Achttien honderd en vijftig compareerden voor ons Jonkheer Mr. Johannes Cornelis de Jonge Wethouder en vervangend Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad ‘s Gravenhage,
Johan Carel Wilhelm Heck ,oud negen en veertig Jaren en Johannes Hemmens oud acht enveertig jaren(boden, beiden wonende alhier.-
Dewelke verklaard hebben dat, Jeanne Antoinette Dumoulin, gewoond hebbende alhier, op den zevenden dezer des avonds ten acht ure is overleden oud een en zestig jaren, geboren alhier, huisvrouw van Abraham van den Berg, turfdrager wonende alhier, dochter van Daniel Henry Dumoullin en Margarita Huyzenbeek, beiden overleden.-
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing ondergetekend met de comparanten.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Henriette(Adrietta) van den Berg, geboren op 23-07-1818 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 55).
II. Johanna Margaretha van den Berg, geboren op 13-08-1820 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 53).
108 Pieter(Petrus) K(C)oolzaad(t), geboren [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1842; akte nr.777.]. Hij is gedoopt op 12-08-1770 in ’s-Gravenhage; RK-kerk Oude Molstraat. [bron: Doopboek RK-kerk Oude Molstraat-’s-Gravenhage 1770-1785].
Notitie bij de geboorte van Pieter(Petrus): Doopboek RK-kerk Oude Molstraat-’s-Gravenhage 1770-1785:
1770 Augustus
12 Petrus
P:Joannas Coolzaet M: Margareta Bonenburg
S: Simon van Scheendere et: Agatha Gardijn.
Pieter(Petrus) is overleden op 18-05-1842 in ’s Gravenhage(Z.H.), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1842; akte nr.777.].
Notitie bij overlijden van Pieter(Petrus): Overlijdensregister ’s Gravenhage 1842:
akte 777
Heden den Negentienden Mei Achttien honderd twee en veertig
compareerden voor ons Mr. Dionysius van de Wijnpersse,
Wethouder, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der stad ‘s Gravenhage,
Pieter Coolzaat ,oud vijf entwintig jaren tuinman zoon
van den overledene en Petrus Paardekoper oud negenendertig jaren
voerman, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Petrus Coolzaat, tuinman
gewoond hebbende alhier, op den achttienden dezer des morgens
ten half acht ure is overleden oud een en zeventig jaren, geboren
alhier,getrouwd met Geertruid Elderik zoon van Joannes
Coolzaat en Margarita Bonenburg, beiden overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de comparanten.
w.g.
P.Coolzaat
P.Paardekooper D.van de Wijnpersse.
Beroepen:
Kanonnier. te Willemstad.   [bron: Geboorteregister Willemstad 1816;akte nr.67]
Bij overlijden in 1842 tuinman.   [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1842; akte nr.777.]
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 10-04-1796 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Trouwboek Alle Gezindten den Haag 1076-1916.] met de 23-jarige Gertruyd(Gertrudis) Eldrik(Eldijk)(Eldrich)(Elrik).
Notitie bij het huwelijk van Pieter(Petrus) en Gertruyd(Gertrudis): Trouwboek Alle Gezindten den Haag 1076-1916:
De xe April 1796
Petrus Coolzaet J.M. met Geertruid
Eldrik J.d. beide geb. en wonende
alhier.
109 Gertruyd(Gertrudis) Eldrik(Eldijk)(Eldrich)(Elrik). Zij is gedoopt op 01-11-1772 in ’s-Gravenhage(Z.H.)-Groote Kerk [bron: NH-Doopboek Groote Kerk ’s-Gravenhage 1772-1790.].
Notitie bij de geboorte van Gertruyd(Gertrudis): NH-Doopboek Groote Kerk ’s-Gravenhage 1772-1790.
Den 1 November 1772
Geertruijd, dogter van Pieter Johannes
Eldrik en Dingena Doedijns, lidmaten
Gertruyd(Gertrudis) is overleden op 24-01-1855 om 17:30 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1855;akte 157.].
Notitie bij overlijden van Gertruyd(Gertrudis): Bij het huwelijk van Johannes Sijbertus op 10.09.1834 te Woensel met Joanna Nas is de naam van de moeder:Gertrudis Elderich.
Bij het huwelijk van Johannes Sijbertus op 24.09.1836 te Uden met Hendrica van der Velden is de naam van de moeder:Gertrudis Elderick.
Bij het overlijden van Johannes Sijbertus op 04.09.1878 te Boxtel is de naam van de moeder Geertruidis Elderick.

Overlijdensregister ´s Gravenhage 1855;akte 157:
Heden den Zeven en twintigsten Januarij Achttien honderd vijf en vijftig
compareerden voor ons Joannes Antonius de Sonneville
Wethouder Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente ‘s Gravenhage:
Abraham Montagne oud negen en zestig jaren Gasthuismeester in
het Burger Gasthuis en Karel Dirk Boshuijzen oud acht en twintig
beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Geertruide Eldijk, zonder
beroep, gewoond hebbende alhier, op den vier en twintigsten
dezer, des avonds ten half zes ure is overleden, oud twee en
tachtig jaren, geboren alhier, Weduwe van Pieter Koolzaad
dochter van Pieter Eldijk en Dina Doedijns, beiden
overleden.
Wij hebben hiervan deze akte opgemaakt en na voorlezing onderteekend met de
comparanten.
w.g.
A.Montagne J.A.de Sonneville
K.D.Boshuijzen.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gertrudis Koolzaad. Zij is gedoopt op 22-12-1795 in ’s-Gravenhage(RK-Frankrijkskerk) [bron: RK-Doopboek ’s-Gravenhage- Frankrijkskerk 1768-1820.]. Bij de doop van Gertrudis waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelius van Dam en Gertrudis Hasenberg.
Notitie bij de geboorte van Gertrudis: Uit Doopboek:
filia illegitima.
II. Petrus Koolzaad. Hij is gedoopt op 14-07-1798 in ’s-Gravenhage(RK-Frankrijkskerk) [bron: RK-Doopboek ’s-Gravenhage 1768-1820]. Bij de doop van Petrus waren de volgende getuigen aanwezig: Arnoldus van Dam en Petronella van der Kruijs.
III. Joannes Sijbertus Koolzaad. Hij is gedoopt op 08-09-1801 in ’s-Gravenhage(RK-Frankrijkskerk) [bron: RK-Doopboek ’s-Gravenhage- Frankrijkskerk 1768-1820.]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Gertrudis Hasenberg. Joannes is overleden op 04-09-1878 in Boxtel(N.B.), 76 jaar oud [bron: www.wiewaswie.nl]. Joannes:
(1) trouwde, 33 jaar oud, op 10-09-1834 in Woensel(N.B.) [bron: www.wiewaswie.nl] met Joanna Nas, 34 jaar oud. Joanna is geboren op 19-03-1800 in Nijmegen(Gld.).
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 24-09-1836 in Uden(N.B.) [bron: www.wiewaswie.nl] met Hendrica van der Velden, 21 jaar oud. Hendrica is geboren op 11-04-1815 in Boxtel(N.B.).
IV. Ludovicus Wilhelmus Koolzaad, geboren op 11-07-1810 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 54).
V. Pieter Koolzaad, geboren op 18-11-1816 in Willemstad(N.B.) [bron: Geboorteregister Willemstad 1816;akte nr.67]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 19-11-1816 [bron: Geboorteregister Willemstad 1816;akte nr.67].
Notitie bij de geboorte van Pieter: Geboorteregister Willemstad 1816;akte nr.67(Geboorte zoon Pieter):
In ‘t jaar eenduizend achthonderd en zestien den negentiende november smorgens om tien uureen compareerden voor ons Burgemeester belast met de zorg voor de rigtige opmaking der acten, van den Burgerlijke Stand der Stad Willemstad, Canton Zevenbergen,District Breda
Pieter Koolzaat oud vierenveertig jaar Canonier bij de Vijfde Compagnie eerste Bataillon Artillerie van Linie in garnisoen binnen deze Stad, dewelke ons heeft gepresenteerd een kind van ‘t mannelijk geslacht geboren den achttienden deze maand november savons om zeven uuren van hem declarant en Geertruy Elderik zijne huisvrouw en aan het welk hij verklaart de naam te willen geven van Pieter.
Gezegde verklaring en presentatie geschied in bijwezen van Johannes Tieleman oud zevenentwintig jaar en Johannes Valk oud vierentwintig jaar beide canoniers bij bovengemelde Compagnie in garnisoen binnen deze Stad en heeft de eerste getuige naar dat aan hun voorlezing te zijn gedaan met ons getekend en de vader en de tweede getuige verklaart niet te kunnen schrijven.
Pieter is overleden op 08-09-1842 om 08:00 in ’s Gravenhage(Z.H.), 25 jaar oud [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1842; akte nr.1572.].
Notitie bij overlijden van Pieter: ongehuwd overleden.
Beroep:
Bij overlijden in 1842 tuinman.   [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1842; akte nr.1572.]
110 Abram(Abraham) van den Berg (dezelfde als 106).
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 03-05-1815 in ´s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijken en echtscheidingen ´s-Gravenhage 1815;fiche 20;afb.17] met de ongeveer 26-jarige
111 Jeanne Antoinette Dumoulin (dezelfde als 107).
116 Arie(n) van Steenis, geboren op 19-12-1780 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 24-12-1780 in Geldermalsen(Gld.) [bron: NH-Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bij de doop van Arie(n) was de volgende getuige aanwezig: Anneke van Steenis.
Notitie bij de geboorte van Arie(n): Doopboek Geldermalsen 1772-1815:
1780 Den 19 December is geboren
en den 24 dito gedoopt
Arien zoon van Maarten van Steenis
en Elizabeth van Zijderveld
Getuige is Anneke van Steenis
Arie(n) is overleden op 31-10-1846 om 18:00 in Geldermalsen(Gld.), 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister GELDERMALSEN 1846; akte nr.28.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-11-1846.
Notitie bij overlijden van Arie(n): Overlijdensregister GELDERMALSEN 1846.
No.28
Heden den tweeden November achttien honderd zes en veertig, zijn voor ons Gerrit Jan Hendrikman Murman Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Geldermalsen, Provincie Gelderland verschenen Maarten van Steenis, arbeider oud zes en dertig jaren zoon van den overledenen en Evert van Steenis Koopman oud zestig jaren, broeder van den overledenen, beide wonende in deze Gemeente, welke aangifte hebben gedaan dat te Geldermalsen op den een en dertigsten der vorige maand , des namiddags ten zes ure, in den ouderdom van vijf en zestig jaren is overleden Arien van Steenis, van beroep arbeider, geboren en wonende alhier weduwenaar van Artje Fierant, zoon van Maarten van Steenis en Elisabeth van Zijderveld.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt,welke na voorlezing is onderteekend door de aangevers met uitzondering van den eersten comparant die verklaart niet te kunnen schrijven als zulks niet geleerd hebbende.
w.g.
E.van Stenis G.J.H.Murman
Notitie bij Arie(n): Beroep: Schipper en later werkman/dagloner
Adres:
Bij huwelijk in 1806 wonende te Bruchem.   [bron: NH-Trouwboek Opijnen 1806.]
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 09-03-1806 in Opijnen(Gld.) [bron: NH-Trouwen Opijnen 1806.] met de 25-jarige Aartje Fierant.
Notitie bij het huwelijk van Arie(n) en Aartje: NH-Trouwen Opijnen 1806:
9 Maard
Na vertoond attest van wettigen ondertrouw en
onverhinderde proclamatien zijn te Opijnen
getrouwd Arien van Stenis J.M. geb. te
Geldermalsen en won: te Bruchem
en
Aartje Firant J.D. geboren te Op-ijnen
117 Aartje Fierant, geboren op 14-03-1780 in Opijnen(Gld.) [bron: Doopboek Opijnen 1772-1826]. Zij is gedoopt op 19-03-1780 in Opijnen(Gld.) [bron: Doopboek Opijnen 1667-1820].
Notitie bij de geboorte van Aartje: NH-Doopboek Opijnen 1667-1820:
1780
Den 19 Maart is gedoopt een Dogter van
Bart Firant
Maria Morgan egtelieden
Genaamt Aartje
Gebooren den 14 Maart 1780
Aartje is overleden op 09-08-1840 om 01:00 in Geldermalsen(Gld.), 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister GELDERMALSEN 1840;akte nr.29.].
Notitie bij overlijden van Aartje: Overlijdensregister GELDERMALSEN 1840.
No.29
Heden den elfden Augustus achttien honderd veertig, zijn voor mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Geldermalsen, Provincie Gelderland verschenen Arie van Stenis, van beroep Arbeider oud zestig jaren de overledene als echtgenoot bestaande of aanverwant; en Adrianus van Buuren, van beroep Kleermaker oud twee en vijftig jaren, de overledene niet verwant, beide wonende in deze Gemeente, welke aangifte hebben gedaan dat te Geldermalsen op den negenden Augustus achttien honderd veertig, des nachts ten een ure, in den ouderdom van zestig jaren is overleden Artje Fierant zonder beroep, geboren te Opijnen en wonende te Geldermalsen echtgenoot van den eersten comparant.
Waarvan wij deze acte heb opgemaakt,welke na voorlezing door ons is onderteekend.
w.g.
A.van Stenis G.Murman DZ
A.Van Buuren
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lambartus (Bart) van Steenis, geboren op 25-07-1809 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 30-07-1809 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bart is overleden op 26-09-1849 in Deil(Gld.), 40 jaar oud [bron: Overlijdensregister Deil 1849;akte nr.60.]. Bart trouwde met Maaike Pelle. Maaike is overleden op 27-01-1907 in Deil(Gld.) [bron: Overlijdensregister Deil 1907;akte nr.2.].
II. Arien van Steenis, geboren op 19-08-1811 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 25-08-1811 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bij de doop van Arien was de volgende getuige aanwezig: weduwe Elisabeth van Oosteroom.
III. Martinus van Steenis, geboren op 24-06-1813 om 18:00 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Geboorteregister Geldermalsen 1813; akte nr.25.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-06-1813 [bron: Geboorteregister Geldermalsen 1813; akte nr.25.]. Hij is gedoopt op 04-07-1813 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.].
IV. Maria Christien van Steenis, geboren op 24-07-1814 om 23:00 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Geboorteregister Geldermalsen 1814; akte nr.46.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 25-07-1814 [bron: Geboorteregister Geldermalsen 1814; akte nr.46.]. Zij is gedoopt op 31-07-1814 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Maria is overleden op 13-09-1888 in Deil(Gld.), 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister Deil 1888;akte nr.33.]. Zij is begraven [bron: Geldermalsen(Gld.)]. Maria trouwde, 23 jaar oud, op 03-03-1838 in Deil(Gld.) [bron: Huwelijksregister Deil 1838;akte nr.3.] met Willem Willemse Meijer.
V. Cornelis Steenis, geboren op 02-10-1816 in Geldermalsen(Gld) (zie 58).
VI. N.N. Steenis, levenloos geboren kind, geboren op 28-07-1819 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Overlijdensregister Geldermalsen 1819; akte nr.38.].
VII. Margritta Maria van Steenis, geboren op 01-04-1821 om 11:00 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Geboorteregister Geldermalsen 1821; akte nr.19.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 02-04-1821 [bron: Geboorteregister Geldermalsen 1821; akte nr.19.].
118 Gerrit Ganzeman, geboren op 12-03-1780 in Deil(Gld.). Hij is gedoopt op 12-03-1780 in Deil(Gld.) [bron: NH-Doopboek Deil 1780.]. Bij de doop van Gerrit was de volgende getuige aanwezig: Mari Coedam.
Notitie bij de geboorte van Gerrit: NH-Doopboek Deil 1780.
No.60.
Den zelven dito (12 maart) hehebben Arien Ganseman en
Aaltje Coedam laeten dopen haer kind
genaemt Gerrit( geboren denzelven dito)
Doophefster en getuijge was Mari Coedam.
Gerrit is overleden op 19-04-1819 in Deil(Gld.)-(huisnr.7), 39 jaar oud [bron: Overlijdensregister Deil 1819;akte nr.20.].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overlijdensregister DEIL 1819.
No.20
In het jaar Eenduizend acht honderd en Negentien den Negentienden dag der maand April, compareerde voor mij Gualtherus Kolff Schout en Secretaris Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Deil geassisteerd met Jan Pieter Hendrik Verstegen assesor en Lid van de Raad dezer Gemeente Lammert Bouman daglooner oud zeven en dertig jaren en Arie Vos bakker oud negen en dertig jaren beiden te Deil wonende en niet aan den overledenen vermaagschapt, dewelke mij hebben verklaard dat op heden in het huis No. 7 te Deil is overleden Gerrit Ganzeman gehuwd in leven met Anneke Hak daglooner in den ouderdom van negen en dertig jaren geboren en gewoond hebbende te Deil, wiens vader is geweest Arie Ganzeman, zijnde zijne moeder Aaltje Koedam en is deze akte na gedane voorlezing door de comparanten gemelde assesor en mij onderteekend.
w.g.
G.Kolff J.P.H.Verstegen
L.Bouman A.Vos
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 18-05-1807 in Asch(Gld.) [bron: NH-Trouwen Asch 1775-1817(fiches).] met de ongeveer 27-jarige Anneke Hak.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Anneke: NH-Trouwen Asch 1775-1817(fiches):
Trouwakte d.d. 18 Mei 1807
Man: Gerrit Ganseman
J.M.
Vrouw: Anna Hak
J.D.
119 Anneke Hak, geboren omstreeks 1780 in Asch(Gld.). Anneke is overleden op 20-05-1853 om 10:00 in Deil(Gld.), ongeveer 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister DEIL;akte nr.20.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-05-1853 [bron: Overlijdensregister DEIL;akte nr.20.].
Notitie bij overlijden van Anneke: Overlijdensregister DEIL 1853.
No.20
Heden den een en twintigsten Mei achttien honderd drie en vijftig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Deil, Provincie Gelderland verschenen, Arien Ganzeman, daglooner, oud zes en veertig jaren zoon en Andries Klip, veldwachter, oud vier en vijftig jaren, niet aan den overledene vermaagschapt, beide woonachtig in deze Gemeente,de welke ons aangifte hebben gedaan dat den twintigsten dezer maand , voormiddags om tien ure,alhier is overleden Anneke Hak weduwe van Gerrit Ganzemans oud drieenzeventig jaren zonder beroep, geboren te Asch wonende in deze gemeente dochter van Aart Hak, overleden zijnde de naam van de moeder onbekend.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt,welke na voorlezing is onderteekend met de aangevers.
w.g.
onleesbaar A.Ganzeman
A.Klip
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arien Ganzeman, geboren op 29-11-1807 in Deil(Gld.) [bron: NH-Dopen Deil]. Hij is gedoopt op 13-12-1807 in Deil(Gld.). Arien is overleden op 20-03-1876 in Deil(Gld.), 68 jaar oud [bron: Genlias].
II. Neeltje Ganzeman, geboren op 26-07-1810 in Deil(Gld.) [bron: NH-Dopen Deil 1649-1821.]. Zij is gedoopt op 01-08-1810 in Deil(Gld.) [bron: NH-Dopen Deil 1649-1821.].
III. Aaltje Ganzeman, geboren op 24-07-1812 in Deil(Gld.) [bron: NH-Dopen Deil 1649-1821.]. Zij is gedoopt op 26-07-1812 in Deil(Gld.) [bron: NH-Dopen Deil 1649-1821.]. Aaltje is overleden op 02-11-1855 in Deil(Gld.), 43 jaar oud [bron: Genlias].
IV. Maria Ganzeman, geboren op 23-08-1815 in Deil(Gld.) [bron: NH-Dopen Deil 1649-1821.]. Zij is gedoopt op 28-08-1815 in Deil(Gld.).
V. Teuntje Gans(z)eman, geboren op 02-01-1817 in Deil(Gld.) (zie 59).
120 Gerrit Entjes, geboren in Culemborg(Gld). Hij is gedoopt op 02-07-1799 in Culemborg(Gld.) [bron: RK-Doopboek Culemborg 1710-1811.].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: RK-Doopboek Culemborg 1710-1811:
1799
2 julij
Gerrit filius legitimus Jois
Entjes et Hendrika Ver=
beek suscepit Helena
Verbeek pro Neeltje
Verrbeek.
Gerrit is overleden op 05-09-1876 in Culemborg(Gld), 77 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1876, akte nr.106].
Notitie bij overlijden van Gerrit: Overlijdensregister Culemborg 1876:
No. 106 Heden den zesden der maand September
achtien honderd zes en zeventig, is voor ons Paul Alexander Conrad
Heinrich Theodor Albert Werdmuller van Elgg
Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG,
Provincie Gelderland, verschenen
Aloysius van Dam oud vijf en twintig jaren
van beroep aanspreker en
Jacob Martinus van Buren oud zeven en veertig
jaren van beroep stadsbode
beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den
vijfden dezer maand September des jaars
achttien honderd zes en zeventig, des voormiddags ten half negen ure,
binnen deze Gemeente, in de ouderdom van zes en zeventig jaren,
zijnde geboren in het jaar achtien honderd
is overleden.
Gerrit Entjes, zonder beroep,eerder weduw-
naar van Elisabeth Broekhuizen,laatst we-
duwnaar van Maria de Jong, wonende en geboren
alhier, zoon van Johannes Enjes en Hendri-
na Verbeek, beide overleden
En hebben wij hiervan deze acte opgemaakt, welke na voorlezing door
ons is onderteekend met de aangevers.
w.g.
A.H.van Dam
M.van Buren onleesbaar
Beroep:
Stoelenmaker.
Hij trouwde, 28 jaar oud, op 27-10-1827 in Culemborg(Gld) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1827; akte nr.23.] met de 33-jarige Elisabeth Broekhuizen.
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Elisabeth: Bij het huwelijk worden de kinderen Johannes, Hermanus en Catharina gewettigd.

Huwelijksregister Culemborg 1827:
Nr.23 In het jaar achttien honderd zeven en twintig, den
zeven en twintigsten der maand oktober,des middags
ten twaalf ure zijn voor ons Willem Johan Alpherts
wethouder en ambtenaar van den Burgerlijken Staat
der Stad Culenborg, Provincie Gelderland,verschenen
Gerrrit Entjes, ongehuwd oud acht en twintig
jaren van beroep stoelenmaker geboren en wonende
te Culenborg: volgens overgelegd doopextract meer-
derjarige zoon van Johannes Entjes, overleden
en van Hendrina Verbeek, buiten beroep, te
Culenborg woonachtig, alhiertenewoordig der-
zelve raad en toestemming gevende; hebbende
de de komparant van zijne chef verlof bekomen
voor het aangaan van dit huwelijk, blijkens bewijs
afgegeven te Arnhem den tweeden October ach-
tien honderd zeven en twintig, ten dezen overgelegd.
En Elisabeth Broekhuizen, jonge dochter
oud vier en dertig jaren, buiten beroep, geboren
en wonende te Culenborg, ingevolge
doop-extract meerderjarige dochter van Herma-
nus Broekhuisen en Johanna van Weerdenburg
beiden overleden. Welke ons verzocht hebben, het
door hun voorgenomen Huwelijk te voltrekken,
waarvan de afkondigingen voor de deur van
ons Raadhuis zijn geschiedt namentlijk de eer-
ste op de veertienden, en de tweede op de een
en twintigsten October beiden Zondagen des
jaars achtien honderd zeven en twintig, des mid
dags ten twaalf ure.Geen verhidering tegen
het gemelde Huwelijk ter onzer kennisse gebragt
zijnde, hebben wij aan dit verzoek voldaan, en
na voorlezing der gemelde stukken; alsmede van
het zesde Hoofdstuk van den vijfden Titel van het
Burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende van
het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenoten
afgevraagd of zij elkander wederkerig tot man
en tot vrouw wilden nemen, waarop door elk
derzelver een toestemmend antwoord gegeven
zijnde, verklaren wij in naam der wet dat
Gerrit Entjes en Elizabeth Broekhui-
zen door het Huwelijk verbonden zijn. De kom-
parant Bruidegom en de komparante bruid heb
ben ons te kennen gegeven dat door de Kompa-
rante te Culenborg drie kinderen , twee van
het mannelijk en een van het vrouwelijkge-
slacht zijn ter wereld gebragt; namentlijk
op den tweeden Augustus achttien honderd een en
twintig, een kind van het mannelijk geslacht
waaraan de voornaam van Johannes; op den
drie en twintigsten Augustus achttien honderd drie
en twintig, mede een kind van het mannelijk geslacht
waaraan de voornaam van Hermanus; en opden
zeven en twintigsten Julij achttien honderd
zes en twintig; een kind van het vrouwelijk ge-
slacht waaraan de voornaam van Hendrina
is gegeven; welke drie kinderen alhier tegen-
woordig zij verklaren uit hunne vorige vereeni-
ging te zijn voortgesproten,en voor wettig te
erkennen, De komparante Bruid heeft ons
verder met Eede verklaard dat de laatste woon-
plaats, of die van het overlijden van hare Groot-
ouders van vaders zijde haar geheel onbekend
zijn hetwelk mede door de vier natemeldenden
getuigen met Eede is gestaafd, niettegenstaande
zij de Komparante Bruid wel kennen, Van
al het welk wij akte hebebn opgemaakt in tegen-
woordigheid van Pieter Borgstein, oud twee
en twintig jaren, Jan Verbaas, oud acht entwin
tig jaren, Albertus Schumacher, oud twee en
twintig jaren en Ernst van Veen, oud acht en
dertig jaren, allen stoelenmakers te Culenborg
woonachtig, als getuigen; verklarende geen naast-
bestaanden door bloedverwantschap of aan-
....lijken van partijen te zijn. En is deze Akte, na
gedane voorlezing door de Komparante Bruid en
de vier getuigen door ons is geteekend, aangezien
de overige komparanten verklaarden niet te kunnen
schrijven of derzelver naam tekenen.
w.g.
E.Broekhuis P.Borgstein
Jan Verbaas
D.Schumacher
Erns van Veen W.J.Alpherts
121 Elisabeth Broekhuizen, geboren op 09-07-1794 in Culemborg(Gld) [bron: NH-Doopboek Culemborg 1634-1812]. Zij is gedoopt op 13-07-1794 in Culemborg(Gld) [bron: NH-Doopboek Culemborg 1634-1812].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: NH-Doopboek Culemborg 1634-1812:
Anno 1794
Den 13e Julij is gedoopt een Kind zijnde
een Dogter, gebooren den 9de Julij, waar
van is
Vader Hermanus van Broekhuisen
Moeder Johanna van Weerdenburg/ Egtelieden
En is genaamd Elizabet
Elisabeth is overleden op 06-10-1861 in Culemborg(Gld), 67 jaar oud.
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overlijdensregister Culemborg 1861:
No. 118 Heden den zevenden der maand October
achtien honderd een en zestig, is voor ons ondergeteekenden Ambtenaar van den Burger-
lijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie Gelderland, verschenen
Hendrikus van Dam oud twee en vijftig jaren
van beroep Aanspreker en Willem van Steenderen,
oud acht en vijftig jaren, van beroep Aanspreker
beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den
zesden dezer maand Ocober des jaars achttien
honderd een en zestig, des morgens ten zes ure, binnen deze
Gemeente, in het Huis Nummer zeven honderd twee en negentig
staande aan den Langen Havendijk in den ouderdom
van zeven en zestig jaren is overleden
Elisabeth Broekhuizen, zonder
beroep, gehuwd met Gerrit Entjes
wonende alhier en alhier geboren
uit Hermanus Broekhuizen en
Johanna van Weerdenburg, beide overleden
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aan-
gevers en ons is onderteekend.
w.g.
H.van Dam
W.van Steenderen W.C.de Crom
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Entjes, geboren op 02-08-1821 in Culemborg(Gld) (zie 60).
II. (Her)Manus Entjes, geboren op 23-08-1823 in Culemborg(Gld). (Her)Manus is overleden op 04-08-1833 in Culemborg(Gld), 9 jaar oud.
III. Hendrina (Andrina) Entjes, geboren op 27-07-1826 in Culemborg(Gld). Hendrina is overleden op 24-11-1829 in Culemborg(Gld), 3 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1829; akte nr.129.].
IV. Gerrit Entjes, geboren op 06-04-1831 in Culemborg(Gld). Gerrit is overleden op 23-11-1859 in Culemborg(Gld), 28 jaar oud. Gerrit trouwde, 30 jaar oud, op 10-01-1862 in Culemborg(Gld) met Maria de Jong. Maria is overleden op 25-04-1863 in Culemborg(Gld).
V. Hendrikus Entjes, geboren op 24-09-1831 in Culemborg(Gld).
122 Gijsbert(us) van Bemmel. Hij is gedoopt op 06-09-1788 in Culemborg(Gld) [bron: R.K. Doopboek Culemborg 1628-1811.].
Notitie bij de geboorte van Gijsbert(us): R.K. Doopboek Culemborg 1628-1811:
1788 6 7tembr.
Gijsbertus van Bemmel filius
legitimus Gijsbert van Bemmel
et Gerrigje Wammes.
susp.Gijsje Vermeulen.
Gijsbert(us) is overleden op 14-08-1836 om 15:00 in Culemborg(Gld)-in huis nr. 24, 47 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1836;akte nr.77.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-08-1836 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1836;akte nr.77.].
Notitie bij overlijden van Gijsbert(us): Overlijdensregister Culemborg 1836:
No. 77
Heden den vijftienden der maand Augustus een duizend acht honderd zes en dertig, des voormiddags om negen uren zijn voor ons Willem Johan Alpherts Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente CULENBORG, Provincie Gelderland, verschenen Lodewijk Beekman oud vijf en zestig jaren, Aanspreker en Anthonie Schep oud vier en zestig jaren, Aanspreker beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den veertienden der maand Augustus des jaars achttien honderd zes en dertig, des middags ten drie ure, in het Huis 24 binnen deze Gemeente, in den ouderdom van acht en veertig jaren is overleden Gijsbert van Bemmel, arbeider, gehuwd met Cornelia Schrijvers, wonende en geboren te Culemborg uit Albertus van Bemmel en Gerrigje Wammes.
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende;zoo hebben wij daarvan deze acte opgemaakt en in de beide daartoe bestemde Registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons is onderteekend.
w.g.
L.Beekman W.J.Alpherts
A.Schep
Beroep:
In 1818 veerman.   [bron: Geboorteregister Culemborg 1818;akte nr.95.]
Hij trouwde met
123 Cornelia Schrijver, geboren omstreeks 1782 in Luik(Belgie). Cornelia is overleden op 23-03-1866 om 01:00 in Culemborg(Gld)-huisnr.754 in de Rozenstraat., ongeveer 84 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1866; akte nr.47.].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overlijdensregister Culemborg 1866:
No. 47
Heden den vierentwintigsten der maand Maart achttien honderd zes en zestig, is voor ons ondergeteekenden Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, verschenen Christoffel Berghstijn oud drie en zestig jaren, van beroep Aanspreker en Hendrikus van Dam oud zeven en vijftig jaren, van beroep Aanspreker beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den drieentwintigsten der maand Maart des jaars achttien honderd en zes en zestig, des morgens ten een ure, binnen deze Gemeente, in het Huis Nummer zevenhonderdvieren vijftig staande in de Rozenstraat in den ouderdom van vier entachtig jaren is overleden Cornelia Schrijver zonder beroep, weduwe van Gijsbertus van Bemmelen, wonende alhier en geboren te Luik uit Johannes Schrijver en Catharina Kobien, beiden overleden,
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
w.g.
H.van Dam W.C.de Crouw
C.Borghstijn
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gijsbert van Bemmel. Gijsbert is overleden op 07-05-1821 in Culemborg(Gld.) [bron: Overlijdensregister Culemborg 1821;akte nr.77.].
II. Johanna van Bemmel. Johanna is overleden op 15-04-1860 om 02:00 in Culemborg(Gld.)-in huis nr.26 staande achter de Vischmarkt. [bron: Overlijdensregister Culemborg 1860;akte nr.45.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-04-1860 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1860;akte nr.45.].
III. Gerrigje van Bemmel, geboren op 02-09-1812 in Culemborg(Gld.) [bron: Geboorteregister Culemborg 1812.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 03-09-1812 [bron: Geboorteregister Culemborg 1812.]. Gerrigje is overleden op 20-08-1833 om 05:00 in Culemborg(Gld.)-in huis nr.27., 20 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1833;akte nr.79.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-09-1821.
IV. Bart van Bemmel, geboren op 09-01-1817 in Culemborg(Gld).
V. Catharina van Bemmel, geboren op 26-11-1818 in Culemborg(Gld) (zie 61).
VI. Bartje van Bemmel, geboren op 15-07-1824 in Culemborg(Gld.). Bartje is overleden op 12-01-1905 om 15:30 in Culemborg(Gld.), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1905;akte nr.6.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 13-01-1905. Bartje trouwde, 29 jaar oud, op 11-11-1853 in Culemborg(Gld.) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1853; akte nr.34.] met Gerrit Antonius Huiskes.
124 Hendrik van Zomeren, geboren op 06-11-1777 in Vreeswijk(Utr.) [bron: NH-Doopboek Vreeswijk]. Hij is gedoopt op 09-11-1777 in Vreeswijk(Utr.) [bron: NH-Doopboek Vreeswijk]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Aaltje de Jong. Hendrik is overleden op 22-02-1830 in Vianen(Z.H.), 52 jaar oud [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Hendrik: Huwelijksbijlagen Culenborg 4.11.1843:
CERTIFICAAT:
De Minister van Staat, Gouverneur van de Provincie ZuidHolland
verklaart, dat Jan van Zomeren
geboren te Vianen, den 6 September 1814
van beroep schoenmaker
zoon van Hendrik
en van Johanna Makswil
binnen de gemeente van Vianen (2e kanton)
voor de Nationale Militie is ingeschreven , dat aan hem vervolgens,
bij de loting is ten deel gevallen het nommer 68,
hetwelk tot heden niet opgeroepen zijnde, hem tot geene dienst
heeft verpligt.
Gegeven te ’s Gravenhage, den 30 September 1843.
De Minister van Staat, Gouverneur voornoemd.
onleesbaar.
Adres:
Woont bij huwelijk in 1813 te Vianen.   [bron: Huwelijksbijlagen Culemborg 11.6.1813.]
Beroep:
Bij huwelijk in 1813: daggelder.   [bron: Huwelijksbijlagen Culemborg 11.6.1813.]
Hendrik is weduwnaar van Maria Koelega (geb. vóór 1813).
Hij trouwde (2), 35 jaar oud, op 11-06-1813 in Culemborg(Gld) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1813;akte nr.13.] met de 34-jarige Johanna Maxwil(Smaxwil)(Makswill) (zie 125 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Hendrik en Johanna: Huwelijksregister Culemborg 1813:
Nr.23.
In het jaar achttienhonderdendertien, den Elfden der maand Junij des middags ten twaalf ure zijn voor ons Adjunct Maire als daartoe speciaal gemagtigd, Officier van den Burgerlijken Staat der gemeente van Culenborg, Canton Culenborg, Arrondissement Gorinchem Departement der monden van de Maas: gecompareerd Hendrik van Someren, oud acht en dertig jaren, daggelder, wonende te Vianen, weduwenaar van Maria Koelega blijkens aan ons overgelegde doodattest, zoon van Jan van Someren, en van Huibertje van Santen, mede te Vianen woonachtig hier bij tegenwoordig derzelver raad en voor zoo veel nodig toestemming gevende, En Johanna Maxwil, oud vierendertig jaren, wonende binnen deze Stad, dochter van Hermanus Maxwil en Christina Hagemans,overleden blijkens ter dezer overgelegde dood Extracten, alsmede met overlegging der Actens van overlijden der Grootouders zo wel paternel als maternel: Welken ons verzogt hebben het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons huis der gemeente zijn geschied namenlijk de eerste op den negenentwintigsten der maand meij en de tweede op den zesden der maand junij , beide zondags des middags ten twaalf uren dezes jaars achttien honderd en dertig: gene verhindering tegen het gemelde huwelijk ter onzer kennisse zijnde gebragt, hebben wij aan hun verzoek voldaan, na voorlezing der voorgemelde stukken alsmede van het zesde hoofdstuk van den titel van het Burgerlijk wetboek, tot opschrift hebbende van het Huwelijk, ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zij Elkander wederkerig tot man en tot vrouw wilden nemen, waarop door elk derzelver afzonderlijk een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in naam der wet dat Hendrik van Someren en Johanna Maxwil door het Huwelijk verbonden zijn, van hetwelk wij acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Jan de Klerk, oud vijftig jaar knopemaker als eersten getuige, Frans Merlet oud zeven en dertig jaren, hoedemaker, als tweede getuige, Gijsbert Smits oud twee en dertig jaren, arbeyder, als derde getuige, en Cornelis de Raad oud drie en twintig jaren, bouwman, als vierde getuige, wonende alle binnen deze Stad, En heeft de Bruidegom en Bruid als ook de moeder der Bruidegom verklaard niet te kunnen schrijven, terwijl de getuigen, na dat deze acte duidelijk aan allen was voorgelezen nevens ons ondertekend hebben.
w.g.
Jan De Klerk
Frans Merlet
G.Smits onleesbaar
Cornelis de Raad
125 Johanna Maxwil(Smaxwil)(Makswill). Zij is gedoopt op 12-03-1779 in Oeffelt(N.B.) [bron: RK-Doopregister Oeffelt 1748-1810]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Elisabetha Coenen en Antonius Maxwil.
Notitie bij de geboorte van Johanna: RK-Doopregister Oeffelt 1748-1810:
!779
12 Marty baptizatus subcondicione
Joanna filia legitima Hermanni
Maxwil et Christina Haagmans
patrini sunt Antonius Maxwil
et Elisabeth Coene.
Johanna is overleden op 11-03-1863 in Culemborg(Gld), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1863;akte nr.39.].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overlijdensregister Culemborg 1863:
No. 39
Heden den elfden der maand Maart achttien honderd drie en zestig, is voor ons ondergeteekenden Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente CULEMBORG, Provincie GELDERLAND, verschenen Hendrikus van Dam oud vier en vijftig jaren, van beroep Aanspreker en Christoffel Borghstijn oud een en zestig jaren, van beroep Aanspreker beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den elfden der maand Maart des jaars achttien honderd drie en zestig, des morgens ten zeven ure, binnen deze Gemeente, in het Huis Nummer zeshonderd zeven en zestig staande in de Goilberdingerstraat in den ouderdom van drie en tachtig jaren is overleden Johanna Maxwil zonder beroep, weduwe van Hendrik van Someren, wonende alhier en geboren te Oefen, uit Hermanus Maxwil en Christina Hagemans, beide overleden,
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
w.g.
H.van Dam C.Borghstijn W.C.de Crouw
Beroep:
In 1843 waschvrouw.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan van Zomeren, geboren op 06-11-1814 in Vianen(Utr.) (zie 62).
II. Hermanus van Zomeren, geboren op 22-11-1815 in Vianen(Utr.). Hermanus is overleden op 05-09-1866 in Vianen(Utr.), 50 jaar oud.
126 Paulus de Leeuw. Hij is gedoopt op 06-08-1796 in Culemborg(Gld) [bron: RK-Doopboek Culemborg 1628-1811.].
Notitie bij de geboorte van Paulus: RK-Doopboek Culemborg 1628-1811:
1796
6 augustus
Paulus filius legitimus
Joes de Leeuw et Willemi
na Helena Zaltser
cuscepit Christina de
Leeuw pro Adriana
Gerdon.
Paulus is overleden op 04-09-1832 in Rotterdam(Z.H.), 36 jaar oud [bron: Overlijdensregister Rotterdam 1832; akte nr.2270.].
Notitie bij overlijden van Paulus: Overlijdensregister ROTTERDAM 1832.
No.2270.
In het jaar Eenduizend acht honderd twee en dertig den Vijfden September des middags compareerden voor ons Wethouder der Stad Rotterdam, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand Godefridus Spierings oud zevenenveertig jaar Kleermakersknecht en Carolus Canta oud vijfenveertig jaar kleermaker wonende beiden aan de Visscherdijk 249 geburen van nagenoemde
Paulus de Leeuw deszelven verklaarden dat den vierden deezer des middags in zeker huis staande aan den Visscherdijk D is overleden Paulus de Leeuw oud zesendertig jaar en Een maand Echtgenoot van Catharina van Lunsen zijnde geweest metzelaersknecht geboren te Culemborg en gedomicilieerd alhier.
Zoon van Johannes de Leeuw , metzelaer en van Helena Salters, beiden te Culemborg woonachtig.En hebben de declaranten deze acte na voorlezing nevens ons onderteekend.
w.g.
G.Spierings
C.Canta
Notitie bij Paulus: Bron:www.familiewiersema.nl.
Beroep:
Metselaar.   [bron: Huwelijksregister ROTTERDAM 1829; akte nr.359.]
Hij trouwde, 33 jaar oud, op 19-08-1829 in Rotterdam(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ROTTERDAM 1829;akte nr.359.] met de 36-jarige Catharina van Lunsen(Leunissen).
Notitie bij het huwelijk van Paulus en Catharina: Huwelijksregister ROTTERDAM 1829
Nr.359
In het jaar Eenduizend Acht Honderd negen en twintig den Negentienden Augustus des middags compareerden voor ons ondergeteekende Wethouder der Stad Rotterdam, Ambtenaar van den Burgerlijken Stand tot Voltrekking van derzelver Huwelijk
Paulus de Leeuw, oud drie en dertig jaren Metzelaar wonende alhier, meerderjarige zoon van Johannes en Willemina Helena Zaltzer wonende beiden te Culemborg en
Catharina Lunsen oud zes en dertig jaren, dienstbaar wonende alhier, meerderjarige dochter van Johannes en Everina Groen, wonende beiden te Wijk bij Duurstede,
En heb ik achtervolgens de Wet hun voorgelezen.
1e Eene akte waaruit blijkt dat Hij Comp. op den zesden Augustus zeventien honderd zes en negentig te Culemborg is gedoopt.
2e De vrijstelling van de Nationale Militie.
3e Eene akte bewijzende dat Zij Compte. te Wijk bij Duurstede op den Eersten Augustus zeventien honderd drie en negentig is gedoopt.
4e.Twee Notariele Actens van Consent tot dit Huwelijk als een door de Ouders van den Compt. te Culemborg en de andere door de Ouders van den Compte. te Wijk bij Duurstede verleden.
5e de Geboorteacte van Paulina op den zeven en twintigsten Mei achttien honderd twee en twintig te Wijk bij Duurstede geboren en van welk kind Zij Comp.ten verklaren resp. Vader en Moeder te zijn en hetzelve mits dien bij deze te Echten.
6e De Actens van afkondiging opgemaakt den Negenden en Zestienden dezer loopende Maand.
Laatstelijk het zesde hoofddeel van de Titel van het Burgerlijk Wetboek handelende over het Huwelijk
en vermits tegen het voorg. Huwelijk geen oppositie heeft plaats gehad en na dat de Comp.ten hebben verklaard elkander te nemen tot Man en Vrouw, heb ik in naam der Wet ; uitspraak gedaan dat Paulus de Leeuw en Catharina Lunsen in het Huwelijk zijn vereenigd in tegenwoordigheid van Pieter van der Hoeven Abrahamszoon , oud vijf en dertig jaren, Willem van Aalst oud negen en zestig jaren, Jacob de Visser, oud acht en vijftig jaren en Simon van Gelderen, oud negen en twintig jaren, de eerste Kamerbewaarder en de drie laatsten Sergeants van Heeren Burgemeester en Wethouders wonende alle alhier dewelke deze Acte na voorlezing nevens ons en de Compt hebben getekend.
w.g.
P.De Leeuw C.van Lunse
S. van Gelderen VanderHoeven
J.de Visser
W.V.Aalst
127 Catharina van Lunsen(Leunissen). Zij is gedoopt op 01-08-1793 in Rotterdam(Z.H.) [bron: RK Doopboek Rotterdam 1793]. Bij de doop van Catharina was de volgende getuige aanwezig: Joanna van Mourik.
Notitie bij de geboorte van Catharina: RK Doopboek Rotterdam 1793:
1793
1 augustus baptizata est
Catharina
p: Johannes van Lunsen
m: Everina Groen wijk
suscepit: Johanna van Mourik
Catharina is overleden op 27-01-1847 om 09:00 in Rotterdam(Z.H.)-(Hoogstraat nr.385), 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister ROTTERDAM 1847; akte nr.440.].
Notitie bij overlijden van Catharina: Overlijdensregister ROTTERDAM 1847.
No.440
Op heden den Zevenentwintigsten January Achttien honderd Zeven en Veertig, zijn voor ons Lid van het Plaatselijk Bestuur der Stad Rotterdam, benoemd Ambtenaar van den Burgerlijken Stand, in het huis der Gemeente, verschenen Bathaan van Duyl van beroep Binnenvader oud vierenveertig jaren, wonende Gasthuis goede bekende van de natenoemen overledene, en Evert de Roo van beroep Bediende oud veertig jaren, wonende Gasthuis goede bekende van de natenoemen overledene, welke ons hebben verklaard, dat op den Vier en twintigsten dezer des voormiddags ten negen ure, in zeker huis staande Hoogstraat n 385 is overleden Catharina van Leunissen oud drie en vijftig jaren vijf maanden en drie en twintig dagen, weduwe van Paulus de Leeuw, zonder beroep, geboren te Wijk bij Duurstede en gedomicilieerd alhier.
Dochter van wijlen Johannes van Leunissen te Wijk bij Duurstede overleden en van Everdina Groen wonende aldaar.
En hebben Wij hiervan deze akte opgemaakt,welke na voorlezing door de declaranten en ons is onderteekend.
w.g.
B.van Duyl E.de Roo
Beroep:
  [bron: In 1843:zieken-oppaster.]
Kind uit dit huwelijk:
I. Paulina de Leeuw, geboren op 27-05-1822 in Wijk bij Duurstede(Utr.) (zie 63).

Generatie 8 (oudovergrootouders)

130 Cornelis de Visser, geboren op 10-04-1787 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Bij de geboorteaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Jasper de Visser (1754-1817) [zie 520,II] [oom vaderszijde] en Grietje de Visser (geb. 1759) [zie 520,III] [tante vaderszijde]. Hij is gedoopt op 15-04-1787 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij de geboorte van Cornelis: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
Ao 1787
Gebooren gedoopt
10de April den 15e April Cornelis zoon van Pieter Cornelisz.de Visser en Pieternella Jonkers
get.Jasper Cornelisz. de Visser en Grietje Cornelisdr.
de Visser.
Cornelis is overleden op 17-01-1861 in Zwaluwe(N.B.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1861,akte nr.7]. Bij de overlijdensaangifte van Cornelis waren de volgende getuigen aanwezig: Lambert de Visser (1809-1888) [zie 130,I] [schoonzoon] en Pieter Weeland (geb. ±1815). Hij is begraven op 17-01-1861 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1861,akte nr.7].
Notitie bij overlijden van Cornelis: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1861,akte nr.7:
Op heden den zeventienden der maand Januarij Achttien honderd Een en Zestig is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te ZWALUWE, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen
Lambert de Visser, oud twee en vijftig jaren van beroep schipper, aanbehuwd zoon van den overledene en Pieter Weeland oud zes en veertig jaren, arbeider, neef van den overledene, beide wonende te Zwaluwen, welke ons hebben verklaard, dat op den zeventienden Januarij dezes jaars, des nachts ten twaalf ure, binnen deze Gemeente is overleden, Cornelis de Visser, oud drie en zevenig jaren, van beroep schipper, geboren en wonende te Zwaluwe, Echtgenoot van Geertje Lucas, zonder beroep, wonende te Zwaluwe, zoon van Pieter de Visser en Pieternella Jonkers, beide overleden.
En is deze akte na voorlezing door ons benevens de komparanten onderteekend.
L.de Visser
P.F.Weeland De Ambtenaar voornoemd
onleesbaar
Beroep:
schipper
Hij trouwde, 23 jaar oud, op 07-11-1810 in Hooge Zwaluwe [bron: N.G.Trouwboek Hooge en Lage Zwaluwe 1773-1810] met de 20-jarige Geertje Jansdr. Lucas.
Notitie bij het huwelijk van Cornelis en Geertje: N.G.Trouwboek Hooge en Lage Zwaluwe 1773-1810:
Den 19 October 1810 zijn kerkelijk ondertrouwd
Cornelis Pietz. de Visser J.M. geboren op de Hooge en wonende in de Lage Zwaluwe
en
Geertje Jansdr.Lucas J.D. geboren en wonende in de Lage Zwaluwe
getrouwd den 7 November 1810
131 Geertje Jansdr. Lucas, geboren in Lage Zwaluwe(N .B.). Zij is gedoopt op 09-05-1790 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij de geboorte van Geertje: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
Lijst der gedoopte kinderen gedurende den vacatures volgens de aantekening van de President Ouderling J.van Bavel
Anno 1790 9 meij Geertje V.Jan Cornelissen Lucas
M.Taake Willemse van Lit
Geertje is overleden op 19-08-1872 om 19:30 in Zwaluwe(N.B.), 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1872,akte nr.52]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-08-1872 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1872,akte nr.52]. Bij de overlijdensaangifte van Geertje waren de volgende getuigen aanwezig: Lambert de Visser (1809-1888) [zie 130,I] [schoonzoon] en Pieter Weeland (geb. ±1815).
Notitie bij overlijden van Geertje: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1872,akte nr.52:
Op den Twintigsten der maand Augustus Achttien honderd Twee en Zeventig is voor ons Ambtenaar van den Burgerlijken Stand te ZWALUWE, Provincie Noordbrabant, in het Huis der Gemeente verschenen
Lambert Joostzoon de Visser, oud drie en zestig jaren, schipper, aanbehuwd zoon van den overledene en Pieter Weeland oud zeven en vijftig jaren, arbeider, beide wonende te Zwaluwen, welke ons hebben verklaard, dat op den negentienden Augustus dezes jaars, des avonds ten half acht ure, binnen deze Gemeente is overleden, Geertje Lucas, oud twee en tachtig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Zwaluwe, weduwe van Cornelis de Visser, dochter van Jan Cornelisse Lucas en Tanneke Willemse van Lit beide overleden.
En is deze akte na voorlezing door ons benevens de komparanten onderteekend.
L.de Visser
P.F.Weeland De Ambtenaar voornoemd
onleesbaar
Adres:
Woont bij huwelijk te Lage Zwaluwe.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Petronella(Pieternella) de Visser, geboren op 18-02-1811 om 06:00 in Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Geboorteregister Hooge en Lage Zwaluwe 1811;akte nr.19.]. Petronella(Pieternella) is overleden op 20-02-1868 om 01:00 in Zwaluwe(N.B.), 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-02-1868 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1867]. Petronella(Pieternella) trouwde, 23 jaar oud, op 11-05-1834 in Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1834;akte nr.7.] met Lambert de Visser, 25 jaar oud. Lambert is geboren op 30-03-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe], zoon van Joost Adriaan de Visser en Cornelia Rombout. Hij is gedoopt op 23-04-1809 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Lambert is overleden op 21-08-1888 om 23:00 in Zwaluwe(N.B.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1888;akte nr.69.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 23-08-1888 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1888;akte nr.69.].
Notitie bij Lambert: Uit Certificaat Nationale Militie d.d. 7.4.1834 (Huwelijksbijlagen Hooge en Lage Zwaluwe 1834):
Signalement:
Lengte 1.640
Aangezigt ovaal
Voorhoofd hoog
Oogen blauw
Neus gewoon
Mond groot
Kin lbruin
Haar id
Wenkbrauwen id
Merkbare teekenen geene

"binnen de Gemeente Zwaluwe voor de Nationale Militie is ingeschreven; dat aan hem vervolgens bij de Loting is ten deele gevallen het Nummer 17 hij vervolgens door de Militieraad, zitting gehouden hebbende te Breda uit hoofde van een Broeder gepasporteerd te hebben finaal is vrijgesteld".
Getuige bij:
1 v.Chr.     overlijdensaangifte Cornelis de Visser (1787-1861) [zie 130]    [schoonzoon]
20-08-1872     overlijdensaangifte Geertje Jansdr. Lucas (1790-1872) [zie 131]    [schoonzoon]   [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1872,akte nr.52]
II. Jannetje de Visser, geboren op 27-09-1812 in Strijen(Z.H.) [bron: Geboorteregister Strijen 1812;akte nr.72.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 29-09-1812 [bron: Geboorteregister Strijen 1812;akte nr.72.].
III. Tanneke de Visser, geboren op 29-09-1813 in Strijensas(Z.H.) (zie 65).
IV. Elisabeth de Visser, geboren op 21-10-1813 in Strijensas(Z.H.) [bron: Geboorteregister Strijen 1813;akte nr.89.]. Van de geboorte is aangifte gedaan op 30-10-1813 [bron: Geboorteregister Strijen 1813;akte nr.89.]. Elisabeth is overleden op 04-02-1879 in Dubbeldam(Z.H.), 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister Dubbeldam 1879;akte nr.19.]. Elisabeth trouwde, 24 jaar oud, op 28-03-1838 in Dordrecht [bron: Huwelijksakten Dordrecht 1838] met Mathijs Groenendijk. Mathijs is een zoon van Willem Groenendijk en Aagje Cornelisdr. de Brui(j)n. Mathijs is overleden op 23-01-1859 in Dubbeldam(Z.H.) [bron: Overlijdensregister Dubbeldam 1859;akte nr.17.].
132 Adrianus(Adriaan) Vos. Hij is gedoopt op 28-03-1762 in Zwaluwe(N.B) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.].
Notitie bij de geboorte van Adrianus(Adriaan): NG-Doopboek 1610-1772, Hooge en Lage Zwaluwe:
1762
28 Meert Adrianus S. van Lambert Vos en Johanna van Dongen.
get.Maria Vos.
Adrianus(Adriaan) is overleden op 26-06-1832 om 07:00 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B)-(huisnr.99), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en lage Zwaluwe 1832,akte nr.53].
Notitie bij overlijden van Adrianus(Adriaan): Overlijdensregister Hooge en lage Zwaluwe 1832,akte nr.53:
In het jaar Een duizend acht honderd Twee-en-Dertig, den Zeven en twintigsten Junij des voormiddags ten Elf ure, compareerde voor ons Burgemeester Beambte van den Burgerlijken Stand der Gemeente ZWALUWEN, Arrondissement BREDA, Provincie Noord-Braband,
Anthonie Vos, oud Een en Veertig jaren, griendbaas, zoon van de overledene, en Jacob Vos oud vier en dertig jaren, griendbaas, zoon van de overledene, beiden wonende te Zwaluwen, dewelken aan ons hebben verklaard, dat op den Zes en twintigsten Junij dezes jaars, des morgens ten zeven ure,te Zwaluwen is overleden, in het huis numero 99 Adriaan Vos, oud ruim zeventig jaren, opzichter van het Domein te Zwaluwe, geboren en wonende aldaar, eerst weduwnaar van wijlen Wilhelmina den Ouden en thans gehuwd met Anna Ros, oud zes en twintig jaren, zonder beroep, wonende terzelve Zwaluwe,Zoon van Lambert Vos en Johanna van Dongen, beide overleden.
Na gedane voorlezing is deze akte getekend door ons Burgemeester en de Komparanten.
A.Vos
J.A.Vos De Burgemeester voornoemd
onleesbaar
Beroepen:
Dorpsbode.   [bron: Huwelijksakte d.d. 8.3.1819 Hooge en Lage Zwaluwe.]
Opzichter van het Domein.   [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1832]
Hij trouwde, 24 jaar oud, op 07-05-1786 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Trouwboek 1773-1810 Hooge en Lage Zwaluwe] met de ongeveer 22-jarige Wilhelmina(Willemina) den Ouden.
Notitie bij het huwelijk van Adrianus(Adriaan) en Wilhelmina(Willemina): NG Trouwboek 1773-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
Ao.1786
Den 21ste April
Zijn na vertoon eener behoorelijke blijk dat aan ‘s Lands Recht volgens ordonnantie op het Trouwen geëmaneert werderzijds was voldaan met toestemming der Ouders in wettige Ondertrouw aangenomen Adriaan Lambertsz, Vos J.M. gebooren en woonende op de Hooge Zwaluwe en Willemina den Ouden J.D. gebooren te Breda doch woonende op de Hooge Zwaluwe.
De drie Huwelijkse voorstellingen onverhindert geschied zijnde zijn deze Persoonen in den huwelijkse staat bevestigt den 7de Maij 1786.woont tijdens huwelijk te Hooge Zwaluwe
133 Wilhelmina(Willemina) den Ouden, geboren omstreeks 1764 in Breda(N.B.). Wilhelmina(Willemina) is overleden op 01-06-1814 in Hooge en Lage Zwaluwe(N .B.), ongeveer 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1814,akte nr.45.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 16-06-1814 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1814,akte nr.45.].
Notitie bij overlijden van Wilhelmina(Willemina): Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1814,akte nr.45:
Het jaar duijzend agt hondert veertien den zestiende compareerde voor ons daniel de jongh Burgemeester en houder van den Burgerlijken Staat te Zwaluwe G.van Bavel en G.Krol beide te Zwaluwe woonende dewelke ons verklaard hebben dat op den Zestiende Junij S’morgens Elf uuren is overleden Wilhelmina den Ouden oud vijftig jaaren doghter van ...............den Ouden en..........................
en nadat van deeze acte van voorlezing is gedaan aan de Comparante hebben zij met ons getekent.
G,van Bavel G.Krol D.de Jongh
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Adriaanse Vos. Jan trouwde op 08-07-1880 in Hooge en Lage Zwaluwe [bron: Huwelijkregister Hooge en Lage Zwaluwe 1880;akte nr.16.] met Petronella Diderika Krol.
II. Johanna Vos, geboren op 28-09-1786 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 31-10-1786 in Zwaluwe(N.B.).
III. Lambert Vos, geboren op 05-12-1787 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 16-12-1787 [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
IV. Anthonie Vos, geboren [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 19-02-1790 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
V. Cornelia Vos, geboren op 27-02-1794 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 02-03-1794 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
VI. Jacob Vos, geboren op 02-06-1797 in Zwaluwe(N.B.) (zie 66).
VII. Johannes Vos, geboren op 25-11-1799 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 01-12-1799 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
VIII. Adriaan Vos, geboren op 17-05-1803 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Hij is gedoopt op 29-05-1803 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
IX. Willemijntje Vos, geboren op 17-05-1803 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 29-05-1803 [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
X. Willemijntje Vos, geboren op 30-05-1806 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is gedoopt op 08-06-1806 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
134 Harmen(Herman) Kanters-Canter-de Kanter, geboren op 22-01-1755 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810]. Hij is gedoopt op 26-01-1755 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810].
Notitie bij de geboorte van Harmen(Herman): NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810:
Ao 1755 Ao 1755
Jan.rij Jan.rij
22 26 Harmen V. Adam Kanters
M. Adriana de Graaff
G. Teuntje Harmenze van Raamsdonk
Harmen(Herman) is overleden op 01-01-1845 om 01:00 in Zwaluwe(N.B.)-(huisnr.110), 89 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1845,akte nr. 2.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-01-1845 [bron: Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1845,akte nr. 2.].
Notitie bij overlijden van Harmen(Herman): Overlijdensregister Hooge en Lage Zwaluwe 1845,akte nr. 2:
In het jaar Een duizend Acht honderd Vijf-en-Veertig, den tweeden Januarij des voormiddags ten Elf ure kompareerde voor ons Ambtenaar van den Burgelijken Stand der Gemeente ZWALUWE, Provincie Noord-Braband,
Jacob Vos, oud zeven en veertig jaren, van beroep griendbaas, aanbehuwd zoon van den overledenen, en Herman Kanters, oud drie en dertig jaren, van beroep metselaar, kleinzoon van den overledenen, beide wonende te Zwaluwen,
dewelke aan ons hebben verklaard, dat op den eersten Januarij dezes jaars, des nachts ten Een ure,te Zwaluwe, in het huis Nummer Een Honderd Tien is overleden: Harmen Kanters, oud negentig jaren, zonder beroep, geboren en wonende te Zwaluwe, weduwnaar van wijlen Cornelia den Boer, zoon van Adam Kanters en van Adriana de Graaff, beide overleden.
En is deze akte na voorlezing door ons benevens de Komparanten onderteekend, hebbende den eersten verklaard niet te kunnen schrijven.
Jac.A. Vos De Ambtenaar voornoemd
Herman Kanters A.K.Beljaars
Beroep:
metselaar   [bron: Huwelijksakte d.d. 8.3.1819 Hooge en Lage Zwaluwe.]
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 07-03-1784 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG Trouwboek 1773-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.] met de 21-jarige Cornelia den Boer.
Notitie bij het huwelijk van Harmen(Herman) en Cornelia: NG Trouwboek 1773-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
Ao.1784
21ste February
Zijn na vertooning eener behoorlijke blijk, dat aan ‘s lands Regt volgens Ordonnantie op het Trouwen geëmaneert, wederzijds was voldaan, met bewilliging Hunner Ouders in eene wettige ondretrouw aangenomen Harmen Adamsz.Kanters J.M. en Cornelia Bastiaansdr. Den Boer J.D. beide gebooren en woonende op de Hooge Zwaluwe.De drie huwelijkse voorstellingen zonder verhindering geschied zijnde zijn voorn. Persoonen in den Huwelijke staat bevestigt den 7e Maart 1783.

De datum van ondertrouw staat in het NG Trouwboek Hooge en Lage Zwaluwe 1773-1810 als 21.2.1784 aangegeven(in de kolommen voor dat jaar)De trouwdatum is abusievelijk als 7-3-1783 i.p.v. 7-3-1784 aangegeven.
135 Cornelia den Boer. Zij is gedoopt op 05-09-1762 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810:
1762
5.Sept. Cornelia D.van Bastiaan den Boer en Maria Vos
get.Johanna van Dongen huijsvrouw van Lamb.Vos
Cornelia is overleden op 17-12-1798 in Hooge Zwaluwe(N.B.), 36 jaar oud [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe]. Zij is begraven op 20-12-1798 [bron: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe].
Notitie bij overlijden van Cornelia: NG Register van ontvangst van kerkerecht voor begraven 1764-1810 Hooge en Lage Zwaluwe:
oud 35 jaar,3 maanden en 11 dagen,begraven in de kerk den 20e.Kosten f. 18.10.0.

Begraafregister over 1798 in de kerk:
20 dec. Cornelia den Boer,huisvr. van H.Kanters 18-10-0
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Adam Kanters, geboren op 20-03-1784 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-Doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1610-1810.]. Hij is gedoopt op 28-03-1784 in Hooge Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-Doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1610-1810.]. Adam trouwde, 26 jaar oud, op 15-02-1811 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: Huwelijksregister Hooge en Lage Zwaluwe 1811;aktenr.1.] met Cornelia Dubbelman, 21 jaar oud. Cornelia is geboren op 06-09-1789 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.) [bron: NG-doopboek 1718-1810 Hooge en Lage Zwaluwe.], dochter van Jan Cornelisz. Dubbelman en Dorothee du Bois. Zij is gedoopt op 13-09-1789 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B.).
II. Bastiaan Kanters, geboren op 31-07-1785 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810]. Hij is gedoopt op 07-08-1785 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810].
III. Bastiaan Kanters, geboren op 29-08-1786 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810]. Hij is gedoopt op 03-09-1786 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810].
IV. Adriaan Kanters, geboren op 02-01-1789 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810]. Hij is gedoopt op 11-01-1789 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810].
V. Johannes Kanters, geboren op 23-02-1791 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810]. Hij is gedoopt op 27-02-1791 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810].
VI. Pieter Kanters, geboren op 02-09-1793 [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810]. Hij is gedoopt op 08-09-1793 [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810].
VII. Maria Kanters, geboren op 28-11-1794 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810]. Zij is gedoopt op 07-12-1794 in Zwaluwe(N.B.) [bron: NG doopboek Hooge en Lage Zwaluwe 1718-1810].
VIII. Bastiaantje Kanters, geboren op 01-05-1798 in Hooge en Lage Zwaluwe(N.B). (zie 67).
136 Pieter Joppe, geboren [bron: Isis-Zeeland]. Hij is gedoopt op 09-12-1764 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl]. Bij de doop van Pieter waren de volgende getuigen aanwezig: Aremina Cramers en Marinus Suurlant. Pieter is overleden op 01-10-1818 om 02:30 in Oud Vossemeer(Zld.)-(huisnr.23), 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1818;akte nr.28.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 02-10-1818 [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1818;akte nr.28.]. Bij de overlijdensaangifte van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Gijsbregt Maris (geb. ±1793).
Notitie bij overlijden van Pieter: Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1818
No. 28
Heden den Tweeden van de maand October des Jaars achttien honderd en achttien, des namiddags ten vier uren,compareerden voor mij Schout Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente Oudvossemeer District Zierikzee, Provincie Zeeland,Cornelis Bogers oud drie en vijftig Jaren, van Beroep Bakker wonende te Oudvossemeer Buurman van de Overledene en Gijsbregt Maris, oud vijf en twintig Jaren, van Beroep Bouwman wonende mede te Oudvossemeer goede bekende van de Overledene; dewelke hebben verklaard, dat op den Eersten van de maand October des Jaars achttien honderd en achttien, binnen de Gemeente Oudvossemeer in het Huis Wijk .Nummer 23 ten half drie uren, in den nacht is overleden Pieter Joppe oud vier en vijftig Jaren van Beroep arbeider wonende te Oudvossemeer gehuwd met Adriana Geluk, zoon van Cornelis Pietersen Joppe en van Adriana Suurland beiden overleden.
En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met mij deze Akte van Overlijden geteekend.
w.g.
Corn.Bongers N.van den Oudendijk
Gijsbregt Maris Schout
Notitie bij Pieter: In 1786 boerenzoon;in 1818 arbeider(Isis-Zeeland)

Transporten Onroerend Goed Tholen 1772-1805
Transport Onroerend Goed [?] Joppe en Pieter Joppe, 1799-02-19
Datum:1799-02-19
Koper:Pieter Joppe
Relatie tot verkoper:diens boedel
Verkoper:[?] Joppe
Relatie tot koper:zoon
Plaatsnaam:
Oud- en Nieuw-Vossemeer
Plaats:Oud- en Nieuw-Vossemeer
Soort object 1:hof
Soort object 2:land
Prijs in ponden:1566;Prijs in schellingen:3;Prijs in penningen:4.
Opmerkingen:
Object: na aftrek erfportie. Koper is zoon van verkoper
inventaris nummer:D 71231

Uit Trouwgeld Zeeuwse Eilanden 1763-1805:
Pieter Joppe en Adriaantje Geluk 1786-11-2
Datering: 1786-11-2
Plaats Trouwgeld : Tholen
Ambtsgebied : Tholen
Bruidegom: Pieter Joppe
Opmerking: Boerenzoon
Bruid: Adriaantje Geluk
Inv.nr. 45831
Opmerking: Boerendochter
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 02-11-1786 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: Isis-Zeeland(betaling trouwgeld).] met de ongeveer 19-jarige
137 Adriana(Adriaantje) Geluk, geboren omstreeks 1767 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: Isis-Zeeland]. Adriana(Adriaantje) is overleden op 25-12-1823 om 08:00 in Oud Vossemeer(Zld.)-(huisnr.23), ongeveer 56 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1823; akte nr.43.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-12-1823 [bron: Overlijdensregister Oud-Vossemeer 1823; akte nr.43.]. Bij de overlijdensaangifte van Adriana(Adriaantje) waren de volgende getuigen aanwezig: Marinus Lindhout (geb. ±1775) en Jakob Geri (geb. ±1776).
Notitie bij overlijden van Adriana(Adriaantje): Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1823
Nr.43
Heden den Zesentwintigsten van de maand December des Jaars achttien honderd drie en twintig, des namiddags ten vier uren,compareerden voor mij Schout Beambte tot de Zaken van den Burgerlijken Stand
van de Gemeente Oudvossemeer District Zierikzee, Provincie Zeeland,Marinus Lindhout oud Achtenveertig Jaren, van Beroep Kledermaker wonende alhier Nabuur van de Overledenen en Jakob Geri, oud Zevenen veertig Jaren, van Beroep Schoolmeester wonende te Nieuwvossemeer, bekende van de Overledene; dewelke hebben verklaard, dat op den vijfen twintigste van de maand December des Jaars achttienhonderd drieentwintig, binnen de Gemeente Oudvossemeer in het Huis Wijk--- .Nummer 23 ten acht uren, in den morgen is overleden Adriaantje Geluk oud vijfenvijftig Jaren van Beroep Partikuliere wonende en geboren alhier ,dochter van Jan Geluk en Jopje Quist beiden overleden, zijnde de overledene weduwe van Pieter Joppe alhier overleden.
En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met mij deze Akte van Overlijden geteekend.
w.g.
M.Lindhout N.van den Oudendijk
J.Geri Schout
Notitie bij Adriana(Adriaantje): Iin 1786 boerendochter(Isis-Zeeland)
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia Adriana Joppe. Zij is gedoopt op 11-06-1787 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl]. Bij de doop van Cornelia waren de volgende getuigen aanwezig: Cornelis Joppe en Jobje Quist. Cornelia is overleden op 27-02-1858 in Tholen(Zld), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Tholen 1858; akte nr.18.]. Cornelia trouwde, 24 jaar oud, op 16-04-1812 in Tholen [bron: Isis-Zeeland] met Laurens Knop.
II. Jan Pieterse Joppe, gedoopt op 21-06-1788 in Oud- Vossemeer(Zld.) (zie 68).
III. Maria Johanna Joppe. Bij de geboorteaangifte van Maria was de volgende getuige aanwezig: Maria Joppe (geb. 1754). Zij is gedoopt op 18-11-1789 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl]. Bij de doop van Maria was de volgende getuige aanwezig: Johannes Coolaart.
IV. Cornelis Joppe. Hij is gedoopt op 26-02-1792 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl]. Cornelis is overleden op 29-04-1792 in Oud Vossemeer(Zld.), 2 maanden oud [bron: NH-Begraafboek Oud-Vossemeer 1792.]. Hij is begraven op 01-05-1792 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: NH-Begraafboek Oud-Vossemeer 1792.].
V. Cornelis Joppe. Hij is gedoopt op 12-04-1793 in Oud Vossemeer(Zld). [bron: www.archieftholen.nl].
VI. Cornelis Joppe. Hij is gedoopt op 14-09-1794 in Oud Vossemeer(Zld). [bron: www.archieftholen.nl].
VII. Leendert Joppe. Hij is gedoopt op 12-08-1798 in Oud Vossemeer(Zld). [bron: www.archieftholen.nl]. Leendert is overleden op 18-02-1799 in Oud Vossemeer(Zld), 6 maanden oud [bron: NH-Begraafboek Oud-Vossemeer 1799.]. Hij is begraven op 20-02-1799 in Oud Vossemeer(Zld) [bron: NH-Begraafboek Oud-Vossemeer 1799.].
VIII. Johanna Joppe. Zij is gedoopt op 07-12-1800 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl]. Bij de doop van Johanna was de volgende getuige aanwezig: Jan Hase. Johanna is overleden op 11-09-1870 in Scherpenisse(Zld), 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister Scherpenisse 1870; akte nr.25.].
Beroep:
particulier   [bron: Overlijdensregister Scherpenisse 1870; akte nr.25.]
Johanna trouwde, 22 jaar oud, op 24-03-1823 in Oud-Vossemeer(Zld) [bron: Huwelijksregister Oud-Vossemeer 1823; akte nr.8.] met Jan Schram. Jan is geboren in Oud-Vossemeer(Zld). Jan is overleden op 09-01-1871 in Scherpenisse(Zld) [bron: Overlijdensregister 1871; akte nr.2.].
IX. Elisabeth Joppe. Zij is gedoopt op 20-11-1803 in Oud Vossemeer(Zld). [bron: www.archieftholen.nl]. Bij de doop van Elisabeth waren de volgende getuigen aanwezig: Adriaan van Dijk en Elisabeth Joppe. Elisabeth is overleden op 28-01-1868 in Oud Vossemeer(Zld)., 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister Oud Vossemeer 1868; akte nr.3.]. Elisabeth trouwde, 23 jaar oud, op 02-06-1827 in Oud-Vossemeer(Zld). [bron: Huwelijksregister Oud-Vossemeer 1827; akte nr.2.] met Pieter Lems. Pieter is geboren in Rhoon.
138 Willem Willemsz. Meijer, geboren omstreeks 1753 in Sint Philipsland(Zld.). Willem is overleden op 19-05-1812 om 22:00 in Sint Philipsland(Zld.)-(huisnr.2)., ongeveer 59 jaar oud [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1812;akte nr.5.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 20-05-1812 [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1812.]. Bij de overlijdensaangifte van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Leonardus van Oosterzee (geb. ±1781) en Willem (de) Meijer (1783-1848) [zie 138,II] [zoon].
Notitie bij overlijden van Willem: Overlijdensregister St.Philipsland 1812:
L’an mil huit cent et douze le vingt du mois de Maij à midi, par devant nous Machiel Mol, adjoint Maire de l’Etat civil de la commune de St.Philipsland, Canton de Thole, Departement des Bouches de l’Escaut sont comparu Willem Meijer,ayant l’age de vingt huit ans journalier; et Wouter Leonardus van Oosterzeel, minister de culte, ayant l’age de trente ans, demeurant tous deux dans cette commune, lesquels nous ont declaré, que hier en soir, a dix heures, dans la maison no.2 etait décédé Willem Meijer, père du premier comparant,meunier ayant l’age de quarante dix huit ans, vingt jours.Et les Declarants ont signé avec nous le present acte après qu’il leur en à été fait lecture.
w.g.
M.Mol adjoint Maire
W.Meijer
W.L.van Oosterzeel
Notitie bij Willem: Aanwijzende Tafel Kadaster 1832 Sint Philipsland sectie B Sint Philipsland B 270
Eigenaar:
Willem Meijer
Beroep: Molenaar
Woonplaats: Sint Philipsland
Kadastrale gemeente:
Sint Philipsland B 270
Kadastraal eigendom:
Tuin
Grootte:
0,033 ha.
Klasse ongebouwd:
1
Klasse gebouwd:
0
Bel. ink. ongebouwd:
fl. 1,32
Bel. ink. gebouwd:
fl. 0
Bel. ink. totaal:
fl. 1,32
Beroepen:
Op 12.10.1798: Molenaar en schepen.   [bron: Archief Tholen,eiland inwoners 1798-1799.]
(Overlijdensakte Sint Philipsland 20.05.1812: Overleden Willem Meijer 58 jaar, meunier.)   [bron: molenaar,bakker.]
(Overlijdensakte Sint Philipsland 20.05.1812: Willem Meijer 58 jaar meunier.)   [bron: molenaar,bakker.]
Meunier.   [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1812.]
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 10-11-1777 in Sint Philipsland(Zld.) [bron: NH Trouwboek Sint Philipsland 1590-1810.] met de ongeveer 18-jarige Johanna(Janna) van der Vliet. Willem en Johanna(Janna) gingen op 24-10-1777 in Sint Philipsland in ondertrouw [bron: www.van-der-heiden.nl].
Notitie bij het huwelijk van Willem en Johanna(Janna): NH Trouwboek Sint Philipsland 1590-1810:
Den 24 Octob.1777
Sijn bij ons wettig ondertrouwt
Willem Willemsz. Meijer
met
Johanna van der Vliet
bijde geboortig en woonagtig alhier
getrouwt alhier den 10 Novemb.
139 Johanna(Janna) van der Vliet, geboren omstreeks 1759 [bron: www.van-der-heiden.nl]. Johanna(Janna) is overleden op 18-01-1822 om 07:00 in Sint Philipsland(Zld.)-(huisnr.2)., ongeveer 63 jaar oud [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1822.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-01-1822 [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1822.]. Bij de overlijdensaangifte van Johanna(Janna) was de volgende getuige aanwezig: Adriaan Verspoor (geb. ±1760).
Notitie bij overlijden van Johanna(Janna): Overlijdensregister Sint Philipsland 1822:
Heden den achtienden van de maand Januarij des Jaars achttien honderd twee en twintig, des voormiddags ten tien uren, compareerden voor mij Schout, Beambten tot de Zaken van den Burgerlijken Stand van de Gemeente St.Philipsland, District Zierikzee, Provincie Zeeland, Jan Korsaans van der Vliet, oud vijftig Jaren, van Beroep arbeider, wonende in deze gemeente en Adriaan Verspoor, oud tweeenzestig Jaren, van Beroep schipper wonende in deze gemeente nabuur van de Overledene; dewelke hebben verklaard dat op den achtienden van de maand Januarij des Jaars achttien honderd tweeentwintig, binnen de gemeente St.Philipsland in het Huis Wijk , Nummer 2 ,ten zeven uren in den Morgen, is overleden Janna van der Vliet, oud Drie en Zestig jaren, van Beroep Molenaarsvrouw wonende in deze gemeente zijnde een .... van den eersten declarant.
En hebben de Declaranten, na gedane voorlezing, met mij, deze Akte van Overlijden geteekend.
w.g.
Jan van der Vliet
Adriaan Verspoor
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jannetje Meijer. Zij is gedoopt op 07-01-1781 in St.Philipsland(Zld.) [bron: NH Doopboek Sint Philipsland 1779-1810.]. Bij de doop van Jannetje waren de volgende getuigen aanwezig: Jacobus Hart en Jannetje Jagt [zie 279] [grootmoeder moederszijde]. Jannetje is overleden op 02-07-1846 in St.Philipsland(Zld.), 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1846; aktenr.45.].
II. Willem (de) Meijer, geboren op 15-09-1783 in St.Philipsland(Zld.) [bron: Bevolkingsregister Sint Philipsland 138-1850.]. Hij is gedoopt op 28-09-1783 in St.Philipsland(Zld.) [bron: NH Doopboek Sint Philipsland 1779-1810.]. Bij de doop van Willem waren de volgende getuigen aanwezig: Jannetje Meier en Willem Meier. Willem is overleden op 16-11-1848 in St.Philipsland(Zld.), 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister 1848 St.Philipsland ;akte nr.25.].
Beroep:
Op 01.04.1834: korenmolenaar.   [bron: Bevolkingsregister Sint Philipsland 1838-1850.]
Getuige bij:
20-05-1812     overlijdensaangifte Willem Willemsz. Meijer (±1753-1812) [zie 138]    [zoon]   [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1812.]
Willem trouwde met Maria den Braber. Maria is overleden op 12-10-1859 in Sint Philipsland (Zld.) [bron: Overlijdensregister Sint Philipsland 1859;akte nr.25.].
III. Geertje Willemse Meijer, geboren op 23-05-1787 in Sint Philipsland(Zld.) (zie 69).
IV. Johanna Meijer, geboren [bron: NH Doopboek Sint Philipsland 1779-1810.]. Zij is gedoopt op 05-06-1796 in St.Philipsland(Zld.) [bron: NH Doopboek Sint Philipsland 1779-1810.]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Maatje Meijer en Christiaan van der Vliet. Johanna trouwde, 29 jaar oud, op 01-05-1826 in St.Philipsland(Zld.) met Willem van ’t Veer, 26 jaar oud. Willem is geboren op 11-09-1799 in Sint Philipsland(Zld.). Willem is overleden op 31-05-1877 in Sint Philipsland(Zld.), 77 jaar oud [bron: OverlijdensregisterSint Philipsland 1877; akte nr.6.].
Beroep:
Bij overlijden stoelenmatter.
140 Andries Jacobs de Bakker, geboren op 25-10-1764 in Bruinisse(Zld.). Hij is gedoopt op 27-10-1764 in Bruinisse(Zld.) [bron: NH-Dopen Bruinisse 1590-1810].
Notitie bij de geboorte van Andries: NH-Dopen Bruinisse 1590-1810:
1764
Den 22/27 dito(oktober)
De V Jacob de Bakker
Andries De M Tannetje de Graaf
’t Kind Andries
Beroepen:
arbeider   [bron: Huwelijksregister 1820; akte nr.6.]
Kleermaker.In 1797 en 1811 resp. kleermaker en tailleur.   [bron: Huwelijksregister 1820; akte nr.6.]
Hij trouwde, 29 jaar oud, op 04-05-1794 in Bruinisse(Zld.) [bron: Huwelijken Bruinisse 1590-1798;Inv.nr.122.] met de 19-jarige Elisabeth Willemsdr. Lemson(Lensum)(Lempson)(Lempson). Andries en Elisabeth gingen op 18-04-1794 in Bruinisse(Zld.) in ondertrouw [bron: Huwelijken Bruinisse 1590-1798;Inv.nr.122.].
Notitie bij het huwelijk van Andries en Elisabeth: Uit Huwelijken Bruinisse 1590-1798;Inv,nr.122.
1794
18 april
Andries de Bakker jongm. met Elisabeth Lemsum jongd. bijde geb.en woonagtig te Bruinisse.
4 mei getrouwt.
141 Elisabeth Willemsdr. Lemson(Lensum)(Lempson)(Lempson), geboren op 12-09-1774 in Bruinisse(Zld.). Zij is gedoopt op 18-09-1774 in Bruinisse(Zld.). Elisabeth is overleden op 15-01-1848 om 06:00 in Bruinisse(Zld.), 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister Bruinisse 1848; akte nr.4.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-01-1848 [bron: Overlijdensregister Bruinisse 1848; akte nr.4.]. Bij de overlijdensaangifte van Elisabeth was de volgende getuige aanwezig: Willem de Koning (geb. ±1805).
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overlijdensregister BRUINISSE 1848
? 4
Heden den Vijftienden van de maand Januarij des jaars een duizend acht honderd Acht en veertig, verschenen voor mij Eerste Assesor Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Bruinisse, Provincie Zeeland, Jan Goudzwaard oud vijf en twintig jaren, van beroep winkelier wonende te Bruinisse,bekende van de overledene, alsmede Willem de Koning oud drieenveertig jaren, van beroep schipper, wonende te Bruinisse, neef van de overledene welke mij hebben verklaard dat op den Vijftienden van de maand Januarij des jaars achttien honderd Acht en Veertig, binnen de Gemeente Bruinisse, te zes ure des morgens ,is overleden Elizabet Lemson oud drieenzeventig jaren geboren te Bruinisse, van beroep vroedvrouw wonende te Bruinisse ,dochter van Willem Lemson en van Lena Fernabuk beide overleden weduwe van Andries de Bakker.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is getekend.
w.g.
Jan Goudzwaard de eerste Assesor
W.de Koning T.Voorbeijtel
Notitie bij Elisabeth: Bron:www.van-den-hout.nl.
Beroep:
Vroedvrouw.   [bron: Huwelijksregister 1820; akte nr.6.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Krina de Bakker. Zij is gedoopt op 16-08-1791 in Bruinisse(Zld.). Krina is overleden vóór 26-03-1807, ten hoogste 15 jaar oud.
Notitie bij Krina: Bron:www.van-den-hout.nl.
II. Jacob de Bakker. Hij is gedoopt op 22-03-1795 in Bruinisse(Zld.).
III. Willem de Bakker, geboren op 22-10-1796 in Bruinisse(Zld.) (zie 70).
IV. Marinus de Bakker. Hij is gedoopt op 24-03-1799 in Bruinisse(Zld.) [bron: Dopen Bruinisse 1590-1810;Inv.nr.119.].
Notitie bij Marinus: Bron:www.van-den-hout.nl.
V. Krina de Bakker. Zij is gedoopt op 16-08-1801 in Bruinisse(Zld. [bron: NH-Doopboek Bruinisse 1590-1810].
VI. Krina de Bakker, geboren op 26-02-1807 in Bruinisse(Zld.). Zij is gedoopt op 01-03-1807 in Bruinisse(Zld.) [bron: Dopen Bruinisse 1590-1810;Inv.nr.119.].
Notitie bij Krina: Bron:www.van-den-hout.nl.
VII. Tannetje(Jannetje) de Bakker, geboren op 10-10-1809 in Bruinisse(Zld.). Zij is gedoopt op 15-10-1809 in Bruinisse(Zld.) [bron: Dopen Bruinisse 1590-1810;Inv.nr.119.]. Tannetje(Jannetje) is overleden vóór 26-04-1835, ten hoogste 25 jaar oud.
Notitie bij Tannetje(Jannetje): Bron:www.van-den-hout.nl.
142 Dirk Geuse. Hij is gedoopt op 21-02-1779 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl]. Bij de doop van Dirk was de volgende getuige aanwezig: Pieternella van der Slikke. Dirk is overleden op 07-08-1853 in Oud Vossemeer(Zld.), 74 jaar oud [bron: Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1853;aktenr.28.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 08-08-1853 [bron: Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1853;aktenr.28.].
Notitie bij overlijden van Dirk: Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1853
akte nr.28
Heden den achtsten van de maand Augustus des jaars een duizend acht honderd drie en vijftig, verschenen voor mij Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Oudvossemeer , Provincie Zeeland, Mathijs Geuze oud een en veertig Jaren, van beroep arbeider wonende te Oudvossemeer, zoon van de overledene, alsmede Jacobus Bartelsen oud vijf en dertig jaren, van beroep veldwachter, wonende te Oudvossemeer, geen bloed of aanverwant van de overledene welke mij hebben verklaard dat op den zevenden van de maand Augustus des jaars achttien honderd drieenvijftig, binnen de Gemeente Oudvossemeer, te twee ure des morgens , is overleden Dirk Geuze oud vierenzeventig jaren geboren te Oudvossemeer van beroep arbeider wonende te Oudvossemeer weduwnaar van Christina Scherpenisse overleden te Oudvossemeer, zoon van Mathijs Geuze en van Jacomina de Jonge beide overledente Oudvossemeer.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is getekend.
w.g.
M.Geuze
Bartelsen L.v.d. Oudendijk
Beroep:
Boerenknecht   [bron: Isis-Zeeland;betalen trouwgeld 05.09.1800.]
Hij trouwde, 21 jaar oud, op 21-09-1800 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: NH-Trouwboek Oud Vossemeer.] met de 27-jarige Christina Scherpenisse.
Notitie bij het huwelijk van Dirk en Christina: NH-Trouwboek Oud Vossemeer:
geh. 21-9 Dirk Geuse J.M. geb. en w. hier 21 jaar
en Christina Scherpenisse J.D. geb. St. Annaland w hier 22 jr.
143 Christina Scherpenisse. Zij is gedoopt op 04-06-1773 in Sint Annaland(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl.]. Christina is overleden op 23-07-1848 om 10:00 in Oud Vossemeer(Zld.), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1848;aktenr.30.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 24-07-1848 [bron: Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1848;akte nr.30.].
Notitie bij overlijden van Christina: Overlijdensregister OUD-VOSSEMEER 1848;akte nr.30.
Heden den vier en twintigsten van de maand Julij des jaars een duizend acht honderd acht en veertig, verschenen voor mij Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand van de gemeente Oudvossemeer , Provincie Zeeland, Mathijs Geuze oud een en veertig jaren, van beroep dijkwerker wonende te Oudvossemeer, zoon van de overledene, alsmede Willem de Leeuw oud een en veertig jaren, van beroep arbeider, wonende te Oudvossemeer, geen bloed of aanverwant van de overledene welke mij hebben verklaard dat op den drie en twintigsten van de maand Julij des jaars achttien honderd acht en veertig, binnen de Gemeente Oudvossemeer, te tien ure des voormiddags , is overleden Christina Scherpenisse oud acht en zeventig jaren geboren te Sint Annaland van beroep particuliere wonende te Oudvossemeer gehuwde dochter van Johannis Scherpenisse en van Adriana de Jonge beiden overleden te Sint Annaland; echtgenoote van Dirk Geuze oud negen en zestig jaren van beroep arbeider, wonende te Oudvossemeer.
En is hiervan aanstonds opgemaakt deze akte, die na gedane voorlezing aan de aangevers, door hen en mij is geteekend.
w.g.
M.Geuze
W D Leeuw L.v.d. Oudendijk
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jacomina(Ja(k)(c)omitje) Geuze, geboren op 01-03-1801 in Oud-Vossemeer(Zld.) (zie 71).
II. Adriana Geuse. Zij is gedoopt op 05-08-1802 in Oud Vossemeer(Zld.). Bij de doop van Adriana was de volgende getuige aanwezig: Johannes Scherpenisse.
III. Adriana Geuse. Zij is gedoopt op 05-08-1804 in Oud Vossemeer(Zld.). Bij de doop van Adriana waren de volgende getuigen aanwezig: Johannes Scherpenisse en Christina Scherpenisse.
IV. Matthijs Geuze. Hij is gedoopt op 12-01-1806 in Oud Vossemeer(Zld) [bron: www.archieftholen.nl]. Matthijs is overleden op 15-03-1867 in Oud Vossemeer(Zld), 61 jaar oud.
Beroep:
Dijkbaas.
Matthijs:
(1) trouwde in Oud Vossemeer met Leuntje van Ast. Leuntje is geboren op 17-07-1817 in Scherpenisse(Zld.).
(2) trouwde, 27 jaar oud, op 28-05-1833 in Oud Vossemeer met Jacoba Gunst, ongeveer 26 jaar oud. Jacoba is geboren omstreeks 1807 in St.Annaland. Jacoba is overleden vóór 06-10-1864, ten hoogste 57 jaar oud.
Beroep:
Bij huwelijk in 1833 dienstmeid.
V. Adriana Geuse. Zij is gedoopt op 12-01-1806 in Oud Vossemeer(Zld.).
VI. Johannis Geuse. Hij is gedoopt op 25-10-1807 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl]. Bij de doop van Johannis was de volgende getuige aanwezig: Johannes Scherpenisse. Johannis is overleden op 26-06-1833 in Breskens(Zld.), 25 jaar oud.
Beroep:
Bij overlijden in 1833: schutter.
VII. Adriana Geuse. Zij is gedoopt op 11-04-1810 in Oud Vossemeer(Zld.).
VIII. Lena Geuse. Zij is gedoopt op 11-04-1810 in Oud Vossemeer(Zld.) [bron: www.archieftholen.nl.]. Bij de doop van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Dirk Geusen en Christina Scherpenisse.
IX. Jacob Geuse, geboren op 20-11-1813 in Oud Vossemeer(Zld.). Jacob is overleden op 22-09-1814 in Bruinisse(Zld.), 10 maanden oud.
X. Adriana Geuse, geboren op 08-01-1816 in Bruinisse(Zld.). Adriana is overleden op 26-08-1831 in Oud Vossemeer(Zld), 15 jaar oud.
XI. Adriana Geuse, geboren in 1818 in Bruinisse(Zld.). Adriana is overleden op 17-07-1818 in Bruinisse(Zld.), geen jaar oud.
XII. Catharina Geuse, geboren omstreeks 03-1818 in Oud-Vossemeer(Zld). Catharina is overleden op 18-07-1818 om 14:00 in Oud-Vossemeer(Zld)-(huisnr.190), ongeveer 4 maanden oud [bron: Overlijdensregister Oud Vossemeer 1818, akte nr.14.].
XIII. Cornelia Katerina Geuse, geboren op 05-03-1818 in Bruinisse(Zld.).
XIV. Klasina Geuse, geboren in 1820 in Bruinisse(Zld.). Klasina is overleden op 17-10-1820 in Bruinisse(Zld.), geen jaar oud [bron: Isis-Zeeland.].
XV. Catharina Geuse, geboren op 23-07-1820 in Oud Vossemeer(Zld.).
144 Gerrit Jansz. Vrij. Hij is begraven op 31-07-1781 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811.].
Notitie bij overlijden van Gerrit: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811:
Anno 1781
Julij 31 Is begraaven het lijk van Gerrit Vrij
in nommer 105 een Eijgen Graff. / 3.-.-/14
Hij trouwde op 12-01-1766 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Trouwen Zunderdorp 1704-1811] met Jannetje Pieters Reijn(ders). Gerrit en Jannetje gingen op 28-12-1765 in Zunderdorp in ondertrouw [bron: NH-Trouwboek Zunderdorp 1765,].
Notitie bij het huwelijk van Gerrit en Jannetje: NH-Trouwen Zunderdorp 1704-1811:
1765
Den 28 December hebben de
Perzoonen Gerrit Freijsz. Jongm.
en Jannitje Pieterse Jonge Dogter
beide van Zunderdorp haar aange
geven om morgen over 14 dagen in den
Huwelijkse staat bevestigt te worden.
Hetwelk zoo is volvoerd en zijn den
12 Januarij 1766 tot Zunderdorp
getrouwt in Huijs.Een betoog
geligt.
Gerrit Vrij Jongman en Jannetie Pieters Jonge Dogter beijde woonagtig te Zunderdorp en door den band des Huwelijk aan malkander verbonden nadat alvoorens Eerste drie Zondaagse gebooden tot de regten staat zonder eenige verhinderingen in de Gereformeerde kerk tot Zunderdorp ter wooninge van Arent Jan Arent van der Horst door den ED.agtb. geregt aldaar op den 12e januarij 1766 zulks getuijg ik onder.... Secretaris der voor.... dorpe....
Actum den 14 jan 1766
Huijbert Visser Secreatris.
Kantlijn: Dus een Trouw....

Trouwboek Nieuwendam 1766
14 Janu, Gerrit Vrij J.M.
en Jannetje Pieters J.D.
Nadat hunne 3 Huw.geb.
in de kerk te Zunderdorp
zijn afgelopen
voor den gerechte getrouwt.
145 Jannetje Pieters Reijn(ders). Zij is begraven op 27-02-1789 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Begraafboek Zunderdorp 1746-1811].
Notitie bij overlijden van Jannetje: NH-Begraafboek Zunderdorp 1746-1811:
Anno 1789
27 februari Is begraven ’t lijk van Jannetje Reijnders
f 6,-,-. wed. Gt. van Oordt, in leeven binnenmoeder in
het diaconie weeshuijs alhier te Zunderdorp
en legt in no. 43 grav van M:v Kleef 3 diep.
Adres:
Woont ten tijde van huwelijk in 1812 van zoon Pieter te Zunderdorp   [bron: Huwelijksafkondigingen 1812 Nieuwendam.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Gerritsz Vrij. Hij is gedoopt op 29-12-1765 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Dopen 1704-1811 Zunderdorp.].
Notitie bij de geboorte van Jan: NH-Dopen 1704-1811 Zunderdorp:
1765 Den 29 Desember is gedoopt het kind
van Gerrit Freijsz en Jannetje Pieterse
genaamt Jan Gerritsz.
Doophefster jannetje
Jan is overleden op 14-02-1792 in Zunderdorp(N.H.), 26 jaar oud [bron: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811.]. Hij is begraven op 20-02-1792 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811.].
Notitie bij overlijden van Jan: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811:
1792 den 20 Febrij
Is begraven ´t lijk van Jan Vrij legt
in no 4 graf van b cubben 3 Diep
legersteede f. 2-14-
beste kleed f. - 12 3.6.-
in marge :
f 3,-.-
14 Febrij. obit
II. Trijntje Gerrits Vrij. Zij is gedoopt op 13-09-1767 in Zunderdorp(N.H.) [bron: GAA DTB Zunderdorp 491/116(mededeling Greet Bont)].
Notitie bij de geboorte van Trijntje: 1767 Den 13 September is gedoopt een kind van Gerrit Freijsz en Janntje Pieters genaamt Trijntje Gerrits.
Doophefster Barh
Trijntje is overleden, 5 jaar oud. Zij is begraven op 24-05-1773 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811.].
Notitie bij overlijden van Trijntje: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811:
1773 Den 24 meij is begraven het lijk van
Trijntje Vrij Dogter van Gerrit Jansz Vrij
in No 4 zijnde het graf van At van der Horst,
en is nu vol
bij mij ontvangen voor legerstee geld f 2:14:"
klokluijden f - 14:"
- - - - - - - - -
f 3: 8:"
voor mij 14
- - - - - - -
Den 11 junij betaald aan Hijbert Visser 2:14:"
III. Pieter Gerritsz Vrij, geboren op 15-05-1769 in Zunderdorp(N.H.) (zie 72).
IV. Geertje Gerrits Vrij, geboren op 24-03-1771 [bron: GAA DTB Zunderdorp 491/120(mededeling Greet Bont)].
Notitie bij de geboorte van Geertje: 1771 Den 24 maart Een kind van Gerrit Vrij en Jannetje Pieterse
genaamt Geertje Vrij
Doophefster Marijtje Vrij
kantlijn:Geertje Vrij obi 14 januarij 1780
Geertje is overleden, 8 jaar oud [bron: GAA DTB Zunderdorp 491/244(mededeling Greet Bont)]. Zij is begraven op 20-01-1780 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811.].
Notitie bij overlijden van Geertje: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811:
Anno 1780
20 Januarij is begraven het lijk van Geertje Gerrz Vrij
in no 105 seijnde Eijgen graf van Gt Vrij f 3/-/-
alles betaalt
V. Gerrit Gerritz Vrij. Hij is gedoopt op 21-03-1773 in Zunderdorp(N.H.) [bron: GAA DTB Zunderdorp 491/122(mededeling Greet Bont)].
Notitie bij de geboorte van Gerrit: 1773 21 maart
Vader Gerrit Vrij
Moeder Jannitje Pieters
´t kind genaamd Gerrit Vrij
Doophefster Marijtje Vrij
Gerrit is overleden, 2 maanden oud. Hij is begraven op 12-06-1773 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811.].
Notitie bij overlijden van Gerrit: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811
1773 den 12e Junij begraven het lijk van Gerrit Vrij zoon van Gerrit Vrij
In no 24 zijnde een graf
toebehoorende Elias muis.Dit graf is vol.
bij mij ontfangen voor legerstee geld f 2: 8:-
voor luijgeld f -:11:-
- - - - - - - - - - --
f -:11:-
- - - - - - - - - - -
Den 21e betaald aan Huijbert Visser als kerkmeester f 2: 8:-
VI. Gerrit Gerritz Vrij. Hij is gedoopt na 1774. Gerrit is overleden, ten hoogste 8 jaar oud. Hij is begraven op 18-04-1782 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811.].
Notitie bij overlijden van Gerrit: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811:
ANNO 1782
Aril 18 Is begraven ´t lijk van Pieter Gsz Vrij
leggende in no 105 zijnde een Eijgen Graf f 3/-/-.
VII. Cornelis Gerritsz Vrij, geboren [bron: GAA DTB Zunderdorp 491/134(mededeling Greet Bont)]. Hij is gedoopt op 25-02-1781 in Zunderdorp(N.H.).
Notitie bij de geboorte van Cornelis: 1881 De 25e Feruarij is gedoopt het kint van Gerrit Vrij & Jannetje Pieterse Reijn:
en is bij doop genaamt Cornelis Gerritsz Vrij
De getuige was Maartje Cornelis Swart
Cornelis is overleden, 14 jaar oud. Hij is begraven op 17-03-1795 in Zunderdorp(N.H.) [bron: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811.].
Notitie bij overlijden van Cornelis: NH-Begraafboek Zunderdorp 1704-1811:
1795 den 17 maart
Is begraven ´t lijk van Cornelis Vrij
legt in no 4 graf van Barend Kubben
3 diep legersteegeld f 2- 4
beste kleed f - 12 f.3-6-
146 Jan Idels Greuter(Gruter), geboren op 07-05-1739 in Ankum [bron: Overlijdensakte.]. Jan is overleden op 16-10-1824 om 13:00 in Monnickendam(N.H.), 85 jaar oud [bron: Overlijdensregister Monnickendam 1824;akte nr.35.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-10-1824 [bron: Overlijdensregister Monnickendam 1824;akte nr.35.]. Bij de overlijdensaangifte van Jan waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Idels Greuter (geb. 1782) [zie 146,VI] [zoon] en Sijmen Groot (geb. ±1787).
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister Monnickendam 1824;akte nr.35:
Den achtiende dag der maand October van ´t jaar Achtienhonderd vier en twintig ten tien ure,voor den middag.
Acte van Overlijden:
overleden den zestiende october ten een ure des na de middag oud vijf en tachtig jaren,
wonende en overleden te Monnickendam van beroep werkman geboren te Ankum den zevende meij 1739,zoon van Idel Greuter en van Maria Greuter.
Op verklaring van Arend Idels Greuter,zoon van de overledene,oud twee en veertig jaren,wonende te Monnickendam van beroep werkman en van Sijmon Groot wonende te Monnickendam van beroep schoenmaker oud zeveneendertig jaren,bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door de getuige,en bevestigd,ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Daniel Arbman Danielsz Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Stad Monnickendam.
X
Dit merk is gesteld door Arend Idels Greuter welke verklaard heeft niet te kunnen schrijven in presentie van S. Groot.
Beroep:
In1888 werkman/arbeider.   [bron: Overlijdensakte.]
Hij trouwde, 31 jaar oud, op 04-11-1770 in Monnickendam [bron: Trouwen voor Gerecht Monnickendam 1770-1793.] met de 19-jarige Elisabeth (Lijsbeth) Dirks (Lijp) Mobron. Het kerkelijk huwelijk tussen Lijp en Jan vond plaats op 04-11-1770 in Monnickendam9N.h.0 [bron: RK-Trouwen Monnickendam 1768-1811.].
Notitie bij het huwelijk van Jan en Lijp: Vergadering Gehouden op Prodeo Saturdag den 20 octb.A.1770
Abesent de Heeren Commissarissen ....

Compareerden voor de E:E. Commissarissen
Van de Huwelijksche-Zaaken binnen dezen Stadt
Idels Jansz:geboortig uijt het Osnabrugse en wonende alhier J.M.
Ende
Lijsbeth Dirks Mobron J.D. mede wonende binnen deeze stadt
En zijn op haar verzoek drie Hks Proclamatien Geaccordt.
Moetende de Geboden.Gaan van de puije der Stadhuijse dezer Stadt Monnickendam.
Actum Monnickendam den 20 October A.1770.

Trouwen voor Gerecht Monnickendam 1770-1793:
Op heden den 4de Novemb. 1770
Sijn voor de Ed.Aghtb. geregten der
Stadt Monnickendam nadat alvoorens
Drie onverhinderde Huwelijkse Proclamatie
ofte Uijtroepinge van de Puijen der
Stads huijs deser Stadt sijn gegaan
in den Hijligen Staat des Huwelijks
bevestigt en ingesegent
Idels Jansz geboortig van Ankum
in het osnabrugssen en nu woonende
alhier ende
Lijsbet Dirks Mobron
woonende binnen dese Stadt
des ter oirconde dese getekend op dato

RK-Trouwen Monnickendam 1768-1811:
1770 4 November
Ijdel Grutter et Leijsbeth
dirkse Mobron
Gerrit ter Laar et Jacob Biester
als in de Hoofde
H.J.Nahuijs
Dirk Binnen
Klaas Gaatse
Dirck |Caps
onleesbaar
147 Elisabeth (Lijsbeth) Dirks (Lijp) Mobron, geboren op 16-10-1751 in Monnickendam(N.H.) [bron: Index Noordhollandse huwelijken 1811-1832.]. Zij is gedoopt op 27-10-1751 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK-Dopen Monnickendam 1680-1767.]. Bij de doop van Lijp was de volgende getuige aanwezig: Engeltie Kruijthuis.
Notitie bij de geboorte van Lijp: RK-Dopen Monnickendam 1680-1767.
1751
27 Octobris
Baptizata est Elisabet filia Dirk Janse Mobron et Jannetie jans van Sane
Matrina est Engeltie Kruijthuis
Lijp is overleden op 14-02-1828 om 02:00 in Monnickendam(N.H.), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister Monnickendam 1828;akte nr.42.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 14-02-1828 [bron: Overlijdensregister Monnickendam 1828;akte nr.42.]. Bij de overlijdensaangifte van Lijp waren de volgende getuigen aanwezig: Arend Idels Greuter (geb. 1782) [zie 146,VI] [zoon] en Dirk Sjoerd Visser (geb. ±1792).
Notitie bij overlijden van Lijp: Overlijdensregister Monnickendam 1828;akte nr.42:
Den veertiende dag der maand Februarij van ´t jaar Achtienhonderd Acht en Twintig ten Elf ure voormiddag.
Acte van overlijden van Elisabeth Mobron
overleden den veertiende februarij ten twee ure des nachts oud zes en zeventig jaren,wonende en overleden te Monnickendam van beroep zonder geboren te Monnickendam den 16 november zeventien honderd een en vijftig dochter van Dirk Mobron en van Jannetje ten Vree
Op de verklaring van Arend Idel Greuter,zoon van overledene,oud zeven en veertig jaren,wonende te Monnickendam van beroep werkman en van Dirk Sjoert Visser wonende te Monnickendam van beroep schipper oud zes en dertig jaren,bekende van de overledene.
Na voorlezing geteekend door de getuige,hebbende persoon van Arend Idel Greuter verklaard niet te kunnen schrijven.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joannes IJdel Greuter. Hij is gedoopt op 26-11-1771 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811]. Bij de doop van Joannes was de volgende getuige aanwezig: Jans van Sa(a)nen (Zanen) [zie 295] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Joannes: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811:
26 nov.1771
Johannes IJdel Monnickendam
IJdel Grutter
Leijsbeth Dirkse Mobron
Arend Grutter
Jannetje Janse van Zanen
II. Joanna Idels Greuter. Zij is gedoopt op 24-11-1772 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811].
Notitie bij de geboorte van Joanna: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811:
1772
November 24
Joanna Monnickendam
IJdel Grutter
Leijsbeth Dirkse Mobron
Annetje Dirkse ten Voel


Annetje Dirkse ten Voel
Joanna is overleden op 27-01-1823 in Monnickendam(N.H.), 50 jaar oud.
Getuige bij:
02-04-1796     doop Margarita Idels Greuter (geb. 1796) [zie 146,XI]    [zus]   [bron: RK Dopen Monnickendam1680-1811]
Joanna trouwde, 42 jaar oud, op 29-06-1815 in Monnickendam(N.H.) [bron: Genlias] met Lourens Daniels, 47 of 48 jaar oud. Lourens is geboren in 1767 in Amsterdam(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1815 kleermaker.
III. Hermannus Greuter. Hij is gedoopt op 28-11-1774 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811.].
Notitie bij de geboorte van Hermannus: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811:
28 nov.1774
Hermannus Monnickendam
IJdel Grutter
Leijsbeth Dirkse Mobron
Hermannus Grutter
Annetje Dirkse ten Vree
Jannetje Janse van Zanen
IV. Marijtje Greuter. Zij is gedoopt op 17-05-1778 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811.].
Notitie bij de geboorte van Marijtje: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811:
17 mei 1778
Marijtje Monnickendam
IJdel Greuter
et Lijsbeth Dirks
Jannetje Jans
V. Aaltje Greuter. Zij is gedoopt op 24-01-1780 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811.]. Bij de doop van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Jans van Sa(a)nen (Zanen) [zie 295] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811:
24 Jan.1780
Aaltje Monnickendam
IJdel Greuter
et Lijsbeth Mobron
Jannetje van Saanen
VI. Arend Idels Greuter. Hij is gedoopt op 08-06-1782 in Monnickendam(N.H.). [bron: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811.]. Bij de doop van Arend was de volgende getuige aanwezig: Jans van Sa(a)nen (Zanen) [zie 295] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Arend: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811:
8 Juni 1782
Arend Monnickendam
IJdel Greuter
et Lijb Mobron
Jannetje van Saanen
Getuige bij:
18-10-1824     overlijdensaangifte Jan Idels Greuter(Gruter) (1739-1824) [zie 146]    [zoon]   [bron: Overlijdensregister Monnickendam 1824;akte nr.35.]
14-02-1828     overlijdensaangifte Lijp Mobron (1751-1828) [zie 147]    [zoon]   [bron: Overlijdensregister Monnickendam 1828;akte nr.42.]
Arend trouwde, 31 jaar oud, op 07-11-1813 in Monnickendam(N.H.) [bron: Genlias] met Trijntje (Jans) Kroeshaar, 27 of 28 jaar oud. Jans is geboren in 1785 in Ransdorp(N.H.).
VII. Grietje Greuter. Zij is gedoopt op 25-01-1784 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811.]. Bij de doop van Grietje was de volgende getuige aanwezig: Jans van Sa(a)nen (Zanen) [zie 295] [grootmoeder moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Grietje: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811:
26 Jan. 1784
Grietje Monnickendam
IJdel Greuter
et Lijb Mobron
Jannetje van Saanen
VIII. Marijtje(Maria) Idels Greuter, geboren op 10-01-1786 in Monnickendam(N.H.) [bron: Gen lias]. Zij is gedoopt op 10-01-1786 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK-Dopen Monnickendam 1767-1811.].
Notitie bij de geboorte van Marijtje(Maria): RK-Dopen Monnickendam 1767-1811:
10 Jan. 1786
Marijtje Monnickendam
IJdel Grutter
et Lijsbeth Mobron
Annetje ten Vrede
Marijtje(Maria) is overleden op 05-11-1884 in Monnickendam(N.H.), 98 jaar oud [bron: Genlias]. Marijtje(Maria) trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1814 in Monnickendam(N.H.) [bron: Genlias] met Roelof (Willems) Verkuijl, 24 of 25 jaar oud. Willems is geboren in 1789 in den Ilp(N.H.).
IX. Aaltje Idels(Jans) Greuter(Gruter), gedoopt op 08-11-1788 in Monnickendam(N.H.) (zie 73).
X. Hendrik Idels Greuter. Hij is gedoopt op 28-10-1792 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK- Dopen Monnickendam1680-1811.]. Bij de doop van Hendrik was de volgende getuige aanwezig: Grietje Ottens.
Notitie bij de geboorte van Hendrik: RK- Dopen Monnickendam1680-1811:
Den 28 Octobris 1792
monachodami natus
et codem die baptizatus est
Hendrik
Parentes ejus nominantus
IJdel Jansse Greutter
Lijsbeth Mobron
matrina ejus nominatus
Grietje Ottens
Hendrik trouwde, 21 jaar oud, op 22-04-1814 in Monnickendam(N.H.) [bron: Genlias] met Joanna Bos, 18 of 19 jaar oud. Joanna is geboren in 1795 in Monnickendam(N.H.).
XI. Margarita Idels Greuter. Zij is gedoopt op 02-04-1796 in Monnickendam(N.H.) [bron: RK Dopen Monnickendam1680-1811]. Bij de doop van Margarita was de volgende getuige aanwezig: Joanna Idels Greuter (1772-1823) [zie 146,II] [zus].
Notitie bij de geboorte van Margarita: RK Dopen Monnickendam1680-1811:
Die 2 Aprilis 1796
monachodami nata
et sequenta die baptizata est
Margarita
Parentes ejus nominantus
IJdel Janse Greuter
Lijsbet Mobron
matrina ejus nominatus
Jannetje IJdels Greuter
Margarita trouwde, 27 jaar oud, op 24-08-1823 in Monnickendam(N.H.) [bron: Genlias] met Jan Pothoven, 30 of 31 jaar oud. Jan is geboren in 1792 in Edam(N.H.).
148 Jan Cornelisz. Wortel, geboren [bron: Landsmeer Dopen NG 1752-1757]. Hij is gedoopt op 21-11-1756 in Landsmeer(N.H.) [bron: NH-Dopen Landsmeer 1741-1811.].
Notitie bij de geboorte van Jan: NH-Dopen Landsmeer 1741-1811:
1756
21 Nov: Cornelis Wortel Jan
Geertje Jans
Jan is overleden, 49 jaar oud. Hij is begraven op 10-03-1806 in Landsmeer(N.H.) [bron: Huwelijkse Bijlagen Landsmeer 23.5.1819.]. Jan is weduwnaar van Trijntje Dirks (ovl. 1782), met wie hij trouwde (1), 25 jaar oud, op 27-04-1782 in Landsmeer(N.H.).
Hij trouwde (2), 26 jaar oud, op 24-05-1783 in Landsmeer(N.H.) [bron: Landsmeer Trouwen CIV 1783.] met de 18-jarige Maria (Marijtje) (Marrigje) Cent Oost (zie 149 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jan en Maria: Landsmeer Trouwen CIV 1783:
1783
Mey
24 d’
Jan Wortel wednr. zullende Trouwen met Maria Cent beyde woonende alhier. Cl.Pro Deo.
149 Maria (Marijtje) (Marrigje) Cent Oost, geboren in Aan het Verlaat bij Steenwijk(Ov.) [bron: NG Dopen Steenwijk 1764]. Zij is gedoopt op 07-10-1764 in Steenwijk(Ov.) [bron: NG Dopen Steenwijk 1764].
Notitie bij de geboorte van Maria: NG Dopen Steenwijk Steenwijk
1764
Den 7 october gedoopt van
Cent Jacobs en Hendrikje
Beerens aant verlaet door
Ds. A.Rotterdam en is genaamd Maria
Maria is overleden op 29-06-1835 om 18:30 in Landsmeer(N.H.), 70 jaar oud [bron: OverlijdensregisterLandsmeer 1835; akte nr23.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-06-1835 [bron: OverlijdensregisterLandsmeer 1835; akte nr23.].
Notitie bij overlijden van Maria: Overlijdensregister LANDSMEER 1835
No.23
Den Dertigsten dag der maand Junij van ‘t jaar Achttienhonderd Vijf en Dertig ten twaalf ure, op den middag.
Acte van Overlijden van Maria Sent Oost
overleden den negenentwintigsten dezer maand ten half zeven ure, des avonds oud Zeventig jaren, wonende en overleden te Landsmeer van beroep geen geboren te Steenwijk weduwe van Jan Wortel.
Op de verklaring van Klaas Wortel
zoon van de overledene, oud negenendertig jaren, wonende te Landsmeer van beroep melkverkooper en van Jacob Brantjes wonende te Landsmeer van beroep Koopman oud Veertig jaren, goede bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door declaranten
bevestigd, ingevolge de Wet door mij ondergeteekende Meinderd Cornelis Merens Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente Landsmeer en Watergang.
w.g.
Klaas Wortel
J.Brandjes Merens
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Wortel. Hij is gedoopt op 29-08-1784 in Landsmeer(N.H.) [bron: Doopboek LANDSMEER].
II. Geertje Wortel. Zij is gedoopt op 04-12-1785 in Landsmeer(N.H.) [bron: Doopboek LANDSMEER]. Geertje is overleden op 26-08-1861, 75 jaar oud [bron: Genealogie van Jacob Sents door Fred Simons.].
Adres:
Woonde als weduwe in huis 41.Alle 17 andere bewoners van dit huis zijn ongehuwd en geboren tusse 1828 en 1851.Wellicht was dit huis het weeshuis van Landsmeer.   [bron: Genealogie van Jacob Sents door Fred Simons.]
Geertje trouwde, 23 jaar oud, op 10-03-1809 in Beemster(N.H.) [bron: Genealogie van Jacob Sents door Fred Simons] met Dirk Jansz Laan, 22 jaar oud.
Notitie bij het huwelijk van Geertje en Dirk: Genealogie van Jacob Sents door Fred Simons:
IN Beemster DTB 13(doopsgezind) staat: Dirk Jansz Laan, gedoopt 18 april 1808, geboren t Middelie op kerstdag 1786 van Jan Laan en Grietje Jans Bark, gehuwd met een gerevormeerde vrouw 1809 maart of april . bij nader berigt heet de vrouw Geertje Wortel.
Dirk is geboren op 25-12-1786 in Middelie(N.H.). Dirk is overleden op 27-09-1822 in Landsmeer(N.H.), 35 jaar oud [bron: Genealogie van Jacob Sents door Fred Simons].
III. Sent(Cent) Jansz Wortel, gedoopt op 01-01-1788 in Landsmeer(N.H.) (zie 74).
IV. Klaas Wortel. Hij is gedoopt op 15-03-1789 in Landsmeer(N.H.) [bron: Doopboek LANDSMEER].
V. Hendrikje Wortel. Zij is gedoopt op 26-02-1792 in Landsmeer(N.H.) [bron: Doopboek LANDSMEER].
Beroep:
Bij huwelijk in 1826 : dienstmaagd.   [bron: Genlias]
Hendrikje trouwde, 33 jaar oud, op 04-01-1826 in Beemster(N.H.) [bron: Genlias] met Pieter Haan, 50 jaar oud. Pieter is geboren op 21-01-1775 in Landsmeer(N.H.). Pieter is weduwnaar van Grietje Dunnebier (ovl. vóór 1826).
Beroep:
Bij huwelijk in 1826 : watermolenaar.   [bron: Genlias]
VI. Klaas Wortel. Hij is gedoopt op 29-02-1796 in Landsmeer(N.H.) [bron: Doopboek LANDSMEER]. Bij de doop van Klaas was de volgende getuige aanwezig: Lijsje Wortel (1752-1825) [zie 296,I] [tante vaderszijde].
Beroep:
Bij huwelijk in 1821: melkbezorger.   [bron: Genlias]
Klaas trouwde, 25 jaar oud, op 19-08-1821 in Landsmeer(N.H.) [bron: Genlias] met Maartje Preeker, ongeveer 21 jaar oud. Maartje is geboren omstreeks 1800 in Oostzaan(N.H.).
VII. Jan Wortel. Hij is gedoopt op 04-02-1798 in Landsmeer(N.H.) [bron: Doopboek LANDSMEER]. Bij de doop van Jan was de volgende getuige aanwezig: Lijsje Wortel (1752-1825) [zie 296,I] [tante vaderszijde].
Beroep:
Bij huwelijk in 1825 : melkbezorger   [bron: enlias]
Jan trouwde, 27 jaar oud, op 21-08-1825 in Landsmeer(N.H.) [bron: Genlias] met Guurtje van der Meulen, ongeveer 28 jaar oud. Guurtje is geboren omstreeks 1797 in Purmerland(N.H.). Guurtje is overleden op 20-04-1858 in Nieuwendam(N.H.), ongeveer 61 jaar oud [bron: Genlias].
VIII. Aaltje Wortel. Zij is gedoopt op 08-01-1800 in Landsmeer(N.H.) [bron: Doopboek LANDSMEER]. Bij de doop van Aaltje was de volgende getuige aanwezig: Temmetje.
IX. Lijsje Wortel, geboren op 06-02-1803 in Landsmeer(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1829 : dienstmaagd.   [bron: Genlias]
Lijsje trouwde, 26 jaar oud, op 10-05-1829 in Purmerland(N.H.) [bron: Genlias] met Jacob Peek, 23 jaar oud. Jacob is geboren op 14-11-1805 in Purmerend(N.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1829 : azijnmaker.   [bron: Genlias]
150 Hessel Abrahamsz Lammes. Hij is gedoopt op 06-07-1732 in Edam(N.H.) [bron: NG-Dopen Edam 1690-1760; DTB 3.].
Notitie bij de geboorte van Hessel: NG-Dopen Edam 1690-1760; DTB 3:
6 Julij 1732
Vad. Abram Jansz Lammes
M. Berber Dierdorp ’kint Hessel.
Hessel is overleden, 61 jaar oud. Hij is begraven op 31-10-1793 in Monnickendam(N.H.) [bron: Huwelijkse Bijlagen 16.5.1819 Landsmeer].
Notitie bij Hessel: Uit DTB Begraven Monnickendam.
Begraven:
-Een kind van Hessel Abrahams op 30.07.1771 in een kerkgraf 8,-,-.
-Een kind van Hessel Abrahams uijt de Purmer op 09.09.1775 een kerkgraf 8,-,-.
-Een kind van Hessel Abrahams op 26.06.1778 in een kerkgraff 8,-,-.
-Een kind van Hessel Abrahams op 05.07.1790 in een kerkgraff 8,-,-.
Hessel is weduwnaar van Trijntje (C)(K)laas Mus (±1738-1781), met wie hij trouwde (1), 33 jaar oud, op 23-03-1766 in Edam(N.H.) [bron: NG-Trouwen Edam 1724-1777; DTB 9.].
Hij trouwde (2), 51 jaar oud, op 14-09-1783 in Monnickendam(N.H.) [bron: NG-Trouwen Monnickendam 1762-1794; DTB 9.] met de 35-jarige Trijntje Pieters Hoof(t)(d) (zie 151 hieronder). Hessel en Trijntje gingen op 30-08-1783 in Monnickendam(N.H.) in ondertrouw [bron: NG-Trouwen Monnickendam 1762-1794; DTB 9.].
Notitie bij het huwelijk van Hessel en Trijntje: NG-Trouwen Monnickendam 1762-1794; DTB 9:
Den 30 Augustus 1783
Hessel Abrahamsz Lammes, weduwenaar
woonende in de Purmer in de Jurisdictie dezer Stad
Ende
Trijntje Pieters Hooft weduwe
woonende binnen deze Stadt.
rijpermolens_1679__copy.jpg
9 rijpermolens(1679) copy
151 Trijntje Pieters Hoof(t)(d) (afb. 9), geboren in den Ilp(N.H.) [bron: klapper Purmerland(mededeling Greet Bont)]. Zij is gedoopt op 12-11-1747 in Purmerland(N.H.) [bron: NG Dopen Purmerland 1747.]. Trijntje is overleden op 16-12-1816 om 22:00 in Ransdorp(N.H.)-In de Rijper Watermolen nr.139., 69 jaar oud [bron: Overlijdensregister RANSDORP 1816].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Overlijdensregister Ransdorp1816
In het Jaar Achtienhonderd en zestien, den zeventien
de der maand December, des morgens om elf uuren
compareerden voor ons Claas Jongh Visschers, Burgemeester
Officier van de Burgerlijke Staat der Gemeente Rans-
dorp, Kanton Monnickendam, Provincie Noord-
Holland Maarten Kop en Jan Janse Zijp, de eerste
zoon en de tweede naaste gebuur van de na te noemen
overledene.
Dewelke ons verklaard hebben dat op den zestiende dezer
maand December, des avonds om tien uuren Trijntje
Hoofd, oud acht en zestig jaren, zonder beroep, gewoond
hebbende aan de Rijper Wateroverlaat, in deze Gemeente
weduwe van wijlen Hendrik Kop. Dochter van wijlen Pie-
ter Hoofd en wijlen Maritje Kommerziel, is overleden
op den zestiende dezer maand December, des avonds
om tien uuren, in de Rijper Watermolen Nommer
Negen en Dertig. en hebben de de Declaranten deze acte
nadat hun dezelve was voorgelezen, neven ons ondertekend,
Maarten Kop
Jan Janse Zijp C.JonghVisschers
Trijntje is weduwe van Klaas Jans Kort (ovl. vóór 1783), met wie zij trouwde (1), 21 jaar oud, op 23-04-1769 in Monnickendam(N.H.) [bron: NG Trouwen Monnickendam 1762-1794;DTB 9:].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieter Hesselsz Lammes. Hij is gedoopt op 16-11-1783 in Monnickendam (N.H.) [bron: NG Dopen Monnickendam1775-1800; DTB 5.]. Bij de doop van Pieter was de volgende getuige aanwezig: Sijtje IJsbrands Heertjes [zie 300,XI] [aangetrouwde tante vaderszijde].
II. Barber Hessels Lammes, gedoopt op 15-07-1787 in Monnickendam(N.H.) (zie 75).
III. Maritje Lammes. Zij is gedoopt op 15-07-1787 in Monnickendam(N.H.) [bron: NG-Dopen Monnickendam 1775-1800;]. Bij de doop van Maritje was de volgende getuige aanwezig: Aaltje Hooft (geb. 1749) [zie 302,III] [tante moederszijde].
Notitie bij de geboorte van Maritje: NG-Dopen Monnickendam 1775-1800:
1787 Den 15 Julius Zondag
Tweelingen
de vader
Hessels Abramz Lammes de moeder
Trijntje Hooft, het Eene kind genaamd
Barber Lammes, getuijge Grietje Claas
het ander kind genaamd
Maretje Lammes getuijge Aaltje Hooft.
IV. Barber Lammes. Zij is gedoopt op 15-07-1787 in Monnickendam(N.H.) [bron: NG Dopen Monnickendam1775-1800; DTB 5.].
152 Lucas Jansz Pottegieter. Hij is gedoopt op 20-02-1785 in Wognum(N.H.) [bron: NG doopboek Wognum 1785].
Notitie bij de geboorte van Lucas: Uit NG doopboek Wognum 1785:
Anno 1785
op dito(20 Februarij) nog gedoopt een kind genaamd Lucas
waarvan vader is Jan Lucas
en moeder Lijsbeth Luitjes.
Lucas is overleden vóór 1847, ten hoogste 62 jaar oud [bron: www.camerama.demon.nl].
Hij begon een relatie met
153 Annaatje(Anna)(Naatje) Spoorleder. Zij is gedoopt op 08-11-1789 in Wognum(N.H.) [bron: NG doopboek Wognum 1789].
Notitie bij de geboorte van Annaatje(Anna)(Naatje): Uit NG doopboek Wognum 1789:
Anno 1789
Den 8 November is gedoopt een Kind
genoemd Annaatje
waarvan Vader is Jan Christiaan Spoor-
leder
en Moeder Aafje Doornebbos
Annaatje(Anna)(Naatje) is overleden op 18-04-1842 in Amsterdam(N.H.), 52 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1842]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-04-1842 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1842].
Notitie bij overlijden van Annaatje(Anna)(Naatje): Overlijdensregister AMSTERDAM 1842
Heden den Achttienden April Achttienhonderd Twee-en-Veertig, zijn voor ons ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken stand der Stad Amsterdam, verschenen Carel Poensen van beroep bediende oud Vier en Vijftig Jaren, wonende Egelantiersgracht N.70 bekende van de na te noemen Overledene, en Klaas Besselsen van beroep als boven oud Vier en Vijftig Jaren bekende van de Overledene, welke hebben verklaard, dat op den Achttienden dezer des voormiddags ten twee ure, in het huis staande Kerkstraat Kanton 2, No. 6291, is overleden Anna Spoorleder van beroep geen wonende laatst Jonkerstraat in den ouderdom van Vieren Vijftig Jaren geboren te Wognum.
Gehuwd met Jacob Kruisveld dochter van Jan Spoorleder en Aafje Sikkendoornbosch.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze Akte, welke na voorlezing door de aangevers en ons is onderteekend.
w.g.
C.Poensen
K.Besselsen Deutz
Adres:
Woont voor overlijden Jonkerstraat te Amsterdam.   [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1842]
Annaatje(Anna)(Naatje) trouwde (2), 24 jaar oud, op 28-07-1814 in Wognum(N.H.) [bron: Huwelijksregister Wognum 1814;aktenr.9.] met Jacob Kruisveld (geb. ±1788), ongeveer 26 jaar oud.
Kind uit deze relatie:
I. Jan Pottegieter, geboren in Wognum(N.H.) (zie 76).
154 Jan Dirksz. Kort, geboren op 20-10-1789 in Andijk(N.H.) [bron: NG-Doopboek Andijk 1751-1793]. Hij is gedoopt op 25-10-1789 in Andijk(N.H.) [bron: NG-Doopboek Andijk 1751-1793].
Notitie bij de geboorte van Jan: NG-Doopboek Andijk 1751-1793:
1789 Vader Moeder Kinderen
25 Oktober----------Dirk Jansz.Kort--Kniertje Gerrits---- Jan
geboren 20 October 1789
Jan is overleden omstreeks 1835, ongeveer 46 jaar oud.
Hij trouwde, 14 jaar oud, op 29-01-1804 in Andijk(N.H.) [bron: NG-Trouwregister Andijk 1804.] met de 18-jarige Aafje Corn. Vorst.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aafje: Uit NG-Trouwregister Andijk 1804:
1804
Den 29ste Getrouwt voor het gemeente
Januarij bestuur van Lutjebroek
en kerkelijk te Andijk
ten zelve dage
Jan Dirksz: Best Jm
en
Aafje Cornelis Vorst Jd
Beide van Andijk
na hunne drie voorstellen te
voren gehad te hebben.
155 Aafje Corn. Vorst, geboren in Schellinkhout(N.H.). Zij is gedoopt op 20-02-1785 in Venhuizen(N.H.) [bron: NG-doopregister Venhuizen 1785.].
Notitie bij de geboorte van Aafje: Uit NG-doopregister Venhuizen 1785:
1785
den 20 februarij
(gedoopt) het kind Aafje Cornelis de vader Cornelisje Jurriaans
(getuigen Dieuwertje Adriaans) (de moeder Aaltje Jans)
Aafje is overleden op 22-10-1868 in Benningbroek(N.H.), 83 jaar oud [bron: Overlijdensregister Benningbroek 1868; akte nr.25.].
Notitie bij overlijden van Aafje: Overlijdensregister Sijbekarspel 1868
No.25
Heden den drie en twintigsten October
Achttienhonderd acht en zestig, zijn voor ons ondergeteekende
Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Zijbecarspel
verschenen Willem Kuiper van beroep
veldwachter oud veertig jaren wonende alhier bekende van de na te noemen
overledene en Jan Mette
van beroep schoenmaker oud drie en vijftig jaren wonende
alhier, mede bekende van de overledene, welke ons hebben verklaard,
dat op den twee en twintigsten dezer maand
des avonds ten elf ure, in het huis, staande te Benningbroek
in den ouderdom van drie en tachtig jaren
is overleden Aafje Vorst, van
beroep zonder geboren te Schellinkhout
en wonende in deze gemeente dochter van Cor-
nelis Vorst en Cornelisje Sluis, beide
overleden, eerst weduwe van Jan Kort,later Jan Duivis.
En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte, welke na voorlezing door ons en de aangevers
is geteekend.
(Was geteekend) De ambtenaar voornoemd
W.Kuiper (was geteekend)
J.Mette van Staveren
Adres:
woont in 1835 te Hoogkarspel.   [bron: Huwelijksregister Wognum 1835;akte nr.2.]
Aafje trouwde (2), 54 jaar oud, op 03-11-1839 in Sijbekarspel(N.H.) [bron: Genlias] met Jan Duivis (±1784-1841), ongeveer 55 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Grietje Kort, geboren op 07-11-1804 in Andijk(N.H.) [bron: Dopen NG Andijk 1803-1812]. Zij is gedoopt op 11-11-1804 in Andijk(N.H.) [bron: Dopen NG Andijk 1803-1812].
II. Cornelisje Kort, geboren op 16-08-1806 in Andijk(N.H.) (zie 77).
III. Dirk Kort, geboren op 06-10-1808 in Andijk(N.H.) [bron: Dopen NG Andijk 1803-1812]. Hij is gedoopt op 23-10-1808 in Andijk(N.H.) [bron: Dopen NG Andijk 1803-1812]. Dirk is overleden op 05-03-1833 om 06:00 in Hoogkarspel(N.H.), 24 jaar oud [bron: Overlijdensregister Hoogkarspel 1833; akte nr.6.].
Notitie bij overlijden van Dirk: Uit Overlijdensregister Hoogkarspel 1833; akte nr.6:
ongehuwd overleden,landmansknegt.
IV. Grietje Kort, geboren op 19-11-1810 in Andijk(N.H.) [bron: Dopen NG Andijk 1810]. Zij is gedoopt op 25-11-1810 in Andijk(N.H.) [bron: Dopen NG Andijk 1810].
Notitie bij de geboorte van Grietje: Als moeder wordt in het doopregister aangegeven: Aafje Corn. Vos i.p.v. Vorst.
Grietje is overleden op 24-01-1900 in Benningbroek(N.H.), 89 jaar oud [bron: Overlijdensregister Benningbroek 1900; akte nr.4.]. Grietje trouwde met Simon Met. Simon is overleden vóór 24-01-1900.
V. Cornelis Kort, geboren op 14-02-1814 om 01:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1814; akte nr.169.]. Cornelis is overleden op 04-11-1874 om 22:00 in Sijbekarspel(N.H.), 60 jaar oud [bron: Overlijdensregister Sijbekarspel; akte nr.16.].
Beroep:
Bij huwelijk in 1843 : arbeider.   [bron: Genlias]
Cornelis trouwde, 28 jaar oud, op 22-01-1843 in Sijbekarspel(N.H.) [bron: Huwelijksregister Sijbekarspel 1843; akte nr.1.] met Antje de Hart, ongeveer 21 jaar oud. Antje is geboren omstreeks 1822.
Beroep:
Bij huwelijk in 1843 : dienstbaar.   [bron: Genlias]
VI. Aaltje Kort, geboren op 04-03-1817 om 02:00 in Andijk(N.H.) [bron: Geboorteregister Andijk 1817; akte nr. 9.]. Aaltje is overleden op 07-11-1878 om 11:00 in Sijbekarspel(N.H.), 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister Sijbekarspel 1878; akte nr.25.].
Beroep:
Bij huwelijk in 1840 : dienstbare.   [bron: Genlias]
Aaltje trouwde, 22 jaar oud, op 23-02-1840 in Sijbekarspel(N.H.) [bron: Huwelijksregister Sijbekarspel; akte nr.2.] met Pieter Houtlosser, ongeveer 32 jaar oud. Pieter is geboren omstreeks 1808.
Beroep:
Bij huwelijk in 1840 : arbeider.   [bron: Genlias]
156 Jacob Smit. Hij is gedoopt op 06-06-1784 in Wervershoof(N.H.) [bron: NG doopboek Wervershoof 1784]. Jacob is overleden op 01-10-1834 om 06:00 in Wervershoof(N.H.), 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister WERVERSHOOF 1834;aktenr.10.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 01-10-1834 [bron: Overlijdensregister WERVERSHOOF 1834;aktenr.10.].
Notitie bij overlijden van Jacob: Overlijdensregister WERVERSHOOF 1834
10.Den eersten dag der maand October van ‘t jaar Achttienhonderd vier en dertig ten tien ure voor den middag.
Acte van Overlijden van Jacob Smit
overleden den eersten October ten zes ure, des voormiddags oud vijftig jaren, wonende en overleden alhier, van beroep bouwman geboren te Wervershoof, gehuwd met Trijntje Smit.
Op de verklaring van Wijbrand Smit
broeder van de overledene, oud zevenenveertig jaren, wonende alhier, van beroep veearts en van Arien Koopmans, wonende mede alhier van beroep bouwman oud vijfendertig jaren, goede vriend van de overledene.
Na mijne voorlezing geteekend door bovengenoemde getuigen
bevestigd ingevolge de wet door mij ondergeteekende Jacob Ruijter Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Wervershoof.
(Was geteekend) W.Smit, Arien Koopmans,
Jb Ruijter.
Beroep:
  [bron: vBij huwelijk in 1815 bouwman]
Jacob ging in ondertrouw (1), 20 jaar oud, op 16-02-1805 in Wervershoof(N.H.) [bron: Impost op Trouwen Wervershoof 1795-1811] met Aaltje Jans Blokdijk (±1790-1812), ongeveer 15 jaar oud.
Hij trouwde (2), 30 jaar oud, op 08-01-1815 in Wervershoof [bron: Huwelijksregister ANDIJK 1815; aktenr.1.] met de 22-jarige Trijntje Smit (zie 157 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Jacob en Trijntje: Huwelijksregister ANDIJK 1815:
No.1.
In het jaar agttienhonderdenvijftien, den aghtste der Maand Januarij, zijn voor ons Cornelis Veer der Gemeente van Andijk, Kanton en Municipaliteit van Grootebroek, Provincie Holland Noordelijk gedeelte, gecompareerd Jacob Smit oud dertig Jaren, van beroep Bouwman geboren en wonende te Wervershoof meerderjarige zoon van Gerrit Smit van beroep Veehouder, hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende en van Leentje Spruit den dertigsten dezer Maand October van het Jaar agttienhonderd en twaalf alhier overleden, weduwnaar zijnde van Aaltje Blokdijk den zeventiende October van het Jaar agttienhonderd en twaalf alhier overleden blijkens de doodcedel der drie entwintigste December Jaar agttienhonderd en veertien daarom afgegeven en Trijntje Smit
oud drieentwintig jaren van beroep Naaister geboren en wonende te Wervershoof meerderjarige Dochter van Philip Smit van beroep wagenmaker hierbij tegenwoordig en deszelfs toestemming gevende en van Jantje Cornelis welke ons verzocht hebbende het door hen voorgenomen Huwelijk te voltrekken waarvan de afkondigingen voor de hoofddeur van ons Huis der Gemeente zijn geschied, namenlijk de eerste op den vijf en twintigste der maand December van het Jaar Agttienhonderd en veertien des voormiddags ten elf uren en de tweede op den eerste Maand Januarij l.l. mede des voormiddags ten elf uren. Geene verhindering tegen het gemelde Huwelijk ter onzer kennis zijnde gebracht, hebben wij aan hun verzoek voldoende na voorlezing van alle vorengemelde Stukken alsmede van het 6de Hoofdstuk van den Titel van het Burgerlijk Wetboek tot opschrift hebbende VanhetHuwelijk, ieder der aanstaande Echtgenoten afgevraagd of zij elkander wederkerig tot Man en tot Vrouw wilden nemen. Waarop door elk derzelver een toestemmend antwoord zijnde gegeven verklaren wij in Naam der Wet dat
Jacob Smit en Trijntje Philips Smit door het Huwelijk verbonden zijn.Van het welk wij Acte hebben opgemaakt in tegenwoordigheid van Wijbrand Smit oud agtentwintig Jaren, Broeder van de Bruidegom,en van Cornelis Heman oud zevenenveertig Jaren aanbehuwd Broeder van de Bruidegom en Cornelis Philipse Smit oud negenentwintig Jaren Broeder van de Bruid en van Jan Philipse Smit oud zesentwintig Jaren, Broeder van de Bruid wonende alle te Wervershoof welke die Acte nadat ook deze was voorgelezen nevens ons en de contractanten hebben ondertekend.
Geteekend/Corn:Veer, Jacob Smit, Trijntje Smit, Wijbrand Smit, Cornelis Heman, Cornelis Smit?, ? Smit
157 Trijntje Smit. Zij is gedoopt op 02-10-1792 in Wervershoof(N.H.) [bron: NG-Dopen Wervershoof 1792]. Trijntje is overleden op 17-11-1868 om 14:00 in Wervershoof(N.H.)-(huisnr.33), 76 jaar oud [bron: Overlijdensregister WERVERSHOOF 1868;aktenr.45.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-11-1868 [bron: Overlijdensregister WERVERSHOOF 1868;aktenr.45.].
Notitie bij overlijden van Trijntje: Overlijdensregister WERVERSHOOF 1868:
45.Heden den achttienden November Achttienhonderd acht en zestig, zijn voor ons ondergeteekende, Ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Wervershoof verschenen Pieter Oud van beroep landman, oud drie en zeventig jaren wonende alhier man van de na te noemen overledene en Cornelis Stapel van beroep landman, oud eenenvijftig jaren wonende alhier, behuwdbroeder van de overledene welke ons hebben verklaard, dat op den zeventienden November des voormiddags ten twee ure, in het huis staande alhier numero drie en dertig in den ouderdom van zeven en zeventig jaren is overleden Trijntje Smit van beroep zonder geboren alhier en wonende mede alhier, huisvrouw van Pieter Oud Sr. van beroep landman, wonende alhier, dochter van Philippus Smit en van Jantje Cornelis, beiden overleden.

En hebben wij hiervan opgemaakt deze akte welke na voorlezing door ons en de aangevers is onderteekend.
(Was geteekend) Der ambtenaar voornoemd
P.Oud Sr. (Was geteekend)
Cs.Stapel K.Koopmans
Beroep:
Bij huwelijk in1815 naaister.   [bron: Huwelijksregister ANDIJK 1815; aktenr.1.]
Trijntje trouwde (2), 50 jaar oud, op 15-12-1842 in Wervershoof(N.H.) [bron: Huwelijksregister WERVERSHOOF 1842;aktenr.7.] met Pieter Oud (±1795-1872), ongeveer 47 jaar oud.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Philip Smit, geboren op 04-10-1815 in Wervershoof(N.H.) (zie 78).
II. Jan Smit, geboren omstreeks 1818.
158 Jan de Vries, geboren in Hauwert(N.H.). Hij is gedoopt op 14-03-1779 in Hauwert(N.H.) [bron: NG Doopboek Hauwert 1779.].
Notitie bij de geboorte van Jan: Uit NG Doopboek Hauwert 1779:
14 maart
Jan zoon van Jacob Jansz de Vries en Trijntje Jacobs de Graaf
geb. den 30 dito.
Jan is overleden op 15-03-1828 om 10:00 in Nibbixwoud(N.H.)-(huis nr.30), 49 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nibbixwoud 1828;akte nr. 5.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 17-03-1828 [bron: Overlijdensregister Nibbixwoud 1828;akte nr. 5.].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister Nibbixwoud 1828;akte nr.5:
Den Zeventiende dag der maand Maart van ‘t jaar Achttienhonderd Achtentwintig ten twaalf ure op den middag Akte van overlijden van Jan de Vries overleden den vijftiende Maart 1800achtentwintig ten tien ure des voormiddags oud negenenveertig jaren wonende en overleden te Hauwert 30 van beroep landman, geboren te Hauwert.
Op de verklaring van Pieter de Beurs bekende van de overledene, oud vijfenveertig jaren, wonende te Hauwert van beroep landman en van Tjerk Aker wonende te Hauwert van beroep dagloner oud achtendertig jaren, bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing getekend door Pieter de Beurs en Tjerk Aker
bevestigd ingevolge de wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nibbixwoud Hs Berckhout.
(was geteekend)
Pieter den Beurs
Tjerk Aker
Notitie bij Jan: Uit Impost gaarder begraven Hauwert 1799:
Januari
10 Aangeving Prodeo gedaan Een dood ter wereld gekomen kint, waarvan vader was Jan Jacosz De Vries en moeder Aaltje Willebrants de Jong.
Hij ging in ondertrouw, 19 jaar oud, op 13-09-1798 in Hauwert(N.H.) [bron: CIV Impost gaarder trouwen Hauwert 1798.] met de 20-jarige Aaltje Willebrants de Jong.
Notitie bij het huwelijk van Jan en Aaltje: Uit CIV Impost gaarder trouwen Hauwert 1798:
Sept.
13e Jan Jacobsz De Vries jongman tot Hauwert, zullende trouwen met Aaltje Willebrants de Jong jongedogter te Bovenkarspel.
De Aangeving voor beijde Pro deo gedaan.
159 Aaltje Willebrants de Jong, geboren in Bovenkarspel(N.H.). Zij is gedoopt op 06-09-1778 in Bovenkarspel(N.H.) [bron: Bovenkarspel NG-Dopen 1757-1780].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Bovenkarspel NG-Dopen 1757-1780:
1778
Den 6en Sept. Een kint gedoopt, genaamt Aaltje
Vader Willebrord Jansz. de Jonge
Moeder Reinouwtje Maartend. Vliegen
Getuijge Jantje Maartend Vliegen
Aaltje is overleden op 08-05-1828 om 07:00 in Nibbixwoud(N.H.)-(huis nr.30), 49 jaar oud [bron: Overlijdensregister Nibbixwoud 1828;akte nr. 9.]. Van het overlijden is aangifte gedaan [bron: Overlijdensregister Nibbixwoud 1828;akte nr. 9.10.5.1828].
Notitie bij overlijden van Aaltje: Overlijdensregister Nibbixwoud 1828;akte nr.9:
Den tiende dag der maand Mei van ‘t jaar Achttienhonderd Achtentwintig ten twaalf ure op den middag Akte van overlijden van Aaltje de Jong overleden den achtste Mei 1800achtentwintig ten zeven ure des morgens oud achtenveertig jaren wonende en overleden te Hauwert 30 van beroep landman, geboren te Bovenkarspel.
Op de verklaring van Pieter de Beurs gebuur van de overledene, oud vijfenveertig jaren, wonende te Hauwert van beroep landman en van Tjerk Aker wonende te Hauwert van beroep dagloner oud dertig jaren, bekende van de overledene.
Na mijne voorlezing getekend door Pieter de Beurs en Tjerk Aker
bevestigd ingevolge de wet door mij ondergeteekende Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Nibbixwoud Hs Berckhout.
(was geteekend)
Pieter den Beurs
Tjerk Aker
Kind uit dit huwelijk:
I. Reinouwtje de Vries, geboren op 27-02-1817 in Hauwert(N.H.) (zie 79).
164 Jan Pieterse Visser. Jan is overleden op 17-09-1791 in Marken(N.H.).
Hij trouwde met
165 Lobberig Jacobsdr.. Lobberig is overleden op 19-02-1807 in Marken(N.H.).
Kind uit dit huwelijk:
I. Dirk Visser, gedoopt op 14-01-1771 in Marken(N.H.) (zie 82).
166 Klaas Schaap.
Hij trouwde met
167 Maartje Dirks Stroo. Maartje is overleden op 05-04-1813 in Ilpendam(N.H.).
Kind uit dit huwelijk:
I. Klaasje Klaase Schaap, geboren op 01-11-1790 in den Ilp(N.H.) (zie 83).
168 Arnoldus Pelser, geboren in Nieuwenhagen(Lb.). Hij is gedoopt op 05-04-1752 in Heerlen(Lb.)-(R.K.Parochie H.Pancratius) [bron: Doopboek R.K.Parochie H.Pancratius te Heerlen.]. Bij de doop van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Joanna Hansen en Maria Hansen. Arnoldus is overleden op 20-02-1814 om 03:00 in Amsterdam(N.H.)-(Kloveniersburgwal N 106), 61 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1814.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-02-1814 [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1814.].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Overlijdensregister AMSTERDAM 1814.
Den Twee en Twintigsten dag der Maand Februarij van het Jaar Achttienhonderd Veertien, ten Twaalf ure, op den middag.
ACTE van overlijden van Arnoldus Pelser
overleden den twintigsten dezer ten drie ure, des nacht’s, oud Drie en Zestig jaren, wonende en overleden Kloveniersburgwal N 106 ????, van beroep Winkelier
geboren te Nieuwenhagen bij Maastricht, gehuwd met Alida Pelser, zoon van wijlen Johannes Pelser en van Catharina Hanssen.
Op de verklaring van Hendrik Pelser zoon van de overledene, oud Vijfen Twintig Jaren, wonende als boven, van beroep winkelier en van Jan Triebels, neef van de overledene, oud Vijf en Twintig Jaren, wonende Leidsche Straat N 3 van beroep winkelier,
Na mijne voorlezing geteekend door de gemelde Getuigen.
Bevestigd, ingevolge de Wet, door mij ondergeteekende Joan Huijdecoper Van Maasseveen
Lid van het Bestuur der Stad Amsterdam; Ambtenaar van den Burgerlijken Stand.
w.g.
Hs Pelser Huijdecoper
J.Triebels. van Maarsseveen
Beroep:
winkelier   [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1815.]
Hij trouwde met
169 Johanna Sophia Alida Pelser, geboren omstreeks 1760.
Notitie bij de geboorte van Johanna: Geboorteplaats Heelder is wellicht Heer of Heerlen??.
Johanna is overleden op 23-06-1815 om 20:00 in Amsterdam(N.H.)-(Cloveniersburgwal N.103 K2), ongeveer 55 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1815.].
Notitie bij overlijden van Johanna: Overlijdensregister AMSTERDAM 1815.
Den zes en twintigsten dag der Maand Juny van het Jaar Achttienhonderd vijftien, ten Een ure, na den middag.
ACTE van overlijden van Alida Pelser
overleden den Drie en twintigste dezer ten Acht ure, des avonds, oud vijf envijftig jaren, wonende en overleden Cloveniersburgwal N 103, K2, van beroep---------------
geboren te Heelder bij Maastricht, weduwe van Arnoldus Pelser, verder niets bekend.
Op de verklaring van Louis Pelser zoon van de overledene, oud zeven en twintig Jaren, wonende als boven, van beroep winkelier en van Dominicus Lambertus Laken, bekende van de overledene, oud een en twintig Jaren, wonende Klooster No.2 van beroep aanspreker,
Na mijne voorlezing geteekend door de gemelde getuigen.
Bevestigd, ingevolge de Wet, door mij ondergeteekende David Bierens
Lid van de Kommissie tot den Burgerlijken Stand der Stad Amsterdam.
w.g.
Louis Pelser D.Bierens
L.Luken .
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Petrus Pelser. Hij is gedoopt op 02-03-1781 in Amsterdam(N.H.)-(R.K.kerk ’t Boompje).
II. Geertrudis Catharina Pelser. Zij is gedoopt op 01-08-1783 in Amsterdam(N.H.)-(R.K.kerk ’t Boompje).
III. Joanna Maria Pelser. Zij is gedoopt op 22-06-1785 in Amsterdam(R.K.kerk ’t Boompje).
IV. Ludovicus Johannes Pelser. Hij is gedoopt op 08-11-1787 in Amsterdam(N.H.)-(R.K.kerk ’t Boompje) [bron: G.A.A.].
V. Henricus Pelser. Hij is gedoopt op 20-01-1790 in Amsterdam(N.H.)-(R.K.kerk ’t Boompje) [bron: G.A.A.].
VI. Maria Catharina Pelser. Zij is gedoopt op 30-11-1791 in Amsterdam(N.H.)-(R.K.kerk ’t Boompje) [bron: G.A.A.].
VII. Joannes Wilhelmus Pelser, gedoopt op 15-08-1793 in Amsterdam(N.H)-(R.K.kerk ’t Boompje) (zie 84).
VIII. Franciscus Petrus Pelser. Hij is gedoopt op 26-10-1795 in Amsterdam(N.H.)-(R.K.kerk ’t Boompje) [bron: G.A.A.].
Adressen:
tot 31-12-1851     Nieuwendijk-Amsterdam   [bron: G.A.A.]
vanaf 05-01-1852     Heintje Hoeksteeg-Amsterdam   [bron: G.A.A.]
tot 06-?-1854     Ridderstraat-Amsterdam   [bron: G.A.A.]
IX. Maria Elisabeth Pelser. Zij is gedoopt op 11-11-1799 in Amsterdam(N.H.)-(R.K.kerk ’t Boompje) [bron: G.A.A.].
170 Frans Sipgen(Sepgen), geboren omstreeks 1763 in Amsterdam(N.H.). Frans is overleden op 04-02-1796, ongeveer 33 jaar oud.
Notitie bij Frans: NH-Huwelijksaangiften 26.01.1787:
Ouders overleden.
Adressen:
Bij huwelijk van dochter Geertruij: Laurierstraat.Agter Hospitaal.   [bron: Huwelijksbijlagen 1818.]
woont in januari 1787 op de Baangragt.   [bron: NH-Huwelijksaangiften 26.01.1787]
Beroep:
In 1818 Kleremakersknegt.   [bron: Huwelijksregister AMSTERDAM 1818; akte 73.]
Hij trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 13-02-1787 in Amsterdam [bron: NH-Trouwboek Amsterdam 1783-1794.] met de ongeveer 24-jarige Pietertje de Bruijn. Frans en Pietertje gingen op 26-01-1787 in Amsterdam-Oude Kerk. in ondertrouw [bron: NH-Huwelijksaangiften 26.01.1787/NH-Trouwen Oude Kerk 1787.].
Notitie bij het huwelijk van Frans en Pietertje: NH-Trouwen Oude Kerk:
Eerste Gebod Tweede Gebod Derde Gebod
Den 28e Jan. Den 4e Febr. Den 11e Febr.
1787 1787 1787
Frans Sipgen
Pietertje de Bruijn
bijde op de Baangragt

NH-Trouwboek 1783-1794:
Het huwelijk werd voltrokken door Ds. van Nuys Klinkenberg.

Ondertrouwregister Amsterdam 1565-1811:
Den 26 Januarij 1787
Compareerden als vooren Frans Sipgen, van Amsterdam
Geref:, Oud 24 Jaar op de Baangragt. Ouders dood
geadst. met Catharina Boom op de Roosegragt
Pietertje de Bruijn van Amsterdam Geref: oud 23
Jaar woont als boven Geadst. met haar Moeder
Grietje de Leeuw
Versoekende hare drie Sondaagse uytroepingen, omme, naar deselve, de voorsz.
trouwe te solemniseren, en in alles te voltrekken, so verre daar anders gene
wettige verhinderinge voor en valle. En naar dien sy by waarheyd verklaa-
ren, dat sy vrye Peronen waren, en malkanderen in bloede niet en beston-
den waar door een Christelyk Huwelyk mochte verhindert worden, zyn
hun hare geboden verwilliget.
w.g. frans Sipgen
Pieterie de Brijn
171 Pietertje de Bruijn, geboren omstreeks 1763. Zij is gedoopt op 27-04-1763 in Amsterdam(N.H.) [bron: NH-Dopen Amsterdam 1761-1775.].
Notitie bij de geboorte van Pietertje: NH-Dopen Amsterdam 1761-1775:
27 April 1763 David de Bruijn
Giertje de Leeuw
Pietertje
Pietertje is overleden op 13-03-1836 om 07:00 in Amsterdam(N.H.), ongeveer 73 jaar oud [bron: Overlijdensregister AMSTERDAM 1836.].
Notitie bij overlijden van Pietertje: Overlijdensregister AMSTERDAM 1836:
Den Veertienden Maart Ao. 1800 Zes-en-Dertig, ten elf ure voor den middag, is ingeschreven, het AFSTERVEN van Pietertje de Bruijn.
Overleden den dertienden dezer ten zeven ure des morgens oud drie Zeventig Jaren, wonende Oude Vrouwenhuis/Amstel No. Kanton , en aldaar overleden,
Geboren alhier, weduwe van Frans Sipjes. Ingevolge proces verbaal van gemelde Gesticht.
Op de verklaring van Dirk Gerrits oud acht zestig Jaren, wonende als boven.
Beroep geen
en van Huibert Mol oud acht zestig Jaren, wonende als boven.
Beroep geen.
Deze Acte is, na voorlezing, geteekend door beide Getuigen en bevestigd ingevolge de Wet, door mij, als Wethouder, daartoe ingevolge Art. 95 van het Stedelijk Reglement door den Ed. Achtb. Heer Burgemeester benoemd:
w.g.
Dirk Gerrits Deutz
H.Bos
Adressen:
Bij huwelijk van dochter Geertruij: Laurierstraat.Agter Hospitaal.   [bron: Huwelijksbijlagen 1818.]
woont in jan. 1787 op de Baangragt.   [bron: NH-Huwelijksaangiften 26.01.1787]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Sipgen. Hij is gedoopt op 04-03-1787 in Amsterdam-Westerkerk [bron: GAA]. Bij de doop van Hendrik waren de volgende getuigen aanwezig: Gierie de Leeuw en Hendrik Sipgen.
II. Geertruij Sepgen. Zij is gedoopt op 21-12-1788 in Amsterdam(Westerkerk) [bron: GAA]. Bij de doop van Geertruij waren de volgende getuigen aanwezig: Davidt de Bruijn en Geertruij de Leeuw.
III. Lena Sipgen. Zij is gedoopt op 02-02-1791 in Amsterdam-Nieuwe Kerk [bron: GAA]. Bij de doop van Lena waren de volgende getuigen aanwezig: Lena de Bruijn en Hannes Vink. Lena trouwde, 30 jaar oud, op 11-07-1821 in Amsterdam [bron: www.wiewaswie.nl] met Gerrit ten Cate, ongeveer 33 jaar oud. Gerrit is geboren omstreeks 1788 in Almelo.
Beroep:
Bij huwelijk apothekersgezel.
IV. Johanna Sipgen, geboren op 30-11-1792 in Amsterdam [bron: GAA]. Zij is gedoopt op 02-12-1792 in Amsterdam-Nieuwe Kerk [bron: GAA]. Bij de doop van Johanna waren de volgende getuigen aanwezig: Cecilia Oostinje en Hendrik Sipgen. Johanna trouwde, 21 jaar oud, op 11-09-1814 in Amsterdam(N.H.). [bron: www.wiewaswie.nl.] met Jan Blok, ongeveer 24 jaar oud. Jan is geboren omstreeks 1790 in Amsterdam.
Beroep:
Bij huwelijk plaatsnijder.
V. Geertruy Sepgen, geboren in Amsterdam(N.H.) (zie 85).
176 Izaäk Koorenhof. Hij is gedoopt op 14-10-1770 in Leiden(Z.H.)-(NH Marekerk) [bron: NH-Doopboek Leiden 1714-1811.]. Bij de doop van Izaäk waren de volgende getuigen aanwezig: Izaak(Isaac) C(K)orenhoff (1698-1771) [zie 704] [grootvader vaderszijde] en (van der) Beurse (1700-1780) [zie 705] [grootmoeder vaderszijde].
Notitie bij de geboorte van Izaäk: 1770
Den 14 October
Izaäk------------ Louis Koorenhof-----------Izaak Koorenhof
------------Jannetje Bieog-------------Aagje Beurse
Izaäk is overleden op 27-09-1826 in Groningen(Gr.)-(Burger Ziekenhuis), 55 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1826; akte nr.1619.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-09-1826 [bron: Overlijdensregister Groningen 1826; akte nr.1619.].
Notitie bij overlijden van Izaäk: Overlijdensregister Groningen 1826;akte nr. 1619:
Op heden den zevenentwintigsten September Achtienhonderd en zesentwintig des middags om twaalf uren is voor ons Pieter Roelfsema Wethouder der Stad Groningen,speciaal belast met de functiën van Officier van den Burgerlijken Stand, verschenen Carel Bulkes oud zesenvijftig jaren kokvader in het Burger Ziekenhuis en Bernardus Wilhelmus Wilkens oud vierenveertig jaren Ziekenoppasser beide alhier woonachtig bestaande in genen grade van namaagschap tot den natenoemen overledene dewelke ons verklaard hebben dat Isak Korenhoff oud tweeenvijftig jaren leerloyersknecht geboren te Leiden wonende te Groningen gehuwd man van Ida van Dam zoon van wijlen Louis Korenhoff in leven droogscheerder en van wijlen Janneke Miog woonachtig geweest te Leiden heden morgen om zes uren overleden is alhier in het Ziekenhuis voornoemd. Tengevolge van deze verklaring hebben wij de tegenwoordige acte opgemaakt die door de declaranten en ons na voorlezing is getekend.
w.g. P.Roelfsema
C. Bulkes B.W.Wilkens


memories van successie | Kantoor - Groningen (1818 - 1855) | Memories van successie 1826 sep - 1826 sep:
" door gemelde (Groningen) is gealimenteerd geworden , en geene onroerende goederen heeft nagelaten; zijnde de roerende goederen van geende de minste waarde".
Beroep:
is bij huwelijk van zoons resp, Gerrit in 1831 en Jan in 1834 leerlooyersknecht en bij huwelijk van zoon Gerrit in 1843 leerlooier.Ook bij zijn overlijden wordt hij als leerloyersknecht aangemerkt.   [bron: www.allegroningers.nl/Overlijdensregister Groningen 1826]
Hij trouwde, 25 jaar oud, op 07-06-1796 in Groningen(Gr.) [bron: Ondertrouwboek 1792-1798 Kerkelijke gemeente-Groningen] met de 18-jarige Ida van Dam. Izaäk en Ida gingen op 07-06-1796 in Groningen(Gr.) in ondertrouw [bron: Ondertrouwboek 1792-1798 Groningen.].
Notitie bij het huwelijk van Izaäk en Ida: Uit Ondertrouwboek 1792-1798 Groningen:
N.K. Izaac Korenhof Soldaat in de 4de halve Brigade van Leiden ps en Ida van Dam van Groningen pro qua Bartelt van Dam als Broeder.
Gecop. op dingsd. den 7. Juny 1796 door Dm Perizonnig in M:Kerke.
In de kantlijn:Kragt apoinetement van de Municipaliteit van den 4.Juny op den 9den & 1e en 2e procl.
177 Ida van Dam, geboren in Groningen(Gr.) [bron: Algemeen doopboek Groningen 1755-1778]. Zij is gedoopt op 12-04-1778 in Groningen(Gr.)-(Grote Kerk) [bron: Algemeen doopboek Groningen 1755-1778]. Ida is overleden op 15-10-1841 om 07:00 in Groningen(Gr.), 63 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1841;akte nr.831.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 15-10-1841 [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Ida: Overlijdensregister Groningen 1841; akte nr.831:
In het jaar duizend achthonderd en eenenveertig, den achttienden der maand October zijn voor ons Burgemeester bij afwezigheid van den Wethouder ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen verschenen: Gerrit Koorenhoff oud vierendertig jaren van beroep oppasser, zoon van de overledene en Paulus van Hart, oud negenenveertig jaren, van beroep wolspinner, geen nabestaanden van de overledene, welke ons hebben verklaard dat op den vijftienden dezer maand des morgens te zeven uur binnen deze Gemeente is overleden Ida van Dam, oud twee enzestig jaren, zonder beroep, geboren en laatst gewoond hebbende in het Gereformeerd Armenhuis, weduwe van Izak Koorenhoff, dochter van wijlen Gerit van Dam, in leven van beroep scheepstimmerman en van wijlen Maike Kasper, woonachtig geweest alhier. Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het Overlijdensregister dezer Gemeente en is deze akte nadat derzelver was voorgelezen , door den eersten getuige nevens ons geteekend verklarende den tweeden getuige niet te kunnen schrijven.
w.g. De Burgemeester
G.Koorenhoff onleesbaar
Adres:
Was voor haar overlijden woonachtig te Groningen in het Gereformeerd Armenhuis.   [bron: Overlijdensregister Groningen 1841]
Beroepen:
Visvrouw.   [bron: Ondertrouwboek 1792-1798 Groningen:]
  [bron: Visvrouw.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Lowies Koorenhof, geboren in Groningen(Gr.)-(Visscherstraat). Hij is gedoopt op 17-02-1797 in Groningen(Gr.)-(Martinikerk) [bron: Algemeen doopboek Groningen-Kerkelijke Gemeente 1796-1807].
II. Gerrit Koorenhof, geboren in Groningen(Gr.)-Oude Kijk in ’t Jatstraat.. Hij is gedoopt op 01-09-1799 in Groningen(Gr.)-Martinikerk. [bron: Algemeen Doopboek 1796-1807 Kerkelijke Gemeente- Groningen.].
III. Hinderijkus Koorenhof, geboren in Groningen(Gr.)-(O.Kijk in ’t J. str.). Hij is gedoopt op 05-10-1800 in Groningen(Gr.)-(Martinikerk) [bron: Algemeen doopboek Groningen-Kerkelijke Gemeente 1796-1807].
IV. Hindrik Koorenhof(f)-(Koornhof), geboren in Groningen(Gr.)-(Oude Kijk in ’t Jatstr.). Hij is gedoopt op 01-11-1801 in Groningen(Gr.)-(Martinikerk) [bron: Algemeen doopboek 1796-1807 Kerkelijke gemeente - Groningen.]. Hindrik is overleden op 02-05-1808 in Groningen(Gr.), 6 jaar oud [bron: Aangegeven lijken Groningen 1805.].
V. Jannetje Koorenhof(Corenhof). Zij is gedoopt op 19-02-1804 in Groningen(Gr.) [bron: Algemeen doopboek 1796-1807 Kerkelijke gemeente - Groningen].
VI. Jan Koorenhof, geboren in Groningen(Gr.)-(aan de Grote Markt). Hij is gedoopt op 04-08-1805 in Groningen(Gr.) [bron: Algemeen Doopboek 1796-1807 Kerkelijke Gemeente- Groningen.]. Jan is overleden op 03-01-1856 in Groningen(Gr.), 50 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1856; akte nr.10.].
Beroep:
Oppasser,later pijper,bode.   [bron: Huwelijksregister Groningen 1834; akte nr.124.]
Jan trouwde, 28 jaar oud, op 22-05-1834 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1834; akte nr.124.] met Gertrudis van der Rens, 32 jaar oud. Gertrudis is een dochter van Petrus van der Rens en Anna Voorsmit. Zij is gedoopt op 08-06-1801 in Groningen(Gr.). Gertrudis is overleden op 31-01-1883 in Groningen(Gr.), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen1883; akte nr.142.].
Notitie bij Gertrudis: RK gedoopt.
Beroep:
Dienstmeid.   [bron: Huwelijksregister Groningen 1834; akte nr.124.]
VII. Gerrit Koorenhof, geboren in Groningen(Gr.)-(aan de Groote Markt) (zie 88).
VIII. Izaak Koorenhof(Koornhof), geboren in Groningen(Gr.)-(aan de Grote Markt). Hij is gedoopt op 11-06-1809 in Groningen(Gr.)-(Martinikerk) [bron: Algemeen doopboek Groningen 1808-1811.]. Izaak is overleden op 19-12-1874 in Groningen(Gr.), 65 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1874; akte nr.1082].
Beroep:
Militair tamboer,barbier te Farnsum.   [bron: www.at16home.demon.nl.]
Izaak trouwde, 33 jaar oud, op 11-02-1843 in Delfzijl(Gr.) [bron: Huwelijksregister Delfzijl 1834;] met Lucretia van Leer, 34 jaar oud. Lucretia is geboren op 28-03-1808 in Appingedam(Gr.). Lucretia is overleden op 31-03-1878 in Groningen(Gr.), 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1878; akte nr.327.].
IX. Hindrik Tammes Korenhof, geboren op 23-08-1811 in Groningen(Gr.) [bron: Geboorteregister Groningen 1811; akte nr.49.]. Hindrik is overleden op 13-12-1865 in Groningen(Gr.), 54 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1865; akte nr.1168.].
Beroep:
Hoornblazer,oppasser.   [bron: www.at16home.demon.nl.]
Hindrik trouwde, 31 jaar oud, op 07-05-1843 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1843; akte nr.71.] met Jantie Alberts, 34 jaar oud. Jantie is geboren op 28-04-1809 in Groningen(Gr.), dochter van Albert Harms en Anna Christiaans.
Beroep:
Werkster.   [bron: www.at16home.demon.nl.]
178 He(i)nd(e)ri(c)kus van der Vuurst.
Beroep:
bij huwelijk van dochter Anna in 1831 beroep:soldaat   [bron: Genlias]
Hij trouwde op 01-11-1801 in Groningen(Gr) [bron: Kerkeboek Groningen RK 1700-1811] met de 24-jarige Anna Nagelgast.
Notitie bij het huwelijk van He(i)nd(e)ri(c)kus en Anna: Uit: Kerkeboek Groningen 1700-1811:
1.11.1801 Hendrikus van der Vuurst & Joanna Nagelgast
Frederico Witte &
Everardo Harting
textibus fnctie sunt
179 Anna Nagelgast, geboren in Leeuwarden(Frl.). Zij is gedoopt op 23-10-1777 in Leeuwarden(Frl.) [bron: R.K.-Doopboek Leeuwarden 1690-1812].
Notitie bij de geboorte van Anna: R.K.-Doopboek Leeuwarden 1690-1812;
1777
23 Octobris Baptizata est Anna
filia legitimis Sebastiani Nagel-
gast et Susanna Kissens
Conjugum quam suscepit An-
na Berends Ex militia
Anna is overleden op 20-02-1853 om 11:00 in Groningen(Gr.)-(Roomsch Catholijk Armenhuis), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1853; akte nr.134.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 21-02-1853 [bron: Genlias].
Notitie bij overlijden van Anna: Overlijdensregister Groningen 1853
In het jaar duizend achthonderd en drie en vijftig, den eenentwintigsten der maand Februarij zijn voor ons Wethouder ambtenaar van den burgerlijken stand der Gemeente Groningen, Arrondissement en Provincie Groningen verschenen Jochem Pieter Göbbels oud tweeenzeventig jaren van beroep schilder en Clemens August Hemmeler oud vierenzestig jaren zonder beroep beide alhier wonende, geen nabestaanden van den overledene welke ons hebben verklaard dat op den twintigsten dezer maand des voormiddags te elf uur binnen deze Gemeente is overleden Anna Nagelgast, bijna zes en zeventig jaren oud, zonder beroep geboren te Leeuwarden laatst gewoond hebbende in het Roomsch Catholijk Armenhuis vrouw van den afwezigen Hindericus van der Vuurst, zijnde de namen het beroep en de plaats van overlijden van de ouders der overledene aan de declaranten onbekend.Van welke aangifte en verklaring deze akte is opgemaakt en ingeschreven op de beide dubbelen van het Overlijdensregister dezer Gemeente en is deze akte nadat dezelve was voorgelezen, door de getuigen nevens ons geteekend.
w.g. De Wethouder
P.Göbbels H.J.Trip
C.A.Hemmeler
Beroep:
Bij huwelijk van dochter Anna in 1831 beroep:werkster.   [bron: Genlias]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Joanna van der Vuurst. Zij is gedoopt op 26-05-1802 in Groningen(Gr.) [bron: R.K.Kerkeboek Groningen 1700-1811]. Joanna is overleden op 09-08-1873 in Groningen(Gr.), 71 jaar oud [bron: Overlijdensregister Groningen 1873; akte nr.760.]. Joanna trouwde, 29 jaar oud, op 16-10-1831 in Huwelijksregister Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1831;akte nr.122.] met Anthony Binderwalt, ongeveer 43 jaar oud. Anthony is geboren omstreeks 1788.
Beroep:
Bij huwelijk in 1831 schoenmakersknecht.
II. Gertrudis van der Vuurst. Zij is gedoopt op 20-02-1804 in Groningen(Gr.) [bron: R.K.Kerkeboek Groningen 1700-1811.].
III. Anna van der Vuurst, gedoopt op 23-03-1808 in Groningen(Gr) (zie 89).
183 Jo(h)anna (Magdalena) Richter(s), geboren in Groningen(Gr). Jo(h)anna is overleden in Groningen(Gr). Zij trouwde op 22-11-1785 in Groningen(Gr)-(Martinikerk) [bron: ondertrouwboek Groningen 1784-1791] met Josephus Carmio.
Kind van Jo(h)anna uit onbekende relatie:
I. Catharina (Maria) Carmio, geboren omstreeks 1787 in Groningen(Gr) (zie 91).
188 Frans Harms(Franciscus) Kolbeek, geboren omstreeks 1738 in Munsterland(Duitsland). Frans is overleden op 29-06-1820 in Middelstum(Gr.)-(huisnr.66), ongeveer 82 jaar oud [bron: Overlijdensregister Bedum 1820.].
Notitie bij overlijden van Frans: Overlijdensregister Bedum 1820.
Uit Doop- en trouwboek Bedum 1621-1811:
Overlijdensregister Bedum 1820
In het jaar één duizend achthonderd en twintig, den Eersten July des voormiddags om tien uur zijn voor mij Francois Plat Officier van den Burgerlijken Staat van de Gemeente Middelstum Kwartier Appingedam Provincie Groningen gecompareerd Jan Fransen Kolbeek oud drie en dertig jaren, Timmerman van beroep, wonende te Middelstum en Jan Lenteloo oud drie en dertig jaren, knopemaker van beroep, wonende te Middelstum de eerste als zoon en de tweede als nabuur van de na te noemen overledene.
Verklarende dat op Donderdag den negenentwintigsten van de Maand Juny des jaars achttien honderd en twintig in het Huis geteekend No. 66 te Middelstum binnen deze Gemeente overleden is Frans Harms Kolbeek oud twee en tachtig jaren, kleermaker van beroep, wonende te Zuidwolde in de Gemeente Bedum en weduwnaar van Lena Hendriks Nijhof, waarop deposanten deze Acte met mij geteekend hebben nadat hun dezelve was voorgelezen op dag, maand en jaar als boven.
w.g.
J.F.Kolbeek
Jan Lenteloo
F.Plaat
Notitie bij Frans: bron:www.home.quicknet.nl parenteel frans harms/ genealogiepagina Cees Feringa,
Op 26 mei 1777 verkopen Willem Geerts Smit en Maria Beukers,
echtelieden,Harms Geerts Smit en Maria Alberda,echtelieden,alsmede Catharina Geerts Smit en Harm Jan Visscher,echtelieden,tesamen kinderen en erfgenamen van hun overleden moeder Lutke Geerts,weduwe van Geerts Willems,aan Frans Harms Kolbeek en Helena Hindricks Niehoff,echtelieden,
"een weverie met stellen en verdere weversgereedschappen",staande en gelegen op de Uiterdijk te Onderwierum,vaste huur 1 gld.5st.aan de douariere de Hertoghe vrouwe van Feringa.
Verkocht voor 350 caroliguldens.
Beroep:
Kleermaker.
Hij trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 05-01-1777 in Middelstum(Gr.) [bron: RK-Trouwboek 1680-1811 Kerkelijke Gemeente Bedum.] met de ongeveer 29-jarige Helena Hendrika Nieuhofs (Nijhoff-Niehof-Nehof)0-ook Leentje Hendriks..
Notitie bij het huwelijk van Frans en Helena: RK-Trouwboek 1680-1811 Kerkelijke Gemeente Bedum:
1776 den 29 Dec. Alhier met attestatie van Onderwierum gekomen en alhier
getrouwt Frans Harms Kolbeek en Helena Hendriks
Nieuhofs beide uit Munsterland.
189 Helena Hendrika Nieuhofs (Nijhoff-Niehof-Nehof)0-ook Leentje Hendriks., geboren omstreeks 1748 in Munsterland. Helena is overleden op 25-11-1808 in Onderdendam(Gem.Bedum)-(Gr.), ongeveer 60 jaar oud [bron: Aangegeven lijken 1806-1811 Kerkelijke gemeente Bedum.].
Notitie bij overlijden van Helena: Aangegeven lijken 1806-1811 Kerkelijke gemeente Bedum:
Aangegeven
1808
d.28 Nov. het overlijden te Bedum d.25 Nov.1808
Helena Niehof oud 60 jaren
gewoond hebbende te Bedum (Ooster
kluft) nalatende 3 zoons bij Frans
Kolbeek in echt verwekt.
Notitie bij Helena: wordt in huwelijksacte Middelstum van 15.12.1813 Leena Hendriks genoemd.
Adres:
Woonde voor overlijden te Bedum(Oosterkluft).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hermannus Fransen Kolbeek. Hij is gedoopt op 09-03-1778 in Bedum(Gr.) [bron: RK-Doopboek 1680-1811 Kerkelijke Gemeente Bedum.]. Bij de doop van Hermannus was de volgende getuige aanwezig: Maria Alserda. Hermannus is overleden op 05-03-1826 in Bedum(Gr.)-(Diakoniehuis), 47 jaar oud [bron: Overlijdensregister Bedum 1826; akte nr.16.].
II. Henricus Colbeek. Hij is gedoopt op 07-07-1784 in Bedum(Gr.) [bron: RK-Doopboek 1680-1811 Kerkelijke Gemeente Bedum.]. Bij de doop van Henricus was de volgende getuige aanwezig: Gesina Nehof.
Beroep:
Slagter.   [bron: Huwelijksregister Groningen 1813;akte nr.24.]
Henricus trouwde, 28 jaar oud, op 21-02-1813 in Groningen(Gr.) [bron: Huwelijksregister Groningen 1813;akte nr.24.] met Elsje Hindriks Smit, ongeveer 25 jaar oud. Elsje is geboren omstreeks 1788.
III. Jan Franses K(C)olbeek, gedoopt op 08-01-1787 in Onderdendam(Gem.Bedum)-(Gr.) (zie 94).
IV. Hendrik Kolbeek, geboren omstreeks 1788 in Onderdendam(Gr.). Hendrik is overleden op 19-01-1830 in Groningen(Gr.)-(Burger Ziekenhuis), ongeveer 42 jaar oud [bron: http://members.chello.nl-c.feringa/kolbeek.htm].
Beroep:
Slagersknecht,vleeschhouwersknecht.   [bron: http://members.chello.nl-c.feringa/kolbeek.htm]
190 Hindrik/Derk Derks ook Ribbers, geboren omstreeks 1755 in Middelstum(Gr.).
Beroep:
Stelmaker   [bron: Huwelijksregister 1819 Middelstum.(Gr.)]
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 12-10-1780 in Middelstum(Gr.) [bron: Trouwboek Middelstum en Toornweerd 1772-1784.] met Tri(j)(e)ntje Tonnis/ook Hindriks.
Notitie bij het huwelijk van Hindrik/Derk en Tri(j)(e)ntje: Trouwboek Middelstum en Toornweerd 1772-1784:
Huwelijken 1780
Hindrik Dirks met Trijntje Tonnis beide van Middelstum
na voorgaande kondingen gecopuleert den 12 oktob.
191 Tri(j)(e)ntje Tonnis/ook Hindriks, geboren in Middelstum(Gr.).
Notitie bij Tri(j)(e)ntje: bron:www.home.quicknet.nl parenteel frans harms
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Epke Derks. Zij is gedoopt op 26-08-1781 in Middelstum(Gr.) [bron: Doopboek Middelstum 1654-1812.].
II. Beike Derks. Zij is gedoopt op 27-04-1783 in Middelstum(Gr.) [bron: Doopboek Middelstum 1654-1812.].
III. Barber Derks. Zij is gedoopt op 27-06-1784 in Middelstum(Gr.).
IV. Tonnijs Derks. Hij is gedoopt op 26-03-1786 in Middelstum(Gr.) [bron: Doopboek Middelstum 1654-1812.].
V. Barber Hindriks Winter, gedoopt op 22-04-1787 in Middelstum(Gr.) (zie 95).
VI. Derk Derks. Hij is gedoopt op 04-01-1789 in Middelstum(Gr.) [bron: Doopboek Middelstum 1654-1812.].
VII. Derkjen Derks. Zij is gedoopt op 22-01-1791 in Middelstum(Gr.) [bron: Doopboek Middelstum 1654-1812.].
VIII. Vrouke Derks. Zij is gedoopt op 04-11-1792 in Middelstum(Gr.) [bron: Doopboek Middelstum 1654-1812.].
IX. Tonnijs Derks. Hij is gedoopt op 02-02-1794 in Middelstum(Gr.).
X. Jantje Derks. Zij is gedoopt op 27-12-1795 in Middelstum(Gr.) [bron: Doopboek Middelstum 1654-1812.].
Notitie bij de geboorte van Jantje: Doopboek Middelstum 1654-1812:
1787
Den 22 April alhier gedoopt een Dochter van Hendrik Dirks en Trijnje genaamd Barber Tonnijs.
192 Charles Leonor(Leonardus) Caron, geboren in Amiens(Frankrijk) [bron: mededeling Franca Caron].
Hij trouwde op 04-05-1771 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: RK-Trouwboek ’s-Gravenhage 1793-1818.] met de ongeveer 27-jarige Maria Elisabeth Ruijters. Charles en Maria gingen op 21-04-1771 in ’s-Gravenhage in ondertrouw [bron: mededeling Franca Caron]. Het kerkelijk huwelijk tussen Maria en Charles vond plaats op 04-05-1771 in ’s Gravenhage RK Assendelftstraat.
Notitie bij het huwelijk van Charles en Maria: Mededeling Franca Caron:
bij het huwelijk staat vermeld dat de bruid afkomstig is van Maastricht en de bruidegom uit Amiens in Picardie,beiden woonachtig alhier.
193 Maria Elisabeth Ruijters, geboren omstreeks 1744 in Maastricht(Lb.). Maria is overleden op 19-03-1828 in ’s-Gravenhage(Z.H.), ongeveer 84 jaar oud [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1828;akte nr.329.].
Notitie bij overlijden van Maria: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1828;akte nr.329:
Heden den Twee en twintigsten Maart Achttien honderd
acht en twintig des voor middags ten elf ure, compareerden voor ons
Mr. Gerrit Lodewijk Henri Hooft , Wethouder Officier van den
Burgerlijken Staat der Stad ’s Gravenhage, Provincie Zuid Holland, Martinus
Waterreus, oud twee en zeventig jaren en Pieter Hooijman, oud
zestig jaren, bidders beiden wonende alhier.
Dewelken verklaard hebben dat, Maria Elisabeth Ruijters, zonder
beroep gewoond hebbende alhier
op den negentienden dezer des avonds ten zeven ure is overleden
in het huis Wijk U 258 in den ouderdom van vier en tachtig jaren,
geboren te Maastricht, weduwe van Leonor Caron zijnde overigens
niet bekend.
Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt, na voorlezing, onderteekend met
de comparanten.
w.g.
M.Waterreus G.L.H.Hooft
P.Hooijman
Getuige bij:
02-04-1801     doop Louisa Elisabeth Caron (geb. 1801)    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK-Doopregister1795-1811 kerk Assendelftstraat ’s-Gravenhage]
03-04-1810     doop Maria Elisabeth Phippina Caron (geb. 1810)    [grootmoeder vaderszijde]   [bron: RK-Doopregister1795-1811 kerk Assendelftstraat ’s-Gravenhage]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Leonor Jean Baptiste Caron, geboren op 17-03-1772 om 11:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1772 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-147)]. Hij is gedoopt op 17-03-1772 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1772 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-147)]. Bij de doop van Leonor was de volgende getuige aanwezig: Jean Baptiste Caron [zie 384] [grootvader vaderszijde].
II. Leonor Jacques Gerard Caron, geboren op 13-11-1773 om 22:30 in ’s Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1773 ’s Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-172)]. Hij is gedoopt op 14-11-1773 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1773 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-172)].
III. Jean Jacques Baptiste Caron, geboren op 13-10-1775 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 96).
IV. Marie Elisabeth Cecile Caron, geboren op 11-02-1778 om 18:15 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1772 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-265)]. Zij is gedoopt op 11-02-1778 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1772 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-265)].
V. Jean François Caron, geboren op 02-09-1779 om 00:15 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1779 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-311)]. Hij is gedoopt op 02-09-1779 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1779 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-311)]. Jean:
(1) trouwde, 20 jaar oud, op 18-05-1800 in ’s-Gravenhage met Marie Anne Jeanne(Maria Anna Johanna) Seijffert, ongeveer 20 jaar oud, nadat zij op 04-05-1800 in ’s-Gravenhage in ondertrouw zijn gegaan [bron: Mededeling Franca Caron.]. Het kerkelijk huwelijk vond plaats op 18-05-1800 in ’s Gravenhage(R.K-kerk Assendelftstraat). Marie is geboren omstreeks 1780 in Brussel, dochter van Philippe Seijffert en Anne Joseph Reneaux. Bij de doop van Marie was de volgende getuige aanwezig: Jean Baptiste Caron [zie 384]. Marie is overleden op 15-04-1820 in ’s-Gravenhage(Z.H.), ongeveer 40 jaar oud.
(2) trouwde, 42 jaar oud, op 31-10-1821 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Genlias] met Anna Maria Bosch, ongeveer 39 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1782 in ’s-Gravenhage(Z.H.), dochter van Gaspard Matheus Bosch en Maria Cecilia Gisbers.
VI. Jean Baptiste Chretien Caron, geboren op 15-06-1781 om 15:45 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1781 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-363).]. Hij is gedoopt op 16-06-1781 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1781 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 357-363).]. Jean is overleden op 11-02-1851 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 69 jaar oud. Jean trouwde, 35 jaar oud, op 26-06-1816 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1816;akte nr.101B.] met Maria Elizabeth Door, ongeveer 29 jaar oud. Maria is geboren omstreeks 1787 in Zaltbommel(Z.H.), dochter van Franciscus Door en Maria Herders. Maria is overleden op 01-01-1832 in ’s-Gravenhage(Z.H.)., ongeveer 45 jaar oud.
VII. Marie Adelaide Caron, geboren op 26-02-1783 om 23:30 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1783 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 358-408).]. Zij is gedoopt op 27-02-1783 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1783 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 358-408).].
Getuige bij:
29-09-1804     doop François Caron (1804-1841)    [tante vaderszijde]   [bron: RK-Doopboek 1795-1811 kerk Assendelftstraat ’s-Gravenhage]
VIII. Francois Caron, geboren op 11-01-1785 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1785 ’s Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 358-462).]. Hij is gedoopt op 12-01-1785 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1785 ’s Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 358-462).].
IX. Marie Joseph Gertrude Caron, geboren op 02-11-1787 om 03:30 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1787 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 358-531).]. Zij is gedoopt op 02-11-1787 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: R.K.Doopboek 1787 ’s-Gravenhage(Kerk Assendelftstraat 358-531).].
194 Jean Joseph Jourdran.
Hij trouwde met
195 Anne Pavoine.
Kind uit dit huwelijk:
I. Julienne Jourdran, geboren op 13-04-1773 in Guignen(Frankrijk) (zie 97).
196 Johannes Bronkhorst, geboren in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: NH-Trouwboek ’s-Gravenhage 1750-1812.]. Hij is gedoopt op 07-06-1758 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: NH-Dopen ’s-Gravenhage 1748-1771]. Bij de doop van Johannes waren de volgende getuigen aanwezig: Catharina Kampman en Elisabeth Robbeson.
Notitie bij de geboorte van Johannes: NH-Dopen ’s-Gravenhage 1748-1771:
1758 Woensd: Den 7 Junij
gedoopt door Frans en Johannes twelingen
Ds. Exters zoonen van Johannes Bronhorst
en Barta Robbeson get.Catharina
Kampman en Elisabeth Robbeson.
Johannes is overleden op 21-01-1838 om 12:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.)-in huis Wijk P18., 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1838;akte 120.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 22-01-1838 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1838;akte 120.].
Notitie bij overlijden van Johannes: Overlijdensregister ’s-Gravenhage 1838
Akte nr.120
Heden den twee en twintigsten January Achttien honderd acht
en dertig des middags ten twaalf ure,Compareerden voor
Ons Mr. Dionysius van den Wijnpersse, Wethouder Offiicier van den
Burgerlijken stand der
Stad ’s-Gravenhage, Provincie Zuid-Holland:
Frederik Willem Koning, oud een en dertig jaren bidder en
Johan Carel Wilhelm Keck, oud zeven en dertig jaren, timmerman
beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Johannes Bronkhorst
zonder beroep, gewoond hebbende alhier,op den een en
twintigsten dezer des middags ten twaalf ure is
overleden in het huis Wijk P18, oud negen en zeventig
jaren, geboren alhier,Weduwenaar van Petronella van Nette,
zoon van Franciscus Bronkhorst en Barbara Robberson
Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en, na voorlezing, onderteekend
met de comparanten.
w.g.
FW Koning
J:C:W:Keck D.v.d.Wijnpersse
Hij trouwde, 20 jaar oud, op 30-08-1778 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: NH-Trouwboek ’s-Gravenhage 1750-1812.] met de 15-jarige Petronella van Netten.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Petronella: NH-Trouwboek ’s-Gravenhage 1750-1812:
Den 30e Augustus 1778
Johannes Bronkhorst J.M.
met Pieternella van Netten
J.D. beide gebb. en wonende
alhier.
197 Petronella van Netten, geboren [bron: NH-Trouwboek ’s-Gravenhage 1750-1812.]. Zij is gedoopt op 08-05-1763 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: NH-Doopboek ’s-Gravenhage 1748-1771.].
Notitie bij de geboorte van Petronella: NH-Doopboek ’s-Gravenhage 1748-1771:
Mey 1763
Den 8 Dito
Petronella, dogter van Leendert van
Netten en Dirkje Udo
get: Johanna Helena van Netten
Petronella is overleden op 15-05-1826 om 19:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.)-in huis Wijk R385., 63 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1826;akte562.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-05-1826 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1826;akte562.].
Notitie bij overlijden van Petronella: Overlijdensregister ’s-Gravenhage 1826
Akte nr.562
Heden den Achttienden Mei achttien honderd
zes en twintig des middags ten twaalf ure, compareerden voor ons Gerrit Lodewijk Henrie Hooft
Wethouder Offiicier van den Burgerlijken Staat der
Stad ’s-Gravenhage, Provincie Zuid-Holland: Carel van Vliet, oud zestig jaren
mandemaker en Johannes van Wezel, oud dertig jaren
smid, beiden wonende alhier.
Dewelke verklaard hebben dat, Pieternella van Netten, gewoond hebbende
alhier,
op den vijftienden dezer des avonds ten zeven ure is overleden
in het huis Wijk R385, in den ouderdom van drie en zestig jaren
geboren alhier, huisvrouw van Johannes Bronkhorst, zonder beroep wo
nende alhier, zijnde er overigens niet bekend.
Wij hebben hiervan deze acte opgemaakt en, na voorleezing, onderteekend met de comparanten.
w.g.
C.van Vliet
J van Wezel G.L.H.Hooft
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Bronkhorst, geboren omstreeks 1780 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Johannes is overleden op 05-05-1822 om 08:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), ongeveer 42 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1822.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 07-05-1822 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1822.].
Adres:
Overleden te ’s Gravenhage in het huis Wijk U 119.   [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1822.]
Beroep:
Bij huwelijk in 1821 en bij overlijden: kuiper.   [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1821; akte nr.242;Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1822.]
Johannes:
(1) trouwde met Helena Sophia des Champs. Helena is overleden vóór 05-09-1821 in ’s Gravenhage.
(2) trouwde, ongeveer 41 jaar oud, op 05-09-1821 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1821; akte nr.242.] met Alida Johanna Auperlé, ongeveer 26 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1795 in ’s-Gravenhage(Z.H.).
II. Pieter Bronkhorst, gedoopt op 17-06-1787 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 98).
III. Johanna Pieternella Fredrica Bronkhorst, geboren omstreeks 1796 in ’s-Gravenhage(Z.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1825 broodbakster.   [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1825; akte nr.350.]
Johanna:
(1) trouwde, ongeveer 20 jaar oud, op 19-06-1816 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1816; akte nr.97.] met Christiaan Jacobus Goesdorp, ongeveer 26 jaar oud. Christiaan is geboren omstreeks 1790 in ’s-Gravenhage(Z.H.).
Beroep:
Bij huwelijk in 1816 bakker.   [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1816; akte nr.97.]
(2) trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 02-11-1825 in ’s-Gravenhage(Z.H.) [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1825; akte nr.350.] met Dirk Post, ongeveer 41 jaar oud. Dirk is geboren omstreeks 1784 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Dirk is weduwnaar van Petronella Alida Peysch (ovl. vóór 1825).
Beroep:
Bij huwelijk in 1825 kapper.   [bron: Huwelijksregister ’s Gravenhage 1825; akte nr.350.]
198 johannes Andries Sodderland(Sutterland)(Slotterland)(Slodderland), geboren op 23-11-1754 in Oosterhout(N.B.) [bron: NG-Doopboek Oosterhout 1754-1811.]. Hij is gedoopt op 28-11-1754 in Oosterhout(N.B.) [bron: NG-Doopboek Oosterhout 1754-1811.]. Bij de doop van johannes was de volgende getuige aanwezig: Andries Sijwregt.
Notitie bij de geboorte van johannes: NG-Doopboek Oosterhout 1754-1811:
1754- 28 November
Johannes Andries W.Sodderland
(gebooren 23 Nov) C.D.Stillenaar
Peeter:Andries Sijwregt
Hij ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 13-01-1782 in Breda(N.B.) [bron: N.H.Trouwboek(Gemengd)-Breda 1750-1794] met de 26-jarige Elisabetha van Loon.
Notitie bij het huwelijk van johannes en Elisabetha: N.H.Trouwboek(Gemengd)-Breda 1750-1794:
1782
1ste Voorstelling Joannes Andries Sodder
den 13 January land J.M. geboren te Oosterhout
2de den 24 Febr. en wonende alhier gereform.
3de den 2 April met
Elizabeth Van Loon J.D.
geboren en wonende alhier
Roomsch gez.
199 Elisabetha van Loon, geboren in Breda(N.B.). Zij is gedoopt op 27-08-1755 in Breda(N.B.) [bron: Dopen-RK Waterstraat Breda 1748-1810.]. Bij de doop van Elisabetha waren de volgende getuigen aanwezig: Elisbeth de Nijs en Henricus de Nijs.
Notitie bij de geboorte van Elisabetha: Dopen-RK Waterstraat Breda 1748-1810:
1755
27 augusti
Bapta é Elisabetha filia legitima
Jois van Loon et Catharina de Nijs
Susc: Henricus De Nijss et Elisabetha
De Nijs sua et patrias loco.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrikus Sodderland. Hendrikus is overleden op 11-04-1827 in Oosterhout(N.B.).
II. Elizabetha Solderlant. Zij is gedoopt op 18-07-1781 in Breda(N.B.) [bron: Dopen-RK Waterstraat Breda 1748-1810.]. Bij de doop van Elizabetha waren de volgende getuigen aanwezig: Joannes van Loon en Catharina de Nijs.
III. Catharina Solderland(Sutterland)(Slotterland)(Sodderland). Zij is gedoopt op 18-07-1781 in Breda(N.B.) [bron: RK-Doopboek Breda;Kerk OLV Hemelvaart.].
IV. Anna Barbara Slodderland. Zij is gedoopt op 03-02-1783 in Oosterhout(N.B.) [bron: RK-Doopboek Oosterhout.].
V. Willem Sodderland(Sutterland)(Slotterland)(Slodderland). Hij is gedoopt op 08-05-1785 in Oosterhout(N.B.) [bron: NG-Doopboek Oosterhout 1754-1811.].
VI. Francisca Slodderland (Slotterland)(Sodderland)(Sutterland)(Slotderland), geboren op 09-05-1787 in Oosterhout(N.B.) (zie 99).
VII. Willem Sodderland(Sutterland)(Slotterland)(Slodderland). Hij is gedoopt op 11-04-1790 in Oosterhout(N.B.).
VIII. Joanna Wilhelmina Sodderland. Zij is gedoopt op 07-09-1792 in Oosterhout(N.B.) [bron: RK-Doopboek Oosterhout].
200 Jan Verwoert, geboren omstreeks 1758. Jan is overleden op 25-05-1821 om 14:00 in Waverveen(Utr.), ongeveer 63 jaar oud [bron: Overlijdensregister Waverveen 1821; akte nr.11.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 26-05-1821 [bron: Overlijdensregister Waverveen 1821; akte nr.11.].
Notitie bij overlijden van Jan: Overlijdensregister WAVERVEEN EN WAVEREN 1821;akte nr.11.
In den Jaare Duijzend achthonderd en twintig den zesentwintig Meij compareerden voor ons Schout Officier van den Burgerlijken Stand der gemeente Waverveen en Waveren Canton Baambrugge District Amsterdam Provincie Utrecht, Willem Verwoerd oud vijfentwintig Jaaren boereknegt bij zijn ouders Pieter Kuijt oud negenenveertig Jaaren veehouder en Jacob Smit oud vierenveertig Jaaren veldwagter alle in deeze gemeente woonachtig welke ons aangeeven dat gisteren Middag ten half twee uuren is overleeden Jan Verwoerd in den ouderdom van drieenzestig Jaaren.
En hebben Declaranten deze acte na gedaane voorlezing neven ons onderteekend.
w.g.
Willem Verwoerd J.Wessels
Pieter Kuijt
Jacob Smit
Hij trouwde met
201 Hendrika (Hijntje) van der Vaart, geboren omstreeks 1760. Hijntje is overleden op 04-02-1830 in Waverveen(Utr.)-in huis in de Waver no. 92., ongeveer 70 jaar oud [bron: Overlijdensregister Waverveen 1830; akte nr.4.].
Notitie bij overlijden van Hijntje: Overlijdensregister WAVERVEEN 1830. Akte nr.4.
In het jaar Achtienhonderd en Dertig den zesde Februarij des voormiddags ten Elf Uure zijn voor ons Jan Wesselsz Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijke Stand der gemeente Waverveen en
Waveren Kanton Baambrugge District en Provincie Utrecht gecompareerd Hendrik de Wit oud zeeven en dertig Jaare Veehouder en Pieter Kuijt oud vijf en twintig Jaare werkman beide in deze gemeente woonachtig die verklaard hebben dat op den vierde Februarij dezes jaars Eer gisteren avond ten vijf uure is overleden Hendrika van der Vaart oud ruim zeeventig Jaare weduwe van Jan Verwoerd van beroep winkelierster in het huis staande binnen deze gemeente in de Waver no. 92 Meerderjarige dochter van Cornelis van der Vaart en van Aaltje Verdam en hebbende wij Officier met de beide declaranten deeze akte na gedane voorlezing onderteekend.
w.g.
P d Wit J.Wesselsz
P.Kuijt
Beroep:
Winkelierster in Waverveen.   [bron: Overlijdensregister Waverveen 1830; akte nr.4.]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Nicolaas (Klaas) Verwoerd, gedoopt op 26-10-1785 in Waverveen(Utr.) (zie 100).
II. Anna Verwoert, geboren omstreeks 1793 in Waverveen(Utr.). Anna trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-04-1818 in Waverveen(Utr.) met Hendrik de Wit, ongeveer 26 jaar oud. Hendrik is geboren omstreeks 1792 in Abcoude.
III. Alida Verwoert, geboren omstreeks 1793 in Waverveen(Utr.). Alida trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 05-05-1822 in Waverveen(Utr.) met Cornelis Gerbrands, ongeveer 28 jaar oud. Cornelis is geboren omstreeks 1794 in Ouder-Amstel.
IV. Cornelis Verwoert, geboren omstreeks 1796 in Waverveen(Utr.). Hij is gedoopt op 22-12-1796 in R.K.-kerk in de Bullewijk [bron: Huwelijksbijlagen bij Huwelijksregister Ouder-Amstel 1827; akte nr.8.]. Cornelis is overleden op 15-06-1846 in Ouder-Amstel, ongeveer 50 jaar oud.
Beroep:
Veehouder.   [bron: Huwelijksregister Ouder-Amstel 1827; akte nr.8.]
Cornelis trouwde, ongeveer 31 jaar oud, op 05-05-1827 in Ouder-Amstel [bron: Huwelijksregister Ouder-Amstel 1827; akte nr.8.] met Mensje Vrolijk, ongeveer 25 jaar oud. Mensje is geboren omstreeks 1802 in Nieuwer-Amstel, dochter van Gijsje Buijs. Zij is gedoopt op 01-03-1802 in R.K.kerk aan de Nes [bron: Huwelijksbijlagen bij Huwelijksregister Ouder-Amstel 1827; akte nr.8.].
V. Willibrordus Verwoert, geboren omstreeks 1799 in Waverveen(Utr.). Willibrordus trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 16-04-1824 in Ouder-Amstel met Elizabeth Rossenberg, ongeveer 23 jaar oud. Elizabeth is geboren omstreeks 1801 in Abcoude.
202 Pieter Kuijt, geboren omstreeks 1772. Pieter is overleden op 02-06-1829 om 11:00 in Waverveen(Utr.)-in de Waver no.93., ongeveer 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister WAVERVEEN EN WAVEREN 1829;akte nr.14.].
Notitie bij overlijden van Pieter: Overlijdensregister WAVERVEEN EN WAVEREN 1829;akte nr. 14.
In het Jaar achtien honderd neegen en twintig den Derde Junij des voormiddags ten Elf Uuren zijn voor ons Jan Wessels Burgemeester Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der gemeente Waverveen en Waveren Kanton Baambrugge district en Provincie Utrecht gecompareerd Pieter Kuijt oud vijf en twintig Jaare arbeider en Hendrik Jan Smeenk oud Drie en dertig Jaare veldjager beide in deeze gemeente woonachtig die ons verklaard hebben dat op den tweeden Junij deezes jaars gisteren morgen ten Elf uuren in het Huis staande binnen deeze gemeente in de Waver no. 93 is overleeden Pieter Kuijt oud zeeven en vijftig Jaare Echtgenoot van Hendrina Rademaker Meerderjarige zoon van Dirk Kuijt en van Geertje Stigter.
En hebben wij Officier met de beide Declaranten deeze acte na gedaane voorlezing onderteekend.
w.g.
Pieter Kuijt J.Wessels
H.J.Smeenk
Beroep:
In 18616:veenman.   [bron: Huwelijksregister WAVERVEEN 1816;akte nr.4.]
Hij trouwde met
203 Hendrina (Hendrijntje)(Aderijntje) Rademaker.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelis Kuijt, geboren omstreeks 1797 in Waverveen(Utr.). Cornelis trouwde, ongeveer 29 jaar oud, op 06-08-1826 in Ouder-Amstel [bron: www.wiewaswaar.nl] met Anna Stigter, ongeveer 23 jaar oud. Anna is geboren omstreeks 1803 in Ouder-Amstel.
II. Johanna (Naatje) Kuijt, gedoopt op 06-01-1798 in Waverveen(Utr.) (zie 101).
III. Dirk Kuijt, geboren omstreeks 1801 in Weesperkarspel. Dirk:
(1) trouwde, ongeveer 24 jaar oud, op 31-07-1825 in Ouder-Amstel [bron: www.wiewaswie.nl] met Adriana Stigter, ongeveer 22 jaar oud. Adriana is geboren omstreeks 1803 in Ouder-Amstel.
(2) trouwde, ongeveer 45 jaar oud, op 14-02-1846 in Ouder-Amstel met Jannetje de Kuiper, ongeveer 29 jaar oud. Jannetje is geboren omstreeks 1817 in Ouder-Amstel(Utr.).
IV. Geertje Kuijt, geboren omstreeks 1807. Geertje is overleden op 02-04-1844 in Waverveen(Utr.), ongeveer 37 jaar oud.
V. Jacobus Kuijt, geboren omstreeks 1810 in Ouder-Amstel(Utr.). Jacobus:
(1) trouwde, ongeveer 21 jaar oud, op 06-08-1831 in Waverveen met Alida van der Zwaan, ongeveer 28 jaar oud. Alida is geboren omstreeks 1803 in Nieuwer-Amstel.
(2) trouwde, ongeveer 38 jaar oud, op 11-11-1848 in Ouder-Amstel met Everijntje Kroon, ongeveer 37 jaar oud. Everijntje is geboren omstreeks 1811 in Nieuwer-Amstel.
204 Christoffel Agterberg. Christoffel is overleden vóór 01-07-1820.
Hij trouwde met
205 Pieternella Everdina de Vriend. Pieternella is overleden vóór 01-07-1820.
Kind uit dit huwelijk:
I. Christoffel Agterberg, gedoopt op 01-01-1790 in Utrecht(Utr.) (zie 102).
206 Pieter Surtel. Pieter is overleden op 11-01-1801 in Dordrecht(Z.H.). Pieter is weduwnaar van Johanna Maria Jacobs (ovl. 1794).
Hij trouwde (2) op 05-01-1797 in Dordrecht(Z.H.) [bron: Trouwboek Alle Gezindten Dordrecht 1731-1805.] met de 35-jarige Cornelia ’t Hooft (zie 207 hieronder).
Notitie bij het huwelijk van Pieter en Cornelia: Trouwboek Alle Gezindten Dordrecht 1731-1805:
Januarij 1797
5de Pieter Surtel wedr
met
Cornelia ’t Hooft J.D.
207 Cornelia ’t Hooft, geboren in Dordrecht(Z.H.). Zij is gedoopt op 30-08-1761 in Dordrecht(Z.H.) [bron: NH-Doopboek Dordrecht].
Notitie bij de geboorte van Cornelia: NH-Doopboek Dordrecht 1761.
30 augustus 1761
Cornelis ’t Hoofd Suzanna Peijlders Cornelia
Cornelia is overleden op 16-08-1837 in Tilburg(N.B.), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Tilburg 19837; akte nr.206.].
Notitie bij overlijden van Cornelia: Overlijdensregister Tilburg 1837;akte nr.206:
In het jaar een duizend zeven-en-dertig de Zeventiende
der maand Augustus om Ellf ure des Voormiddags verschenen voor ons
Frederik Vanden Berg
van beroep zonder, oud
Eenenvijftig jaren; schoonzoon van de overledene;
en Pieter Blomjous van
beroep timmerman oud drieendertig jaren, gebuur
van de overledene, beide wonende binnen deze gemeente, welke
ons verklaard hebben dat op Woensdag den zestienden der maand
Augustus achttienhonderd en zevenendertig, om drie ure
des namiddags is overleden Cornelia ’t Hooff
van beroep zonder, oud tachtig
jaren, geboren te Dordrecht provincie
Zuid Holland, wonende te Tilburg Wijk Heuvel No. 1730
dochter van Cornelis ’t Hooff
en van Susanna Peijlders beide overleden
zijnde de overledene de weduwe van Pieter Surtel
en hebben, na dat aan de comparanten van deze akte voorlezing is gedaan, dezelve met ons geteekend.
w.g.
F.van den Berg De Wethouder van Tilburg
P. Blomjous Beambte van den Burgerlijken Stand
onleesbaar

Cornelia overleed in de woning van haar schoonzoon.
Adres:
woont op 1.7.1820 te Rijthoven(Riethoven) bij Eindhoven.   [bron: Trouwakte Agterberg/Surtel 1.7.1820]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Pieternella Surtel. Zij is gedoopt op 30-03-1787 in Dordrecht(Z.H.) [bron: NH-Doopboek Dordrecht 1787].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: In linkermarge van doopboek:
NB. dit kind geëgt op last des kerkeraads 13 Febr. 1797 art.3 onleesbaar.
II. Cornelia Surtel(Sutler), geboren op 11-12-1793 in Dordrecht(Z.H.) (zie 103).
III. Netje Surtel. Zij is gedoopt op 18-09-1799 in Dordrecht(Z.H.) [bron: NH-Doopboek Dordrecht 1799].
210 Hieronimus Pasch.
Hij trouwde met
211 Maria Agatha Bister(Bustin)(Burton). Maria is overleden (oorzaak: verval van kaachten) [bron: Overlijdensregister Alle Gezindten den Haag 1806-1811,]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Nieuwenhuyzen (geb. 1768) en Johannes Hendrik Treebus (±1770-1842) [zie 104] [schoonzoon]. Zij is begraven op 03-02-1807 in ’s-Gravenhage-Eikenduinen [bron: Overlijdensregister Alle Gezindten den Haag 1806-1811,].
Notitie bij Maria: In Overlijdensakte van zoon Arnoldus wordt zij Maria Agatha Bister genoemd.
Adres:
Bij overlijden: Lage Westeinde B 200.   [bron: Overlijdensregister Alle Gezindten den Haag 1806-1811,]
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arnoldus Pas, geboren omstreeks 1772 in ’s Gravenhage(Z.H.). Arnoldus is overleden op 15-09-1814 in ’s Gravenhage(Z.H.), ongeveer 42 jaar oud [bron: Overlijdensacte ’s Gravenhage 19.09.1814.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-09-1814 [bron: Overlijdensacte ’s Gravenhage 19.09.1814.]. Bij de overlijdensaangifte van Arnoldus waren de volgende getuigen aanwezig: Bernardus Nieuwenhuyzen (geb. 1768) en Johannes Hendrik Treebus (±1770-1842) [zie 104] [zwager].
Notitie bij overlijden van Arnoldus: Overlijdensacte ’s Gravenhage 19.09.1814.
In het Jaar Achttien honderd Veertien den Negentienden September
des middags ten twaalf uuren. Acte van het overlijden van
Arnoldus Pas, overleden den Vijftienden September Achttien
honderd Veertien des morgens ten twee Uuren, baardscheerder
wonende alhier Wijk B 174 oud twee.en.veertig jaren, geboren
alhier, getrouwd met Johanna Blommers, zoon van
Hieronimus Pas en van Maria Agatha Bister, ingevolge
de verklaring van Bernardus Nieuwenhuijsen oud zes en
veertig jaren, behanger en van Jan Hendrik Treebus oud
zes en veerti jaren, opperman beiden alhier dewelken na
gedane voorlezing, hebben ondertekend.
w.g. J.H.Treebus B. Nieuwenhuijsen

Bevestigd door ons Mr.Adriaan Bachman, lid van het Provisioneel
Bestuur.
w.g. Bachman

Bestuur.
Adres:
Bij overlijden in 1814: ’s Gravenhage Wijk B-174.   [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1814;]
Beroep:
Bij overlijden in 1814 : baardscheerder.   [bron: Overlijdensregister ’s Gravenhage 1814;]
II. Anna Maria Pasch, geboren omstreeks 1780 in ’s-Gravenhage(Z.H.) (zie 105).
212 Abram van den Berg.
Hij trouwde met
213 Johanna van Hulst. Johanna is overleden op 30-11-1805 in ’s Gravenhage [bron: Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage 3.5.1815.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 30-11-1805 [bron: Huwelijksbijlagen ’s Gravenhage 3.5.1815.].
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Abram(Abraham) van den Berg, geboren op 24-01-1792 in ´s-Gravenhage(Z.H.) (zie 106).
II. Pieter van den Berg, geboren omstreeks 1799 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Pieter trouwde, ongeveer 23 jaar oud, op 11-12-1822 in ’s-Gravenhage(Z.H.) met Johanna Laffree, ongeveer 23 jaar oud. Johanna is geboren omstreeks 1799 in ’s-Gravenhage(Z.H.).
214 Daniel Henry du Moulin. Daniel is overleden vóór 18-12-1813.
Notitie bij overlijden van Daniel: Bron: Huwelijksbijlagen den Haag 1813-1814
Als bijlage bij het huwelijk van de dochter Henriette met Jan Casper Wagner
is een akte aanwezig waarin wordt verklaard door:
Jan vanden Bergh, schoenmaker; Jacob Zegenaar, steenzager; Jacobus Simonis, glasslijper en Arie Marcus de Blauw, horologiemaker o.a.
"dat haaren vader, genaamd Daniel Hen-
ri du Moulin in den Jaare Zeventien
Honderd Vijfen Negentig naar de
Oost Indien is uitgevaren.
En dat er sedert dien tijd geene tijdin-
gen van hem zijn ingekomen. Zoda-
nig dat men niet weet of den ge-
melden Daniel Henry du Moulin
als nog in leven is of niet".
Notitie bij Daniel: Uit" Almanach op het Schrikkel-Jaar onzer Christelijke Tijdrekeninge ten diense van de Schutterij van ’s Graavenhaage":
In 1793 functioneert Daniel Henry Moulin als lanspassaat in het Eerste Rot van het Oranje Blanche Bleu Vaandel in den Haag.
Dit Vaandel staat onder commando van "Collonel De Wel. Ed. Gestr. Heer Mr. Johan van Hees, Heer van Berkel en Rodenrijs".
Adres:
Bij doop van zoon Jan Hendrik wonende "buijten de Tolsteegpoort te Utrecht".Bij doop van dochter Sara wonende te Utrecht "op ’t Bagijnehof".   [bron: NH-Dopen Utrecht 1769-1783.]
Hij trouwde op 01-01-1776 in Utrecht(U.) [bron: NHTrouwboek Utrecht 1764-1784] met de ongeveer 27-jarige Margaretha Huyzenbeek(Huijsenbeek).
Notitie bij het huwelijk van Daniel en Margaretha: In dit huwelijk worden de kinderen of NH of Luthers gedoopt.Dit a.g.v. de gezindheid van de moeder resp. de vader.
215 Margaretha Huyzenbeek(Huijsenbeek), geboren omstreeks 1749 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Margaretha is overleden op 18-12-1813 in ’s-Gravenhage(Z.H.), ongeveer 64 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1813;akte nr.1432.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-12-1813 [bron: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1813;fiche 25,afb.44].
Notitie bij overlijden van Margaretha: Overlijdensregister ´s-Gravenhage 1813;fiche 25,afb.44:
In het jaar achttien honderd dertien den achttienden december des middags ten twaalf ure acte van het overlijden van Margrieta Huijsenbeek, overleden den achttienden december achttien honderd dertien des morgens ten een uur wonende alhier wijk B471 oud vier en zestig jaren geboren alhier weduwe van Daniel du Moulin dochter van.......
Ingevolge de verklaring van Jan Jetzkan oud zeven entwintig jaren kledermaker en van Frederik Overing oud zestig jaren timmerman beiden wonende alhier dewelke na gedane voorlezing hebben ondertekend.
Jan Jesko F.Overing
Bevestigt door ons Mr.Adriaan Bachman lid der Provisionele Raad.
Bachman
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Jan Hendrik du Moulin. Hij is gedoopt op 20-10-1776 in Utrecht(U.) [bron: NH-Dopen Utrecht 1769-1783.].
II. Gerardus Johannes du Moulin. Hij is gedoopt op 10-12-1777 in Utrecht(U.) [bron: Luthers-Doopboek Utrecht 1738-1799]. Bij de doop van Gerardus waren de volgende getuigen aanwezig: Gerrardus Huijsenbeek en Sara Ros.
III. Sara du Moulin. Zij is gedoopt op 14-03-1779 in Utrecht(U.) [bron: NH-Dopen Utrecht 1769-1783.].
IV. Henry du Moulin. Hij is gedoopt op 12-07-1780 in Utrecht(U.) [bron: Luthers-Dopen Utrecht 1738-1799]. Bij de doop van Henry waren de volgende getuigen aanwezig: Jean Jacques du Moulin en Maria Wijntjes geb. du Moulin.
V. Henriette du Moulin, geboren op 04-05-1788 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Henriette:
(1) trouwde, 24 jaar oud, op 03-02-1813 in ’s-Gravenhage(Z.H.) met Jan Caspar Wagner, 31 jaar oud. Jan is geboren op 23-09-1781 in ’s-Gravenhage(Z.H.).
(2) trouwde, 35 jaar oud, op 07-05-1823 in ’s-Gravenhage(Z.H.) met Johannes Carolus Leuwenstein, ongeveer 25 jaar oud. Johannes is geboren omstreeks 1798 in ’s-Gravenhage(Z.H.).
VI. Jeanne Antoinette Dumoulin, geboren omstreeks 1789 in ´s-Gravenhage(Z.H.) (zie 107).
216 Joannes Coolzaat.
Hij trouwde met
217 Margarita Bonenburg.
Kind uit dit huwelijk:
I. Pieter(Petrus) K(C)oolzaad(t), gedoopt op 12-08-1770 in ’s-Gravenhage; RK-kerk Oude Molstraat. (zie 108).
218 Pieter Eldijk.
Hij trouwde met
219 Dingena(Dina) Doedijns(Doedeijs).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Gertruyd(Gertrudis) Eldrik(Eldijk)(Eldrich)(Elrik), gedoopt op 01-11-1772 in ’s-Gravenhage(Z.H.)-Groote Kerk (zie 109).
II. Pieternella Geertruy (Geertruida) Eldrik (Eldijk)(Eldrich), geboren in ’s-Gravenhage(Z.H.). Zij is gedoopt op 12-04-1775 in ’s-Gravenhage(Z.H.)-Groote Kerk [bron: NH-Doopboek Groote Kerk ’s-Gravenhage 1772-1790.].
Notitie bij de geboorte van Pieternella: NH-Doopboek Groote Kerk ’s-Gravenhage 1772-1790:
Den 12 April 1775
Pieternella Geertruy, dogter van Pieter
Johannes Eldrik en Dingena Doedijns ledemn.
Pieternella is overleden op 24-06-1856 om 15:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), 81 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1856;akte 959.]. Pieternella trouwde met Adrianus Paalink. Adrianus is overleden vóór 24-06-1856.
III. Hillegonda Elderik (Eldijk), geboren op 30-10-1777 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Zij is gedoopt op 30-11-1777 in ’s-Gravenhage(Z.H.)-Groote Kerk [bron: NH-Doopboek Groote Kerk ’s-Gravenhage 1772-1790.]. Hillegonda is overleden op 20-11-1852 in Veenhuizen(Norg), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Norg 1852, akte nr.214.].
Notitie bij overlijden van Hillegonda: Overlijdensregister Norg 1852, akte nr.214.
Als ouders worden genoemd Pieter Elderik en Dingema Dendaels.
Het overlijden vond plaats ten huize van het 2de Gesticht te Veenhuizen.
Beroep:
naaister.   [bron: Overlijdensregister Norg 1852, akte nr.214.]
Hillegonda trouwde met Johannes Sonnius. Johannes is overleden vóór 20-11-1852.
IV. Barendina Eldrik, geboren omstreeks 1881 in ’s-Gravenhage(Z.H.). Barendina is overleden op 03-02-1841 om 24:00 in ’s-Gravenhage(Z.H.), ongeveer 40 jaar oud [bron: Overlijdensregister ´s Gravenhage 1841;akte 167.].
Notitie bij overlijden van Barendina: ongehuwd overleden.
232 Maerten van Steenis(Stenis). Hij is gedoopt op 06-03-1746 in Geldermalsen(Gld.) [bron: NH-Doopboek Geldermalsen 1719-1772..].
Notitie bij de geboorte van Maerten: NH-Doopboek Geldermalsen 1719-1811:
1746 Den 6 Febr. gedoopt
Maerten zoon van Arien Steenis
en Maijke van de Graght.
Maerten is overleden vóór 08-06-1810, ten hoogste 64 jaar oud.
Hij trouwde in Geldermalsen met Lijsbet (Elisabeth) van Zijderveld. Maerten en Elisabeth gingen op 02-02-1776 in Geldermalsen(Gld.) in ondertrouw [bron: NH-Trouwen Geldermalsen 1772-1810.]. Het kerkelijk huwelijk tussen Elisabeth en Maerten vond plaats op 05-05-1776 in Geldermalsen(Gld.) [bron: NH-Trouwen Geldermalsen 1772-1810.].
Notitie bij het huwelijk van Maerten en Elisabeth: NH-Trouwen Geldermalsen 1772-1810:
1776 Den 12. April zijn van ons in
wettig ondertrouw opgenomen
Maerten van Steenis
J.M. geboortig van en
woonagtig te Geldermalsen met
Elisabeth van Zijderveld
J.D.geboortig van en
woonachtig te Trigt.
Bovengemelde personen zijn
na drie Huwelijkse voorstellingen
so hier als te Trigt onverhinderd
gehad te hebben alhier getrouwt
op den 5. Maiij a.d.
233 Lijsbet (Elisabeth) van Zijderveld. Zij is gedoopt op 25-06-1752 in Tricht(Gld.) [bron: Doopboek Tricht 1752.].
Notitie bij de geboorte van Elisabeth: Doopboek TRICHT 1752:
Junij 1752
dito 25
vader Cornelis van Zijdervelt moeder Lijsbet
Eeverijntje van Haaren get.de vader
Elisabeth is overleden op 20-03-1828 om 15:00 in Geldermalsen(Gld.), 75 jaar oud [bron: Overlijdensregister Geldermalsen 1828;akte nr.2.].
Notitie bij overlijden van Elisabeth: Overlijdensregister GELDERMALSEN 1828.
No.2.
Heden den Een en twintigsten der maand Maart een duizend acht honderd acht-en-twintig, des voormiddags om tien uren, zijn voor ons Otto Pieter Verweij Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente Geldermalsen, Provincie Gelderland verschenen Gijsbert Steennis MZ, landman, oud drie en dertig jaren en Cornelis van Leeuwen landman oud zeven en dertig jaren, beide in deze Gemeente woonachtig, dewelke ons hebben verklaard, dat op den twintigsten Maart des jaars achttien honderd acht-en-twintig, des namiddags ten drie ure in het huis No. binnen deze gemeente, in den ouderdom van zes en zeventig jaren is overleden, Elizabeth van Zijderveld weduwe van Anthony van Oostrom moeder van den eersten comparant.
Ons van deze verklaring verzekerd hebbende , zoo hebben wij daarvan deze Acte opgemaakt en in beide daartoe bestemde registers overgeschreven, waarna dezelve, na voorlezing door ons is onderteekend.
w.g.
G.van Stenis O.P.Verweij
C.van Leeuwen
Notitie bij Elisabeth: Op 8.6.1810 wordt Elisabeth van Zijderveld, weduwe van Antonie van Oostrom als lidmaat in de kerk te Geldermalsen aangenomen.
Adres:
Bij huwelijk in 1801 wonende te Geldermalsen.   [bron: NH-Trouwregister Geldermalsen 1772-1810]
Elisabeth trouwde (2) in Geldermalsen met Anthony van Oostrom (ovl. vóór 1810).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Arien van Steenis, geboren op 24-02-1777 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 02-03-1777 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bij de doop van Arien was de volgende getuige aanwezig: Anna van Stenis.
II. Cornelis van Steenis, geboren op 12-02-1778 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 15-02-1778 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bij de doop van Cornelis was de volgende getuige aanwezig: Evelijntje van Zijderveld.
III. Arie(n) van Steenis, geboren op 19-12-1780 in Geldermalsen(Gld.) (zie 116).
IV. Evert van Steenis, geboren op 06-05-1783 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 11-05-1783 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bij de doop van Evert was de volgende getuige aanwezig: Antonia van Zijderveld.
V. Evert van Steenis, geboren op 28-10-1785 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 06-11-1785 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bij de doop van Evert was de volgende getuige aanwezig: Antonia van Zijderveld. Evert trouwde met Gerritje van Alphen. Gerritje is geboren omstreeks 1789.
VI. Maarten van Steenis, geboren op 27-02-1789 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 01-03-1789 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bij de doop van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Otje van Steenis. Maarten is overleden op 17-09-1816 om 11:00 in Geldermalsen(Gld.), 27 jaar oud [bron: Overlijdensregister Geldermalsen 1816;akte nr.38.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 18-09-1816 [bron: Overlijdensregister Geldermalsen 1816;akte nr.38.].
VII. Maarten van Steenis, geboren op 21-01-1790 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 24-01-1790 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bij de doop van Maarten was de volgende getuige aanwezig: Otje van Zijderveld.
VIII. Gijsbert van Steenis(Stenis), geboren op 30-09-1792 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Hij is gedoopt op 07-10-1792 in Geldermalsen(Gld.) [bron: Doopboek Geldermalsen 1772-1815.]. Bij de doop van Gijsbert was de volgende getuige aanwezig: Piternella(Petronella) van Wagtendonk. Gijsbert is overleden op 13-11-1848 in Geldermalsen(Gld.), 56 jaar oud [bron: Overlijdensregister Geldermalsen 1848;akte nr.37.].
234 Bart(h) Fierant. Hij is gedoopt op 23-10-1740 in Opijnen(Gld.).
Notitie bij de geboorte van Bart(h): NH-Doopboek Opijnen 1740:
174d. 23 Octob. een zoon van Anthony Fierant
te Heesselt Marij van Cranenburg en is genaamd
Bart
Bart(h) is overleden op 12-11-1801 in Opijnen(Gld.), 61 jaar oud [bron: NG-Begraafboek Opijnen 1801].
Notitie bij overlijden van Bart(h): NG-Begraafboek Opijnen 1801/
1801 den 12 November
is overleeden Bart Fierant
6 dagen geluijd a 4 st. 1= 4 =
graf maaken =12 =
omgaan = 6 =
ceel schrijven = 6 =
doodkleed =15 =
------------
3= 3 =
Voldaan door Zijn Zoon J.Fierant
Hij trouwde, 27 jaar oud, op 28-02-1768 in Buurmalsen(Gld.) [bron: NH-Trouwen Buurmalsen Fiches 1768.] met de 23-jarige Maria Christina Morgan.
Notitie bij het huwelijk van Bart(h) en Maria: NH-Trouwen Buurmalsen Fiches 1768
Trouwakte d.d.6-28 Februari 1768
Man : Bart Fierant
J.M. geb. "te Opijnen" won."te Mourik"
Vrouw :Maria Christina Morgan
J.D. geb. "van Venlo", won. "alhier".
235 Maria Christina Morgan, geboren op 01-11-1744 in Venlo(L.) [bron: NG-Doopboek Venlo]. Maria is overleden op 24-09-1824 om 20:00 in Opijnen(Gld.), 79 jaar oud [bron: Overlijdensregister Est en Opijnen 1824;akte nr.10.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 25-09-1824 [bron: Overlijdensregister Est en Opijnen 1824;akte nr.10.]. Bij de overlijdensaangifte van Maria waren de volgende getuigen aanwezig: Johannis Fierant en Jan Vogelsang.
Notitie bij overlijden van Maria: Overlijdensregister EST en OPIJNEN 1824.
No.10
In het jaar achttien honderd vier en twintig den vijfentwintigsten September ten twaalf ure des middags, is voor ons SCHOUT openbaar beambte van den burgerlijken stand van het Schoutambt Opijnen Provincie Gelderland, erschenen Johannis Fierant van beroep arbeider wonende te Opijnen, oud vijfen vijftig jaren, die zich heeft opgegeven te zijn de zoon van de overledene; en Jan Vogelsang van beroep arbeider wonende te Opijnen, oud vijftig jaren, die zich heeft opgegeven te zijn Buurman van de overledene; dewelke ons hebben verklaard dat Maria Christina Morgan, weduwe van wijlen Barth Fierant, en dochter van wijlen Johan Morgan en van wijlen Margaretha van Woerkom, oud tachtig jaren geboren te Venlo laatstelijk gewoond hebbende te Opijnen is overleden den vierentwintigsten September achttien honderd vier en twintig te Opijnen des avonds om acht ure,
Waarna deze tegenwoordige Dood-Acte aan de declaranten is voorgelezen, welke met ons hebben geteekend.
w.g. De Schout voornoemd,
J.Fierant w.g.
J.Vogelsang onleesbaar
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Margriet Fierant, geboren op 16-09-1774 in Opijnen(Gld.) [bron: Doopboek Opijnen 1772-1826]. Zij is gedoopt op 18-09-1774 in Opijnen(Gld.) [bron: Doopboek Opijnen 1772-1826]. Margriet is overleden op 27-10-1821 in Opijnen(Gld.), 47 jaar oud [bron: Genlias].
II. Elisabeth Fierant, geboren omstreeks 1777 in Opijnen(Gld.). Elisabeth is overleden op 19-06-1834 in Zaltbommel, ongeveer 57 jaar oud [bron: Overlijdensregister Zaltbommel 1834;akte nr.44.].
III. Aartje Fierant, geboren op 14-03-1780 in Opijnen(Gld.) (zie 117).
IV. Peter Jan Fierant, geboren op 03-03-1783 in Opijnen(Gld.) [bron: Doopboek Opijnen 1772-1826]. Hij is gedoopt op 09-03-1783 in Opijnen(Gld.) [bron: Doopboek Opijnen 1772-1826].
V. Anthonia Fierant, geboren op 05-04-1787 in Opijnen(Gld.) [bron: Doopboek Opijnen 1772-1826]. Zij is gedoopt op 08-04-1787 in Opijnen(Gld.) [bron: Doopboek Opijnen 1772-1826].
236 Arie Ganseman. Hij is gedoopt op 02-07-1752 in Deil(Gld.) [bron: NH-Doopboek Deil 1703-1753].
Notitie bij de geboorte van Arie: NH-Doopboek Deil 1703-1753:
1752
Op 2 Juli hebben
V Jan Ganseman en
M Aaltje van Balgoijen laten dopn haer
K genaamt Arien
Doophefster was Ariaantje van Balgoijen
Arie is weduwnaar van Christina van Leeuwen (ovl. vóór 1778), met wie hij trouwde (1), 23 jaar oud, op 23-11-1775 in Deil(Gld.) [bron: NH-Trouwen Deil 1772-1811(fiches)].
Hij trouwde (2), 25 jaar oud, op 22-03-1778 in Tricht(Gld.) [bron: NH-Trouwboek Tricht 1724-1811] met de 26-jarige Aaltje Coedam (zie 237 hieronder). Arie en Aaltje gingen op 28-02-1778 in Tricht(Gld.) in ondertrouw [bron: NH-Trouwboek Tricht 1724-1811].
Notitie bij het huwelijk van Arie en Aaltje: NH-Trouwboek Tricht 1724-1811:
1778 28 Febr.
In tegenwoordigheid van Willem Van der Waag, Ouderling
en Sjaak van Mil, Diaken zijn alhier in wettigen onder-
trouw opgenoomen Arie Ganseman, Weduwnaer van
Christina van Leeuwen en woonachtig te Deijl
en Aeltje Koedam J.D. geboren en woonachtig alhier
En zijn na drie onverhinderde proclamatien alhier getrouwd
den 22 Maert.
237 Aaltje Coedam. Zij is gedoopt op 25-12-1751 in Buurmalsen(Gld.) [bron: Doopboek A.G. Buurmalsen 1712-1811].
Notitie bij de geboorte van Aaltje: Doopboek A.G. Buurmalsen 1712-1811:
1751
25 dec. vader Gerrrit Coedam
moeder Jannetje Westerhout k. Aaltje
Aaltje Coedam
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Areke Ganseman. Areke is overleden op 26-11-1833 in Zuilichem.
II. Neeltje Ganseman. Neeltje is overleden op 22-12-1893 in Zaltbommel(Gld.).
III. Gerrit Ganzeman, geboren op 12-03-1780 in Deil(Gld.) (zie 118).
IV. Aevke Ganseman. Zij is gedoopt op 11-01-1782 in Deil(Gld.) [bron: NH-Doopboek Deil 1782.].
Notitie bij de geboorte van Aevke: NH-Doopboek Deil 1782:
1782 No.80
Den 11 Januarij
Aeltje Coedam (wed. van Ariejen Ganseman)
heeft (in de openbare categisatie)
laten dopen haar kind Aevke
doophefster en getuijge was
Adrijaantje Ballegoijen en
Gerrit Coedam als getuijge
geboren’s nagts tusschen 7 en 8 Januari
238 Aart Hak.
Kind van Aart uit onbekende relatie:
I. Anneke Hak, geboren omstreeks 1780 in Asch(Gld.) (zie 119).
240 Johannes Entjes, geboren in Appeldorn in het Hertogdom Cleve. Johannes is overleden op 16-01-1809 in Culemborg(Gld.) [bron: Huwelijksbijlagen Culemborg 27.10.1827/Begraafregister H.Barbarakerk.].
Hij trouwde op 26-08-1794 in Culemborg(Gld.) [bron: Trouwboek Alle Gezindten Culemborg 1758-1811] met de 28-jarige Hendrina(Hendrijntje) Verbeek.
Notitie bij het huwelijk van Johannes en Hendrina(Hendrijntje): Trouwboek Alle Gezindten Culemborg 1758-1811:
Coram Magistrate
den 11e Augustus 1794
Zijn behoorlijk in ondertrouw opgenomen
Johannes Entjes, meerderjaarig Jongman
gebooren te Appeldoorn, in ’t Hertogdom
Cleve en Hendrina Verbeeck, meerderjaarige
Jonge Dochter, alhier gebooren en woonachtig.
Voorm. Perzoonen zijn in den Huwelijken Staat
bevestigt op den Stadhuise Culenborg den 26:
Augustus 1794.
w.g.
M.C.Gravestein
241 Hendrina(Hendrijntje) Verbeek, geboren in Culemborg(Gld). Zij is gedoopt op 26-06-1766 in Culemborg(Gld.) [bron: RK-Doopboek Culemborg 1712-1838.]. Bij de doop van Hendrina(Hendrijntje) was de volgende getuige aanwezig: Maria van der Kroon.
Notitie bij de geboorte van Hendrina(Hendrijntje): RK-Doopboek Culemborg 1712-1838:
1766
Junii
Hendrina filia legitima Gerardi Verbeek et Elisabetha
Pauw suscepit Maria van der Kroon
Hendrina(Hendrijntje) is overleden op 18-06-1847 om 09:00 in Culemborg(Gld)-(huis nr.42), 80 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1847;aktenr.111.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 19-06-1847 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1847;aktenr.111.].
Notitie bij overlijden van Hendrina(Hendrijntje): Overlijdensregister Culemborg 1847:
No. 111
Heden den Negentienden der maand Junij een duizend acht honderd zeven en veertig, is voor ons Johann Heinrich Carl Horn Ambtenaar van den Burgerlijken Staat der Gemeente CULENBORG, Provincie Gelderland, verschenen Albertus Valkonet oud drie en zestig jaren, aanspreker en Johannes van Maanen oud Zes en dertig jaren, agent van Politie beide in deze Gemeente woonachtig, welke ons hebben verklaard, dat op den negentienden der maand Junij des jaars achttien honderd zeven en veertig, des morgens ten negen ure, binnen deze Gemeente, in het Huis Nummer 42 staande in de meent in den ouderdom van vier en tachtig jaren is overleden Hendrina Verbeek, zonder beroep, weduwe van Johannes Entjes, wonende en geboren alhier uit Gerrit Verbeek en Elisabeth Pauw.
En hebben wij hiervan deze akte opgemaakt, welke, na voorlezing door door de beide aangevers en ons is onderteekend.
w.g.
A.Valkonet Horn
J.van Maanen
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Johannes Entjes. Johannes is overleden op 06-07-1879 in Culemborg(Gld). Johannes:
(1) trouwde op 22-09-1825 in Culemborg(Gld) met Johanna Christina Girrel(Gierel).
(2) trouwde op 26-06-1829 in Culemborg(Gld) met Jansje van Zon.
II. Helena Entjes. Helena is overleden op 23-07-1830 in Culemborg(Gld).
III. Gerrit Entjes, geboren in Culemborg(Gld) (zie 120).
242 Herman(n)us (van) Broekhuizen. Hij is gedoopt op 29-07-1764 in Veenendaal(Utr.) [bron: NH-Doopboek Veeenendaal 1674-1811].
Notitie bij de geboorte van van: NH-Doopboek Veeenendaal 1674-1811:
1769
29 juli Hermanus
Willem van Broekhuijsen
Lijsbit Schuerman
van is overleden, 34 jaar oud. Hij is begraven op 30-08-1798 in Culemborg(Gld) [bron: NH-Begraafboek Culemborg 1782-1812].
Notitie bij overlijden van van: NH-Begraafboek Culemborg 1782-1812:
1798
Augustus 30 Hermanus van Broekhuijsen
met een Klok op het kerkhoff, geremitteerd.
Beroep:
In 1834 nachtwaker.   [bron: Genlias]
Hij ging in ondertrouw, 27 jaar oud, op 26-01-1792 in Veenendaal(Utr.) [bron: NH-Doopboek Veenendaal 1674-1811.] met Johanna van Weerdenburg.
Notitie bij het huwelijk van van en Johanna: NH-Doopboek Veenendaal 1674-1811.:
(Jan) 1972 Hermanus Broekhuizen
J.M. geboren te Veenendaal ondertrouwt
met Johanna van Weerdenburg
0vergelegd acte van guarand van den
kerkeraad van Veenendaal dd. 26 Jan. 1792.
243 Johanna van Weerdenburg, geboren in Culemborg(Gld). Zij is begraven op 07-03-1810 in Culemborg(Gld.) [bron: NH-Begraafboek Culemborg 1782-1812].
Notitie bij overlijden van Johanna: Uit Begraafboek 1782-1812: Overleden op 44- jarige leeftijd.Zij laat 5 kinderen achter.
Johanna trouwde (2) op 26-02-1800 in Culemborg(Gld.) [bron: Trouwboek Alle Gezindten Culemborg 1758-1811] met Gerrit Wiek.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Teunis Broekhuizen, geboren op 23-01-1793 in Culemborg(Gld). Hij is gedoopt op 23-01-1793 in Culemborg(Gld) [bron: NH-Doopboek Culemborg 1634-1812].
II. Elisabeth Broekhuizen, geboren op 09-07-1794 in Culemborg(Gld) (zie 121).
III. Teuntje Broekhuizen, geboren op 26-03-1797 in Culemborg(Gld). Zij is gedoopt op 29-03-1797 in Culemborg(Gld) [bron: NH-Doopboek Culemborg 1634-1812].
IV. Hermijntje Broekhuizen, geboren op 04-04-1799 in Culemborg(Gld). Zij is gedoopt op 07-04-1799 in Culemborg(Gld) [bron: NH-Doopboek Culemborg 1634-1812]. Hermijntje is overleden op 17-01-1865 in Culemborg(Gld), 65 jaar oud. Hermijntje trouwde, 35 jaar oud, op 18-04-1834 in Culemborg(Gld) met Lambertus de Jong.
244 Gijsbertus(Bert)(Bart) van Bemmel, geboren omstreeks 1750 in Schoonrewoerd [bron: Genealogie Wammes:www.henkknoop.nl.]. Gijsbertus(Bert)(Bart) is overleden na 15-03-1800 in Everdingen?, minstens 50 jaar oud.
Hij trouwde, ongeveer 25 jaar oud, op 25-04-1775 in Culemborg(Gld.) [bron: RK-Trouwboek Culemborg(Barbara parochie) 1712-1838.] met de ongeveer 29-jarige Gerrigje Wammes. Bij het kerkelijk huwelijk van Gijsbertus(Bert)(Bart) en Gerrigje waren de volgende getuigen aanwezig: Hermanus van Die en Fransje van Everdingen.
Notitie bij het huwelijk van Gijsbertus(Bert)(Bart) en Gerrigje: RK-Trouwboek Culemborg(Barbara parochie) 1775:
25 Aprilis 1775
Gijsbertus van Bemmel et Gerrigje Wammes
testes Hermanus van Die et Fransje van Everdingen
245 Gerrigje Wammes, geboren omstreeks 1746 in Leeuwen [bron: Genealogie Wammes:www.henkknoop.nl.]. Gerrigje is overleden op 02-01-1818 om 03:00 in Culemborg(Gld), ongeveer 72 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1818;aktenr.1.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 05-01-1822 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1818;aktenr.1.].
Notitie bij overlijden van Gerrigje: Overlijdensregister Culemborg 1818:
No. 1
In het jaar achtienhonderd achtien den vijfden Januarij zijn voor ons Cornelis de Ridder President Burgemeester en Ambtenaar van den Burgerlijken Stand der Gemeente van Culenborg, Provincie Gelderland, gecompareerd, Aart van Dillen oud zeven en zestig jaren, aanspreker wonende alhier ter stede, en Adolph Koenders oud zestig jaren, kleermaker wonende binnen deze Stad en gebuur van de natemelden overledenen; welke ons verklaard hebben dat Gerrigje Wammes oud zes en zeventig jaren, weduwe van Bart van Bemmel, geboren uit Goderd Wammes en Gerrigje van Straten hare vader en moeder, is overleden den tweeden dezer maand januarij, des nachts ten drie uren, in het Huis n:675 staande in de Rozenstraat alhier binnen Culenborg.
En heeft den tweeden declarant na voorlezing dezer acte verklaard niet te kunnen schrijven, en alzoo na voorlezing deze acte aan allen, dezelve door den eersten declarant met en neven ons onderteekend.
w.g.
A.v.Dillen Corn.de Ridder.
Notitie bij Gerrigje: voor genealogie Wammes: zie www.henkknoop.nl.
In deze genealogie wordt op een aanvaardare manier uiteengezet dat als ouders van Gerrigje Wammes niet de in de overlijdensakte aangegeven ouders en leeftijd van overlijden moeten worden aangenomen maar dat als ouders Goiert(Godard) Wammes en Johanna(Annigje ) Aerts Bakker moeten worden beschouwd. Als geboortejaar voor Gerrigje jannes geldt omstreeks 1752.
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Cornelia van Bemmel, geboren omstreeks 1774. Cornelia is overleden op 09-08-1833 om 23:00 in Culemborg(Gld.)-in huis nr.425., ongeveer 59 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1833; akte nr.71.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 10-08-1833 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1833; akte nr.71.].
II. Arnoldus van Bemmel, geboren omstreeks 1779. Arnoldus is overleden op 02-05-1832 om 03:00 in Culemborg(Gld.)-in huis nr.645., ongeveer 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1832; akte nr.52.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 03-05-1832 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1832; akte nr.52.]. Arnoldus trouwde, ongeveer 39 jaar oud, op 30-11-1818 in Culemborg(Gld.) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1818; akte nr.29.] met Gosewina van Oosterwijk, ongeveer 39 jaar oud. Gosewina is geboren omstreeks 1779.
III. Cornelis van Bemmel. Hij is gedoopt op 31-10-1782 in Culemborg(Gld.) [bron: RK doopregister Culemborg 1628-1811]. Cornelis is overleden op 05-07-1846 in Culemborg(Gld.), 63 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1846; akte nr.80.].
IV. Gijsbert(us) van Bemmel, gedoopt op 06-09-1788 in Culemborg(Gld) (zie 122).
V. Jacobus van Bemmel. Hij is gedoopt op 11-09-1791 in Culemborg(Gld.) [bron: RK-Doopboek Culemborg 1628-1811.]. Jacobus is overleden op 18-10-1830 in Culemborg(Gld.), 39 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1830; akte nr.130.]. Jacobus trouwde, 30 jaar oud, op 15-05-1822 in Culemborg(Gld.) [bron: Huwelijksregister Culemborg 1822; akte nr.12.] met Helena van der Sluijs.
246 Johannes Schrijver.
Hij trouwde met
247 Catharina (Kaatje) Kobien (Jakobie).
Kinderen uit dit huwelijk:
I. Hendrik Schrijver, geboren omstreeks 1780. Hendrik is overleden op 26-07-1833 om 13:00 in Culemborg(Gld.)-in huis nr.703., ongeveer 53 jaar oud [bron: Overlijdensregister Culemborg 1833; akte nr.55.]. Van het overlijden is aangifte gedaan op 27-07-1833 [bron: Overlijdensregister Culemborg 1833; akte nr.55.].
Notitie bij overlijden van Hendrik: ongehuwd overleden.
Beroep:
Stoelenmaker.   [bron: Overlijdensregister Culemborg 1833; akte nr.55.]
II. Cornelia Schrijver, geboren omstreeks 1782 in Luik(Belgie) (zie 123).
III. Anna Schrijver, geboren omstreeks 1789 in Culemborg(Gld). Anna is overleden op 21-03-1814 in Culemborg(Gld.), ongeveer 25 jaar oud.
248 Jan van S(Z)omeren, geboren in Houten(Utr.). Jan is overleden op 28-04-1779 [bron: Huwelijksbijlagen Culemborg 11.6.1813.]. Hij is begraven op 03-05-1779 in Vreeswijk(Utr.) [bron: Huwelijksbijlagen Culemborg 11.6.1813.].
Notitie bij overlijden van Jan: NH-Dopen Vreeswijk bij de doop van zoon Willem en m.b.t. de vader Jan van Zomeren:
28 april 1779 in ’t veld door den bliksem doodgeslagen.
Adres:
Woont bij huwelijk van zoon Hendrik in 1813 te Vianen.   [bron: Huwelijksbijlagen Culemborg 11.6.1813.]
Hij trouwde in Jutphaas(Utr.) [bron: NH-Trouwboek Jutphaas 1624-1795.] met [waarschijnlijk] Huibertje van S(Z)anten. Jan en Huibertje gingen op 28-08-1774 in Heicop(Utr.) in ondertrouw [bron: NH-Trouwboek Jutphaas 1624-1795.].
Notitie bi